Funkcje ułatwień dostępu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Podczas pracy z witryną SharePoint Foundation 2010, większość zadań można wykonywać przy użyciu funkcji ułatwień dostępu, takich jak skróty klawiaturowe. Oprócz funkcji ułatwień dostępu w systemie Microsoft Windows funkcje opisane w tym artykule upewnij witryn bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga: Informacje zawarte w tym temacie dotyczą tylko użytkowników, którzy zakupili produktów firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych. Jeśli produkt poza Stanami Zjednoczonymi, pakietu zawiera kartę informacji oddziału listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft i adresów. Możesz skontaktować się z przedstawicielstwem, aby dowiedzieć się, czy produkty i usługi opisane w tym miejscu są dostępne w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, które są dostępne w innych językach, takich jak japoński i francuski zobacz http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

W tym artykule

Tryb ułatwionej dostępności

Skróty klawiaturowe

Nawigacja

Nagłówki

Obrazy, tekst alternatywny i ustawienia wyświetlania

Korzystanie z technologii ułatwień dostępu

Korzystanie z Pomocy

Funkcje oferowane przez przeglądarkę sieci Web

Uzyskiwanie dodatkowych informacji na temat ułatwień dostępu

Tryb ułatwionej dostępności

W witrynie programu SharePoint większość elementów interfejsu użytkownika, na przykład łącza, formanty formularzy i przyciski, zaprojektowano tak, aby mogły korzystać z technologii Microsoft Active Accessibility (MSAA). Technologia MSAA pozwala osobom niepełnosprawnym na interakcję z zawartością za pomocą technologii ułatwień dostępu, takich jak czytniki ekranu, które udostępniają użytkownikom niewidomym lub niedowidzącym te informacje z ekranu lub witryny sieci Web, których nie są oni w stanie odczytać, w formie syntetyzowanej mowy lub zapisane alfabetem Braille'a. Ponieważ niektóre niestandardowe elementy interfejsu użytkownika nie używają właściwości technologii MSAA, można włączyć tryb ułatwionej dostępności. W tym trybie formanty niestandardowe są renderowane jako równoważne formanty standardowe w języku HTML. Renderowanie to umożliwia użytkownikom technologii ułatwień dostępu interakcję z formantami niestandardowymi.

Uwaga: Tryb ułatwionej dostępności nie powoduje włączenia alternatywnych wersji wszystkich elementów interfejsu użytkownika. Jeśli na przykład ktoś w organizacji dostosowuje witrynę programu SharePoint, dodając formant niestandardowy, włączenie trybu ułatwionej dostępności nie powoduje automatycznego utworzenia alternatywnej wersji tego formantu.

Tryb ułatwionej dostępności można włączyć lub wyłączyć, naciskając klawisz TAB natychmiast po umieszczeniu fokusu na stronie w przeglądarce. Naciskaj klawisz TAB, aż łącza włączyć tryb ułatwionej dostępności lub Wyłączanie trybu ułatwionej dostępności, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Mimo że łącze, aby włączyć tryb ułatwionej dostępności jest pierwszym elementem w kolejności tabulacji, który oznacza, że jest pierwszą opcję, która interakcję na stronie — może być konieczne więcej niż jeden raz naciśnij klawisz TAB, aby włączyć funkcję. Jest to spowodowane przeglądarki menu i pasków narzędzi może być początkowy fokus. Tryb ułatwionej dostępności zmienia sposób renderowania strony, nie dla innych użytkowników witryny. Ponieważ jest to ustawienie lokalne, nikt oprócz Ciebie zna włączenia tego ustawienia. Tryb ułatwionej dostępności pozostaje włączony, dopóki go wyłączyć lub zamknij przeglądarkę. Tryb ułatwionej dostępności udostępnia następujące elementy w taki sposób, aby optymalizuje ich współpracę z technologiami ułatwień dostępu, takimi jak czytniki ekranu:

 • Menu    Zamiast menu rozwijanego z opcjami dotyczącymi plików w bibliotece dokumentów otwierane jest nowe okno przeglądarki, które zawiera wszystkie elementy menu jako hiperłącza. Ten format umożliwia łatwiejszą interakcję z technologiami ułatwień dostępu.

