Jak działa przechowywanie wersji na listy programu SharePoint lub w bibliotece

Jak działa przechowywanie wersji na listy programu SharePoint lub w bibliotece

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli włączono przechowywanie wersji w SharePoint listy lub biblioteki, można przechowywać, śledzenie i przywracanie elementów na liście i plików w bibliotece ich zmianie. Przechowywanie wersji, oraz inne ustawienia, takie jak wyewidencjonowywanie, daje wiele kontrolki zawartości, która jest opublikowany w witrynie i umożliwiają rzeczywista wartość, jeśli kiedykolwiek potrzeba przeglądać lub przywracanie starszej wersji elementu lub pliku.

Uwaga: Przechowywanie wersji jest domyślnie włączone w bibliotekach programu SharePoint oraz domyślnie wyłączone na listach programu SharePoint. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfigurowania przechowywania wersji, zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Omówienie przechowywania wersji

Każda osoba z uprawnieniami do zarządzania listami można włączyć lub wyłączyć przechowywania wersji dla biblioteki. Przechowywanie wersji jest dostępne dla elementów list we wszystkich domyślnych typów listy, łącznie z kalendarzami, listami śledzenia problemów i listy niestandardowe. Jest również dostępne dla wszystkich typów plików, które mogą być przechowywane w bibliotekach, w tym stron składników Web Part. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania i używanie przechowywania wersji zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Uwaga: Jeśli jesteś klientem usługi Office 365, przechowywanie wersji jest teraz domyślnie włączone po tworzyć nowe biblioteki TE104004751 i automatycznie zapisze ostatnio 500 wersji dokumentu. Dzięki temu zapobiec utracie ważne dokumenty lub dane. Jeśli masz istniejących bibliotek w witrynie TE104004751 lub w witrynie zespołu, który nie jest włączone przechowywanie wersji, możesz włączyć przechowywanie wersji dla nich w dowolnym momencie.

Przechowywanie wersji umożliwia:

 • Śledzenie historii wersji    Jeśli jest włączone przechowywanie wersji, możesz zobaczyć, kiedy i przez kogo element lub plik został zmieniony. Możesz też zobaczyć, kiedy zostały zmienione właściwości (informacje o pliku). Jeśli na przykład została zmieniona data ukończenia elementu listy, informacja ta jest wyświetlana w historii wersji. Możesz też przeglądać komentarze dołączone przez poszczególne osoby podczas ewidencjonowania plików w bibliotekach.

 • Przywracanie poprzedniej wersji    Jeśli w bieżącej wersji popełniono błąd, bieżąca wersja jest uszkodzona lub poprzednia wersja jest lepsza, możesz zamienić bieżącą wersję na poprzednią wersję. Przywrócona wersja stanie się nową wersją bieżącą.

 • Wyświetlanie poprzedniej wersji    Poprzednią wersję możesz wyświetlić bez zastępowania bieżącej wersji. W przypadku przeglądania historii wersji w dokumencie pakietu Microsoft Office, takim jak plik programu Word lub Excel, możesz porównać dwie wersje w celu określenia różnic między nimi.

Jeśli włączono przechowywanie wersji, wersje są tworzone w następujących sytuacjach:

 • Po utworzeniu elementu listy lub pliku albo po przekazaniu pliku.

  Uwaga: Jeśli jest wymagane wyewidencjonowywanie plików, musisz zaewidencjonować plik celu utworzenia jego pierwszej wersji.

 • Po przekazaniu pliku, który ma taką samą nazwę jak istniejący plik.

 • Po zmianie właściwości elementu listy lub pliku.

 • Gdy dokument pakietu Office jest otwarty i zapisany. Po ponownym otwarciu dokumentu, nowa wersja jest tworzona po zapisaniu edycji.

 • Okresowo edytowanie i zapisywanie dokumentów pakietu Office. Nie wszystkie modyfikacje i zapisuje tworzyć nowe wersje. Podczas zapisywania często zmiany, na przykład każda nowa wersja przechwytuje punktu w czasie zamiast każdego Edytuj poszczególne. Jest to typowe, gdy Funkcja Autozapisu jest włączona.

