Funkcje wycofane i zmienione w programie SharePoint Server 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniższe funkcje zostały wycofane lub zmienione w programie SharePoint Server 2010.

W tym artykule

Wstawianie obiektu clipart, okno dialogowe

Szablonu katalogu witryn

Inne szablony programu SharePoint

Wskaźnikami KPI programu SharePoint

Motywy

Widok arkusza danych

Rejestracji jednokrotnej

32-bitowych systemów operacyjnych

Uaktualnianie stopniowe

Biblioteki zarządzania tłumaczeniami

Dyskusji w sieci Web

Podwitryn poziomy uprawnień

Dodaj wszystkich uwierzytelnionych użytkowników

Składniki Office Web Components

Strona zarządzania miejsca do magazynowania

Funkcji Robot sieci Web

Włączona obsługa poczty e-mail, grupy i usługi katalogowej zarządzania (Systemie)

Eksportuj karty wyników, aby usługi Reporting Services

Źródła danych programu SQL Server 2000

Dostawca usług udostępnionych (Udostępnionych)

Usługi programu PerformancePoint

Okno dialogowe Wstawianie obiektu clipart

W programie SharePoint Server 2010 okno dialogowe Wstawianie obiektu clipart umożliwia wyszukiwanie obrazu clipart tylko w trybie online, a nie w lokalnym folderze Obrazy. Okno dialogowe Wstawianie obiektu clipart można otworzyć podczas edytowania dokumentu pakietu Microsoft Office w oknie przeglądarki programu SharePoint Server 2010.

Aby wyszukać obiekt clipart w lokalnym folderze Obrazy, zamiast pozycji Obiekt clipart na karcie Wstawianie należy wybrać pozycję Obraz.

Początek strony

Szablonu katalogu witryn

Szablon katalogu witryn nie jest dostępna w programie SharePoint Server 2010, mimo że działanie została zachowana dla uaktualnionych witryn. Niestandardowe rozwiązanie powtarza większość funkcji jest dostępny w Katalogu witryn w witrynie CodePlex.

Początek strony

Inne szablony programu SharePoint

Niektóre szablony witryn, takie jak wiadomości, obszar roboczy dokumentu i portalu szablony współpracy, nie są dostępne w programie SharePoint Server 2010. One zostały zastąpione rozwiązań Enterprise zawartości zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie.

Szablony wiadomości i portalu współpracy można zastąpić szablonem witryn publikowania. Aby skorzystać z większości funkcji dostępnych w tych szablonach, można również użyć funkcji znakowania społecznościowego w programie SharePoint Server 2010.

Centrum wyszukiwania i Centrum wyszukiwania z szablonami karty zostały zastępuje przez Search Server 2010.

Szablon witryny Centrum raportów został zastąpiony szablonem witryny Centrum analiz biznesowych. Szablon składnika Web Part pulpitu nawigacyjnego został usunięty.

Początek strony

Kluczowe wskaźniki wydajności programu SharePoint

Nazwa funkcji kluczowych wskaźników wydajności programu SharePoint została zmieniona w celu uwzględnienia stanu.

Kluczowe wskaźniki wydajności programu SharePoint nazywają się obecnie Wskaźnikami stanu.

Szczegóły kluczowego wskaźnika wydajności programu SharePoint nazywają się obecnie Szczegółami wskaźnika.

W usługach programu PerformancePoint można ponadto używać kluczowych wskaźników wydajności tworzonych przy użyciu projektanta pulpitu nawigacyjnego oraz nowego raportu szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności, który jest również tworzony przy użyciu projektanta pulpitu nawigacyjnego i jest funkcją niezależną od Szczegółów wskaźnika programu SharePoint.

Aby uzyskać pełną listę zobacz co się stało ze wskaźnikami KPI programu SharePoint 2007?

