Jak planowane są zadania w programie Project: od kulis

Jak planowane są zadania w programie Project: od kulis

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule omówiono techniczną stronę planowania zadań w projekcie w programie Project. Użytkownicy czasami są zdezorientowani, gdy w programie Project zadania są automatycznie przenoszone na inną godzinę, niż oczekiwali. Albo zastanawiają się, dlaczego zmiana na przykład ograniczenia zadania spowodowała nieprzewidziane przeniesienie innych zadań. Tutaj można znaleźć odpowiedzi na pytania związane z zaawansowanym mechanizmem planowania działającym w programie Project.

To nie musi być łatwe do zrozumienia na początku, ale przechodzące przez jego znacznie ułatwia więcej wiedzę menedżera projektu — i pozwalają lepszych kontrolę daty zakończenia projektu.

Co chcesz dowiedzieć się?

Jaki wpływ na harmonogram ma data rozpoczęcia projektu?

Jaki wpływ na harmonogram mają linki zadań?

Jaki wpływ na harmonogram mają ograniczenia zadań?

Jaki wpływ na harmonogram mają typy zadań?

Jaki wpływ na harmonogram ma planowanie według nakładu pracy?

Jaki wpływ na harmonogram ma planowanie ręczne i automatyczne?

Jaki wpływ na harmonogram ma ruchomość (czyli zapas czasu)?

Jaki wpływ na harmonogram mają daty terminów ostatecznych?

Jaki wpływ na harmonogram mają kalendarze?

Jak przydziały zasobów sterują harmonogramem?

Jeszcze bardziej techniczny informacji na temat planowania w programie Project

Jaki wpływ na harmonogram ma data rozpoczęcia projektu?

W przypadku dodania do harmonogramu nowego zadania jego rozpoczęcie zostaje automatycznie zaplanowane na dzień rozpoczęcia projektu. W miarę dodawania zadań do harmonogramu i łączenia ich z innymi zadaniami czas rozpoczęcia zadań będzie się zmieniać, a zakończenie ostatniego zadania stanie się datą zakończenia projektu.

 • Aby znaleźć datę rozpoczęcia projektu lub zmienić ją na inną datę, należy kliknąć pozycję Projekt, a następnie kliknąć pozycję Informacje o projekcie.

Oczywiście pojawią się wyjątki. Na przykład zadania nie są przenoszone razem z innymi zadaniami. Porównanie ręcznego i automatycznego planowania zadań można znaleźć niżej w tym artykule.

Przed i po utworzeniu współzależności zadań

Obraz przycisku Po utworzeniu nowego projektu, najpierw należy wprowadzić datę rozpoczęcia projektu. Podczas planowania projektu od godziny rozpoczęcia wszystkich zadań Rozpocznij od daty rozpoczęcia projektu, o ile nie wybierzesz innej.

Obraz przycisku Zarówno w zadań zaplanowanych ręcznie, jak i w przypadku zadań zaplanowanych automatycznie bez zależności między zadaniami i ograniczenia zastosowane czas trwania projektu jest taki sam, jak czas trwania najdłuższego zadania. Innymi słowy Data zakończenia projektu jest taka sama jak Data zakończenia najdłuższego zadania.

Obraz przycisku Współzależności zadań, takie jak współzależność Zakończenie rozpoczęcie między pierwszym i drugim zadaniem (jak pokazano poniżej), mogą zmienić datę zakończenia projektu.

Niemal wszystkie projekty należy planować od znanego czasu rozpoczęcia. Nawet jeśli znana jest data, do której należy zakończyć projekt, planowanie od daty rozpoczęcia zapewnia największą elastyczność.

Harmonogram można utworzyć na podstawie daty zakończenia, gdy:

 • Trzeba określić, kiedy projekt musi się zacząć, aby się zakończył w określonym, wymaganym dniu.

 • Nie ma pewności, kiedy projekt się rozpocznie (na przykład praca do wykonania pochodzi z innego źródła i może ulec opóźnieniu).

 • Zastosowana metodologia zarządzania projektem wymaga planowania od daty zakończenia.

Pracując z projektem o harmonogramie od daty zakończenia, należy mieć świadomość różnic w sposobie obsługi przez program Project niektórych akcji:

 • Podczas wprowadzania zadania planowanego automatycznie program Project automatycznie przypisuje ograniczenie Jak najpóźniej (JNP) do daty zakończenia zadania. Inne ograniczenia należy ustawiać tylko wtedy, gdy jest to koniecznie (należy kliknąć zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć pozycję Informacje o zadaniu).

 • W razie przeciągnięcia paska wykresu Gantta w celu zmiany daty zakończenia zadania w programie Project następuje automatyczne przypisanie ograniczenia Zakończ nie później niż (ZNPN) do automatycznie planowanego zadania.

 • Jeśli projekt zostanie zmieniony tak, aby był planowany od daty zakończenia, podczas gdy wcześniej był planowany od daty rozpoczęcia, z zadań i przydziałów usunięte zostaną wszystkie automatycznie zaplanowane opóźnienia bilansujące i podziały bilansujące. Nie wpłynie to na zadania planowane ręcznie.

 • W przypadku użycia automatycznego bilansowania w celu zmniejszenia nadmiernych alokacji zasobów w projekcie w programie Project opóźnienie bilansujące zostanie dodane po zadaniu, a nie przed nim (aby sprawdzić ustawienia bilansowania, kliknij kartę Zasób, a następnie kliknij przycisk Bilansuj zasób).

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają łącza zadań?

Łącza zadań (współzależności) pokazują relacje poszczególnych zadań w czasie. Łączenie zadań tworzy zależności między zadaniami. Długi łańcuch zadań determinuje całą długość i zakończenie projektu.

Porada dotycząca zarządzania projektami Jak połączyć zadania w projekcie, ścieżki krytycznej łączy jest skonfigurowana. Ta ścieżka krytyczna określa na koniec projektu. Więcej informacji o ścieżce krytycznej.

Typ łącza

Przykład

Zakończenie-rozpoczęcie (ZR)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się rozpocząć, dopóki nie zakończy się zadanie, od którego zależy (A).

Na przykład są dwa zadania, "Wykopanie fundamentu" i "Wylewanie betonu", "Wylanie betonu" nie można rozpocząć zadania dopóki nie zakończy się zadanie "Drąż foundation".
Podczas łączenia zadań w projekcie domyślny typ łącza jest zakończenie rozpoczęcie.
Ten typ łącza jest domyślny typ. Jeśli nie określisz typ łącza, przyjmowana jest relacji zakończenie rozpoczęcie.

Rozpoczęcie-rozpoczęcie (RR)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się rozpocząć, dopóki nie rozpocznie się zadanie, od którego zależy (A).

Zadanie zależne może się rozpocząć w dowolnym czasie po rozpoczęciu zadania, od którego zależy. Typ łącza RR nie wymaga, aby oba zadania rozpoczęły się jednocześnie.

Na przykład w przypadku dwóch zadań, „Wylanie betonu” i „Wyrównanie betonu”, nie można rozpocząć zadania „Wyrównanie betonu” przed rozpoczęciem zadania „Wylanie betonu”.

Zakończenie-zakończenie (ZZ)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się zakończyć, dopóki nie zakończy się zadanie, od którego zależy (A).

Zadanie zależne może się zakończyć w dowolnym czasie po zakończeniu zadania, od którego zależy. Typ łącza ZZ nie wymaga, aby oba zadania zakończyły się jednocześnie.

Jeśli na przykład są dwa zadania, „Montaż instalacji elektrycznej” i „Montaż kanalizacji”, oba muszą się zakończyć w tym samym czasie, zanim będzie można dokonać jakiejkolwiek inspekcji.

Rozpoczęcie-zakończenie (RZ)

DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

Zadanie zależne (B) nie może się zakończyć, dopóki nie rozpocznie się zadanie, od którego zależy (A).

Zadanie zależne może się zakończyć w dowolnym czasie po rozpoczęciu zadania, od którego zależy. Typ łącza RZ nie wymaga, by zadanie zależne zakończyło się w chwili rozpoczęcia zadania, od którego zależy.

Ten typ łącza jest rzadko stosowany w zarządzaniu projektami. Przykładem może być kładzenie dachu na domu oraz dwa zadania: montaż dachu i nadzór nad pracą. W tym przypadku kładzenie dachu może się rozpocząć, ale inspektor musi się pojawić w pewnym momencie przed zakończeniem tej pracy.

Należy pamiętać o ręczne Zaplanowane zadania Jeśli zadanie zaplanowane ręcznie jest połączony z innym zadaniem, program Project uwzględnia typ łącza i umieszcza ręcznie zaplanowane zadanie względem innego zadania. Na przykład gdy zakończy się poprzednik zadania następnika zawierającą łącze Zakończenie rozpoczęcie znajduje się w początku. Jednak zadanie będące następnikiem tylko zostanie przeniesiony, podczas tworzenia łącza. Jeśli poprzednik później zmiany daty zakończenia, daty rozpoczęcia następników pozostaną niezmienione.

Można jednak tak skonfigurować program Project, aby zadanie planowane ręcznie nie było przenoszone podczas łączenia z innym zadaniem.

 1. Kliknij pozycję Plik, pozycję Opcje, a następnie pozycję Harmonogram.

 2. Wyczyść pole wyboru Aktualizuj zadania zaplanowane ręcznie podczas edytowania łączy.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają ograniczenia zadań?

