Informacje o przepływach pracy dostępnych w programie SharePoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przepływy pracy programu SharePoint są wstępnie zaprogramowanymi miniaplikacjami, które usprawniają i automatyzują wiele procesów biznesowych — począwszy od zbierania podpisów, opinii i zatwierdzeń planów lub dokumentów po śledzenie bieżącego stanu rutynowych procedur. Przypływy pracy programu SharePoint zaprojektowano w taki sposób, aby można było zaoszczędzić czas i nakład pracy, a także zapewnić spójność i wydajność zadań wykonywanych regularnie.

Porównanie procesu wykonywanego ręcznie ze zautomatyzowanym przepływem pracy

Ten artykuł dotyczy wstępnie zaprogramowanych przepływów pracy dołączonych do programu SharePoint 2010, dla której możesz wybierz odpowiednie opcje w formularzu skojarzenia podczas dodawania wersji do użycia w list, bibliotek i zbiorów witryn całego.

Istnieje również możliwość szerszej dostosowania tych typów uwzględniane przepływu pracy — a nawet tworzenie własnych niestandardowych przepływów pracy od podstaw — za pomocą programu SharePoint Designer i innych aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych procesów, zobacz artykuł Wprowadzenie do projektowania i dostosowywanie przepływów pracy.

W międzyczasie w tym artykule dowiesz się więcej o cały zestaw uwzględniane przepływy pracy.

Jeśli wolisz przejść bezpośrednio do szczegółowych instrukcji dotyczących określonego przepływu pracy, można znaleźć linki do każdej z nich w co to jest następnej sekcji, które można łączyć z następującego spisu treści.

Co chcesz wiedzieć?

Co to jest przepływ pracy programu SharePoint?

Jakie procesy można zautomatyzować przy użyciu przepływu pracy programu SharePoint?

Zatwierdzanie (rozsyłanie dokumentów lub elementów do zatwierdzenia lub odrzucenia)

Zbieranie opinii (rozsyłanie dokumentów lub elementów w celu uzyskania opinii)

Zbieranie podpisów (rozsyłanie dokumentu, skoroszytu lub formularza w celu uzyskania podpisów cyfrowych)

Zatwierdzanie usuwania zawartości (zarządzać wygasaniem i przechowywaniem dokumentów)

Trójstanowy (śledzenie problemu, projektu lub zadania w trzech stanach lub fazach)

Kto może dodać i uruchomić przepływ pracy programu SharePoint?

Jak dodać i uruchomić przepływ pracy programu SharePoint?

Czy mogę utworzyć niestandardowe przepływy pracy programu SharePoint z moim własnym?

Co to jest dalej?

Co to jest przepływ pracy programu SharePoint?

Pojęcie schematu blokowego jest już prawdopodobnie znane. Jest to graficzna mapa procesu zawierająca instrukcje dotyczące czynności wykonywanych w ramach każdego kroku.

Proces przepływu pracy

Przepływ pracy programu SharePoint jest podobne do automatycznego schematów blokowych zgodnych ze zajmuje dużo pracy, czynności i losowości poza procesami pracy standardowy.

Przykładem może być proces zatwierdzania dokumentu przedstawiony na ilustracji. Wykonanie tego procesu ręcznie może oznaczać duży nakład pracy związany ze sprawdzaniem, śledzeniem, przesyłaniem dalej dokumentów i wysyłaniem przypomnień — każde z tych zadań musi zostać wykonane osobiście przez użytkownika lub współpracowników. Wymaga to dużej ilości dodatkowej pracy i, co gorsza, ciągłego szeregu przestojów.

Ale jeśli uruchomienie tego procesu, wszystkie tego sprawdzania za pomocą przepływu pracy Zatwierdzanie dokumentów programu SharePoint i śledzenie przypominający i przekazywanie jest wykonywane przez przepływ pracy, automatycznie. Jeśli dana osoba jest opóźnione na wykonanie zadania lub w przypadku niektórych innych łatwe większość uwzględniane przepływy pracy wygenerować powiadomienie informujące o nim. Nikt w grupie ma wyprzedzeniem monitorować ten proces, ponieważ z przepływu pracy programu SharePoint jest zawsze wyprzedzeniem monitorowania procesu się.

I uruchamiania przepływu pracy programu SharePoint jest łatwe. Po prostu wybierz typ przepływu pracy, należy określić opcje, które działają najlepiej w sytuacji, a następnie umożliwić przejąć programu SharePoint. I oczywiście można anulowanie lub kończenie przepływu pracy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Początek strony

Jakie procesy można zautomatyzować przy użyciu przepływu pracy programu SharePoint?

Każdego typu przepływu pracy dołączonych do działania programu SharePoint jako szablonu. Dodaj wersji przepływu pracy dla pojedynczej listy lub biblioteki lub dla całego zbioru witryn, przy użyciu formularza inicjowania , aby określić opcje i opcje odpowiednie dla tej wersji — osób, które zadania, terminy, zadania, jak przypisuje przepływu pracy przepływ pracy może zostać uruchomiony i przez kogo instrukcje mają zostać uwzględnione w powiadomienia o zadaniach i tak dalej.

