Importowanie danych z programów Excel i SQL Server, witryn programu SharePoint i innych zewnętrznych źródeł danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz szybko importowanie i wyświetlania danych bezpośrednio w kształtach, przy użyciu Microsoft Visio 2010. Pierwszym krokiem jest, aby połączyć się ze źródłem danych i zaimportować dane do rysunku. Drugim krokiem jest łączenie zaimportowanych danych z kształtami.

W tym artykule

Importowanie danych

Łączenie wierszy danych z kształtami na rysunku

Importowanie danych

W pierwszej kolejności należy zaimportować dane do okna Dane zewnętrzne przy użyciu kreatora Selektor danych.

Dane wyświetlane w oknie Dane zewnętrzne są migawką danych źródłowych wykonaną w momencie importowania. Dane na rysunku można aktualizować w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych w źródle danych. Nie można jednak odświeżać źródła danych przez zmianę danych na rysunku.

 1. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne kliknij przycisk Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych wybierz z poniższych typów danych te, których chcesz użyć:

  • Skoroszyt programu Microsoft Office Excel

  • Baza danych programu Microsoft Office Access

  • Lista usług Microsoft SharePoint Foundation

  • Baza danych programu Microsoft SQL Server

  • Inne źródło danych OLEDB lub ODBC

  • Poprzednio utworzone połączenie

   Uwaga: Wybranie na pierwszej stronie kreatora opcji innej niż Skoroszyt programu Excel, Baza danych programu Access lub Lista programu SharePoint może spowodować tymczasowe przejście z kreatora Selektor danych do Kreatora połączenia danych.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora Selektor danych.

 4. Po kliknięciu przycisku Zakończ na ostatniej stronie kreatora Selektor danych zostanie wyświetlone okno Dane zewnętrzne, w którym będą wyświetlane zaimportowane dane w postaci tabeli.

Początek strony

Łączenie wierszy danych z kształtami na rysunku

Istnieją trzy metody łączenia wierszy danych z kształtami na rysunku: łączenie pojedynczych wierszy z istniejącymi kształtami, automatyczne łączenie wierszy z kształtami i tworzenie kształtów na podstawie danych.

Łączenie pojedynczych wierszy z istniejącymi kształtami

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku istniejących rysunków ze stosunkowo niewielką liczbą kształtów.

 • Przeciągnij wiersz z okna Dane zewnętrzne do kształtu na rysunku.

  Kształty z połączonymi danymi

  Na kształcie zostaną wyświetlone dane, a z lewej strony wiersza w oknie Dane zewnętrzne zostanie wyświetlona ikona połączenia.

  Uwagi: 

  • Jeden wiersz można połączyć z wieloma kształtami, ale nie można połączyć wielu wierszy z jednym kształtem.

  • Aby zmienić lub ulepszyć wygląd kształtów i danych, zobacz Stosowanie grafiki związanej z danymi do kształtów.

  • Aby wyświetlić okno Dane zewnętrzne, na karcie Dane w grupie Pokazywanie/ukrywanie należy zaznaczyć pole wyboru Okno Dane zewnętrzne.

Początek strony

Automatyczne łączenie wierszy z istniejącymi kształtami

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku istniejących rysunków z wieloma kształtami. Jest skuteczna tylko wtedy, gdy kształty zawierają już dane, które można dopasować do danych w źródle danych.

 1. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne kliknij przycisk Połącz automatycznie.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora Łącze automatyczne.

  Dane pojawią się na kształtach. Aby zmienić lub ulepszyć wygląd kształtów i danych, zobacz Stosowanie grafiki związanej z danymi do kształtów.

Początek strony

Tworzenie kształtów na podstawie danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku, gdy rysunek nie zawiera jeszcze kształtów i nie ma konieczności użycia określonych kształtów.

 1. Wybierz kształt w okienku Kształty.

 2. Przeciągnij wiersz lub zestaw wierszy z okna Dane zewnętrzne do pustego miejsca na rysunku.

  Dla każdego wiersza przeciągniętego do rysunku zostanie wyświetlone jedno wystąpienie kształtu.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×