Ograniczenia umożliwiają sterowanie datą rozpoczęcia lub zakończenia zadania planowanego automatycznie. Istnieją trzy typy ograniczeń:

 • Ograniczenia elastyczne nie są skojarzone z żadną określoną datą. Ustawienie tych ograniczeń pozwala na rozpoczęcie zadań możliwie najwcześniej lub najpóźniej, przy założeniu, że zadanie zakończy się przed zakończeniem projektu, oraz z uwzględnieniem innych ograniczeń i współzależności zadań w harmonogramie.

 • Ograniczenia półelastyczne wymagają skojarzonej daty, która steruje najwcześniejszymi bądź najpóźniejszymi datami rozpoczęcia lub zakończenia zadania. Takie ograniczenia umożliwiają zakończenie zadania w dowolnym momencie, pod warunkiem rozpoczęcia lub zakończenia w odpowiednich ostatecznych terminach rozpoczęcia lub zakończenia.

 • Ograniczenia sztywne wymagają skojarzenia z datą, która określa datę rozpoczęcia lub zakończenia zadania. Takie ograniczenia są potrzebne, kiedy w harmonogramie należy uwzględnić czynniki zewnętrzne, np. dostępność wyposażenia lub zasobów, terminy ostateczne, punkty kontrolne kontraktu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia.

Porada dotycząca zarządzania projektami W przypadku niemal wszystkich za pomocą ograniczenie JNW. Dzięki temu aparatu planowania największą elastyczność podczas ustalania, jest to idealne narzędzie zakończenia projektu.

Istnieją dwa sposoby natychmiastowego wyświetlenia ograniczeń dotyczących zadań.

 • Aby wyświetlić lub zmienić ograniczenie zadania, należy kliknąć zadanie prawym przyciskiem myszy, kliknąć pozycję Informacje o zadaniu, a następnie kliknąć kartę Zaawansowane. Informacje o ograniczeniu znajdują się w polach Typ ograniczenia i Data ograniczenia.

 • Jeśli ograniczenie jest innego typu niż JNW lub JNP, typ ten będzie wyświetlany wraz ze skojarzonym wskaźnikiem graficznym w kolumnie Wskaźnik w każdym widoku arkusza, takim jak wykres Gantta.

Ograniczenia z umiarkowaną elastycznością planowania harmonogramu ograniczają możliwość rozpoczęcia lub zakończenia zadania przed wybraną datą bądź po niej. Na przykład zadanie z ograniczeniem Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN) z datą 15 czerwca i współzależnością zakończenie-rozpoczęcie wobec innego zadania może się rozpocząć 15 czerwca, jeśli jego poprzednik zakończy się przed 15 czerwca (lub później, jeśli jego poprzednik zakończy się po 15 czerwca), ale nie można go zaplanować przed 15 czerwca. Użycie tego ograniczenia może być stosowne na przykład wówczas, jeśli ma się zezwolenie na budowę ważne w określonych dniach. W takim przypadku można użyć ograniczenia RNWN lub ZNPN.

Przed zastosowaniem ograniczenia i po nim

Obraz przycisku Domyślna współzależność zadań zakończenie rozpoczęcie i ograniczenie JNW do tych zadań zastosowana zadanie będące następnikiem (drugiego w kolejności) zostaje zaplanowane zacząć zaraz po zaplanowanym zakończeniu zadanie będące poprzednikiem (pierwszego w kolejności).

Obraz przycisku Gdy zastosowane jest ograniczenie RNWN zadanie będące następnikiem nie można rozpocząć przed datą ograniczenia, nawet jeśli (jak pokazano tutaj) zadanie będące poprzednikiem zostanie zakończone przed datą ograniczenia.

W poniższej tabeli znajduje się lista ograniczeń dostępnych w programie Project.

Typ ograniczenia

Nazwa ograniczenia

Opis

Elastyczne

Jak najpóźniej (JNP)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu najpóźniejsze możliwe daty rozpoczęcia zadania przy założeniu, że zadanie ma się zakończyć przed zakończeniem projektu i nie ma opóźniać kolejnych zadań. Jest to domyślne ograniczenie dla zadań w projekcie z harmonogramem od daty zakończenia. W przypadku tego ograniczenia nie należy wprowadzać daty rozpoczęcia ani daty zakończenia zadania.

Elastyczne

Jak najwcześniej (JNW)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu najwcześniejsze możliwe daty rozpoczęcia. Jest to domyślne ograniczenie dla zadań w projekcie z harmonogramem od daty rozpoczęcia. W przypadku tego ograniczeniu nie należy podawać daty rozpoczęcia ani daty zakończenia.

Półelastyczne

Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę rozpoczęcia w określonym dniu lub później. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie rozpocznie się przed określoną datą.

Półelastyczne

Zakończ nie wcześniej niż (ZNWN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę zakończenia w określonym dniu lub później. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie zakończy się przed określoną datą.

Półelastyczne

Rozpocznij nie później niż (RNPN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę rozpoczęcia w określonym dniu lub wcześniej. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie rozpocznie się po określonej dacie.

Półelastyczne

Zakończ nie później niż (ZNPN)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu datę zakończenia w określonym dniu lub wcześniej. Stosowane w celu zapewnienia, że zadanie nie zakończy się po określonej dacie.

Sztywne

Musi zakończyć się (MZS)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu zakończenie zadania w określonym dniu. Pozwala ustawiać daty najwcześniejszego, zaplanowanego i najpóźniejszego zakończenia na wpisany dzień oraz zakotwiczyć zadanie w harmonogramie.

Sztywne

Musi rozpocząć się (MRS)

Ograniczenie wprowadzające do harmonogramu rozpoczęcie zadania w określonym dniu. Pozwala ustawiać daty najwcześniejszego, zaplanowanego i najpóźniejszego rozpoczęcia na wpisany dzień oraz zakotwiczyć zadanie w harmonogramie.

Wszystkie zadania w projekcie planowanym od daty rozpoczęcia mają domyślnie zastosowane ograniczenie JNW. Podobnie wszystkie zadania w projekcie planowanym od daty zakończenia mają domyślnie zastosowane ograniczenie Jak najpóźniej (JNP).

Ograniczenia sztywne zastępują zazwyczaj wszelkie współzależności zadań i ograniczają zadanie do wybranej daty. Na przykład zadanie z ograniczeniem Musi rozpocząć się (MRS) przypadającym w dniu 30 września i współzależnością zakończenie-rozpoczęcie wobec innego zadania będzie zawsze zaplanowane na 30 września niezależnie od tego, czy jego poprzednik zakończy się wcześniej, czy później. Można zmienić to zachowanie. Kliknij pozycję Plik, pozycję Opcje, pozycję Harmonogram, a następnie zaznacz pole wyboru Zadania będą zawsze przestrzegać dat ograniczeń.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają typy zadań?

Typy zadań mają zastosowanie tylko do zadań planowanych automatycznie i należą do trzech rodzajów: o stałej liczbie jednostek, o pracy stałej i o stałym czasie trwania. Typ zadania zostanie sprawdzony w celu określenia, jakie będą jego czas trwania, praca i liczba jednostek po zaplanowaniu projektu w programie Project.

Typ zadania ma wpływ na sporządzanie harmonogramu w momencie edycji jednego z trzech poniższych elementów.

W zadaniu

Jeżeli zmienisz jednostki

Jeżeli zmienisz czas trwania

W razie zmiany pracy

Zadanie o stałej liczbie jednostek

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Praca jest obliczana ponownie.

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Zadanie o stałej pracy

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Jednostki są obliczane ponownie.

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Zadanie o stałym czasie trwania

Praca jest obliczana ponownie.

Praca jest obliczana ponownie.

Jednostki są obliczane ponownie.

 • Aby zmienić typ zadania, należy dwukrotnie kliknąć nazwę zadania na wykresie Gantta, a następnie kliknąć kartę Zaawansowane.

Kilka przykładów

Zadanie o stałej liczbie jednostek zostało przydzielone jednej jednostce zasobu w pełnym wymiarze czasu pracy, dostępnego 8 godzin dziennie. Przewidywany czas trwania zadania to 10 dni, czyli 80 godzin pracy.

 • Jeśli w wykonywaniu zadania będzie mógł pomóc inny zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, w programie Project zostanie ponownie obliczony czas trwania zadania. Do zadania będą przydzielone dwie jednostki z pięciodniowym czasem trwania i 80 godzinami pracy.

 • Jeśli okaże się, że na wykonanie zadania jest 8 dni, a nie 10, w programie Project nastąpi ponowne obliczenie pracy w zadaniu. Czas trwania zadania wyniesie 8 dni, a liczba godzin pracy — 64. Do zadania będzie przydzielona jedna jednostka zasobu.

 • Jeśli okaże się, że do wykonania zadania jest potrzebnych 20 godzin dodatkowej pracy, w programie Project zostanie obliczony ponownie czas trwania zadania. Liczba godzin pracy dla zadania wyniesie 100, czas trwania wyniesie 12,5 dnia i do zadania zostanie przydzielona jedna jednostka zasobu.

Inny przykład: to samo zadanie, ale o pracy stałej. To oznacza, że na zadanie może zostać przeznaczona tylko określona ilość pracy: nie więcej i nie mniej. W tym przykładzie do zadania przydzielono jeden zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, dostępny 8 godzin dziennie, czas trwania zadania wynosi 10 dni, a liczba godzin pracy — 80.