 • Zoptymalizowane pola    Niektóre pola są trudne do zinterpretowania przez technologie ułatwień dostępu. Po włączeniu trybu ułatwionej dostępności pola te są zastępowane przez pola zoptymalizowane pod kątem technologii ułatwień dostępu. Na przykład niektóre listy programu SharePoint obsługują rozszerzone pola tekstowe, które umożliwiają dodawanie sformatowanego tekstu, obrazów, tabel i hiperłączy. Ze względu na sposób renderowania tych pól w przeglądarce niektóre technologie ułatwień dostępu nie mogą ich odczytać. Po włączeniu trybu ułatwionej dostępności takie pola są zastępowane standardowymi polami zwykłego tekstu, które są zgodne z technologiami ułatwień dostępu.

  Oprócz rozszerzonych pól tekstowych, w trybie ułatwionej dostępności polami alternatywnymi są zastępowane także pola kilku innych typów.

  Lista pól i pól alternatywnych w trybie ułatwionej dostępności

  Pole w trybie standardowym

  Pole alternatywne w trybie ułatwionej dostępności

  Rozszerzone pole tekstowe

  Wielowierszowe pole tekstowe

  Wykresy podsumowań graficznych (do ankiet)

  Tabela z nagłówkami

  Wykres Gantta (na liście projektów)

  Tabela z nagłówkami

  Tabela z nagłówkami jest także wyświetlana pod wykresem Gantta w trybie standardowym.

  Selektor kontaktów

  Pole tekstowe

Uwaga: Tryb ułatwionej dostępności nie ogranicza funkcjonalności, ale włącza alternatywne metody renderowania elementów strony, zapewniając ich zgodność z technologiami ułatwień dostępu.

Początek strony

Skróty klawiaturowe

Wiele funkcji i poleceń jest dostępnych bezpośrednio z klawiatury. Na każdej stronie można przechodzić między elementami, naciskając klawisze TAB i SHIFT+TAB. Dostępne są także skróty klawiaturowe do wielu poleceń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Skróty klawiaturowe.

Początek strony

Nawigacja

Kolejność dostępu do elementów strony i elementów nawigacyjnych, w tym także do wstążki, jest logiczna i intuicyjna. Kolejność tabulacji jest kolejnością przenoszenia fokusu między elementami interfejsu użytkownika przez naciskanie klawisza TAB. Ponadto trzy ważne opcje — łącza Włącz tryb ułatwionej dostępności, Pomiń polecenia Wstążki i Przeskocz do głównej zawartości — są umieszczone jako pierwsze w kolejności dostępu. Tryb ułatwionej dostępności można włączyć przez naciśnięcie klawisza TAB, gdy fokus znajdzie się na stronie w przeglądarce, a następnie naciśnięcie klawisza ENTER w celu aktywacji polecenia. Aby pominąć wstążkę i przejść bezpośrednio do łączy nawigacji lub pominąć łącza nawigacji i przejść bezpośrednio do obszaru głównej zawartości strony, można naciskać klawisz TAB, aż zostanie wybrane odpowiednio łącze Pomiń polecenia Wstążki lub Przeskocz do głównej zawartości, a następnie nacisnąć klawisz ENTER w celu aktywacji polecenia.

Ponadto na stronach w witrynie programu SharePoint jest dostępne menu lokalizacji strony, aktywowane kliknięciem przycisku Nawiguj w górę na wstążce, które wskazuje miejsce w hierarchii witryny lub zbioru witryn. Przycisk Nawiguj w górę jest wyświetlany u góry większości stron obok menu Akcje witryny. Na przykład po otwarciu folderu o nazwie Raporty w bibliotece Dokumenty udostępnione w witrynie firmy Contoso w menu lokalizacji w kolejnych wierszach od góry będą wyświetlane następujące wartości: Contoso, Dokumenty udostępnione, Raporty.

