Importowanie danych do programu Visio za pomocą Kreatora połączenia danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Visio możesz zaimportować dane zewnętrzne, aby można dodać bezpośrednio do kształtów na rysunku. Monitorowanie informacji w sposób wizualne, takie jak Wyświetla statystykę przestoje widoku diagram sieciowy lub schemat blokowy, który wyświetla paski postępu i metr podsumowanie zadań projektu za pomocą rysunku. Poniższe instrukcje dotyczą plików tekstowych i źródeł danych programu SQL Server. Możesz też zaimportować arkusze programu Excel, Access tabele lub kwerendy i list programu SharePoint bezpośrednio do pliku bez użycia pliku połączenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych zewnętrznych źródeł.

Importowanie pliku tekstowego za pomocą dostawcy OLE DB

Importowanie pliku tekstowego wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) (CSV) jest proste. Jeśli plik tekstowy jest plik w formacie CSV, która nie korzysta z znak separatora listy, która jest zdefiniowana na komputerze, lub jeśli plik tekstowy nie jest plik CSV, można użyć pliku Schema.ini określ odpowiedni format pliku.

Importowanie pliku

 1. W menu dane kliknij przycisk Importuj niestandardowe.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij inne OLE DB lub ODBC źródła danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Kliknij pozycję Inne/zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

 4. Na karcie Dostawca wybierz pozycję Microsoft Jet 4.0 dostawcy OLE DB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na karcie połączenie w polu Wybierz lub wprowadź nazwę bazy danych wpisz pełną ścieżkę do folderu zawierającego plik tekstowy.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą Znajdź folder, kliknij przycisk Przeglądaj obok pola.

 6. Kliknij kartę Wszystkie, wybierz pozycję Właściwości rozszerzone, a następnie kliknij Edytowanie wartości.

 7. W oknie dialogowym Właściwości wartość wprowadź jedną z następujących czynności:

  • Jeśli plik tekstowy zawiera nagłówki kolumn, wprowadź tekstu. HDR = Yes.

  • Jeśli plik tekstowy nie ma nagłówków kolumn, wprowadź tekstu. HDR = No.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij kartę połączenia, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie testowe powiodło się", kliknij przycisk OK.

 11. Kliknij przycisk OK.

  Kreator połączenia danych pojawia się ponownie.

 12. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli w kolumnie Nazwa zaznacz plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 13. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 14. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 15. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 16. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć plik odc, która została właśnie utworzona i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych naciśnij klawisz F1.

Za pomocą pliku Schema.ini Określ inną listę separator znaków lub plik w formacie tekstowym

Plik Schema.ini to plik tekstowy, który zawiera wpisy, które zastępują domyślnych ustawień sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie Aby użyć pliku Schema.ini, możesz musi wykonaj następujące czynności:

 • Plik Schema.ini należy przechowywać w tym samym folderze co plik tekstowy, który importujesz.

 • Nazwa pliku Schema.ini.

 • W pierwszym wierszu pliku Schema.ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego tworzysz łącze, w nawiasach.

 • Dodać dodatkowe informacje, aby określić inny tekst format pliku.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku Schema.ini.

Przykład: Określ średnika (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Przykład: Określ znak tabulacji, rozdzielając

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określony plik o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC jest, co najmniej dwóch krokach. Najpierw należy w razie potrzeby należy zdefiniować DSN użytkownika na komputerze sterownika ODBC tekstu. Drugi Importowanie pliku tekstowego przy użyciu nazwy DSN użytkownika. Jeśli plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), która nie korzysta z znak separatora listy, która jest zdefiniowana na komputerze jest pliku tekstowego lub pliku tekstowego nie jest plik CSV, możesz za pomocą pliku Schema.ini określ odpowiedni format pliku.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. W oknie Wyszukaj wpisz Narzędzia administracyjne i naciśnij klawisz Enter.

 2. W folderze Narzędzia administracyjne kliknij ikonę źródłami danych ODBC odpowiadającą wersji systemu Windows korzystasz z 32-bitowej lub 64-bitowej. Na przykład jeśli używasz systemu Windows 64-bitowej pozwala należy kliknąć Źródłami danych ODBC (wersja 64-bitowa).