Początek strony

Motywy

W programie SharePoint 2010 motywy zostały przeprojektowane w celu uproszczenia procesu ich generowania. Motywy utworzone w programie Windows SharePoint Services 3.0 nie są zgodne z programem SharePoint Foundation 2010. W przypadku uaktualniania programu Windows SharePoint Services 3.0 do programu SharePoint Foundation 2010 można dzięki funkcji uaktualnienia wizualnego nadal korzystać z witryn przy użyciu starego interfejsu użytkownika. Jednak do tworzenia motywów i stosowania ich do witryn zaleca się używanie nowego interfejsu użytkownika programu SharePoint Foundation 2010.

Początek strony

Widok arkusza danych

Składnika Access Web Datasheet wymaga, aby przeglądarki należy skonfigurować do obsługi formantów ActiveX i że masz 32-bitowej wersji pakietu Microsoft Office 2010 zainstalowany na Twoim komputerze. Domyślnie edytować w widoku arkusza danych nie jest obsługiwana w 64-bitowej instalacji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać informacje na temat pracy z widoku arkusza danych w 64-bitowej wersji pakietu Office zobacz Używanie widoku w 64-bitową wersję pakietu Office 2010.

Początek strony

Logowanie jednokrotne

Metoda uwierzytelniania za pomocą logowania jednokrotnego została usunięta z programu SharePoint 2010 i zastąpiona usługą bezpiecznego magazynu. Jest to usługa autoryzacji opartej na oświadczeniach, zawierająca bezpieczną bazę danych poświadczeń skojarzonych z identyfikatorami aplikacji. Identyfikatory aplikacji mogą służyć do autoryzacji dostępu do zewnętrznych źródeł danych.

Początek strony

32-bitowe systemy operacyjne

Program SharePoint Server 2010 wymaga 64-bitowego systemu operacyjnego. W związku z tym, że program SharePoint Server 2010 ma wiele funkcji, które korzystają z wydajności zapewnianej przez 64-bitowe systemy operacyjne, uruchomienie programu SharePoint Server 2010 w 32-bitowym systemie operacyjnym nie jest już obsługiwane. (Uwaga: pakiet Microsoft Office 2010 można uruchomić w trybie 32-bitowym z programem SharePoint Server 2010 w trybie 64-bitowym).

Początek strony

Uaktualnianie stopniowe

Uaktualnianie stopniowe nie jest już obsługiwane w programie SharePoint 2010. W interfejsie użytkownika nie ma opcji oferujących funkcję uaktualniania stopniowego.

Aktualizacja stopniowa umożliwiała organizacji tworzenie równoległej instalacji nowej wersji programu SharePoint przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania ze starszej, zastępowanej wersji. Dzięki temu organizacja mogła stopniowo migrować witryny i zbiory witryn do nowej instalacji programu SharePoint. W związku z tym, że instalacje równoległe mogą powodować maskowanie problemów ze zgodnością, które można uchwycić i rozwiązać wcześniej przez przeprowadzenie uaktualnienia w miejscu, uaktualnianie stopniowe nie jest już obsługiwane w programie SharePoint Server 2010.

Początek strony

Biblioteka zarządzania tłumaczeniami

Biblioteki zarządzania tłumaczeniami został usunięty z interfejsu użytkownika programu SharePoint Server 2010, ale można aktywować, przy użyciu polecenia stsadm.

Biblioteki zarządzania tłumaczeniami składa się z dwóch funkcji. Jedna funkcja jest domyślnie włączona w szablonie Centrum dokumentów, a drugi należy ręcznie aktywować za pomocą polecenia stsadm z katalogu kosza programu SharePoint 2010:

stsadm – o activatefeature — filename TransMgmtLib\feature.xml — adres url < adresu url witryny >

Dyskusje w sieci Web

Program SharePoint Server 2010 nie obsługuje dyskusji w sieci Web. Użytkownicy nie mogą tworzyć, edytować ani wyświetlać dyskusji w sieci Web.

Początek strony

Poziomy uprawnień podwitryn

Za pomocą interfejsu użytkownika w programie SharePoint Server 2010 nie można dostosowywać poziomów uprawnień podwitryn. Poziomy uprawnień witryn są definiowane i sterowane za pośrednictwem witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn.

Uwaga: Administratorzy witryn można dostosować podwitrynę poziomy uprawnień do administracji centralnej.

