Informacje na temat szablonów wyświetlania w składniku Web Part przeszukiwania zawartości i innych składnikach Web Part sterowanych wyszukiwaniem

Składnik Web Part przeszukiwania zawartości i inne składniki Web Part sterowane wyszukiwaniem używają szablonów wyświetlania do kontrolowania sposobu wyświetlania wyników wyszukiwania w danym składniku Web Part. Korzystając z szablonów wyświetlania, możesz kontrolować metody wyświetlania wyników wyszukiwania oraz zachowania tych wyników wyszukiwania w składnikach Web Part sterowanych wyszukiwaniem.

Szablony wyświetlania to pliki HTML określające, które zarządzane właściwości z wyniku wyszukiwania mają zostać wyświetlone, a także w jaki sposób mają one zostać wyświetlone. Szablon wyświetlania może na przykład określać, że zarządzana właściwość PublishingImage wyświetla obraz 100x100 pikseli, a zarządzana właściwość Title jest wyświetlana jako pogrubiona po lewej stronie tego obrazu. Możesz używać dowolnych wstępnie skonfigurowanych szablonów wyświetlania lub utworzyć własne szablony wyświetlania.

Poszczególne składniki Web Part sterowane wyszukiwaniem mają różne domyślne ustawienia szablonu wyświetlania, które są zoptymalizowane pod kątem używania tego składnika Web Part zgodnie z jego przeznaczeniem. Na przykład składnik Web Part przeszukiwania zawartości domyślnie wyświetla listę elementów, na której po lewej stronie każdego elementu znajduje się obraz, a po prawej stronie — trzy wiersze tekstu.

Aby zmienić ustawienia szablonu wyświetlania

  1. Na liście Kontrolka wybierz szablon wyświetlania sterujący organizacją i układem wyników wyszukiwania oraz ogólnym wyglądem składnika Web Part.

  2. Na liście Element wybierz szablon wyświetlania dla pojedynczych elementów wyświetlanych w wynikach wyszukiwania w składniku Web Part.

  3. Zaznacz pole wyboru Nie pokazuj niczego w przypadku braku wyników, aby składnik Web Part nie był w ogóle wyświetlany w przypadku niezwrócenia wyników wyszukiwania przez kwerendę w tym składniku Web Part.

    Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, składnik Web Part będzie wyświetlany nawet w przypadku braku wyników wyszukiwania i będzie wyświetlał komunikat „Brak wyników” w wybranym szablonie wyświetlania kontrolek.

Aby zmienić zarządzane właściwości wyświetlane w polach w szablonie wyświetlania elementów

Domyślnie każdy szablon wyświetlania zawiera zestaw mapowań właściwości zdefiniowany podczas jego tworzenia. Możesz jednak zastąpić te ustawienia w określonym składniku Web Part przeszukiwania zawartości.

  1. W obszarze Mapowania właściwości zaznacz pole wyboru Zmień mapowanie właściwości zarządzanych dla pól w szablonie wyświetlania elementów.

  2. Na innych listach poniżej tego pola wyboru wprowadź właściwość zarządzaną do używania dla tego pola w szablonie wyświetlania elementów.

    W przypadku wprowadzania na liście wielu nazw właściwości zarządzanych oddziel je za pomocą średników. Podczas wyświetlania zawartości w programie SharePoint będzie używana pierwsza niepusta właściwość.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×