Informacje o sieci Yammer i dzierżaw usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Środowisko zarządzania i zalecane dla użytkowników końcowych jest wymagane że jednej dzierżawy usługi Office 365 jest skojarzony tylko jeden Yammer sieć — Jeśli nie jesteś w tej konfiguracji, musisz konsolidować swojej sieci i dzierżaw do przeniesienia do tego stanu, 16 października 2018.

Uwaga: Masz ostatnio nową wiadomość z usługi Yammer informujący, że dzierżawy usługi Office 365 jest skojarzone z dwóch lub więcej sieci usługi Yammer? Jeśli zastanawiasz na co się że środków, zobacz Migracja sieci — konsolidowanie sieci Yammer dla informacji na temat działania, jakie należy podjąć.

Zmienianie roli sieci Yammer

Sieci Yammer działa jako organizacji obramowanie, a podmiot zarządzający. Usługi Yammer będzie integralną częścią usługi Office 365, usługa Yammer korzysta skojarzone dzierżawy usługi Office 365 jako granicę organizacji i zarządzania główne funkcje.

Usługi Yammer sieci organizacji krawędzi    Tylko użytkownicy, którzy są częścią tej samej organizacji mogą dołączyć do sieci, która udostępnia zaufania między członków sieci, więc można współpracować swobodnie. Usługi Yammer będzie integralną częścią usługi Office 365, granicę organizacji dla usługi Yammer i Office 365 stają się takie same; Wszyscy użytkownicy usługi Office 365, które są częścią tej samej dzierżawy usługi Office 365 (z subskrypcji usługi Yammer), można uzyskać dostęp do usługi Yammer. A jeśli podczas rozwoju organizacji, że nowa domena jest dodawany do dzierżawy usługi Office 365, tej domeny jest automatycznie synchronizowana do usługi Yammer, umożliwiając użytkownikom tej domeny łatwo uzyskać dostęp do usługi Yammer.

Sieć jako podmiot zarządzający Yammer    Wszystkimi aspektami usługi Yammer używana do zarządzania na poziomie sieci, w tym zarządzanie tożsamości, domeny i użytkowników. Usługi Yammer będzie integralną częścią usługi Office 365, aspektami usługi Yammer można zarządzać w usłudze Office 365: tożsamości, domeny, użytkowników i zarządzanie licencjami. Zapewnia to jeden zestaw typowe i zaawansowanych narzędzi dla administratorów usługi Office 365 do zarządzania wszystkich usług Office 365, w tym usługi Yammer. Zaleca się, że administratorzy usługi Yammer tylko zarządzać Yammer konfiguracji (na przykład domyślnych ustawień powiadomień lub ustawień sieci zewnętrznej) na poziomie sieci.

Jak usługi Yammer, sieci mogą być skojarzone z dzierżawami usługi Office 365

Kilka klientów przyjąć Yammer przed ściśle był zintegrowany z usługą Office 365, które spowodowało następujących konfiguracji.

W tym scenariuszu dzierżawy usługi Office 365 jest skojarzony z jednej sieci Yammer. Na przykład:

 • Zweryfikowanych domen w dzierżawie usługi Office 365:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domeny sieci Yammer:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

Na poniższej ilustracji przedstawiono tę relację jeden dzierżawy usługi Office 365 skojarzonego z jedną siecią usługi Yammer:

Jednej dzierżawy usługi Office 365 mapowane na jedną siecią usługi Yammer

Jak uzyskać dostęp do klientów w tej konfiguracji: od usługi Yammer jest domyślnie włączona w usłudze Office 365 przy każdym utworzeniu nowej dzierżawy usługi Office 365, nowe sieci Yammer jest tworzona automatycznie i domeny z usługi Office 365 zostaną dodane do usługi Yammer. Możemy również w ramach fal aktywacji usługi Yammer, aktywowany usługi Yammer dla wszystkich dzierżaw z subskrypcją usługi Office 365 usługi Yammer Enterprise. Gdy domeny zostaną dodane lub usunięte z dzierżawy usługi Office 365, domen w dalszym ciągu zsynchronizowany z sieci Yammer.

