Instrukcja DELETE

Tworzy zapytanie usuwające, które usuwa rekordy z jednej lub więcej tabel wymienionych w klauzuli FROM spełniających warunki określone w klauzuli WHERE.

Składnia

DELETE [tabela.*]
FROM tabela
WHERE kryteria

Instrukcja DELETE zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

tabela

Opcjonalna nazwa tabeli, z której są usuwane rekordy.

tabela

Nazwa tabeli, z której są usuwane rekordy.

kryteria

To jest wyrażenie określające, które rekordy mają zostać usunięte.


Spostrzeżenia

Instrukcja DELETE jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy trzeba usunąć wiele rekordów.

Aby usunąć całą tabelę z bazy danych, można użyć metody Execute w połączeniu z instrukcją DROP. Usunięcie tabeli powoduje jednak utratę jej struktury. Dla odmiany użycie instrukcji DELETE powoduje tylko usunięcie danych. Struktura tabeli oraz jej wszystkie właściwości, takie jak atrybuty i indeksy pól, pozostają nienaruszone.

Za pomocą instrukcji DELETE można usunąć rekordy z tabel, które łączy relacja jeden-do-wielu z innymi tabelami. Operacje usuwania kaskadowego powodują usuwanie rekordów w tabelach po stronie „wiele” relacji, gdy za pomocą zapytania zostanie usunięty odpowiadający im rekord z tabeli po stronie „jeden”. Na przykład w relacji między tabelami Klienci i Zamówienia tabela Klienci znajduje się po stronie „jeden”, a tabela Zamówienia — po stronie „wiele” relacji. Jeśli jest określona opcja usuwania kaskadowego, usunięcie rekordu z tabeli Klienci spowoduje usunięcie odpowiednich rekordów z tabeli Zamówienia.

Zapytanie usuwające usuwa całe rekordy, a nie tylko dane w konkretnych polach. Jeśli chcesz usunąć wartości w określonym polu, utwórz zapytanie aktualizujące, które zmieni żądane wartości na Null.

Ważne: 

  • Po usunięciu rekordów za pomocą zapytania usuwającego nie można cofnąć tej operacji. Jeśli chcesz wiedzieć, które rekordy zostały usunięte, najpierw uruchom zapytanie wybierające, które korzysta z tych samych kryteriów, i sprawdź jego wyniki, a następnie uruchom zapytanie usuwające.

  • Twórz regularnie kopie zapasowe danych. Jeśli usuniesz niewłaściwe rekordy, będzie można je odzyskać z posiadanych kopii zapasowych.Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×