Jak nawigować w obrębie pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint i eksplorować dane

Pulpit nawigacyjny programu PerformancePoint w witrynie programu SharePoint może zawierać jeden lub kilka elementów. Zwykle, ale nie zawsze, pulpit nawigacyjny zawiera kartę wyników i różne filtry, wykresy i siatki. Każda karta wyników i każdy raport są umieszczane na pulpicie nawigacyjnym jako składniki Web Part. Można nawigować w obrębie raportu lub wykonywać działania na samym składniku Web Part. Pulpit nawigacyjny może składać się z wielu stron.

Pulpit nawigacyjny w poniższym przykładzie zawiera filtr, łącza do następnych stron, kartę wyników, analityczny wykres słupkowy, raport szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności oraz wykres kołowy. Każda karta wyników i każdy raport znajduje się w oddzielnym składniku Web Part z własnym menu. Formanty każdego składnika Web Part są oznaczone na stronie pulpitu nawigacyjnego symbolem rozwijania ( Symbol rozwijania dla formantu sieci Web pulpitu nawigacyjnego ).

W niektórych przypadkach działania podejmowane w jednym składniku Web Part wpływają na wyniki wyświetlane w innym składniku Web Part. W poniższym przykładzie wyniki wyświetlone w raporcie Szczegóły wskaźnika KPI dotyczą elementu (KOMPUTERY — kwota docelowa) podświetlonego na karcie wyników Kwoty sprzedaży.

Pulpit nawigacyjny programu PerformancePoint, na którym jest wyświetlana karta wyników i powiązany z nią raport szczegółów KPI

Korzystając z kart wyników i raportów znajdujących się na pulpicie nawigacyjnym, można łatwo przeglądać i eksplorować dane. Można przejść do szczegółów (lub widoku ogólnego) kart wyników, wykresów i siatek analitycznych, aby zapoznać się z niższym (lub wyższym) poziomem szczegółów i zmienić widok danych w raportach, Jest to przydatne, jeśli użytkownik chce zobaczyć więcej informacji, niż jest wyświetlanych w danej chwili na pulpicie nawigacyjnym. Każdy raport można również przeglądać w oddzielnym oknie lub wyeksportować do programu PowerPoint albo Excel.

Co chcesz zrobić?

Nawigowanie w pulpicie nawigacyjnym

Poruszanie się po pulpicie nawigacyjnym

Praca z kartami wyników i raportami

Przechodzenie między stronami pulpitu nawigacyjnego

Sterowanie widokiem karty wyników lub raportu

Używanie filtrów w celu wyświetlenia tylko potrzebnych danych

Korzystanie z menu składników Web Part

Eksplorowanie danych na pulpicie nawigacyjnym

Korzystanie z menu skrótów raportu

Cofanie zmian na wykresie otwartym w nowym oknie przeglądarki

Resetowanie widoku raportu

Klip wideo: eksplorowanie danych w raportach i na kartach wyników programu PerformancePoint

Nawigowanie w pulpicie nawigacyjnym

Prawdziwą siłą pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint jest ich interakcyjność. Poruszając się po pulpicie nawigacyjnym i sprawdzając każdą kartę wyników oraz każdy rekord, można uzyskać bardzo szczegółowy obraz wydajności organizacji.

Poruszanie się po pulpicie nawigacyjnym

Aby wybrać konkretną kartę wyników lub raport, należy użyć kursora. Jeśli strona pulpitu nawigacyjnego jest większa od okna przeglądarki, należy użyć pionowych lub poziomych pasków przewijania w celu przewinięcia pulpitu nawigacyjnego w górę i w dół lub w prawo i w lewo. Raport należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu skrótów. W poniższym przykładzie przedstawiono menu skrótów dla wykresu analitycznego.

Menu rozwijane prawym przyciskiem myszy na wykresie słupkowym programu PerformancePoint

Praca z kartami wyników i raportami

Większość raportów zapewnia pewien poziom interakcji. Na przykład kliknięcie sekcji wykresu kołowego może spowodować otworzenie nowego wykresu kołowego zawierającego bardziej szczegółowe dane dotyczące klikniętej sekcji. Po kliknięciu komórki na karcie wyników, z którą jest powiązany raport szczegółów wskaźnika KPI, zostanie zaktualizowany raportSzczegóły wskaźnika KPIi zostaną w nim wyświetlone szczegóły dotyczące tylko wybranej komórki. W poniższym przykładzie raportSzczegóły wskaźnika KPI przedstawia wyniki dla elementu KOMPUTERY wybranego na powiązanej karcie wyników.