To jest najbardziej typowej konfiguracji i jest zalecana konfiguracja. Poniżej przedstawiono listę najważniejszych zalet tej konfiguracji.

 • Koszt Administracja zmniejszyć usługi Yammer:    Możesz zarządzać jeden jednej usługi Yammer, zamiast zarządzania pojedynczych sieci Yammer.

 • Bezproblemowo Zarządzanie usługą Yammer z usługi Office 365:    Możesz zarządzać bezproblemowo usługę Yammer z usługi Office 365, podobnie jak chcesz zarządzać innymi usługami Office 365. Na przykład możesz zarządzać do zarządzania cyklem życia wszyscy użytkownicy usługi Yammer centralnie w usłudze Office 365 i możesz zarządzać cyklu życia domeny w usłudze Yammer z usługi Office 365.

 • Zmniejszyć silosach informacji w Twojej organizacji:    Mając skonsolidowane usługi Yammer, współużytkowane przez wszystkich użytkowników, umożliwia ich tak, aby połączyć i pracować z wszystkich osób w organizacji.

Poniżej przedstawiono listę klucza związanego z zarządzaniem usługi Yammer w usłudze Office 365 funkcje, które są obsługiwane w tej konfiguracji.

Funkcja

Pomoc techniczna w dzierżawie 1: 1 sieci

Logowanie

Tak

Logowaniu jednokrotnym

Tak

Zarządzanie użytkownikami w cyklu

Tak

Zarządzanie cyklu życia administratora

Tak

Zarządzanie licencjami

Tak

Zarządzanie cyklu życia domeny

Tak

Konsolidowanie bezpłatne podstawowe sieci Yammer

Tak

Integracja z przyszłych usługi Yammer — Office 365 grup

Tak

Inne przyszłych integracji usługi Yammer usług Office 365

Tak

Integracji grup usługi yammer usług Office 365:    Usługa Office 365 połączony grupy są dostępne tylko dla klientów w dzierżawie 1: 1 sieci.

Integracji przyszłych Yammer usług Office 365:    W przyszłości firma Microsoft może wprowadzić inne funkcje integracji usługi Yammer usług Office 365. Te funkcje będą dostępne dla klientów w dzierżawie 1: 1 sieci.

Aby uzyskać informacje o zarządzaniu Twojej dzierżawy w tej konfiguracji zobacz Zarządzanie usługi Yammer domeny w jego cyklu życia w usłudze Office 365.

W tym scenariuszu dzierżawy usługi Office 365 skojarzonych z dwóch lub więcej sieci usługi Yammer. Na przykład:

 • Zweryfikowanych domen w dzierżawie usługi Office 365:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Domen w usłudze Yammer network1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Domen w usłudze Yammer network2:    fabrikam.com

Na poniższej ilustracji przedstawiono tę relację jeden dzierżawy usługi Office 365 skojarzone z wielu sieci Yammer:

Jednej dzierżawy usługi Office 365 mapowane na wiele sieci Yammer

Jak uzyskać dostęp do klientów w tej konfiguracji: zazwyczaj dużych klientów znajdują się w tym scenariuszu. Dużej organizacji (contoso.com) może mieć kilka przedstawicielstwami (Powiedz fabrikam.com jest jeden z nich). Samej organizacji ma oficjalnym dzierżawy usługi Office 365 i oficjalnym sieci Yammer (sieć contoso.com), użytkownicy w firmach zależnych może być niezależne zalogowali dla własnej sieci usługi Yammer z ich domenami poczty e-mail (sieć fabrikam.com) . Dla firmy naprawdę duży może to być dziesiątki sieci Yammer, a większość sieci podległej te są wykorzystywane lekko lub po prostu nie używane - prawdopodobnie ponieważ są one oddzielone od aktywnych większej sieci. Wymagana organizacji konsolidowanie te mniejsze sieci w większej sieci nadrzędnej, wykonując Migracja sieci. Po skonsolidowane, organizacji można korzystać z najważniejszych zalet, wymienione powyżej dla organizacji w dzierżawie 1: 1 sieci.