 • Jeśli w wykonywaniu zadania będzie mógł pomóc inny zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, w programie Project nastąpi ponowne obliczenie czasu trwania zadania. Do zadania będą przypisane dwie jednostki, czas trwania wyniesie 5 dni, a liczba godzin pracy — 80.

 • Jeśli okaże się, że na wykonanie zadania jest 8 dni, a nie 10, w programie Project zostaną obliczone ponownie jednostki zasobów zadania. Aby wykonać zadanie w 80 godzin w ciągu 8 dni, do zadania musi zostać przydzielona 1,25 jednostki zasobu. Jednostka zasobu przydzielona do zadania będzie alokowana w 125 procentach. Należy przypisać inny zasób do konta dla dodatkowej dwudziestopięcioprocentowej alokacji.

 • Jeśli okaże się, że do wykonania zadania jest potrzebnych 20 godzin dodatkowej pracy, w programie Project zostanie obliczony ponownie czas trwania zadania. Liczba godzin pracy dla zadania wyniesie 100, czas trwania wyniesie 12,5 dnia i do zadania zostanie przydzielona jedna jednostka zasobu.

Ostatni przykład: to samo zadanie, ale o stałym czasie trwania. Oznacza to, że zadanie musi zostać wykonane w określonym czasie. Również w tym przykładzie do zadania przydzielono jeden zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, dostępny 8 godzin dziennie. Czas trwania zadania wynosi 10 dni, a liczba godzin pracy — 80.

 • Jeśli w wykonywaniu zadania będzie mógł pomóc inny zasób w pełnym wymiarze czasu pracy, w programie Project zostanie obliczona ponownie praca przypisana każdemu zasobowi. Gdy tylko jeden zasób będzie przydzielony do zadania, ten zasób będzie mieć 80 godzin pracy na wykonanie zadania. Gdy do zadania zostanie przydzielony drugi zasób, każdy zasób będzie mieć 40 godzin pracy w ciągu 10 dni na wykonanie zadania, przy całkowitej liczbie 80 godzin pracy. Dzięki dodaniu drugiego zasobu można skorygować alokację obu jednostek do 50%, tak aby w 50 procentach były dostępne do pracy nad innymi zadaniami.

 • Jeśli okaże się, że na wykonanie zadania jest 8 dni, a nie 10, w programie Project nastąpi ponowne obliczenie pracy w zadaniu. Czas trwania zadania wyniesie 8 dni, a liczba godzin pracy — 64. Do zadania będzie przydzielona jedna jednostka zasobu.

Jeśli okaże się, że do wykonania zadania potrzeba 20 godzin dodatkowej pracy, w programie Project nastąpi ponowne obliczenie jednostek zasobów zadania, tak aby dodatkowa praca nadal mogła zostać wykonana w ciągu 10 dni. Liczba godzin pracy dla zadania wyniesie 100, czas trwania — 10 dni i nastąpi przydzielenie do zadania 1,25 jednostki zasobu. Jednostka zasobu przydzielona do zadania będzie alokowana w 125 procentach. Należy przypisać do konta inny zasób dla dodatkowej dwudziestopięcioprocentowej alokacji.

Uwaga: Ponieważ przydziały zasoby kosztowe nie mają wartości pracy ani jednostek, wartości te nie zostaną ponownie obliczone w przypadku zmodyfikowania daty rozpoczęcia lub daty zakończenia zadania. Także daty nie są nigdy ponownie obliczane w przypadku przydziałów zasobów kosztowych, ponieważ nie można modyfikować pracy ani jednostek.

Oto tabela zawierająca zagadnienia, o których trzeba pamiętać w związku z typami zadań.

Porady i niespodzianki

Objaśnienie

Należy zwracać uwagę na zadania planowane według nakładu pracy

W razie kliknięcia pozycji Praca stała na liście Typ zadania nie można zmienić ustawienia Wg nakładu pracy dla zadania. Zadania z pracą stałą nie mają elastycznych wartości pracy i dlatego zawsze są planowane według nakładu pracy. Więcej informacji na temat zadań planowanych według nakładu pracy znajduje się w dalszej części tego artykułu.

Dodawanie kolumny ułatwiającej zmianę typu zadania

Można wyświetlić i zmienić typ każdego zadania bezpośrednio w widoku, wstawiając pole Typ. W tym celu należy kliknąć kolumnę z prawej strony miejsca, w którym ma być wstawiona nowa kolumna, kliknąć menu Wstaw, a następnie kliknąć pozycję Kolumna. Na liście Nazwa pola należy kliknąć pozycję Typ.

Zadania sumaryczne są zawsze zadaniami o stałym czasie trwania

Zadania sumaryczne są zawsze zadaniami o stałym czasie trwania, ponieważ daty rozpoczęcia i zakończenia zadania sumarycznego są uzależnione od jego podzadań.

Do tworzenia konspektu należy używać wcięć, a nie typów zadań

Chcąc zmienić strukturę hierarchiczną zadania lub podzadania jako elementu struktury konspektu w projekcie, należy zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie zadania, a nie zmieniać typ zadania czy dodawać datę terminu ostatecznego.

Nie należy mylić ograniczeń zadań, takich jak JNW, z typami zadań

Aby nałożyć obostrzenia dotyczące sposobu obliczania dat rozpoczęcia i zakończenia przez program Project, należy ustawić ograniczenie zadania, a nie zmienić typ zadania.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram ma planowanie według nakładu pracy?

W przypadku wszystkich zadań po przydzieleniu zasobu zadanie zostaje zaplanowane zgodnie ze wzorem (zakładając, że zadania mają domyślny typ zadań o stałej liczbie jednostek):

Duration = Work / Units

Dla każdego zadania można wybrać, który element równania ma być obliczony w programie Project, ustawiając typ zadania. Po przydzieleniu pracowników do zadania lub ich usunięciu z niego czas trwania zadania zostaje wydłużony lub skrócony w programie Project w oparciu o liczbę przydzielonych do niego zasobów, ale całkowita praca dotycząca zadania się nie zmienia. Działanie to nosi nazwę planowanie według nakładu pracy. To ustawienie jest zazwyczaj wyłączone. Aby je włączyć, należy kliknąć pozycję Plik, kliknąć pozycję Opcje, kliknąć pozycję Harmonogram, a następnie zaznaczyć pole wyboru Nowe zadania są planowane według nakładu pracy.

Mimo że metoda planowania według nakładu pracy może działać w większości scenariuszy, może być konieczna zmiana tego zachowania na dokładniej odzwierciedlające efekt dodania lub usunięcia zasobów z konkretnego zadania. Na przykład można zobaczyć zwiększenie całkowitej pracy powstałe w wyniku przydzielenia do zadania dodatkowych osób.

 1. Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy, kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wg nakładu pracy.

Uwaga: W przypadku zadań o pracy stałej nie można usunąć planowania według nakładu pracy. Zadania o pracy stałej nie mają elastycznych wartości praca i dlatego zawsze są planowane według nakładu pracy.

Planując według nakładu pracy, należy pamiętać o następujących zasadach:

Porady i niespodzianki

Objaśnienie

Planowanie według nakładu pracy nie jest stosowane wobec pierwszego przydzielonego zasobu

Obliczenia według nakładu pracy są wykonywane dopiero po wstępnym przydzieleniu do zadania pierwszych zasobów. Po przydzieleniu tych zasobów wartość pracy nie zmienia się, ponieważ zasoby są przydzielane lub usuwane w ramach tego samego zadania.

Należy pamiętać o zadaniach o stałej liczbie jednostek

Jeśli przypisany typ zadania to Stała liczba jednostek, przydzielenie dodatkowych zasobów spowoduje skrócenie czasu trwania zadania.

Należy pamiętać o zadaniach o stałym czasie trwania

Jeśli przypisany typ zadania to Stały czas trwania, przydzielenie dodatkowych zasobów spowoduje zmniejszenie poszczególnych wartości jednostek dla zasobów.

Należy pamiętać o zadaniach o stałej liczbie jednostek

Jeśli przypisany typ zadania to Praca stała, przydzielenie dodatkowych zasobów spowoduje skrócenie czasu trwania zadania.

Można ustawić planowanie niektórych zadań według nakładu pracy

W przypadku zadań sumarycznych i wstawionych projektów nie można ustawić opcji Wg nakładu pracy.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram ma planowanie ręczne i automatyczne?

Poznanie różnic między zadanie zaplanowane ręcznie i zadanie zaplanowane automatycznie jest kluczem do rozumienia sposobu planowania projektu w programie Project.

Mówiąc ogólnie, zadania planowane ręcznie umożliwiają sterowanie harmonogramem. Takie zadanie dodane do harmonogramu nie zmienia położenia. Jednak nie jest to zawsze najlepszy sposób planowania harmonogramu, szczególnie w przypadku bardziej złożonych projektów. W ich przypadku warto być może użyć zadań planowanych automatycznie w celu wykorzystania zaawansowanego mechanizmu planowania dostępnego w programie Project.

Ilustracja poniżej przedstawia dwa różne typy zadań. Pierwsze dwa są planowane ręcznie, a ostatnie dwa — automatycznie.

Objaśnienie zadań planowanych ręcznie i automatycznie

Należy zauważyć, że w przypadku zadań planowanych ręcznie czas trwania jest zarówno wartością tekstową, jak i liczbą. Ponieważ czas trwania może być wartością tekstową, data rozpoczęcia nie może być ustawiana automatycznie w programie Project, a pasek wykresu Gantta jest wyświetlany tylko częściowo, aby odzwierciedlić niepewność harmonogramu zadania w tym miejscu.