Witryny, które już mają unikatowe poziomy uprawnień, zachowają dotychczasowe uprawnienia. Deweloperzy mogą nadal programowo przypisywać różne poziomy uprawnień nowym podwitrynom.

Początek strony

Łącze Dodaj wszystkich uwierzytelnionych użytkowników

Łącze Dodaj wszystkich uwierzytelnionych użytkowników wyświetlane w poprzednich wersjach na stronie Edytowanie grupy zostało usunięte w programie SharePoint Foundation 2010.

Można udzielić uprawnień dla wszystkich uwierzytelnionych użytkowników w środowiskach uwierzytelnianie systemu Windows, wpisując NT Zarządzanie NT\Użytkownicy uwierzytelnieni w polu Wybierz użytkowników, w oknie dialogowym Udziel uprawnień, ale pamiętaj, że spowoduje to zapewnia dostęp do wszystkich członków swojej domeny, która może zawierać dostawców, partnerami i inne osoby z innych firm.

Początek strony

Składniki Office Web Components

Program SharePoint Server 2010 nie obsługuje już składników Office Web Components (OWC). Następujące cztery typy raportów nie są już dostępne w projektancie pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint:

  • Wykresy przestawne

  • Tabela przestawna

  • Analiza trendu

  • Arkusz kalkulacyjny

Autorzy pulpitu nawigacyjnego mogą korzystać z wykresów/siatek analitycznych, raportów usług Excel Services i raportów usług Reporting Services programu SQL Server jako z zastępczych typów raportów.

Początek strony

Strona Zarządzanie magazynowaniem

Strona Zarządzanie magazynowaniem została usunięta i w celu ograniczenia spadków wydajności zostało usunięte łącze do strony Zarządzanie magazynowaniem prowadzące ze strony Administrator witryny.

Początek strony

Funkcja robotów sieci Web

Deweloperzy nie mogą używać punktów wejścia robotów sieci Web, a użytkownicy nie mogą dodawać robotów sieci Web do witryn programu SharePoint Server 2010. Informacje z istniejących robotów sieci Web będą wyświetlane jako kod HTML.

Początek strony

Grupy obsługujące pocztę e-mail i usługa zarządzania katalogami

Jeśli farma programu SharePoint korzysta z usługi zarządzania katalogami (DMS, Directory Management Service) w wersji 2, użytkownicy nie mogą włączać obsługi poczty e-mail dla grup programu SharePoint. Typ uwierzytelniania użyty w usłudze zarządzania katalogami jest zastępowany uwierzytelnianiem opartym na oświadczeniach.

Początek strony

Eksportowanie kart wyników do usług Reporting Services

Projektant pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint nie obsługuje już eksportowania karty wyników do usług Reporting Services programu SQL Server.

Początek strony

Źródła danych programu SQL Server 2000

Źródła danych programu SQL Server 2000 nie są już obsługiwane w programie SharePoint Server 2010. Należy korzystać ze źródeł danych programów SQL Server 2005 lub SQL Server 2008.

Początek strony

Dostawca usług udostępnionych

Nie istnieją dostawcami usług udostępnionych (czy) w programie SharePoint Server 2010. Ta funkcja jest zastępowany poszczególnych usług aplikacji, z których każdy korzysta z własną bazę danych i można skonfigurować w administracji centralnej. Użyj aplikacji usług dla wielu funkcji, które były obsługiwane i skonfigurowany w tym.

Początek strony

Usługi programu PerformancePoint

Usługi programu PerformancePoint są dostępne tylko w programie SharePoint Server, a nie w programie SharePoint Foundation. To oznacza, że w programie SharePoint Foundation nie można wdrożyć pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint.

W poprzedniej wersji program PerformancePoint Server 2007 współpracował z programem Windows SharePoint Services 3.0 (nazywanym w wersji 2010 programem SharePoint Foundation) lub z programem Microsoft Office SharePoint Server 2007 (nazywanym w wersji 2010 programem SharePoint Server).

Początek strony

Aby uzyskać informacje na temat zamienić funkcje w tym artykule zobacz Co nowego w programie SharePoint Server 2013.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×