Nawet po konsolidacji może być w sytuacji, gdy ze względu na znaczący pracy, język, który może być konieczne łączenie się z kilku sieci Yammer dzierżawy usługi Office 365. Nie jest obsługiwana konfiguracja. Do momentu konsolidowanie, wystąpią następujące ograniczenia:

 • Koszt Administracja zwiększone usługi Yammer:    Trzeba zarządzać wielu sieci usługi Yammer, zwiększając koszt administracji.

 • Niemożność współpracę wszystkim osobom w organizacji:    Wszyscy pracownicy Twojej organizacji nie są w tej samej sieci Yammer, użytkownicy nie będą mogli łączyć się z wszystkich osób w organizacji przy użyciu usługi Yammer. Przykłady poniżej.

  • Ogłoszenia dotyczącego całej firmy: Jeśli dyrektor generalny firmy ma komunikowanie się wiadomości dla wszystkich osób w organizacji, ma to zrobić w każdej sieci pojedynczo i reakcji pracownika do powiadomienia nie będą dostępne dla wszystkich osób w organizacji.

  • Odnajdowanie organiczny — informacje: Jeśli pracowników w jednej sieci pracy nad projektem, a muszą odwoływać się do podobnego projektu już przypada w innej przedstawicielstwem, odmowie łatwo dostępu. Ta opcja powoduje dodatkowe tarcia, która może spowodować utratę organiczny — współpracy.

 • Zamieszania spowodowany ze względu na ograniczenia organizacji są różne w usłudze Yammer i Office 365:    W tej konfiguracji granicę organizacji w usłudze Office 365 jest większy niż pojedynczych sieci Yammer, powoduje prawdopodobieństwo pomyłki. Przykłady poniżej.

  • Usługi Yammer komentarzy w usłudze Office 365 zawartości: wideo w usłudze Office 365 mogą być udostępniane wszystkim osobom w organizacji. Contoso.com sieć użytkownik może dodać komentarz usługi yammer do wideo —, ale ten komentarz będzie on widoczny tylko dla innych użytkowników w sieci contoso.com. Następnie użytkownika sieci fabrikam.com dodaje inny komentarz podobny do tego przez użytkownika contoso.com, ale ten komentarz nie będą widoczne dla użytkowników contoso.com (sinus, które znajdują się w innych sieciach).

  • Usługi Yammer konwersacje podczas emisji spotkania programu Skype: umożliwia Dodawanie kanału informacyjnego Yammer do dowolnego emisja spotkania programu Skype. Zazwyczaj wybierz grupę w usłudze Yammer, aby dołączyć do emisji spotkania, a grupie należy do określonych sieci Yammer. Ale samej emisji spotkania mogą zawierać każda osoba z dzierżawy usługi Office 365. Tak może być sytuacja, gdy użytkownik jest zalogowany do emisji spotkania programu Skype, ale nie jest członkiem skojarzone grupy usługi Yammer i nie mogą uczestniczyć w konwersacji.

 • Integracji nie są dostępne grupy usługi yammer usług Office 365:    Połączone grup usługi Office 365 są dostępne dla klientów w dzierżawie 1: Konfiguracja wielu sieci. Jest to także ze względu na różnicę w granice organizacyjne usługi Office 365 i usługi Yammer. Przykładowy scenariusz poniżej.

  • Zarządzanie członkostwem grupy: po grup usługi Yammer są zintegrowane z infrastruktura grupy usługi Office 365, na przykład grupa zostanie utworzona w sieci contoso.com i będzie zawierać tylko użytkownicy, którzy mogą być częścią sieci contoso.com. Jednak podczas tej zintegrowane grupy odbywa się w usłudze Office 365, użytkownika z domenę fabrikam.com można dodać do grupy. Teraz temu użytkownikowi fabrikam.com nie można dodać do grupy w usłudze Yammer.