Karta wyników programu PerformancePoint i raport szczegółów wskaźnika KPI

Początek strony

Przechodzenie między stronami pulpitu nawigacyjnego

Jeśli pulpit nawigacyjny zawiera więcej niż jedną stronę, można przechodzić między tymi stronami, klikając łącza stron znajdujące się u góry strony pulpitu nawigacyjnego. Pulpit nawigacyjny w przykładzie przedstawionym na początku tego artykułu zawiera trzy strony: Kwoty sprzedaży, Marża sprzedaży oraz Najlepsze sklepy i produkty. Łącza do tych stron znajdują się na samej górze pulpitu nawigacyjnego, obok jego nazwy. Nazwa bieżącej strony jest zawsze oznaczona wypełnionym tekstem, natomiast pozostałe strony są oznaczone tekstem hiperłącza.

Początek strony

Sterowanie widokiem karty wyników lub raportu

Każdy symbol rozwijania Symbol rozwijania dla formantu sieci Web pulpitu nawigacyjnego na pulpicie nawigacyjnym wskazuje, że dostępne jest menu lub inny formant, na przykład filtr.

Używanie filtrów w celu wyświetlenia tylko potrzebnych danych

Przy pierwszym otwarciu pulpitu nawigacyjnego zawierającego filtry zostaje wyświetlony widok oparty na początkowych wyborach filtru. Widok ten można zmienić za pomocą formantów filtru. W poniższym przykładzie przedstawiono dwa filtry: jeden dla czasu, a drugi dla produktów. Aby zmienić filtr Czas,należy kliknąć symbol rozwijania Symbol rozwijania dla formantu sieci Web pulpitu nawigacyjnego . Zostanie wyświetlona lista wszystkich możliwych wyborów dla tego filtru. Jeśli zostanie wybrany inny przedział czasu, wszystkie połączone raporty na pulpicie nawigacyjnym zostaną zaktualizowane i będą zawierać informacje dotyczące danego roku. W poniższym przykładzie wybrano pozycję „Miniony rok”.

Aby bardziej zawęzić widok, można filtrować tylko konkretny produkt lub porównać wynik danego produktu na tle wszystkich dostępnych produktów. W tym przykładzie wybrane zostały pozycje Wszystkie, Komputery oraz Aparaty i kamery. Dokonując takiego wyboru, użytkownik może porównać wyniki sprzedaży komputerów oraz aparatów i kamer w ubiegłym roku na tle wyników sprzedaży wszystkich produktów.

Okno dialogowe z wybranymi pozycjami „Wszystkie”, „Komputery” oraz „Aparaty i kamery”

Porada:  Aby wyświetlić dane dla wszystkich produktów, należy zaznaczyć pole wyboru Wszystkie. Aby wyświetlić tylko konkretne produkty, należy wyczyścić pole wyboru Wszystkie i wybrać tylko interesujący produkt lub interesujące produkty.

Początek strony

Korzystanie z menu składników Web Part

Każdy składnik Web Part ma własne menu. Po kliknięciu symbolu rozwijania Symbol rozwijania dla formantu sieci Web pulpitu nawigacyjnego w górnym rogu składnika Web Part zostaną wyświetlone opcje mające zastosowanie do tego składnika Web Part. W poniższym przykładzie przedstawiono formanty dostępne dla karty wyników. Można ją otworzyć w nowym oknie, przywrócić jej widok oryginalny i, w zależności od typu raportu, wyeksportować do programu PowerPoint lub Excel. Mając odpowiednie uprawnienia, można również za pomocą tych formantów usunąć kartę wyników, zmodyfikować ją lub zmienić jej połączenia. Formant Otwórz w nowym oknie jest szczególnie przydatny, ponieważ umożliwia pracę nad wyizolowanym raportem, operowanie na nim bez zmiany oryginalnego widoku pulpitu nawigacyjnego i dokładniejsze oglądanie szczegółów.

Poniższy przykład przedstawia menu składnika Web Part dla karty wyników.