 • Podczas Współtworzenie dokumentu, gdy inny użytkownik zacznie pracę nad tym dokumentem lub gdy użytkownik kliknie Zapisz Aby przekazać zmiany do biblioteki.

W danym momencie mogą istnieć maksymalnie trzy bieżące wersje pliku: wersja wyewidencjonowana, najnowsza wersja pomocnicza lub robocza oraz najnowsza wersja opublikowana lub główna. Wszystkie inne wersje to wersje historyczne. Niektóre wersje bieżące są widoczne tylko dla użytkowników mających uprawnienia do przeglądania tych wersji.

Niektóre organizacje śledzą zarówno główne, jak i pomocnicze wersje plików w bibliotekach. Inne śledzą tylko wersje główne. Wersje główne są oznaczane liczbami całkowitymi (na przykład 5.0), a wersje pomocnicze — liczbami dziesiętnymi (na przykład 5.1).

Większość organizacji korzysta z wersji pomocniczych dla plików znajdujących się w fazie opracowywania, a z wersji głównych w przypadku osiągnięcia pewnych punktów kontrolnych lub gdy pliki są gotowe do zrecenzowania przez szerokie grono odbiorców. W wielu organizacjach stosuje się zabezpieczenia wersji roboczych, dzięki czemu dostęp do nich mają tylko właściciel pliku oraz osoby z uprawnieniami do zatwierdzania plików. To oznacza, że wersje pomocnicze są niewidoczne dla innych osób aż do momentu opublikowania wersji głównej.

W przypadku list są dostępne wersje główne, natomiast nie są dostępne wersje pomocnicze. Każda wersja elementu listy jest oznaczona liczbą całkowitą. Jeśli organizacja wymaga zatwierdzania elementów listy, elementy mają stan Oczekujące, aż do momentu ich zatwierdzenia przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Elementy o stanie Oczekujące są oznaczone liczbami dziesiętnymi i określa się je mianem wersji roboczych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji, łącznie z wersje główne i pomocnicze zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Numery wersji są automatycznie dodawane przy każdym utworzeniu nowej wersji. W przypadku listy lub biblioteki z włączonym przechowywaniem wersji głównych wersje są oznaczane za pomocą liczb całkowitych, na przykład 1.0, 2.0, 3.0 itd. W przypadku bibliotek administrator może włączyć przechowywanie wersji zarówno głównych, jak i pomocniczych. Jeśli włączono śledzenie wersji pomocniczych, są one oznaczane za pomocą liczb dziesiętnych, na przykład 1.1, 1.2, 1.3 itd. W przypadku opublikowania jednej z tych wersji jako wersji głównej jest ona oznaczana numerem 2.0. Kolejne wersje pomocnicze są oznaczane numerami 2.1, 2.2, 2.3 itd.

W przypadku odrzucenia wyewidencjonowania numer wersji nie zostaje zmieniony. Jeśli najnowszą wersją jest wersja 3.0, ten numer wersji nadal obowiązuje po odrzuceniu wyewidencjonowania.

Po usunięciu wersji wersji jest wysyłana do Kosza i jego liczba zbliża się z nim. Historia wersji zostanie wyświetlona pozostałe numery wersji. Inne numery wersji nie zmieniają się. Na przykład jeśli użytkownik ma otwarty dokument, który ma wersje pomocnicze 4.1 i 4.2 i zdecydujesz się usunąć wersji 4.1, otrzymane Historia wersji zawiera tylko w wersji 4.0 i 4.2. Na poniższej ilustracji przedstawiono to.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji, łącznie z wersje główne i pomocnicze zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Historia wersji z usuniętą wersją pomocniczą jeden

Niektóre organizacje pozwalają na tworzenie nieograniczonej liczby wersji plików, inne natomiast narzucają ograniczenia w tej kwestii. Czasami stara wersja znika po zaewidencjonowaniu najnowszej wersji pliku. Jeśli najnowsza wersja ma numer 26.0 i okaże się, że wersja 1.0 nie jest już dostępna, oznacza to, że administrator skonfigurował bibliotekę tak, aby można było w niej przechowywać maksymalnie dwadzieścia pięć wersji głównych pliku. Dodanie dwudziestej szóstej wersji powoduje więc usunięcie pierwszej wersji. W rezultacie będą dostępne tylko wersje od 2.0 do 26.0. Na tej samej zasadzie po dodaniu dwudziestej siódmej wersji pozostaną tylko wersje od 3.0 do 27.0.