 • Nie są dostępne funkcje integracji przyszłych Yammer usług Office 365:    W przyszłości będziemy wprowadzi inne funkcje integracji usługi Yammer usług Office 365. Te funkcje nie będzie dostępna dla klientów w dzierżawie 1: wiele konfiguracji sieci.

 • Dzierżawy usługi Office 365 mogą mieć 150 sieci lub mniej: Dzierżaw usługi Office 365 może mieć tylko 150 sieci Yammer lub mniej. Klienci z więcej niż 150 domen i sieci Yammer, będą widzieć tylko połączenia między 150 ich, a pozostałe sieci pozostaną odłączony od ich dzierżawy. Administratorzy muszą konsolidowanie ich sieci przy użyciu narzędzia do migracji sieci 150 lub mniej.

Poniżej przedstawiono listę funkcji klucza (związanych z zarządzaniem usługi Yammer w usłudze Office 365), których można używać w tej konfiguracji.

Funkcja

W dzierżawie 1: wiele konfiguracji sieci

Logowanie

Tak

Logowaniu jednokrotnym

Tak

Zarządzanie użytkownikami w cyklu

Tak

Zarządzanie cyklu życia administratora

Tak

Zarządzanie licencjami

Tak

Zarządzanie cyklu życia domeny

Tak

Konsolidowanie bezpłatne podstawowe sieci Yammer

Tak

Integracja z przyszłych usługi Yammer — Office 365 grup

Nie

Inne przyszłych integracji usługi Yammer usług Office 365

Nie

Logowania:    Nawet jeśli dzierżawy usługi Office 365 jest skojarzone z wielu sieci Yammer, jednego użytkownika usługi Office 365 jest skojarzony z jednej sieci Yammer. A gdy użytkownicy uzyskują dostęp do usługi Yammer, zostanie najpierw w prawo sieci.

 • Anna i Jana są użytkowników tej samej dzierżawy usługi Office 365, ale członków różnych sieci. Linda@contoso.com próbuje uzyskać dostęp do usługi Yammer —, klikając na kafelku Yammer lub rejestrowanie w witrynie www.yammer.com. Anna zostanie wyświetlony monit o jej poświadczeń usługi Office 365, a zostanie najpierw sieci contoso.com. Podobnie john@fabrikam.com uzyskiwać dostęp do usługi Yammer, zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń usługi Office 365 i będzie ziemi sieci fabrikam.com. Jeśli Anna lub Jan były wcześniej użytkownicy usługi Yammer, ich kont usługi Office 365 zostanie skojarzona z tego już istniejącego użytkownika usługi Yammer (nie nowy użytkownik zostanie utworzone).

 • Dorena jest użytkownikiem dzierżawy usługi Office 365, z wiele wiadomości, które odpowiadają wielu sieci. Przykład dorena@contoso.com próbuje uzyskać dostęp do usługi Yammer. Swój główny adres e-mail jest dorena@contoso.com, ale również ma dorena@fabrikam.com e-mail serwera proxy. W tym scenariuszu Dorena zostanie wyświetlony monit o jej poświadczeń usługi Office 365, a zostanie najpierw sieci contoso.com (osoba będzie skojarzony z co najmniej jeden sieci usługi Yammer)

  • Jeśli główny adres e-mail użytkownika nie odpowiada sieci, użytkownik będzie zalogowany z tą siecią.

  • W przeciwnym wypadku użytkownika inne niż podstawowe sieci pasuje do wiadomości e-mail, użytkownik będzie logować się do sieci. Jeśli dopasowań jest więcej niż jedna inne niż podstawowe wiadomości e-mail, zostanie wybrany jeden z nich.

  • W przeciwnym wypadku UPN użytkownika (głównej nazwy użytkownika, takie jak user@domain.com) pasuje do sieci, użytkownik będą rejestrowane w z tą siecią

  • Jeśli ten użytkownik jest użytkownikiem usługi Yammer przed, konta usługi Office 365 zostanie skojarzona z już istniejących użytkownikiem usługi Yammer (nie nowy użytkownik zostanie utworzone).