Karta wyników programu PerformancePoint z wyświetlonym menu rozwijanym prawym przyciskiem myszy

Początek strony

Eksplorowanie danych na pulpicie nawigacyjnym

Pulpit nawigacyjny może zawierać jedną lub kilka kart wyników i inne raporty. Operacje dostępne dla poszczególnych raportów zależą od typu raportu. Aby uzyskać więcej informacji o typach raportów, zobacz Informacje o typach raportów programu PerformancePoint.

Korzystanie z menu skrótów raportu

Każdy raport na pulpicie nawigacyjnym ma własny zestaw formantów. Większość z nich jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Można na przykład kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie dowolnego wykresu analitycznego lub siatki, wybrać polecenie Typ raportu, a następnie zmienić typ raportu na inny. Można także wprowadzić zmiany w formatowaniu lub filtrować wyświetlane dane. Aby przejść do bardziej szczegółowych danych, można kliknąć konkretne punkty danych, takie jak na poniższym wykresie liniowym, lub poszczególne paski wykresu analitycznego. Wybranie sekcji wykresu kołowego także umożliwia poznanie bardziej szczegółowych danych lub innych szczegółów tych danych. Aby dowiedzieć się, które elementy są interakcyjne, wystarczy przesunąć wskaźnik myszy nad raportem. Zmiana wskaźnika oznacza, że dany element można kliknąć.

Wykres liniowy z wyświetlonymi informacjami podsumowującymi

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obrębie wykresu i wybraniu polecenia Drąż w dół do zostanie załadowana lista wymiarów dostępnych do eksplorowania.

Menu Drąż w dół do na wykresie liniowym programu PerformancePoint

Karty wyników są także wysoce interakcyjne. Można na przykład kliknąć prawym przyciskiem myszy w różnych miejscach na karcie wyników i — w zależności od sposobu konfiguracji karty wyników — wykonać następujące zadania:

  • Uogólnianie lub przechodzenie do szczegółów w celu wyświetlenia wyższego lub niższego poziomu szczegółów

  • Filtrowanie danych

  • Znajdowanie dziesięciu pierwszych wartości w kategorii (na przykład sprzedaży według kanału)

  • Analizowanie wartości danych w drzewie dekompozycji

Poniższy przykład przedstawia menu skrótów dostępne na karcie wyników po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Karta wyników programu PerformancePoint z wyświetlonym menu rozwijanym prawym przyciskiem myszy

Uwaga:  Jeśli rozwinięto, a następnie zwinięto wiele wierszy lub kolumn na karcie wyników, funkcja rozwijania/zwijania może czasem działać niezgodnie z oczekiwaniami. W takim przypadku należy odświeżyć kartę wyników przy użyciu menu składników Web Part, aby przywrócić jej pierwotny widok.

Początek strony

Cofanie zmian na wykresie otwartym w nowym oknie przeglądarki

Po kliknięciu przycisku Wstecz w oknie przeglądarki zostanie cofnięta ostatnio wprowadzona w tym widoku zmiana. Tę czynność należy powtarzać aż do osiągnięcia wymaganego widoku. Jest to przydatne, jeśli w raporcie wprowadzono wiele zmian, ale nie ma być przywracany domyślny widok wykresu.

Porada: Jeśli przycisk Wstecz jest nieaktywny, raport jest wyświetlany w domyślnym widoku.

Początek strony

Resetowanie widoku raportu

Za pomocą jednej z następujących metod można przywrócić oryginalny widok raportu:

  • Jeśli wyświetlasz raport w jego oryginalnej lokalizacji na pulpicie nawigacyjnym   , otwórz menu składnika Web Part i wybierz polecenie Resetuj widok.

  • Jeśli wyświetlasz raport w nowym oknie przeglądarki   , kliknij przycisk Odśwież w nowym oknie przeglądarki (lub naciśnij klawisz F5). Spowoduje to nie tylko przywrócenie domyślnego widoku wykresu analitycznego przedstawionego na pulpicie nawigacyjnym, ale także dopasowanie rozmiaru wykresu do nowego okna przeglądarki.

Początek strony

Klip wideo: eksplorowanie danych w raportach i na kartach wyników programu PerformancePoint

Obejrzenie tego klipu wideo pozwoli poznać sposoby analizowania danych w raportach i na kartach wyników programu PerformancePoint, przechodzenia do szczegółów danych oraz ich filtrowania. W klipie podkreślono informacje zawarte w tym artykule.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×