W przypadku zadań planowanych automatycznie czas trwania jest wartością liczbową z dodaną jednostką czasu, taką jak „12g” w przypadku dwunastogodzinnego czasu trwania. Z definicji zadania planowane automatycznie mają obowiązujące czasy trwania, daty rozpoczęcia i daty zakończenia — i dlatego paski w programie Project są wyświetlane automatycznie.

Dostarczanie informacji w przypadku zadań planowanych ręcznie może być czasami nieco kłopotliwe. Do wyświetlenia w programie Project pasków zadań planowanych ręcznie potrzeba tylko trzech wartości: czasu trwania, daty rozpoczęcia i daty zakończenia. Jeśli dla zadań planowanych ręcznie ustawi się dwie z tych wartości, trzecia wartość zostanie obliczona automatycznie w programie Project i zadanie pozostanie zaplanowane ręcznie. Dlatego należy zwracać uwagę na ten rodzaj „nieoczekiwanego” zachowania programu Project.

Uwaga: Zadania są domyślnie planowane ręcznie. Menedżerzy projektów przyzwyczajeni do planowania automatycznego w poprzednich wersjach programu Project mogą wyłączyć funkcję ręcznego planowania dla określonych zadań lub całego projektu. Zaplanowanie niektórych projektów, szczególnie tych skomplikowanych, może wymagać zaawansowanego mechanizmu planowania w programie Project. Aby zmienić wszystkie zadania, tak aby były planowane automatycznie, kliknij pozycję Nowe zadania: zaplanowane automatycznie w dolnej części okna aplikacji programu Project.

Zadania planowane ręcznie

Zadanie planowane ręcznie można umieścić w dowolnym miejscu harmonogramu i nie zostanie ono przeniesione w programie Project. Ta nowa funkcja daje większą elastyczność i kontrolę nad planowaniem harmonogramu i zarządzaniem nim.

Dlaczego warto o tym pamiętać? Harmonogramy projektów mają czasami zupełnie nieformalny charakter. Są z początku prostymi listami dat z wiadomości e-mail, spotkań z uczestnikami projektu i rozmów na korytarzu. Menedżerzy projektów nie mają często pełnych informacji o elementach pracy. Na przykład mogą wiedzieć tylko, kiedy zadanie powinno zostać rozpoczęte, ale nie znają jego czasu trwania, dopóki nie otrzymają jego szacunkowej oceny od członków zespołu. Mogą także znać czas, jaki zajmie wykonanie zadania, a jednocześnie nie wiedzieć, że może zostać rozpoczęte, dopóki nie otrzymają zatwierdzenia od menedżera zasobów.

Oto niektóre rzeczy, o których trzeba pamiętać w przypadku zadań planowanych ręcznie.

 • Konieczne informacje są dostępne. Zadania planowane ręcznie mają własne wskaźniki i paski zadań, które ułatwiają odróżnienie ich od „klasycznych” zadań planowanych automatycznie.

 • Są różne możliwości. Kiedy zadanie jest w trybie ręcznego planowania, kolumny Rozpoczęcie, Zakończenie i Czas trwania mogą być puste lub mogą zawierać wartości tekstowe oprócz rozpoznawalnych dat.

 • Przełączanie trybów planowania Możesz zmienić zadania i z powrotem na zaplanowane ręcznie zaplanowane automatycznie. Uważaj, ale. Gdy zmienisz zadanie zaplanowane ręcznie zaplanowane automatycznie, projekt ma należy kilku decyzji. Jeśli czas trwania zadania "Dwóch tygodni", projektu zazwyczaj ustawia szacowany czas trwania "1 day?", jeśli zadanie jest ustawiona na zaplanowane automatycznie. Po zakończeniu nie można się spodziewać projekt, aby wiedzieli, że dwóch tygodni dwa tygodnie długa.

 • Kontrolka poślizg Jeśli zadanie zaplanowane ręcznie ma zostać opóźnione z powodu poślizg, jego następników będzie nie można automatycznie przypisany. Menedżerowie projektów, można zdecydować zachować oryginalny daty, jeśli ich zasobów postępować zgodnie z planem lub opóźnić następników, jeśli istnieją słabo zależności.

 • Skutki planowania według nakładu pracy    Nie można ustawić zadań zaplanowanych ręcznie do według nakładu pracy. Czas trwania zadania zaplanowane ręcznie nie ulegnie zmianie więcej zasobów jest do niego przypisana lub usuwane z niego. Dowiedz się więcej o w dalszej części tego artykułu.

W następującej tabeli przedstawiony jest sposób określania i wykorzystywania w programie Project atrybutów planowania zadań planowanych ręcznie i automatycznie.

Element

Planowanie ręczne

Planowanie automatyczne

Czas trwania

Może być liczbą, datą lub informacją tekstową, taką jak „14d” lub „pół miesiąca”. Nie jest używany w programie Project w celu łatwiejszego planowania projektu, jeśli wartość czasu trwania nie ma rozpoznawalnego formatu.

Można używać tylko liczb przedstawiających czas oraz jednostek, takich jak „14d” lub „2 miesiące”.

Praca

Można używać tylko liczb przedstawiających czas oraz jednostek, takich jak „14d” lub „2 miesiące”.

Można używać tylko liczb przedstawiających czas oraz jednostek, takich jak „14d” lub „2 miesiące”.

Zasoby

Mogą być przydzielane do zadań. W programie Project kalendarze zasobów nie są używane do łatwiejszego planowania zadań.

Mogą być przydzielane do zadań. Są używane w programie Project do łatwiejszego określania najlepszego harmonogramu. Powodują zmianę czasu trwania zadań, jeśli zadania te są ustawione jako planowane według nakładu pracy — inaczej niż w przypadku zadań planowanych ręcznie.

Data rozpoczęcia

Może być liczbą, datą lub informacją tekstową, taką jak „30 sty” lub „jakoś niedługo”. Nie jest używana w programie Project w celu łatwiejszego planowania projektu, jeśli wartość czasu nie ma rozpoznawalnego formatu.

Można używać tylko informacji o dacie. Można jednak użyć wartości „dzisiaj” i „jutro” rezerwowanych w programie Project dla zadań planowanych automatycznie.

Data zakończenia

Może być datą lub informacją tekstową, taką jak „30 sty” lub „jakoś niedługo”. Nie jest używana w programie Project w celu łatwiejszego planowania projektu.

Można używać tylko informacji o dacie. Można jednak użyć wartości „dzisiaj” i „jutro” rezerwowanych w programie Project dla zadań planowanych automatycznie.

Ograniczenia

Ignorowane w programie Project.

Używane w programie Project do łatwiejszego określania najlepszego harmonogramu.

Współzależności (łącza)

Mogą być używane, ale nie powodują zmiany harmonogramu zadania. Łącza zadań powodują jednak zmianę harmonogramu zadania przy pierwszym zastosowaniu.

Mogą być używane i powodują zmianę harmonogramu zadania.

Kalendarze projektu i zasobów

Ignorowane w programie Project.

Używane w programie Project do łatwiejszego określania najlepszego harmonogramu.

Zadania planowane automatycznie

Zadania planowane automatycznie są klasycznym sposobem planowania zadań w programie Project. Automatyczne planowanie stanowi systematyczny i świetnie ustrukturyzowany sposób zarządzania harmonogramami projektów. Na podstawie danych wprowadzanych przez użytkowników, takich jak czas trwania zadania, planowana paca, liczba zasobów i daty ograniczeń, w programie Project obliczane są najwcześniejsze i najpóźniejsze daty zadań dla potrzeb najlepszego harmonogramu.

Harmonogram projektu jest tworzony w programie Project na podstawie wprowadzonych informacji dotyczących:

 • ogólnego projektu,

 • poszczególnych elementów pracy wymaganych do zakończenia projektu (zwanych zadaniami),

 • zasobów (jeśli jest to konieczne) niezbędnych do zakończenia tych zadań.

Jeśli po utworzeniu harmonogramu zmienią się jakiekolwiek założenia dotyczące projektu, można zaktualizować zadania lub zasoby, a w programie Project nastąpi odpowiednie dostosowanie harmonogramu.

Dla każdego zadania można wprowadzić jedną lub wszystkie z następujących informacji:

 • Czas trwania

 • Zależności między zadaniami

 • Ograniczenia

Za pomocą tych informacji w programie Project obliczone zostaną data rozpoczęcia i data zakończenia każdego zadania.

Można wprowadzić zasoby w projekcie, a następnie przydzielić je do zadań w celu oznaczenia, który zasób jest odpowiedzialny za wykonanie każdego przydział. Nie tylko pomoże to w zaplanowaniu zespołów projektów, ale ułatwi też obliczenie liczby potrzebnych maszyn czy ilości zużywanego materiału. W razie wprowadzenia zasobów harmonogramy zadań zostaną dodatkowo uściślone zgodnie z następującymi informacjami o zasobach:

 • Praca

 • Jednostki

 • Czas pracy i czas wolny wprowadzony w kalendarzach

Wpływ na planowanie mogą mieć inne elementy, takie jak czas wyprzedzenia i czas zwłoki w przypadku linków, typy zadań, dostępność zasobów i zasób wiodący, więc zrozumienie skutków związanych z użyciem tych elementów może pomóc w obsłudze i dostosowywaniu harmonogramu zgodnie z potrzebami.