Administrator może też ograniczyć liczbę wersji pomocniczych, tak jak w przypadku ustalona liczba najnowsze wersje. Na przykład jeśli są dozwolone 25 wersji głównych, administrator może zdecydować zachować pomocniczą wersje robocze dla tylko ostatnich pięciu wersje główne. Domyślny numer wersji pomocniczych między wersji głównych jest 511. Jeśli spróbujesz zapisać inną wersją pomocniczą, pojawi się komunikat o błędzie informujący o tym, że należy najpierw opublikować dokument. Administrator witryny można zmienić domyślne umożliwia mniej wersje pomocnicze.

Jeśli na liście lub w bibliotece ogranicza liczbę wersji głównych, wersje są usuwane po osiągnięciu limitu. Na przykład jeśli tylko 20 wersje są zachowywane, a zespół utworzy 25 wersji, zostaną zachowane tylko wersje od 6 do 25. Jeśli inna wersja jest tworzona, są zachowywane tylko wersje od 7 do 26. Jeśli lista lub biblioteka ogranicza wersji, należy upewnić się, że Współautorzy są pamiętać, że wcześniejszych wersji zostaną usunięte po osiągnięciu limitu wersji.

W bibliotece, który ogranicza liczbę wersji głównych, w których są przechowywane wersje pomocnicze wersje pomocnicze są usuwane dla starszych wersji głównych, po osiągnięciu limitu wersji. Na przykład jeśli Zachowaj wersje robocze dla tylko 10 wersji głównych, a zespół utworzy 15 wersji głównych, wersje zostaną zachowane tylko wersje główne. Wersje pomocnicze skojarzone z pięcioma najwcześniejszej wersjami głównymi — takie jak 1.2 czy 2.3 — zostaną usunięte, ale wersje główne — 1, 2 i tak dalej — są przechowywane, chyba że biblioteki ograniczone także wersje główne.

Ograniczenie liczby wersji jest zazwyczaj dobrym rozwiązaniem. Pozwala na oszczędzanie miejsca na serwerze i pomaga użytkownikom w utrzymaniu porządku. Ograniczeń tych nie stosuj jednak w sytuacji, gdy organizacja musi zapisywać wszystkie wersje ze względów prawnych lub z innego powodu.

Ważne: Jeśli organizacja ogranicza liczbę wersji, które zawiera, najstarsze wersje zostanie trwale usunięta po osiągnięciu limitu. Nie są wysyłane do Kosza.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji, włącznie z ograniczeniami zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Aby skonfigurować, kto może wyświetlać wersje robocze elementów list i plików. Wersje robocze są tworzone w dwóch sytuacjach:

 • Wersja pomocnicza pliku została utworzona lub zaktualizowana w bibliotece, która śledzi wersje główne i pomocnicze.

 • Gdy elementu listy lub pliku zostanie utworzony lub zaktualizowany, ale nie został jeszcze zatwierdzony na liście lub w bibliotece, w której jest wymagane zatwierdzanie zawartości.

Jeśli wersje główne i pomocnicze są śledzone, można określić, czy użytkownicy muszą mieć uprawnienie do edycji plików w celu wyświetlenia i odczytania wersji pomocniczej. Gdy to ustawienie zostanie zastosowane, użytkownicy z uprawnieniem do edycji pliku będą mogli pracować nad plikiem, ale użytkownicy z uprawnieniem tylko do odczytu pliku nie będą mogli odczytać wersji pomocniczej. Na przykład być może nie chcesz, aby każdy użytkownik z dostępem do biblioteki mógł wyświetlać komentarze lub poprawki podczas edytowania pliku. Jeśli wersje główne i pomocnicze są śledzone i nikt nie opublikował jeszcze wersji głównej, plik nie będzie widoczny dla użytkowników bez uprawnienia do wyświetlania wersji roboczych.