 3. W oknie dialogowym Administrator bazy danych ODBC, na karcie DSN użytkownika kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv), a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia tekstu ODBC.

 5. Wprowadź nazwę w polu Nazwa źródła danych.

 6. Wyczyść pole wyboru Użyj bieżącego katalogu.

 7. Kliknij przycisk Wybierz katalog.

 8. W oknie dialogowym Wybierz katalog Znajdź folder zawierający plik tekstowy, który chcesz zaimportować, upewnij się, że plik tekstowy zostanie wyświetlona na liście pod polem Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Importowanie pliku

 1. W menu dane kliknij przycisk Importuj niestandardowe.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij inne OLE DB lub ODBC źródła danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij ODBC-DSN, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC zaznacz DSN użytkownika, który został utworzony w poprzedniej sekcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz pozycję plik tekstowy w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 9. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby plik odc, która została właśnie utworzona za pomocą i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych kliknij przycisk Pomoc.

Za pomocą pliku Schema.ini Określ inną listę separator znaków lub plik w formacie tekstowym

Plik Schema.ini to plik tekstowy, który zawiera wpisy, które zastępują domyślnych ustawień sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie Aby użyć pliku Schema.ini, możesz musi wykonaj następujące czynności:

 • Plik Schema.ini należy przechowywać w tym samym folderze co plik tekstowy, który importujesz.

 • Nazwa pliku Schema.ini.

 • W pierwszym wierszu pliku Schema.ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego tworzysz łącze, w nawiasach.

 • Dodać dodatkowe informacje, aby określić inny tekst format pliku.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku Schema.ini.

Przykład: Określ nagłówek kolumny

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Przykład: Określ średnika (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Przykład: Określ znak tabulacji, rozdzielając

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określony plik o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server za pomocą dostawcy OLE DB

 1. W menu dane kliknij przycisk Importuj niestandardowe.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij bazę danych programu Microsoft SQL Server.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych wykonaj następujące czynności:

  • Wprowadź nazwę serwera bazy danych w polu Nazwa serwera.

   Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (lokalny).

  • W obszarze poświadczenia logowania wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć systemu Windows, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

   • Aby użyć bazy danych, nazwę użytkownika i hasło, kliknij opcję Użyj następujących nazwę użytkownika i hasło, a następnie wprowadź nazwę użytkownika bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 4. Kliknij pozycję Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu bazy danych, zaznacz tabeli, widoku lub funkcji zdefiniowanych przez użytkownika w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 9. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby plik odc, która została właśnie utworzona za pomocą i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych naciśnij klawisz F1.

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server za pomocą sterownika ODBC jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy w razie potrzeby należy zdefiniować DSN użytkownika na komputerze sterownika ODBC. Drugi importowanie danych z bazy danych programu SQL Server.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. W oknie Wyszukaj wpisz Narzędzia administracyjne i naciśnij klawisz Enter.

 2. W folderze Narzędzia administracyjne kliknij ikonę źródłami danych ODBC odpowiadającą wersji systemu Windows korzystasz z 32-bitowej lub 64-bitowej. Na przykład jeśli używasz systemu Windows 64-bitowej pozwala należy kliknąć Źródłami danych ODBC (wersja 64-bitowa).

 3. W oknie dialogowym Administrator bazy danych ODBC, na karcie DSN użytkownika kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję SQL Server, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych do programu SQL Server.

 5. Wprowadź nazwę źródła danych w polu Nazwa.

 6. Opcjonalnie wprowadź opis źródła danych w polu Opis.

 7. Wprowadź nazwę serwera bazy danych w polu serwer.

  Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (lokalny).

 8. Kliknij pozycję Dalej.

 9. W obszarze programu SQL Server należy sprawdzić jak autentyczności identyfikator logowania?, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć systemu Windows, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Uwierzytelnianie z systemu Windows NT za pomocą Identyfikatora sieci.