Uwaga: W programie Project czas trwania automatycznie planowanych zadań obliczany jest w oparciu o definicje jednostek czasu trwania (należy kliknąć pozycję Plik, kliknąć pozycję Opcje, a następnie kliknąć pozycję Harmonogram). Podobnie jak w normalnym kalendarzu miesięcznym, rok zaczyna się od stycznia, a każdy tydzień zaczyna się w niedzielę lub poniedziałek. Podczas obliczania w programie Project jednostek czasu trwania jeden dzień jest domyślnie równy 8 godzinom, jeden tydzień — 40 godzinom, a jeden miesiąc — 20 dniom roboczym. Jeśli wprowadzane są daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, ale nie wprowadza się ich godzin rozpoczęcia i zakończenia, domyślną godziną rozpoczęcia jest w programie Project godzina 8:00, a domyślną godziną zakończenia — godzina 17:00.

Zmienianie trybów planowania zadań

Sposób planowania zadań można zmieniać z automatycznego na ręczny i odwrotnie (należy kliknąć pozycję Plik, kliknąć pozycję Opcje, a następnie kliknąć pozycję Harmonogram). Podczas zmiany trybów zadań warto pamiętać o następujących kwestiach.

 • Zadanie, którego sposób planowania został zmieniony z ręcznego na automatyczny, będzie miało domyślne ustawienia czasu trwania i dat programu Project. Na przykład ręcznie planowane zadanie z czasem trwania „kilka tygodni” otrzyma domyślną wartość „1 dzień?”. Natomiast data rozpoczęcia zadania z ręcznie wprowadzoną datą rozpoczęcia „jutro” zostanie zmieniona na dzień rozpoczęcia projektu, jeśli sposób jego planowania zostanie zmieniony na automatyczny.

 • Zadanie, którego sposób planowania zostanie zmieniony na planowanie ręczne, zachowa swój czas trwania i daty. Jednak po ustawieniu zadania jako planowanego ręcznie czas trwania i daty mogą być dowolnymi wartościami liczbowymi lub tekstowymi albo datami.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram ma ruchomość (czyli zapas czasu)?

Ruchomość (nazywana także zapasem czasu) ułatwia znajdowanie zadań, które można przesuwać bez zmiany daty zakończenia projektu. Można wyświetlić zadania, których opóźnienie w danej chwili nie będzie miało negatywnego wpływu na ścieżkę krytyczną (całkowity zapas czasu), a także te, które mogą się opóźnić bez negatywnego wpływu na zadanie, z którym są połączone (swobodny zapas czasu).

Są dwa sposoby wyświetlania ruchomości w harmonogramie.

 • W widoku Wykres Gantta należy kliknąć pozycję Format, a następnie zaznaczyć pole wyboru Zapas czasu. Ruchomość pojawi się jako cienka linia dołączona do końca lub początku pasków wykresu Gantta.

 • Korzystanie z widoku Wykres Gantta — szczegóły. Kliknij pozycję Widok, kliknij Inne widoki, kliknij polecenie Więcej widoków, kliknij przycisk Wykres Gantta — szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
  Teraz w widoku Wykres Gantta kliknij pozycję tabele, a następnie kliknij pozycję Harmonogram.

Oto kilka zagadnień dotyczących ruchomości, o których trzeba pamiętać.

Porady i niespodzianki

Objaśnienie

Trzeba pamiętać o ograniczeniach sztywnych

Jeśli zadanie z ograniczeniem do określonej daty ma zadanie będące poprzednikiem kończące się zbyt późno, aby zadanie będące następnikiem mogło zostać rozpoczęte w dniu określonym w ograniczeniu, może wystąpić ujemny zapas czasu. Ujemny zapas czasu może negatywnie wpłynąć na datę zakończenia projektu.

Daty terminów ostatecznych mogą wpływać na całkowity zapas czasu

Daty terminów ostatecznych mogą wpływać na całkowity zapas czasu zadań. Jeżeli zostanie wprowadzona data terminu ostatecznego przypadająca przed końcem całkowitego zapasu czasu zadania, to całkowity zapas czasu zostanie obliczony ponownie na podstawie daty terminu ostatecznego, a nie daty najpóźniejszego zakończenia tego zadania. Zadanie staje się zadaniem krytycznym, gdy całkowity zapas czasu osiąga wartość zero.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają daty terminów ostatecznych?

Daty terminów ostatecznych nie mają zazwyczaj wpływu na planowanie zadań. Służą do oznaczania docelowej daty, która nie powinna zostać przekroczona, bez konieczności ustawiania ograniczenia zadania, które mogłoby mieć wpływ na planowanie, gdyby zmieniły się zadania będące poprzednikami. Zadanie z terminem ostatecznym jest planowane tak samo jak każde inne zadanie, ale jeśli zostaje zakończone po terminie ostatecznym, w programie Project wyświetlany jest wskaźnik zadania informujący o tym, że termin ostateczny zadania został przekroczony.

Aby wyświetlić lub zmienić termin ostateczny zadania, należy kliknąć zadanie prawym przyciskiem myszy, kliknąć pozycję Informacje o zadaniu, a następnie kliknąć kartę Zaawansowane i użyć pola Termin ostateczny.

Daty terminów ostatecznych mogą wpływać na całkowity zapas czasu zadań. Jeżeli zostanie wprowadzona data terminu ostatecznego przypadająca przed końcem całkowitego zapasu czasu zadania, to całkowity zapas czasu zostanie obliczony ponownie na podstawie daty terminu ostatecznego, a nie daty najpóźniejszego zakończenia tego zadania. Zadanie staje się zadaniem krytycznym, gdy całkowity zapas czasu osiąga wartość zero.

Można ustawiać terminy ostateczne zadań sumarycznych i indywidualnych. Jeśli termin ostateczny zadania sumarycznego wywołuje konflikt z którymkolwiek z jego podzadań, zostanie wyświetlony wskaźnik terminu ostatecznego informujący o przekroczonym terminie ostatecznym jednego z podzadań.

Daty terminów ostatecznych mogą mieć wpływ na sposób planowania zadań, jeśli ustawiono datę terminu ostatecznego w zadaniu z ograniczeniem Jak najpóźniej (JNP). Zadanie jest planowane w taki sposób, aby kończyło się w dniu upływu terminu ostatecznego, chociaż może zostać zakończone po terminie ostatecznym, jeśli jego poprzedniki się opóźnią.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają kalendarze?

Kalendarze określają standardowy czas pracy i czas wolny dla projektu, taki jak weekendy i święta.

Uwaga: Daty zadań planowanych ręcznie (jeśli zostały wprowadzone) nie będą zmieniane wskutek zmian w kalendarzach projektu czy zasobów.

Kalendarze projektu służą do określania dostępności zasobów i sposobu tworzenia harmonogramów zasobów przydzielonych do zadań, a także harmonogramów samych zadań. Podczas tworzenia harmonogramów zadań używane są kalendarze projektu i kalendarze zadań, a w przypadku przydzielenia zasobów do zadań także kalendarze zasobów.

Kalendarze zastępują ustawienia w następujące sposoby:

 1. W przypadku utworzenia zadania kalendarz projektu umożliwia zaplanowanie zadania.

 2. W przypadku dodania zasobu do zadania kalendarz zasobu steruje harmonogramem zadania.

 3. W przypadku dodania kalendarza zadania do zadania i skonfigurowania ustawienia kalendarza Harmonogram ignoruje kalendarze zasobów w oknie dialogowym Informacje o zadaniu kalendarz zadania steruje harmonogramem i ignoruje harmonogram wszelkich zasobów przydzielonych do zadania.

Aby pracować z kalendarzami, należy kliknąć pozycję Projekt, a następnie kliknąć przycisk Zmień czas pracy.

Typ kalendarza

Opis

Kalendarze bazowe   

Te kalendarze stanowią podstawę kalendarzy innych typów. Kalendarz bazowy może również zostać wybrany jako kalendarz projektu, a także zastosowany do zadań jako kalendarz zadań lub jako domyślne godziny dla kalendarza zasobu. Dowolny z dostępnych kalendarzy bazowych można samodzielnie dostosować.

W programie Project są dostępne trzy kalendarze bazowe:

Kalendarz Standardowy   Kalendarz Standardowy to domyślny kalendarz projektu, który jest podstawą dla kalendarzy zasobów. Ten kalendarz odzwierciedla tradycyjny harmonogram prac: od poniedziałku do piątku włącznie, od godziny 8:00 do 17:00, z godzinną przerwą.

Kalendarz 24-godzinny    Kalendarz 24-godzinny odzwierciedla harmonogram bez czasu wolnego w ogóle. Kalendarz 24-godzinny może być używany, gdy zasoby i zadania są planowane dla różnych zmian całą dobę, lub gdy zasoby urządzeń przez cały czas pracy nad zadaniami.

Kalendarz Zmiana nocna   Kalendarz Zmiana nocna odzwierciedla całonocną pracę zmianową: od poniedziałku w nocy do soboty rano, od godziny 23:00 do 8:00, z godzinną przerwą.

Kalendarze projektu   

Wyznaczają standardowe godziny czasu pracy i czasu wolnego dla projektu jako całości. Gdy nie korzysta się z kalendarzy zasobów ani kalendarzy zadań, zadania są domyślnie planowane w czasie pracy ustawionym w kalendarzu projektu.

Kalendarze zasobów   

Zazwyczaj są oparte na kalendarzu projektu w momencie tworzenia zasobów. Można zmienić czas pracy lub czas wolny dla określonych zasobów lub zestawu zasobów, aby uzyskać pewność, że ich użycie będzie zaplanowane tylko w czasie, gdy są dostępne do pracy. W razie zmiany czasu pracy lub czasu wolnego w kalendarzu zasobów i przydzielenia zasobu do zadania zadanie jest planowane w czasie pracy występującym w kalendarzu tego zasobu. Może to mieć wpływ na datę zakończenia zadania.