  Aby uzyskać dostęp do innych sieci, Dorena można wykonaj następujące czynności.

  • Uzyskiwanie zaproszone jako gość z inną siecią fabrikam.com. Jeśli obu sieciach są skonfigurowane do korzystania z konfiguracji "Wymuszaj usługi Office 365 tożsamości", to jest to jedyna opcja.

  • Tworzenie nowego konta w innych sieci i zaloguj się przy użyciu adresu e-mail i hasła.

Po wszystkich użytkowników w dzierżawie logować się do sieci przy użyciu swoich kont usługi Office 365, możesz zarządzać do zarządzania cyklem życia wszystkich użytkowników w usłudze Office 365, a także logowaniu jednokrotnym konfiguracji usługi Office 365.

Zarządzania cyklu życia administrator:    Administratorów, którzy należeć do roli administratora globalnego w dzierżawie usługi Office 365, zostaną dodane jako Yammer zweryfikowanych administratorów do odpowiadającego mu sieci; gdy rolę administratora globalnego zostanie usunięty z swojego konta użytkownika, nie będą zweryfikowanych administratorów usługi Yammer. W powyższym przykładzie Jeśli administrator globalny ma 2 wiadomości e-mail, admin@contoso.com i admin@fabrikam.com, to administrator zostanie dodany do contoso.com sieć i sieci fabrikam.com jako zweryfikowany Administrator. Ale zgodnie z opisem w sekcji logowania, można zalogować do tylko jednej z sieci przy użyciu swoich poświadczeń usługi Office 365.

Domain management cyklu życia:    Gdy dzierżawy usługi Office 365 jest skojarzony z wielu sieci Yammer, możesz nadal Zarządzaj domenami usługi Yammer w jego cyklu życia w usłudze Office 365.

 • Podczas dodawania domeny w usłudze Office 365, zostaną dodane do sieci, która jest oznaczony jako sieci podstawowej do zarządzania domeną cyklu życia. W tym czasie, które usługi Yammer została aktywowana w dzierżawie usługi Office 365 sieć za pomocą największa liczba aktywnych użytkowników otrzymuje wskazany jako sieci podstawowej do zarządzania domeną cyklu życia. To jest tak, aby wszystkie nowe domeny zostać dodane do największej sieci. Należy zauważyć, że. domeny onmicrosoft.com w dzierżawie usługi Office 365 (domena, których nie można usunąć z dzierżawy), zostaną dodane do tej sieci podstawowej.

 • Usunięcie domeny w usłudze Office 365 zostaną usunięte z odpowiednich sieci. Jeśli jest to ostatnia domena w sieci sieci zostaną wyłączone.

Masz następujące możliwości, aby przejść do dzierżawy 1: 1 sieci:

 • Konsolidowanie mniejsze sieci w większej sieci, wykonując Migracja sieci. W powyższym przykładzie wykonaj następujące czynności. W centerr administratora usługi Yammer przejdź do Migracji sieci i migrację mniejszych sieci fabrikam.com do sieci contoso.com. Należy się znajdować Yammer zweryfikowane, powodować administrator i administratora globalnego usługi Office 365 do wykonania tej operacji. Na końcu przejdziesz następującym stanie:

  Dzierżawa domen w usłudze Office 365

  Domeny sieci Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Przedstawicielstwo występują w pełni zostało porównane z organizacji nadrzędnej, czy zostały surowa wyłączanie - domeny firmy przedstawicielstwa firmy może być usuwany ze dzierżawy usługi Office 365. W powyższym przykładzie spowoduje usunięcie fabrikam.com w dzierżawie usługi Office 365. Na końcu przejdziesz następującym stanie:

  Dzierżawa domen w usłudze Office 365

  Domeny sieci Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

Nawet jeśli przeniesione do dzierżawy 1: 1 sieci, może przypadkowo przeniesieniu z powrotem do dzierżawy 1: wiele konfiguracji sieci. Przykład contoso.com uzyskuje tailspin.com firmy, zawierającą bezpłatne podstawowe sieci Yammer. Contoso następnie dodaje tailspin.com dzierżawy usługi Office 365, co spowoduje sieci tailspin.com uaktualnienia do wersji Enterprise, a teraz dzierżawy jest podłączony do sieci Yammer 2. W takiej sytuacji za pomocą powyższych wskazówek wrócić do wymagane dzierżawy 1: 1 konfiguracja sieci i odzyskać wszystkie zalety.

Może być co najmniej dwa dzierżaw usługi Office 365, które są skojarzone z jednej sieci Yammer. Na przykład:

 • Zweryfikowanych domen w usłudze Office 365 tenant1:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Zweryfikowanych domen w usłudze Office 365 tenant2:    fabrikam.onmicrosoft.com, fabrikam.com

 • Domeny sieci Yammer:    contoso.com, fabrikam.com

Na poniższej ilustracji przedstawiono tej relacji wiele dzierżaw usługi Office 365 skojarzonego z jedną siecią usługi Yammer:

Wiele dzierżaw usługi Office 365 mapowane na jedną siecią usługi Yammer

Jak uzyskać dostęp do klientów w tej konfiguracji: zazwyczaj dużych klientów znajdują się w tym scenariuszu. Dużej organizacji (contoso.com) może mieć kilka przedstawicielstwami (Powiedz fabrikam.com jest jeden z nich). Ta organizacja korzysta z sieci Yammer i mógł dodać wszystkie domeny firmy do sieci Yammer. Samej organizacji ma oficjalnym dzierżawy usługi Office 365, firmy przedstawicielstwa firmy może być niezależne utworzono innej dzierżawy usługi Office 365 (fabrikam.com).

Nie jest obsługiwana konfiguracja. Tylko jeden z dzierżawami jest skojarzony z usługą Office 365 do zarządzania, a następnie zaloguj. W poniższej tabeli przedstawiono kluczowe możliwości związane z zarządzaniem usługi Yammer w usłudze Office 365, które są w pełni lub nie są obsługiwane w tej konfiguracji.

Funkcja

Obsługa w wielu dzierżaw: Konfiguracja sieciowa 1

Szczegóły

Logowanie

Nie

Użytkownicy z tylko jednego z dzierżawami usługi Office 365 można zalogować się do usługi Yammer z ich logowania usługi Office 365. Pierwszego użytkownika logowania przy użyciu jej poświadczeń usługi Office 365 zależy, jakie dzierżawy usługi Office 365 pobiera skojarzone z sieci Yammer logowania.

Logowaniu jednokrotnym

Nie

Ponieważ nie wszyscy użytkownicy mogą zalogować się do usługi Yammer przy użyciu swoich poświadczeń usługi Office 365, nie można wymusić tożsamości w usłudze office 365 w usłudze Yammer i implementowanie rejestracji jednokrotnej usługi Office 365 oparte na rozwiązanie. Znak pojedynczego usługi Office 365 oparte na rozwiązanie nie może być wprowadzona w wielu dzierżaw: Konfiguracja sieciowa 1.

Zarządzanie użytkownikami w cyklu

Nie

Cykl życia użytkownika można zarządzać tylko dla użytkowników, którzy mogą zalogować się do usługi Yammer przy użyciu swoich poświadczeń usługi Office 365. Tak nie możesz zarządzać wszyscy użytkownicy usługi Yammer w jego cyklu życia w usłudze Office 365.

Zarządzanie cyklu życia administratora

Nie

Tylko globalnej Administratorzy jednego z dzierżawami, zostaną dodane jako zweryfikowanych administratorów usługi Yammer. Tak nie możesz zarządzać do zarządzania cyklem życia wszystkich administratorów usługi Yammer w jego cyklu życia w usłudze Office 365.