  • Aby użyć bazy danych, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Uwierzytelnianie przy użyciu programu SQL Server przy użyciu identyfikator logowania i hasło wprowadzone przez użytkownika, a następnie wprowadź identyfikator logowania bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 10. Dwukrotnie kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 11. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij przycisk Testuj źródło danych .

 12. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "testy ZAKOŃCZONE pomyślnie!", kliknij przycisk OK.

 13. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server

 1. W menu dane kliknij przycisk Importuj niestandardowe.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij inne OLE DB lub ODBC źródła danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 4. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC wybierz nazwę źródła danych (DSN użytkownika), którą zdefiniowano w poprzedniej sekcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu bazy danych, zaznacz tabeli, widoku lub funkcji w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 9. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby plik odc, która została właśnie utworzona za pomocą i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych naciśnij klawisz F1.

Importowanie pliku tekstowego za pomocą dostawcy OLE DB

Importowanie pliku tekstowego wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) (CSV) jest proste. Jeśli plik tekstowy jest plik w formacie CSV, która nie korzysta z znak separatora listy, która jest zdefiniowana na komputerze, lub jeśli plik tekstowy nie jest plik CSV, można użyć pliku Schema.ini określ odpowiedni format pliku.

Importowanie pliku

 1. W menu dane kliknij polecenie Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij inne OLE DB lub ODBC źródła danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Kliknij pozycję Inne/zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

 4. Na karcie Dostawca wybierz pozycję Microsoft Jet 4.0 dostawcy OLE DB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na karcie połączenia w polu Wybierz lub wprowadź nazwę bazy danych wpisz pełną ścieżkę do folderu zawierającego plik tekstowy.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą Znajdź folder, kliknij przycisk Przeglądaj obok pola.

 6. Kliknij kartę Wszystkie, wybierz pozycję Właściwości rozszerzone, a następnie kliknij Edytowanie wartości.

 7. W oknie dialogowym Właściwości wartość wprowadź jedną z następujących czynności:

  • Jeśli plik tekstowy zawiera nagłówki kolumn, wprowadź tekstu. HDR = Yes.

  • Jeśli plik tekstowy nie ma nagłówków kolumn, wprowadź tekstu. HDR = No.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij kartę połączenia, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie testowe powiodło się", kliknij przycisk OK.

 11. Kliknij przycisk OK.

  Kreator połączenia danych pojawia się ponownie.

 12. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli w kolumnie Nazwa zaznacz plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 13. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 14. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 15. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 16. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć plik odc, która została właśnie utworzona i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych naciśnij klawisz F1.

Za pomocą pliku Schema.ini Określ inną listę separator znaków lub plik w formacie tekstowym

Plik Schema.ini to plik tekstowy, który zawiera wpisy, które zastępują domyślnych ustawień sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie Aby użyć pliku Schema.ini, możesz musi wykonaj następujące czynności:

 • Plik Schema.ini należy przechowywać w tym samym folderze co plik tekstowy, który importujesz.

 • Nazwa pliku Schema.ini.

 • W pierwszym wierszu pliku Schema.ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego tworzysz łącze, w nawiasach.

 • Dodać dodatkowe informacje, aby określić inny tekst format pliku.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku Schema.ini.

Przykład: Określ średnika (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Przykład: Określ znak tabulacji, rozdzielając

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określony plik o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC jest, co najmniej dwóch krokach. Najpierw należy w razie potrzeby należy zdefiniować DSN użytkownika na komputerze sterownika ODBC tekstu. Drugi Importowanie pliku tekstowego przy użyciu nazwy DSN użytkownika. Jeśli plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), która nie korzysta z znak separatora listy, która jest zdefiniowana na komputerze jest pliku tekstowego lub pliku tekstowego nie jest plik CSV, możesz za pomocą pliku Schema.ini określ odpowiedni format pliku.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. Otwórz Panel sterowania systemu Windows, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).

 2. W oknie dialogowym Administrator bazy danych ODBC, na karcie DSN użytkownika kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv), a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia tekstu ODBC.