Zasoby mogą dziedziczyć czas wolny z kalendarza bazowego. Czas ten może także zostać zastąpiony ustawieniami czasu wolnego pochodzącymi z kalendarza zasobu.

Kalendarze zadań   

Mogą być używane do definiowania czasu pracy dla zadań przypadającego poza czasem pracy ustawionym w kalendarzu projektu. Kalendarz zadania tworzy się tak jak każdy inny kalendarz. Gdy kalendarz zadania jest przypisany do zadania i zasób przypisany do zadania ma inny czas pracy w swoim kalendarzu zasobu, zadanie jest planowane w czasie pracy pokrywającym się w obu kalendarzach. Można jednak ustawić opcję zadania nakazującą ignorowanie kalendarzy zasobów i planowanie zadania w czasie wolnym zasobu.

Jeśli dla zadania nie określono kalendarza zadania, do jego planowania użyty zostanie kalendarz projektu.

Początek strony

Jak przydziały zasobów sterują harmonogramem?

Jeśli do zadań w projekcie nie zostaną przypisane zasoby, harmonogram w programie Project będzie obliczany na podstawie czasów trwania, współzależności zadań, ograniczeń oraz informacji o kalendarzach projektu i zadań. W przypadku przydzielenia zasobów zadania będą także planowane zgodnie z kalendarzami zasobów i jednostki przydziału. Pozwala to na dokładniejsze planowanie.

Uwaga: Kalendarze zasobów nie mają wpływu na zadania planowane ręcznie. W razie przydzielenia zasobu do zadania planowanego ręcznie harmonogram zadania się nie zmieni.

Przydział jest to skojarzenie określonego zadania z określonym zasobem odpowiedzialnym za jego wykonanie. Do zadania można przydzielić więcej niż jeden zasób. Do zadań można przydzielać zasoby pracy, zasoby materiałowe i zasoby kosztowe. Inaczej niż w przypadku zasobów pracy przydzielenie do zadania zasobów materiałowych lub zasobów kosztowych nie ma wpływu na harmonogram zadania.

Na przykład w projekcie znajduje się zadanie o nazwie Opracowanie specyfikacji. Jest także zasób: inżynier, Tomasz. W razie przydzielenia Tomasza do zadania Opracowanie specyfikacji harmonogram zadania będzie także zależał od kalendarza zasobu Tomasza i jednostek przydziału, a nie tylko od takich informacji o zadaniu jak czas trwania, współzależności zadań, ograniczenia i kalendarze.

Oprócz planowania zgodnego z informacjami o zadaniu, po przydzieleniu zasobów do zadań w projekcie program Project dysponuje dodatkowymi informacjami o zasobach i przydziałach, które mogą być używane przy obliczaniu informacji o harmonogramie. Są to:

Atrybut lub ustawienie zasobu

Objaśnienie

Praca   

Ilość pracy lub pracy w nadgodzinach, do której przydzielony jest zasób, a także sposób jej rozłożenia w czasie. Na rozplanowanie pracy w czasie może także mieć wpływ rozkład pracy.

Jednostki przydziału   

Liczba jednostek przydziału zasobu do zadania, to jest niepełny wymiar czasu, pełny wymiar czasu lub wiele jednostek.

Typ zadania   

Typ zadania ma wpływ na sposób zmieniania się harmonogramu w przypadku zmodyfikowania istniejącego przydziału. Istnieją trzy typy zadań: o stałej liczbie jednostek, o stałym czasie trwania i o pracy stałej.

Według nakładu pracy   

Określa, czy zadanie jest planowane według nakładu pracy. Jeśli tak jest, w przypadku dodawania zasobów do przydziału lub ich usuwania praca nad zadaniem pozostaje stała i jest rozdzielana między zasoby. Wskutek tego na przykład w przypadku zadań o stałej liczbie jednostek w miarę przydzielania kolejnych zasobów skraca się czas trwania konieczny do wykonania zadania. Więcej informacji o ustawieniu planowania według nakładu pracy znajduje się we wcześniejszej części artykułu.

Kalendarze   

Kalendarze zasobów. Użycie przydzielonych zasobów jest w programie Project planowane na podstawie ich czasu pracy oraz czasu wolnego wskazanego w kalendarzach tych zasobów.

Rozkład pracy   

Rozkład pracy umożliwia dostosowywanie zasobów pracy nad zadaniami, takich jak fazie ziemi w górę.
W widoku Obciążenie zadaniami kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zasobu przydzielonych do zadania, a następnie wybierz wzorzec wstępnie zdefiniowanych pracy na liście rozkład pracy . Po wybraniu deseniu, można ręcznie dostosować a godziny w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami.

Aby przydzielić zasoby do zadań, należy kliknąć kartę Zasób, a następnie kliknąć przycisk Przydziel zasoby.

Początek strony

Jeszcze bardziej techniczny informacji na temat planowania w programie Project

Początek strony

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Co chcesz dowiedzieć się?

Obraz ogólny: jak zaplanowano projektu?

Jaki wpływ na harmonogram ma data rozpoczęcia projektu?

Jakie są domyślne ustawienia obliczania harmonogramu?

Jak ograniczenia wpływ na harmonogram?

Jaki wpływ na harmonogram mają daty terminów ostatecznych?

Jaki wpływ na harmonogram mają kalendarze?

Jak przydziały zasobów sterują harmonogramem?

Jakie informacje są zalety analizowanie postępów w projekcie?

Obraz ogólny: jak zaplanowano projektu?

Harmonogram projektu jest tworzony w programie Project na podstawie wprowadzonych informacji dotyczących:

 • ogólnego projektu,

 • poszczególnych elementów pracy wymaganych do zakończenia projektu (zwanych zadaniami),

 • zasobów (jeśli jest to konieczne) niezbędnych do zakończenia tych zadań.

Jeśli po utworzeniu harmonogramu zmienią się jakiekolwiek założenia dotyczące projektu, można zaktualizować zadania lub zasoby, a w programie Project nastąpi odpowiednie dostosowanie harmonogramu.

Dla każdego zadania można wprowadzić jedną lub wszystkie z następujących informacji:

 • Czas trwania

 • Zależności między zadaniami

 • Ograniczenia

Za pomocą tych informacji w programie Project obliczone zostaną data rozpoczęcia i data zakończenia każdego zadania.

Można wprowadzić zasoby w projekcie, a następnie przydzielić je do zadań w celu oznaczenia, który zasób jest odpowiedzialny za wykonanie każdego przydział. Nie tylko pomoże to w zaplanowaniu zespołów projektów, ale ułatwi też obliczenie liczby potrzebnych maszyn czy ilości zużywanego materiału. W razie wprowadzenia zasobów harmonogramy zadań zostaną dodatkowo uściślone zgodnie z następującymi informacjami o zasobach:

 • Praca

 • Jednostki

 • Czas pracy wprowadzony w kalendarzach

Inne elementy, takie jak czas wyprzedzenia i czas zwłoki, typów zadań, zasobów dostępność i zasób wiodący, można wpływać na harmonogram, więc zrozumienie skutków związanych z tych elementów może pomóc w obsłudze i dostosowywaniu harmonogramu zgodnie z potrzebami.

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram ma data rozpoczęcia projektu?

Jeśli zostanie wprowadzona data rozpoczęcia projektu, domyślnie, program Project planuje zadania, aby rozpocząć w dniu rozpoczęcia projektu i oblicza projektu data zakończenia na podstawie ostatniej zadania, aby zakończyć. Podczas wprowadzania więcej informacji na temat zadań, takich jak współzależności zadań, czas trwania oraz ograniczenia, Project dopasowuje harmonogram w celu odzwierciedlenia dokładniej daty dotyczące zadań.

Przed i po utworzeniu współzależności zadań

Obraz przycisku Po utworzeniu nowego projektu, najpierw należy wprowadzić datę rozpoczęcia projektu. Podczas planowania projektu od daty rozpoczęcia wszystkie zadania Uruchom na datę rozpoczęcia projektu, o ile nie wybierzesz innej.

Obraz przycisku Bez zależności między zadaniami i ograniczenia zastosowane czas trwania projektu jest taki sam, jak czas trwania najdłuższego zadania. Innymi słowy Data zakończenia projektu jest taka sama jak Data zakończenia najdłuższego zadania.

Obraz przycisku Współzależności zadań, takie jak współzależność Zakończenie rozpoczęcie między pierwszym i drugim zadaniem (jak pokazano poniżej), mogą zmienić datę zakończenia projektu.

Prawie wszystkie projekty powinny planowany od daty rozpoczęcia znane. Nawet jeśli znasz daty zakończenia projektu musi być planowania od daty rozpoczęcia zapewnia maksymalną elastyczność.

Harmonogram można utworzyć na podstawie daty zakończenia, gdy:

 • Trzeba określić, kiedy projekt musi się zacząć, aby się zakończył w określonym, wymaganym dniu.

 • Nie ma pewności, kiedy projekt się rozpocznie (na przykład praca do wykonania pochodzi z innego źródła i może ulec opóźnieniu).

 • Zastosowana metodologia zarządzania projektem wymaga planowania od daty zakończenia.