Jeśli jest wymagane zatwierdzanie zawartości, można określić, jeśli pliki oczekujące na zatwierdzenie mogą być wyświetlane przez osoby z uprawnieniami do odczytu, osoby z uprawnieniami do edycji, czy tylko przez autora i osoby z uprawnieniami do zatwierdzania elementów. Jeśli są śledzone wersje główne i pomocnicze, autor musi opublikować wersję główną przed plik można przesłać do zatwierdzenia. Jeśli jest wymagane zatwierdzanie zawartości, osoby mające uprawnienia do odczytu zawartości, ale nie ma uprawnień do przeglądania elementów wersji roboczych zobaczą ostatnio zatwierdzoną, czyli główną wersję pliku.

Niezależnie od tego, czy użytkownicy mający uprawnienia do edytowania pliku lub nie, jeśli wyszukiwania osób do pliku znajdującego się w wersji pomocniczych, nie otrzymają one wyników dla niego.

Można ograniczyć liczbę wersji elementów listy lub pliki są zapisane w listy lub biblioteki, co pozwala lepiej organizować miejsce na serwerze. Jeśli zespół tworzy dużą liczbę wersji, ograniczając liczbę wersji może pomóc zespołowi lepsze zarządzanie i Znajdź poprzednie wersje. Na przykład, jeśli zespół przechowuje wiele wersji przez wiele miesięcy lub roku.

s, może być trudne dla członków przejrzeć historię wersji w celu znalezienia wersji, które są potrzebne. Jeśli zespół musi mieć możliwość dowolne z jego poprzednich wersji, albo nie ogranicza liczbę wersji albo ustawić liczbę wersji, które przechowujesz wyższy.

Jeśli biblioteka śledzi wersje główne i pomocnicze, można wybrać liczbę wersji głównych plików, aby zachować i ile wersji pomocniczych dla każdej z nich główne wersję zachować. Domyślnie każdy wersja główna może mieć maksymalnie 511 wersji roboczych (wersji pomocniczych).

W zależności od sposobu programu works zespołu zespołu może być konieczne jego najnowsze wersje pomocnicze, takie jak wersja ostatnio edytowanej w większości przypadków. Czasem może być rzadziej potrzebować starszych wersji pomocniczych zespołu. Zazwyczaj wersja główna odzwierciedla punktu kontrolnego, takiego jak przesłany do recenzji lub publikacji, wersja pomocnicza jest pracy w toku, która nie jest gotowy do wszystkich uczestników witryny do odczytu.

Jeśli na liście lub w bibliotece ogranicza liczbę wersji głównych, wersje są usuwane po osiągnięciu limitu. Na przykład jeśli tylko 20 wersje są zachowywane, a zespół utworzy 25 wersji, zostaną zachowane tylko wersje od 6 do 25. Jeśli inna wersja jest tworzona, są zachowywane tylko wersje od 7 do 26. Jeśli lista lub biblioteka ogranicza wersji, należy upewnić się, że Współautorzy są pamiętać, że wcześniejszych wersji zostaną usunięte po osiągnięciu limitu wersji.

W bibliotece, który ogranicza liczbę wersji głównych, w których są przechowywane wersje pomocnicze wersje pomocnicze są usuwane dla starszych wersji głównych, po osiągnięciu limitu wersji. Na przykład jeśli Zachowaj wersje robocze dla tylko 10 wersji głównych, a zespół utworzy 15 wersji głównych, wersje zostaną zachowane tylko wersje główne. Wersje pomocnicze skojarzone z pięcioma najwcześniejszej wersjami głównymi — takie jak 1.2 czy 2.3 — zostaną usunięte, ale wersje główne — 1, 2 i tak dalej — są przechowywane, chyba że biblioteki ograniczone także wersje główne.