SharePoint 2010 zawiera pięć wstępnie zaprogramowanych typów przepływów pracy

Uwaga: Z programem SharePoint Server 2010 i usługi SharePoint online dla usługi Office 365 dla przedsiębiorstw wszystkie pięć następujących typów przepływu pracy są uwzględniane. Za pomocą usługi SharePoint Online dla usługi Office 365 dla małych firm i specjalistów jednak tylko typ trójstanowego przepływu pracy jest dołączany.

Zatwierdzanie (rozsyłanie dokumentów lub elementów do zatwierdzenia lub odrzucenia)

Znacznik wyboru Przepływ pracy Zatwierdzanie kieruje dokumentu lub innego elementu do wybranym osobom do ich zatwierdzenia lub odrzucenia.

Przepływ pracy Zatwierdzanie można również używać do sterowania zatwierdzaniem zawartości na liście lub w bibliotece

Aby dowiedzieć się więcej, a instrukcje krok po kroku, zobacz artykuł Wszystko o przepływach pracy Zatwierdzanie.

(Jest również typ przepływu pracy inny, podobny do użytku w witrynach publikowania w sieci web, przepływ pracy Zatwierdzanie publikowania).

Zbieranie opinii (rozsyłanie dokumentów lub elementów w celu uzyskania opinii)

Przepływ pracy Zbieranie opinii Przepływ pracy zbieranie opinii kieruje dokumentu lub innego elementu do wyznaczonego osób o ich opinie.

Przepływ pracy zbieranie opinii scala wszystkich opinii od uczestników właściciela przepływu pracy, a także rekordu procesu przeglądu.

Aby dowiedzieć się więcej, aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zobacz artykuł Wszystko o przepływach pracy zbieranie opinii.

Zbieranie podpisów (rozsyłanie dokumentu, skoroszytu lub formularza w celu uzyskania podpisów cyfrowych)

Przepływ pracy Zbieranie podpisów Przepływ pracy Zbieranie podpisów kieruje dokumentu pakietu Microsoft Office osobom wyznaczonych do swojego podpisu cyfrowego.

Należy zauważyć, że funkcje przepływu pracy Zbieranie podpisów tylko z programem Word dokumentów, skoroszytów programu Excel, amd formularzy programu InfoPath.

Aby dowiedzieć się więcej, aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zobacz artykuł Wszystko o przepływach pracy Zbieranie podpisów.

Zatwierdzanie usuwania zawartości (zarządzać wygasaniem i przechowywaniem dokumentów)

Przepływ pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości Przepływ pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości umożliwia rekordów zarządzania musi w obrębie organizacji. Ten przepływ pracy pozwala zarządzać wygasaniem i proces przechowywania, umożliwiając uczestnikom Określanie, czy chcesz zachować lub usunąć wygasłe dokumenty lub elementy.

Po uruchomieniu przepływu pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości tworzy zadania przepływu pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości dla określonych dokumentów i elementów na liście zadania przepływu pracy. Ponieważ jest prawdopodobieństwo, że przepływ pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości może generować dużą liczbą zadań (zwłaszcza jeśli jest skonfigurowany do uruchamiania automatycznego po wygaśnięciu elementów), przepływ pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości oferuje obsługę zbiorcze zakończenia zadań, więc zawierające rekordy Menedżerowie lub innych osób autoryzowanych może przetworzyć dużej liczby elementów w celu usunięcia w jednym kroku.

Przepływ pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości do działania we współpracy z funkcją zasad wygasania zasad zarządzania informacjami można skonfigurować, tak, aby przepływ pracy jest uruchamiany automatycznie zawsze wygaśnięciu dokumentu lub elementu w witrynie.

Aby dowiedzieć się więcej, aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zobacz artykuł Korzystanie z przepływu pracy Zatwierdzanie usuwania zawartości.

Trójstanowy (śledzenie problemu, projektu lub zadania w trzech stanach lub fazach)

Przepływ pracy Trójstanowy Trójstanowy przepływ pracy służy do śledzenia stanu elementu listy za pomocą trzech stanów (fazy). Może służyć do zarządzania procesami biznesowymi, organizacji do śledzenia dużej liczby problemów lub elementów, które wymagają — dział obsługi klienta problemy, informacji o potencjalnych klientach lub zadań w projekcie, na przykład.

Każde przejście między stanami w ramach przepływu pracy wiąże się z przydzieleniem zadania do określonej osoby i wysłaniem do niej za pośrednictwem poczty e-mail alertu informującego o zadaniu. Po zakończeniu zadania w przepływie pracy stan elementu jest aktualizowany i następuje przejście do kolejnego stanu. Trójstanowy przepływ pracy jest przystosowany do używania w połączeniu z szablonem listy Śledzenie problemów, ale można go stosować z dowolną listą ze skonfigurowaną kolumną typu Wybór o co najmniej trzech wartościach.

Aby dowiedzieć się więcej, a instrukcje krok po kroku, zobacz artykuł Używanie trójstanowego przepływu pracy.

