Przejdź do głównej zawartości

Importowanie danych do programu Publisher za pomocą Kreatora połączenia danych

Istnieje świat danych poza programem Publisher, którego można używać z programem Publisher, ale jak zaimportować dane i je zabezpieczyć? Odpowiedź na wszystko, jak nawiązywania właściwych połączeń.

Importowanie danych zewnętrznych za pomocą Kreatora połączenia danych

W programie Publisher możesz zaimportować dane zewnętrzne przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej. Użyj funkcji korespondencji seryjnej, aby utworzyć dużą liczbę dokumentów, które są na tyle identyczne, ale zawierają niektóre unikatowe informacje, takie jak powiadomienie o produkcie, które wysyłasz do klientów korzystających z usługi 100. Pliki tekstowe, arkusze programu Excel i tabele lub kwerendy programu Access można też importować bezpośrednio bez użycia pliku połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie korespondencji seryjnej lub seryjnej poczty e-mail w programie Publisher.

Importowanie pliku tekstowego z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) jest proste. Jeśli plik tekstowy to plik CSV, który nie używa znaku separatora listy zdefiniowanego na komputerze lub jeśli plik tekstowy nie jest plikiem CSV, możesz użyć pliku schema. ini, aby określić prawidłowy format pliku.

Importowanie pliku

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Wybierz adresatów > Użyj istniejącej listy.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik odc. Dane zostaną zaimportowane i zakończono.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij pozycję nowe źródło, a następnie postępuj zgodnie z krokami procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenie danych.

 3. Na stronie Kreatora połączenia danych — Zapraszamy! kliknij pozycję inne/zaawansowane.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości linku danych .

  Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych opcji w różnych oknach dialogowych, kliknij pozycję Pomoc.

 4. Na karcie dostawca wybierz pozycję Microsoft Jet 4,0 OLE DB Provider, a następnie kliknij przycisk dalej.

 5. Na karcie połączenia w polu Wybierz lub wprowadź nazwę bazy danych wprowadź pełną ścieżkę do folderu zawierającego plik tekstowy.

  Aby ułatwić znajdowanie folderu, kliknij przycisk Przeglądaj obok odpowiedniego pola.

 6. Kliknij kartę wszystkie , wybierz pozycję właściwości rozszerzone, a następnie kliknij pozycję Edytuj wartość.

 7. W polu wartość właściwości wprowadź jedno z następujących:

  • Jeśli plik tekstowy zawiera nagłówki kolumn, wprowadź tekst; HDR = tak.

  • Jeśli plik tekstowy nie zawiera nagłówków kolumn, wprowadź tekst; HDR = nie.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Aby upewnić się, że wprowadzono właściwe informacje, kliknij kartę połączenie , a następnie kliknij pozycję Testuj połączenie.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Testuj połączenie powiodło się", kliknij przycisk OK.

 11. Kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenie danych.

 12. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli w kolumnie name (nazwa ) zaznacz plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk dalej.

 13. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i Zakończ wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku , a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, który domyślnie jest folderem Moje źródła danych , kliknij przycisk Przeglądaj.

 14. Opcjonalnie, aby ułatwić odnajdowanie pliku połączenia, możesz wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, przyjazna nazwai słowa kluczowe wyszukiwania .

Używanie pliku schema. ini w celu określenia innego znaku separatora listy lub formatu pliku tekstowego

Plik Schema. ini to plik tekstowy z wpisami zastępującymi domyślne ustawienia sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie rzecz biorąc, aby można było używać pliku schema. ini, należy wykonać następujące czynności:

 • Zapisz plik Schema. ini w tym samym folderze co importowany plik tekstowy.

 • Nazwij plik Schema. ini.

 • W pierwszym wierszu pliku schema. ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego chcesz utworzyć link, otoczoną nawiasami.

 • Dodaj dodatkowe informacje, aby określić inny format pliku tekstowego.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku schema. ini.

Przykład: Określanie znaku średnika (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Przykład: Określanie znaku tabulacji jako ogranicznika

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określanie pliku o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Początek strony początek sekcji

Importowanie pliku tekstowego przy użyciu sterownika ODBC jest co najmniej dwuetapowym procesem. Jeśli to konieczne, najpierw Zdefiniuj nazwę DSN użytkownika na komputerze dla sterownika tekstowego ODBC. Następnie zaimportuj plik tekstowy przy użyciu nazwy DSN użytkownika. Jeśli plik tekstowy zawiera plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), który nie używa znaku separatora listy zdefiniowanego na komputerze lub jeśli plik tekstowy nie jest plikiem CSV, możesz użyć pliku schema. ini, aby określić prawidłowy format pliku.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję system i zabezpieczenia > Narzędzia administracyjne > źródeł danych ODBC (32-bitowe) lub źródeł danych ODBC (64-bitowe).

 2. W oknie dialogowym Administrator źródła danych ODBC na karcie DSN użytkownika kliknij pozycję Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję Microsoft Text Driver (*. txt; *. csv), a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawienia tekstu ODBC .

 4. Wprowadź nazwę w polu Nazwa źródła danych.

 5. Wyczyść pole wyboru Użyj bieżącego katalogu .

 6. Kliknij pozycję Wybierz katalog.

 7. W oknie dialogowym Wybieranie katalogu zlokalizuj folder zawierający plik tekstowy, który chcesz zaimportować, upewnij się, że plik tekstowy pojawi się na liście pod polem Nazwa pliku , a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych opcji w różnych oknach dialogowych, kliknij pozycję Pomoc.

Importowanie pliku

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Wybierz adresatów > Użyj istniejącej listy.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik odc. Importowane dane są już gotowe.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij pozycję nowe źródło, a następnie postępuj zgodnie z krokami procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenie danych.