Przechowywanie wersji jest włączona automatycznie podczas tworzenia biblioteki, a nie po utworzeniu listy. Każda osoba z uprawnieniami do zarządzania listami można włączyć lub wyłączyć przechowywania wersji. W wielu witrynach to same osoby zarządzającej witryny, ponieważ list i bibliotek dziedziczy uprawnienia witryny. Oprócz włączyć przechowywanie wersji, właściciel witryny (lub innej osoby, zarządzanie listy lub biblioteki) zdecyduje, czy wymagać zatwierdzania zawartości, które mogą przeglądać wersje robocze elementów, a jeśli jest wymagane wyewidencjonowywanie. Każde z tych decyzji ma wpływ na jak działa przechowywanie wersji. Na przykład jeśli osoba zarządzająca biblioteki zdecyduje się wymagania wyewidencjonowywania, numery wersji są tworzone tylko po zaewidencjonowaniu pliku. Jeśli jest wymagane zatwierdzanie zawartości, numery wersji głównych nie są stosowane do momentu pliki zostały zatwierdzone przez osobę, która ma uprawnienia.

Ważne: Jeśli osoby pracujące w danej bibliotece chcą współtworzyć dokumenty, nie należy konfigurować biblioteki do wymagania wyewidencjonowywania. Nie można współtworzyć wyewidencjonowanych dokumentów.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć przechowywanie wersji dla listy lub biblioteki, zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki.

Jeśli włączono przechowywanie wersji w bibliotece, osoba, która go konfiguruje Określa, czy śledzenie wersji głównych i pomocniczych, a także steruje tym, kto może wyświetlać wersje pomocnicze. W większości przypadków po zawartości, że jest wymagane zatwierdzenie, tylko właściciel pliku i osoby, które mają uprawnienia do zatwierdzania elementów, można zobaczyć wersje pomocnicze. W innych bibliotekach każdego, kto może edytować pliki w bibliotece lub każda osoba, która ma uprawnienia do biblioteki, do odczytu można wyświetlić wszystkie wersje. Po zatwierdzeniu wersji każdego, kto ma uprawnienia do listy lub biblioteki do odczytu wyświetlona wersja.

Chociaż listy nie mają wersji pomocniczych, przyjmuje się, że element w stanie Oczekujący jest wersją roboczą. Na ogół wersje robocze są widoczne tylko dla twórcy elementu i osób, które mają uprawnienia Pełna kontrola lub Projektowanie. Ci użytkownicy widzą wersję roboczą ze stanem Oczekujący, natomiast pozostałe osoby mają w historii wersji dostęp tylko do najnowszej wersji oznaczonej jako Zatwierdzony. Jeśli plik zostanie odrzucony, będzie miał stan Oczekujący, dopóki nie zostanie usunięty przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.

Domyślnie element lub plik oczekujący jest widoczny tylko dla swojego twórcy i dla osób z uprawnieniami do zarządzania listami, ale można określić inne grupy użytkowników wyświetlać elementu lub pliku. Jeśli biblioteki śledzenie wersji głównych i pomocniczych, osoba edytująca plik musi najpierw opublikować wersję główną pliku.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu dokumenty do zatwierdzenia zobacz wymagania zatwierdzania elementów listy lub biblioteki witryny.

Uwaga: Zabezpieczenia wersji roboczych w przypadku niektórych list i bibliotek, jest skonfigurowany do zezwalania wszystkich użytkownicy witryny mogli przeglądać wersje Oczekujące i zatwierdzone.

W przypadku wyewidencjonowania pliku z biblioteki, w której jest włączone przechowywanie wersji, nowa wersja jest tworzona każdorazowo przy ponownym zaewidencjonowaniu pliku. Ponadto, jeśli jest włączone przechowywanie wersji głównych i wersji pomocniczych, podczas ewidencjonowania możesz określić typ wersji. W przypadku bibliotek, w których jest wymagane wyewidencjonowywanie, wersje są tworzone tylko przy ewidencjonowaniu.