Zarządzanie licencjami

Nie

Licencje można zarządzać tylko dla użytkowników, którzy mogą zalogować się do usługi Yammer przy użyciu swoich poświadczeń usługi Office 365. Ponadto ponieważ nie można wymusić tożsamości w usłudze office 365, nie można zablokować użytkowników usługi Office 365 bez licencji usługi Yammer.

Zarządzanie cyklu życia domeny

Nie

Tej konfiguracji nie jest obsługiwane zarządzania cyklu życia domeny, więc nie można zarządzać domen usługi Yammer w jego cyklu życia w usłudze Office 365.

Konsolidowanie bezpłatne podstawowe sieci Yammer

Tak

Możesz zalogować się do usługi Yammer i konsolidowanie podstawowe sieci Yammer do dzierżawy usługi Office 365, który jest skojarzony z sieci Yammer do zarządzania.

Integracja z przyszłych usługi Yammer — Office 365 grup

Nie

Inne przyszłych integracji usługi Yammer usług Office 365

Nie

Masz następujących opcji, aby przenieść z tej konfiguracji nieobsługiwane:

 • Dodawanie wszystkich odpowiednich domen do jednej dzierżawy przy użyciu Centrum administracyjnego usługi Office 365. W powyższym przykładzie czy upewnij się, że zarówno contoso.com, jak i fabrikam.com znajdują się na tej samej dzierżawy. Na końcu przejdziesz następującym stanie:

  Dzierżawa domen w usłudze Office 365

  Domeny sieci Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Tworzenie osobnych sieci Yammer, jedną na dzierżawcę. Â w przykładzie powyżej, czy usuwanie contoso.com lub fabrikam.com z sieci Yammer oraz tworzenie nowych sieć z tej domeny. Aby usunąć domeny usługi Yammer z sieci, skontaktuj się zespołu Pomocy technicznej usługi Yammer . Przed usunięciem domeny z sieci, należy usunąć wszystkie konta użytkowników, zawierające tej domeny. W razie potrzeby tych użytkowników później można zaprosić jako goście z nowo utworzonego sieci. Na końcu przejdziesz następującym stanie:

  Domeny na tenant1 usługi Office 365

  Domeny sieci Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Domeny na tenant2 usługi Office 365

  Domeny sieci Yammer

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

Nawet jeśli przeniesione do dzierżawy 1: konfiguracji sieci 1 mogą przypadkowo przeniesieniu z powrotem do wielu dzierżaw: Konfiguracja sieciowa 1. Przykład z powodu jakiegoś powodu sieć contoso.com składa się z tailspin.com dodatkową domenę, które jeszcze nie zostały dodane do dzierżawy usługi Office 365. W tej sytuacji dla tailspin.com jest tworzony nowy dzierżawy usługi Office 365. Dwa dzierżaw (contoso.com i tailspin.com) są teraz połączone do tej samej sieci Yammer. Aby zapobiec wyświetlaniu w takiej sytuacji, zaleca się dodawanie wszystkich domen w sieci Yammer do dzierżawy usługi Office 365. Jeśli zostanie wyświetlony w takiej sytuacji, umożliwia powyżej wskazówek wrócić do zalecane dzierżawy 1: 1 konfiguracja sieci i odzyskać wszystkie zalety.

Często zadawane pytania

Pytanie: jeden z naszych użytkowników jest przekierowywana do sieci Yammer problem.

A. to może wystąpić, jeśli sieć jest w nieobsługiwanej konfiguracji z dzierżawy 1 i wielu sieci usługi Yammer. Przeczytaj o dzierżawy 1: wiele scenariuszy sieci Yammer. Można skonsolidować sieci Yammer lub zmienianie konta użytkownika, zgodnie z opisem w usłudze Yammer użytkownika jest wyświetlany jako byłego pracownika, gdy używasz logowania usługi Office 365 dla usługi Yammer.

Zobacz też

Migracja sieci — konsolidowanie sieci Yammer

Wymuś usługi office 365 tożsamości

Zarządzanie usługi Yammer domen w jego cyklu życia w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×