 4. Wprowadź nazwę w polu Nazwa źródła danych.

 5. Wyczyść pole wyboru Użyj bieżącego katalogu.

 6. Kliknij przycisk Wybierz katalog.

 7. W oknie dialogowym Wybierz katalog Znajdź folder zawierający plik tekstowy, który chcesz zaimportować, upewnij się, że plik tekstowy zostanie wyświetlona na liście pod polem Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Importowanie pliku

 1. W menu dane kliknij polecenie Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij inne OLE DB lub ODBC źródła danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 4. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC zaznacz DSN użytkownika, która została właśnie utworzona, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz pozycję plik tekstowy w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 9. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby plik odc, która została właśnie utworzona za pomocą i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych naciśnij klawisz F1.

Za pomocą pliku Schema.ini Określ inną listę separator znaków lub plik w formacie tekstowym

Plik Schema.ini to plik tekstowy, który zawiera wpisy, które zastępują domyślnych ustawień sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie Aby użyć pliku Schema.ini, możesz musi wykonaj następujące czynności:

 • Plik Schema.ini należy przechowywać w tym samym folderze co plik tekstowy, który importujesz.

 • Nazwa pliku Schema.ini.

 • W pierwszym wierszu pliku Schema.ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego tworzysz łącze, w nawiasach.

 • Dodać dodatkowe informacje, aby określić inny tekst format pliku.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku Schema.ini.

Przykład: Określ nagłówek kolumny

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Przykład: Określ średnika (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Przykład: Określ znak tabulacji, rozdzielając

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określony plik o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server za pomocą dostawcy OLE DB

 1. W menu dane kliknij polecenie Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij pozycję Baza danych programu Microsoft SQL Server, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych wykonaj następujące czynności:

  • Wprowadź nazwę serwera bazy danych w polu Nazwa serwera.

   Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (lokalny).

  • W obszarze poświadczenia logowania wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć systemu Windows, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

   • Aby użyć bazy danych, nazwę użytkownika i hasło, kliknij opcję Użyj następujących nazwę użytkownika i hasło, a następnie wprowadź nazwę użytkownika bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 4. Kliknij pozycję Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu bazy danych, zaznacz tabeli, widoku lub funkcji zdefiniowanych przez użytkownika w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 9. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby plik odc, która została właśnie utworzona za pomocą i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych naciśnij klawisz F1.

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server za pomocą sterownika ODBC jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy w razie potrzeby należy zdefiniować DSN użytkownika na komputerze sterownika ODBC. Drugi importowanie danych z bazy danych programu SQL Server.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. Otwórz Panel sterowania systemu Windows, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).

 2. W oknie dialogowym Administrator bazy danych ODBC wybierz kartę DSN użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję SQL Server, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych do programu SQL Server.

 4. Wprowadź nazwę źródła danych w polu Nazwa.

 5. Opcjonalnie wprowadź opis źródła danych w polu Opis.

 6. Wprowadź nazwę serwera bazy danych w polu serwer.

  Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (lokalny).

 7. Kliknij pozycję Dalej.

 8. W obszarze programu SQL Server należy sprawdzić jak autentyczności identyfikator logowania?, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć systemu Windows, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Uwierzytelnianie z systemu Windows NT za pomocą Identyfikatora sieci.

  • Aby użyć bazy danych, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Uwierzytelnianie przy użyciu programu SQL Server przy użyciu identyfikator logowania i hasło wprowadzone przez użytkownika, a następnie wprowadź identyfikator logowania bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 9. Dwukrotnie kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 10. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij przycisk Testuj źródło danych .

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "testy ZAKOŃCZONE pomyślnie!", kliknij przycisk OK.

 12. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server

 1. W menu dane kliknij polecenie Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij inne OLE DB lub ODBC źródła danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 4. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC wybierz nazwę źródła danych, którą zdefiniowano w poprzedniej sekcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu bazy danych, zaznacz tabeli, widoku lub funkcji w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 9. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby plik odc, która została właśnie utworzona za pomocą i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych naciśnij klawisz F1.

Zobacz też

Omówienie połączeń danych pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×