Jeśli wyewidencjonowywanie w bibliotece nie jest wymagane, nowa wersja jest tworzona, gdy plik zostanie zapisany po raz pierwszy od jego otwarcia. Każde kolejne zapisanie powoduje zastąpienie wersji utworzonej przy pierwszym zapisaniu. Jeśli ponownie otworzysz dokument po wcześniejszym zamknięciu aplikacji, pierwsze zapisanie także spowoduje utworzenie wersji. W rezultacie liczba wersji może bardzo szybko rosnąć.

Aby uzyskać więcej informacji o wyboru Powiększ i Pomniejsz zobacz wyewidencjonowywanie, ewidencjonowanie, lub odrzucanie zmian w plikach w bibliotece.

Ważne:  Nie wyewidencjonowywuj współtworzonego dokumentu, chyba że chcesz celowo uniemożliwić innym osobom pracę nad tym dokumentem i masz do tego dobry powód.

Wymaganie wyewidencjonowywania może pomóc zespołem maksymalnie wykorzystać możliwości przechowywania wersji, ponieważ osoby dokładnie wyznaczyć moment wersja ma zostać utworzone. Wersja jest tworzona tylko wtedy, gdy ktoś sprawdza się pliku, zmianę i następnie sprawdza go ponownie. Jeśli wyewidencjonowanie nie jest wymagane, wersja jest tworzona po zapisanie pliku i zamknięcie — zaktualizowanie tej wersji. Jeśli ta osoba lub inną osobę zostanie otwarty i zapisze plik ponownie, zostanie utworzona kolejna wersja. W zależności od sytuacji może nie zamierzasz wielu wersji może zostać utworzona, na przykład, jeśli musisz zamknąć plik uczestniczyć w spotkaniu, przed zakończeniem wprowadzania zmian w pliku.

Jest wymagane wyewidencjonowywanie, osoby nie można dodać pliki, modyfikować pliki lub zmienianie właściwości pliku bez wyewidencjonowania pliku. Podczas ewidencjonowania plików są monitowani o podanie komentarzy dotyczących zmian, co pozwala na tworzenie bardziej zrozumiały Historia wersji.

Uwaga: Jeśli w bibliotece będą przechowywane pliki programu Microsoft Project (MPP) synchronizowane z listami zadań w witrynie, pole Wymagaj wyewidencjonowania powinno zostać wyczyszczone.

Aby uzyskać więcej informacji na Wymaganie wyewidencjonowania zobacz Konfigurowanie biblioteki do wymagania wyewidencjonowywania plików.

Listy i biblioteki mają uprawnienia związane z przechowywanie wersji i wyewidencjonowywanie, które różnią się w zależności od poziom uprawnień, który zostanie zastosowany do użytkownika lub grupy. Osoby, które mogą edytować poziomy uprawnień można skonfigurować te uprawnienia inaczej lub można utworzyć nową grupę z dostosowanymi poziomami uprawnień.

Uprawnienia te zapewniają elastyczność zarządzania biblioteki. Może być na przykład chcesz, aby mieć możliwość usunięcia wersji pliku bez uprawnień do usuwania nim ktoś. Uprawnienia do Usuń wersje nie jest taki sam, jak uprawnienia do Usuwania elementów, umożliwiające podanie dostosowany poziom kontroli.

W poniższej tabeli przedstawiono uprawnienia powiązanych z przechowywanie wersji i wyewidencjonowywanie i które domyślne poziomy uprawnień, które dotyczą.

Uprawnień

Domyślny poziom uprawnień

Wyświetlanie wersji

Pełna kontrola, projekt, Współtworzenie i Odczyt

Usuwanie wersji

Pełna kontrola, projekt i Współtworzenie

Ignorowanie wyewidencjonowania

Pełna kontrola i projekt

Zatwierdzanie elementów

Pełna kontrola i projekt

Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Zostaw komentarz

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Dołącz informacje o swojej wersji programu SharePoint, systemie operacyjnym i przeglądarce. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×