Pracując z projektem o harmonogramie od daty zakończenia, należy mieć świadomość różnic w sposobie obsługi przez program Project niektórych akcji:

 • Po wprowadzeniu zadania program Project automatycznie przydziela ograniczenie jak najpóźniej (JNP) do daty zakończenia zadania. Należy ustawić innych ograniczeń tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

 • Po przeciągnięciu paska wykresu Gantta w celu zmienienia daty zakończenia zadania program Project automatycznie przydziela ograniczenie Zakończ nie później niż (ZNPN).

 • Jeśli zmienisz planowania od daty zakończenia projektu i wcześniej zostało zaplanowane od daty rozpoczęcia, spowoduje usunięcie wszystkich opóźnienia bilansujące i bilansowania podziałami z zadaniami i przydziałami.

 • Użycia automatycznego bilansowania w celu zmniejszenia nadmiernych alokacji zasobów w projekcie w programie Project zostanie dodane opóźnienie bilansujące po zadaniu, a nie przed nim.

Początek strony

Jakie są domyślne ustawienia obliczania harmonogramu?

Program Project oblicza czas trwania zadań na podstawie definicji jednostki czasu trwania na karcie Kalendarz w oknie dialogowym Opcje (menuNarzędzia ). Tak jak normalne kalendarz miesięczny rok rozpoczyna się w styczniu, a co tydzień rozpoczyna się w niedzielę lub poniedziałek. Domyślnie gdy program Project oblicza jednostki czasu trwania, 8 godzin jest równa jeden dzień, tydzień jest równa 40 godzin i 20 dni roboczych jest równa jeden miesiąc. Jeśli rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadania i nie rozpoczęcia i zakończenia, 8:00:00 jest używane w programie Project jako domyślny czas rozpoczęcia i 17:00:00 jako domyślnej godziny zakończenia.

Początek strony

Jak ograniczenia wpływ na harmonogram?

Jeśli chcesz kontrolować rozpoczęcia lub zakończenia zadania, można zmienić ograniczenie zadania. Ograniczenia elastyczne współdziałają z współzależności zadań na jak najwcześniej lub jak najpóźniej współzależności zadań, aby umożliwić zadania. Na przykład zadanie z ograniczeniem Jak najwcześniej (JNW) i współzależność Zakończenie rozpoczęcie zostanie zaplanowane zaraz po zakończeniu poprzednika. Domyślnie wszystkie zadania w projekcie, które jest planowany od daty rozpoczęcia mają ograniczenie JNW zastosowane. Analogicznie domyślnie wszystkie zadania w projekcie, które jest planowany od daty zakończenia mają ograniczenie jak najpóźniej (JNP).

Ograniczenia średnim elastyczność planowania ogranicza zadania rozpoczęcie lub zakończenie przed lub po dacie. Na przykład zadanie z ograniczeniem Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN) 15 czerwca i współzależność Zakończenie rozpoczęcie z innym zadaniem może rozpocząć się 15 czerwca w przypadku poprzednik zakończy się do 15 czerwca (lub później, jeżeli poprzednik zakończy się po 15 czerwca), ale nie można zaplanować przed 15 czerwca.

Przed zastosowaniem ograniczenia i po nim

Obraz przycisku Domyślna współzależność zadań zakończenie rozpoczęcie i ograniczenie JNW do tych zadań zastosowana zadanie będące następnikiem (drugiego w kolejności) zostaje zaplanowane zacząć zaraz po zaplanowanym zakończeniu zadanie będące poprzednikiem (pierwszego w kolejności).

Obraz przycisku Gdy zastosowane jest ograniczenie RNWN zadanie będące następnikiem nie można rozpocząć przed datą ograniczenia, nawet jeśli (jak pokazano tutaj) zadanie będące poprzednikiem zostanie zakończone przed datą ograniczenia.

Ograniczenia sztywne zastępują każdą współzależność zadań domyślnie i ograniczanie zadania do wybranej daty. Na przykład zadanie z ograniczeniem musi rozpocząć się (MRS) 30 września i współzależność Zakończenie rozpoczęcie z innym zadaniem będzie zawsze zaplanowane 30 września niezależnie od tego, czy poprzednik zakończy się wcześniej czy później.

Jeśli zadanie, które jest ograniczona do daty ma poprzednika, które kończy się zbyt opóźnione dla następników rozpoczynały się na podstawie daty określonej w ograniczenie, może wystąpić ujemny zapas czasu.

Aby przejrzeć lub zmienić ograniczenie zadania, wybierz zadanie, kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane ograniczenia informacje znajdują się w polach Typ ograniczenia i Data ograniczenia .

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają daty terminów ostatecznych?

Daty terminów ostatecznych nie mają zazwyczaj wpływu na planowanie zadań. Służą do oznaczania docelowej daty, która nie powinna zostać przekroczona, bez konieczności ustawiania ograniczenia zadania, które mogłoby mieć wpływ na planowanie, gdyby zmieniły się zadania będące poprzednikami. Zadanie z terminem ostatecznym jest planowane tak samo jak każde inne zadanie, ale jeśli zostaje zakończone po terminie ostatecznym, w programie Project wyświetlany jest wskaźnik zadania informujący o tym, że termin ostateczny zadania został przekroczony.

Daty terminów ostatecznych mogą wpływać na całkowity zapas czasu zadań. Jeżeli zostanie wprowadzona data terminu ostatecznego przypadająca przed końcem całkowitego zapasu czasu zadania, to całkowity zapas czasu zostanie obliczony ponownie na podstawie daty terminu ostatecznego, a nie daty najpóźniejszego zakończenia tego zadania. Zadanie staje się zadaniem krytycznym, gdy całkowity zapas czasu osiąga wartość zero.

Można ustawiać terminy ostateczne zadań sumarycznych i indywidualnych. Jeśli termin ostateczny zadania sumarycznego wywołuje konflikt z którymkolwiek z jego podzadań, zostanie wyświetlony wskaźnik terminu ostatecznego informujący o przekroczonym terminie ostatecznym jednego z podzadań.

Daty terminów ostatecznych mogą mieć wpływ na sposób planowania zadań, jeśli ustawiono datę terminu ostatecznego w zadaniu z ograniczeniem Jak najpóźniej (JNP). Zadanie jest planowane w taki sposób, aby kończyło się w dniu upływu terminu ostatecznego, chociaż może zostać zakończone po terminie ostatecznym, jeśli jego poprzedniki się opóźnią.

Aby przejrzeć lub zmienić termin ostateczny dla zadania, wybierz zadanie, kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane używanie pola termin ostateczny .

Początek strony

Jaki wpływ na harmonogram mają kalendarze?

Kalendarze określają standardowy czas pracy i czas wolny, taki jak weekendy i święta dla projektu. Są one używane do określenia dostępności zasobów, jak są planowane zasoby przydzielone do zadań i jak są planowane samych zadań. W przypadku planowania zadań używane są kalendarze projektów i zadań, a Jeśli zasoby są przydzielone do zadań, zasobów używane są kalendarze także.

Kalendarze określonych w programie Project są:

 • Kalendarzy bazowych    Są to podstawy dla innych typów kalendarzy. Możesz również wybrać kalendarz bazowy, aby być w kalendarzu projektu, a kalendarz bazowy można zastosować do zadań jako kalendarz zadań lub jako domyślne godziny dla kalendarza zasobu. Project są dostępne trzy kalendarze bazowe: standardowy, 24-godzinny i Zmiana nocna. Własny kalendarz bazowy można dostosować za pomocą dowolnej z kalendarzy bazowych opisane.

 • Kalendarze projektu    Standardowy pracy i czas wolny dla projektu one ustawione jako całość. Jeśli nie są używane kalendarze zasobów lub zadań, zadania są planowane czas pracy w kalendarzu projektu domyślnie.

 • Kalendarze zasobów    Są one oparte na standardowy kalendarz domyślnie. Możesz zmienić czas pracy i czas wolny dla określonych zasobów lub zestawu zasobów, zapewnienie, że zasoby będą planowane tylko wtedy, gdy są one dostępne do pracy. Jeśli zmieniono czas pracy lub wolny w kalendarzu zasobu, a zasób jest przydzielony do zadania, zadanie zostaje zaplanowane czas pracy w kalendarzu zasobu.

 • Kalendarze zadań    Te może służyć do definiowania godzin pracy nad zadaniami poza godziny pracy w kalendarzu projektu. Gdy kalendarz zadania jest przydzielony do zadania i zasobów przydzielonych do zadania czas pracy jest inny w jego kalendarzu zasobu, zadanie zostaje zaplanowane nakładające się czasu pracy w dwóch kalendarzy. Ale można ustawić opcję zadania powodującą ignorowanie kalendarzy zasobów i Planowanie zadania obejmujący czas wolny zasobu.

Aby pracować z kalendarzami, w menu Narzędzia kliknij pozycję Zmień czas pracy.

Początek strony

Jak przydziały zasobów sterują harmonogramem?

Jeśli do zadań w projekcie nie zostaną przypisane zasoby, harmonogram w programie Project będzie obliczany na podstawie czasów trwania, współzależności zadań, ograniczeń oraz informacji o kalendarzach projektu i zadań. W przypadku przydzielenia zasobów zadania będą także planowane zgodnie z kalendarzami zasobów i jednostki przydziału. Pozwala to na dokładniejsze planowanie.

Przydział jest to skojarzenie określonego zadania z określonym zasobem odpowiedzialnym za jego wykonanie. Do zadania można przydzielić więcej niż jeden zasób. Do zadań można przydzielać zasoby pracy, zasoby materiałowe i zasoby kosztowe. Inaczej niż w przypadku zasobów pracy przydzielenie do zadania zasobów materiałowych lub zasobów kosztowych nie ma wpływu na harmonogram zadania.