Początek strony

Kto może dodać i uruchomić przepływ pracy programu SharePoint?

Do dodania lub uruchomienia przepływu pracy wymagane są odpowiednie uprawnienia do listy, biblioteki lub zbioru witryn, w którym ma zostać uruchomiony dany przepływ pracy:

  • Aby dodać przepływ pracy    Domyślnie musi mieć uprawnienie Zarządzanie listami, aby dodać przepływ pracy. (Domyślnie grupy Właściciele ma uprawnienie Zarządzanie listami; i członków grupy odwiedzający nie).

  • Aby uruchomić przepływ pracy    Również domyślnie są konieczne uprawnienie Edytowanie elementów, aby uruchomić przepływ pracy, który został już dodany. (Grupy Członkowie i właściciele obydwie uprawnienie Edytowanie elementów domyślnie; grupy odwiedzający nie).
    Także właściciele można skonfigurować konkretnych przepływów pracy, tak aby można je wprowadzenie tylko członkowie grupy Właściciele.

Początek strony

Jak dodać i uruchomić przepływ pracy programu SharePoint?

Na poniższym diagramie przedstawiono ogólnie podstawowe etapy planowania, dodawania, uruchamiania i zmieniania przepływu pracy programu SharePoint. Pod nim przedstawiono sekcje poświęcone poszczególnym etapom.

Proces przepływu pracy

Planowanie upewnij się, że wiesz, jakie opcje wymagane i jakie informacje musisz mieć dostępne podczas dodawania własnej wersji przepływu pracy za pomocą formularza intiation.

  • Dowiedz się więcej    Dowiedz się, z typów uwzględniane przepływ pracy będzie wykonywać zadania, które chcesz wykonać.

  • Dodawanie    Wypełnij formularz inicjowania, aby dodać własną wersję przepływu pracy do listy, biblioteki lub zbioru witryn.

  • Uruchamianie    Uruchom ręcznie lub automatycznie nowy przepływ pracy w odniesieniu do dokumentu lub innego elementu na liście lub w bibliotece. (W przypadku ręcznego uruchomienia przepływu pracy możesz zmienić niektóre ustawienia formularza skojarzenia przepływu pracy w skróconym formularzu inicjowania). Po uruchomieniu przepływ pracy utworzy zadania, roześle powiadomienia i rozpocznie śledzenie akcji i zdarzeń.

  • Monitorowanie    W trakcie działania przepływu pracy można wyświetlić stronę Stan przepływu pracy, aby dowiedzieć się, które zadania zostały ukończone i jakie akcje miały miejsce. W razie potrzeby można w tym miejscu dostosować bieżące i planowane zadania, a także anulować lub zakończyć działanie przepływu pracy.

  • Przegląd    Po zakończeniu działania przepływu pracy całą historię można przeglądać na stronie Stan przepływu pracy. Na stronie stanu można również tworzyć raporty statystyczne dotyczące ogólnej wydajności tego przepływu pracy.

  • Zmienianie    Jeśli przepływ pracy nie działa zgodnie z oczekiwaniami, można otworzyć oryginalny formularz skojarzenia użyty w celu dodania przepływu pracy i wprowadzić zmiany w tym formularzu.

Początek strony

Czy można samodzielnie utworzyć niestandardowe przepływy pracy programu SharePoint?

Jeśli potrzebujesz bardziej elastyczne wbudowanych przepływu pracy, można dostosować jego za pomocą narzędzia, takich jak SharePoint Designer. Można także tworzyć własne oryginalny przepływ pracy od podstaw.

Projektant przepływów pracy pozwala tworzyć reguły kojarzące warunki i akcje z elementami na listach i w bibliotekach programu SharePoint. Zmiany elementów list lub bibliotek mogą uruchamiać akcje w przepływie pracy.

Można na przykład zaprojektować przepływ pracy uruchamiający dodatkowy przepływ pracy Zatwierdzanie, jeśli koszt elementu jest wyższy od określonej kwoty.

Można także zdefiniować przepływu pracy dla zestawu powiązanych dokumentów. Na przykład jeśli przepływ pracy jest skojarzony z biblioteką dokumentów lub jest filtrowana do typu zawartości dokumentu, zostaną wyświetlone grupy kontekstowej akcje zestawu dokumentów. Zestaw dokumentów jest nową funkcję w programie SharePoint Server 2010, która zezwala na grupy dokumentów traktowane jako całość, więc Akcja przepływu pracy dla zestawu dokumentów będą działać na wszystkich elementów w tym zestawie dokumentów.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wprowadzenie do projektowania i dostosowywanie przepływów pracy.

Początek strony

Co dalej?

Wyświetlanie dowolną z następujących artykułów, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje na temat pracy z typami uwzględniane przepływu pracy:

I jeśli Interesujesz się wprowadzanie dostosowań dodatkowych wymienionych podstawowe uwzględniane typu przepływu pracy — poza co można zrobić za pomocą formularza skojarzenia, czyli — lub jeśli chcesz na utworzenie własnej oryginalny przepływ pracy od podstaw, zobacz artykuł Wprowadzenie do projektowania i dostosowywanie przepływów pracy.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×