 3. Na stronie Kreatora połączenia danych — Zapraszamy! kliknij pozycję ODBC DSN.

 4. Na stronie łączenie ze źródłem danych ODBC Wybierz utworzoną właśnie nazwę DSN użytkownika, a następnie kliknij przycisk dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz plik tekstowy pod kolumną Nazwa , a następnie kliknij przycisk dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i Zakończ wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku , a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, który domyślnie jest folderem Moje źródła danych , kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie, aby ułatwić odnajdowanie pliku połączenia, możesz wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, przyjazna nazwai słowa kluczowe wyszukiwania .

Używanie pliku schema. ini w celu określenia innego znaku separatora listy lub formatu pliku tekstowego

Plik Schema. ini to plik tekstowy z wpisami zastępującymi domyślne ustawienia sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie rzecz biorąc, aby można było używać pliku schema. ini, należy wykonać następujące czynności:

 • Zapisz plik Schema. ini w tym samym folderze co importowany plik tekstowy.

 • Nazwij plik Schema. ini.

 • W pierwszym wierszu pliku schema. ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego chcesz utworzyć link, otoczoną nawiasami.

 • Dodaj dodatkowe informacje, aby określić inny format pliku tekstowego.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku schema. ini.

Przykład: Określanie nagłówka kolumny

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Przykład: Określanie znaku średnika (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Przykład: Określanie znaku tabulacji jako ogranicznika

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określanie pliku o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Początek strony początek sekcji

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Wybierz adresatów > Użyj istniejącej listy.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik odc. Importowane dane są już gotowe.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij pozycję nowe źródło, a następnie postępuj zgodnie z krokami procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenie danych.

 3. Na stronie Kreatora połączenia danych — Zapraszamy! kliknij pozycję Microsoft SQL Server.

 4. Na stronie łączenie z serwerem bazy danych wykonaj następujące czynności:

  • Wprowadź nazwę serwera bazy danych w polu Nazwa serwera .

   Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (local).

  • W obszarze poświadczenia logowaniawykonaj dowolną z następujących czynności:

   • Aby użyć nazwy użytkownika i hasła systemu Windows, kliknij pozycję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

   • Aby użyć nazwy użytkownika i hasła bazy danych, kliknij pozycję Użyj następującej nazwy użytkownika ihasła, a następnie wprowadź nazwę użytkownika bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu baza danych , wybierz tabelę, widok lub zdefiniowaną przez użytkownika nazwę funkcji pod kolumną Nazwa , a następnie kliknij przycisk dalej.

 7. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i Zakończ wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku , a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, który domyślnie jest folderem Moje źródła danych , kliknij przycisk Przeglądaj.

 8. Opcjonalnie, aby ułatwić odnajdowanie pliku połączenia, możesz wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, przyjazna nazwai słowa kluczowe wyszukiwania .

Początek strony początek sekcji

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server przy użyciu sterownika ODBC jest procesem dwuetapowym. W razie potrzeby Zdefiniuj dla sterownika ODBC nazwę DSN użytkownika na komputerze. Następnie zaimportuj dane z bazy danych programu SQL Server.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję system i zabezpieczenia > Narzędzia administracyjne > źródeł danych ODBC (32-bitowe) lub źródeł danych ODBC (64-bitowe).

 2. W oknie dialogowym administrator źródeł danych ODBC wybierz kartę DSN użytkownika , a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję SQL Server, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych w programie SQL Server .

 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę źródła danych.

 5. Opcjonalnie wprowadź opis źródła danych w polu Opis .

 6. W polu serwer wprowadź nazwę serwera bazy danych.

  Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (local).

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W obszarze jak program SQL Server sprawdza autentyczność identyfikatora logowania?wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby użyć nazwy użytkownika i hasła systemu Windows, kliknij pozycję uwierzytelnianie systemu Windows NT, używając identyfikatora logowania sieciowego.

  • Aby użyć nazwy użytkownika bazy danych i hasła, kliknij pozycję z uwierzytelnianiem programu SQL Server, używając identyfikatora logowania i hasła wprowadzonego przez użytkownika, a następnie wprowadź identyfikator logowania bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 9. Kliknij dwukrotnie przycisk dalej , a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 10. Aby upewnić się, że wprowadzono właściwe informacje, kliknij pozycję Testuj źródło danych .

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "testy ukończone pomyślnie!", kliknij przycisk OK.

 12. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych opcji w różnych oknach dialogowych, kliknij pozycję Pomoc.

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server

 1. Kliknij pozycję Korespondencja > Wybierz adresatów > Użyj istniejącej listy.

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik odc. Importowane dane są już gotowe.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij pozycję nowe źródło, a następnie postępuj zgodnie z krokami procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenie danych.

 3. Na stronie Kreatora połączenia danych — Zapraszamy! kliknij pozycję ODBC DSN.

 4. Na stronie łączenie ze źródłem danych ODBC wybierz nazwę źródła danych zdefiniowaną w poprzedniej sekcji, a następnie kliknij przycisk dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu baza danych , wybierz tabelę, widok lub funkcja pod kolumną Nazwa , a następnie kliknij przycisk dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i Zakończ wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku , a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, który domyślnie jest folderem Moje źródła danych , kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie, aby ułatwić odnajdowanie pliku połączenia, możesz wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, przyjazna nazwai słowa kluczowe wyszukiwania .

Początek strony początek sekcji

Początek strony

Zobacz też

Omówienie połączeń danych pakietu Office

Importowanie danych do programu Word za pomocą Kreatora połączenia danych

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×