Na przykład w projekcie znajduje się zadanie o nazwie Opracowanie specyfikacji. Jest także zasób: inżynier, Tomasz. W razie przydzielenia Tomasza do zadania Opracowanie specyfikacji harmonogram zadania będzie także zależał od kalendarza zasobu Tomasza i jednostek przydziału, a nie tylko od takich informacji o zadaniu jak czas trwania, współzależności zadań, ograniczenia i kalendarze.

Oprócz planowania informacje o zadaniu, po przydzieleniu zasobów do zadań w projekcie, projekt ma informacje o zasobach i przydziałach należy użyć do obliczenia informacje z harmonogramu, w tym:

 • Ilość pracy lub pracy w nadgodzinach, do której przydzielony jest zasób, a także sposób jej rozłożenia w czasie. Na rozplanowanie pracy w czasie może także mieć wpływ rozkład pracy.

 • Liczba jednostek przydziału zasobu do zadania, to jest niepełny wymiar czasu, pełny wymiar czasu lub wiele jednostek.

 • Typ zadania ma wpływ na sposób zmieniania się harmonogramu w przypadku zmodyfikowania istniejącego przydziału. Istnieją trzy typy zadań: o stałej liczbie jednostek, o stałym czasie trwania i o pracy stałej.

 • Czy zadanie jest zadaniem według nakładu pracy. W przypadku zadania według nakładu pracy, podczas dodawania lub usuwania danego przydziału zasobów, pracy pozostaje stała dla zadania i zostanie ponownie rozdzielona między między zasoby. W przypadku zadań o stałej liczbie jednostek na przykład jeden wynik jest przydzielenia większej ilości zasobów krótszy czas trwania wymaganych do ukończenia zadania.

 • Kalendarze zasobów. Użycie przydzielonych zasobów jest w programie Project planowane na podstawie ich czasu pracy oraz czasu wolnego wskazanego w kalendarzach tych zasobów.

Aby przydzielić zasoby do zadań, kliknij przycisk Przydziel zasoby Obraz przycisku Przydziel zasoby .

Początek strony

Jakie informacje są zalety analizowanie postępów w projekcie?

Pięć części informacje o zadaniu ułatwiają analizowanie informacji o postępie, jak śledzenie zadań w projekcie: czas trwania, pracy, Data rozpoczęcia, daty zakończenia i koszt.

Odmiany każdego z tych typów pól ułatwiają porównywanie i ocena postępie: Planowana zaplanowane, rzeczywiste i pozostałe.

Na przykład dla jednego zadania, może istnieć pola danych zawierające zaplanowanej pracy, ilość pracy według harmonogramu, praca rzeczywista i Praca pozostała. Zawartość pól mogą pasować do siebie lub ich może być unikatowe. Różnice między niektórych pól może również sprawdzić w śledzenia przydatnych informacji. Z tego powodu te pola są nazywane śledzenia pola.

Typ pola

Opis

Planowana lub informacje według planu bazowego

Informacje planowane są nazywane także informacje według planu bazowego. Przykładami pola zawierające informacje według planu bazowego Praca według planu bazowego, Rozpoczęcie według planu bazowego, koszt według planu bazowego i tak dalej.

Podczas tworzenia i Uściślanie projektu do punktu miejsce, w którym masz pewność, że możesz rozpocząć projekt, masz punktem początkowym warto lub planu bazowego. Po zapisaniu planu bazowego informacje o zadaniu w tym momencie punktach później w całym projekcie możesz porównać Bieżący postęp przed początkowej planu. Zapisywanie planu bazowego jest istotne znaczenie śledzenie projektów i analizy.

Aby zapisać informacje według planu bazowego, kliknij pozycję Narzędzia, wskazać polecenie Śledzenie, a następnie kliknij Zapisywanie planu bazowego. Po zapisaniu planu bazowego klucza pięć rodzajów informacji (Praca, koszt, czas trwania, daty rozpoczęcia i daty zakończenia) są zapisywane dla każdego zadania w projekcie. Później, gdy śledzisz określonego zadania, można szybko sprawdzić, czy korzystasz z bardziej lub mniej pracy lub kosztów, niż planowano pierwotnie Jeśli zadanie jest rozpoczęcie lub zakończenie wcześniej lub później niż zaplanowano.

Informacje według planu bazowego służy do obliczania wariancji przed informacje z harmonogramu. Jest również używana w wielu obliczeniach wartości wypracowanej. Można zapisać maksymalnie 11 różnych planów bazowych. Możesz również zapisać 11 planów pośrednich, umożliwiając szansy sprzedaży, aby zapisać 11 rozpoczęcia i daty zakończenia dla zadań.

Informacje z harmonogramu

Informacje z harmonogramu jest informacje o zadaniu bieżącego, najbardziej aktualne. Pola zawierające informacje z harmonogramu są czasu trwania, pracy, Rozpoczęcie, zakończenie i koszt. Pola Czas trwania, pracy i koszt harmonogramu reprezentują łączną tego zadania.

Po rozpoczęciu najpierw projektu, informacje z harmonogramu jest podobna, jeśli nie identyczne, według planu bazowego planowana informacji. Jednak jako zadania są wykonane, możesz wprowadzić zmiany i wprowadź informacje rzeczywiste. Co możesz znaleźć zadania potrzeb trzy dni więcej niż przewidywano najpierw. Innym zadaniem udało się Rozpoczęcie najwcześniejsze dnia. Innym zadaniem poniesione nieoczekiwane koszt. Okaże się, że należy zmienić ograniczenie jedno zadanie i Dodawanie współzależności zadań na innym. Z dostosowania te informacje z harmonogramu jest obliczany, aby udostępnić Ci najbardziej aktualną obraz projektu.

Po rozpoczęciu wprowadzanie aktualne informacje w trakcie wykonywania zadania, informacje z harmonogramu który uwzględnia i w związku z tym jest obliczana ponownie. Na przykład ilość pracy według harmonogramu jest obliczana jako praca rzeczywista + praca pozostała. Ukończonych zadań, aby uzyskać informacje z harmonogramu jest taka sama, jak aktualne informacje.

Aktualne informacje

Aktualne informacje odzwierciedla, jak została na końcu wykonywać zadania. Wprowadzenie do planowanego rzut czas trwania, pracy, kosztów i daty rozpoczęcia i zakończenia. Wprowadź informacje o postępie lub wartości rzeczywiste w przypadku zadań i kończy rzeczywistą obraz wykonania zadania. Wartości rzeczywiste sprawdzić, ile zadania naprawdę kosztów, ile dni pracy naprawdę zajęło, rzeczywisty czas trwania i rzeczywistego rozpoczęcia i zakończenia projektu.

Aktualne informacje można wprowadzić w pól, takich jak praca rzeczywista, rzeczywisty czas trwania, Rozpoczęcie rzeczywiste, Zakończenie rzeczywiste i koszt rzeczywisty. Jeśli wprowadzisz aktualne informacje w polach jednej lub dwóch aktualne informacje można obliczyć za Ciebie. Na przykład jeśli zostanie wprowadzona data Zakończenie rzeczywiste, pole Rzeczywisty czas trwania, Rozpoczęcie rzeczywiste i pozostałe pola można obliczyć. Dotyczy to także w przypadku wprowadzenia inne informacje o śledzeniu, takich jak procent ukończenia.

Pozostałe informacje

W przypadku zadań, które nie zostały jeszcze pracę lub zadania w toku istnieje praca pozostała, koszt pozostały i pozostały czas trwania. Te pola oszacować ilość czasu i kosztów pozostał zadanie zostało wykonane. Pozostałe pola są rzut przyszłości.

W przypadku zadań jeszcze nie zostały uruchomione zawartość pola Praca pozostała są taka sama jak pola Praca według harmonogramu. W przypadku zadań w toku Praca pozostała jest obliczana jako zaplanowane Praca – Praca rzeczywista. To samo dotyczy dla pól Koszt pozostały i pozostały czas trwania. Jednak pole Praca pozostała można edytować, jak pola pracy rzeczywistej i pracy według harmonogramu.

Odchylenie informacji

Zapisanie planu bazowego, następnie możesz korzystać obliczeń w polach odchylenie. Jako przykład można wymienić Odchylenie pracy, odchylenie kosztowe, odchylenie czasu trwania, odchylenie rozpoczęcia i odchylenie zakończenia.

Bieżące informacje dotyczące według harmonogramu jest porównywane z informacjami o planowanej oryginalny. Pole Odchylenie zawiera obliczeniowe różnicę między informacji o planowanej i według harmonogramu. Na przykład pole Odchylenie pracy zawiera różnicę między pola Praca według planu bazowego i według harmonogramu.

Przeglądanie pola śledzenia

Wszystkie pola można dodawać do dowolnego widoku arkusza. Na przykład można wstawić w kolumnie czas trwania według planu bazowego obok pola Czas trwania według harmonogramu w widoku Wykres Gantta. W menu Wstaw kliknij kolumnę, a następnie wybierz pole, które mają być wyświetlane w widoku.

Możesz również zastosować tabelę, która jest już dostosowany z kilku pól śledzenia. Jako przykład można wymienić tabele śledzenia, pracy, kosztów i odchylenie. Można również utworzyć własną tabelę, która zawiera pola śledzenia, które są potrzebne.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×