Początek strony

Nagłówki

Nagłówki tabel    W przypadku tabel z danymi tabelarycznymi stosowane są komórki nagłówków tabel (tagi TH). Na przykład na stronie Ogłoszenia w domyślnym widoku Wszystkie elementy nagłówki kolumn Tytuł i Zmodyfikowano znajdują się w komórkach nagłówków tabeli. Dzięki komórkom nagłówków tabeli użytkownicy łatwiej zrozumieją strukturę tabeli, a użytkownikom stosującym technologie ułatwień dostępu łatwiej będzie przeczytać tabelę.

Nagłówek znaczników    Tagi są używane w witrynach ułatwiające zrozumienie struktury strony użytkownikom technologii ułatwień dostępu. Tagi nagłówków (H1, H2, H3 i H4) Tworzenie logicznych konspektu zawartości na stronie. Jeśli używasz narzędzie ułatwień dostępu takich jak czytniki ekranu, możesz skonfigurować ją do odczytu tylko tagi nagłówków na stronie. Ten wirtualny konspekt tagów nagłówków pomaga zwiększyć czytelność zawartości strony. Na przykład strona główna witryny zawiera jeden tag H1 z tytułem witryny, jeden tag H2 z tytułem strony, tag H3 obejmujący łącze Wyświetl całą zawartość witryny i tagi H3 tytuły każdego składnika Web Part. Użytkownicy niektórych technologii ułatwień dostępu można pobrać konspekt na podstawie tych znaczników i używać go łatwo zapoznać się z układem strony i przejdź do pozycji, które mają.

Początek strony

Obrazy, tekst alternatywny i ustawienia wyświetlania

Tekst alternatywny i tytuły obrazów    Osoby niewidome i niedowidzące nie są w stanie oglądać obrazów (na przykład plików w formatach JPEG, GIF lub PNG) i muszą polegać na tekście alternatywnym dotyczącym obrazów w witrynie. Tekst alternatywny dla obrazów jest określany przy użyciu atrybutu ALT w tagu IMG. Jeśli tekst alternatywny nie jest dobrze napisany i nie zawiera odpowiednich informacji, osoby niewidome i niedowidzące mogą nie zrozumieć znaczenia obrazów na stronie. Tekst alternatywny jest także wyświetlany w przeglądarkach wizualnych, gdy nie można załadować obrazu lub gdy w przeglądarce nie zostało włączone renderowanie obrazów. W witrynach programu SharePoint jest używany opisowy tekst ALT dotyczący obrazów, który zawiera ważne informacje lub opis. Obrazy pełniące rolę obrazów rozdzielających lub niezawierające żadnych informacji mają atrybut ALT=””, który informuje technologie ułatwień dostępu, że obrazy nie przekazują żadnej zawartości ani informacji.

Ponadto, gdy użytkownik przekazuje plik obrazu do witryny, może do niego dodać tekst alternatywny, który jest podstawą tworzenia dostępnej witryny. Na przykład składnik Web Part Obraz witryny zawiera pole, do którego można wpisać niestandardowy tekst ALT po dodaniu obrazu. Przy dodawaniu obrazów do biblioteki obrazów można definiować niestandardowy tekst ALT dla obrazów.

Czasami kliknięcie elementu powoduje otwarcie nowego okna przeglądarki. Tekst ALT dla obrazów otwierających nowe okna oraz atrybuty tytułu dotyczące hiperłączy mających podobne działanie zawierają dodatkowe informacje, które pomagają użytkownikowi zrozumieć, że zostanie otwarte nowe okno. Atrybut tytułu hiperłącza otwierającego nowe okno zawiera na przykład tekst (nowe okno).

Obsługa schematów kolorów z dużym kontrastem    Strony w witrynie programu SharePoint zostały zaprojektowane tak, aby były prawidłowo wyświetlane po zastosowaniu na komputerze schematu kolorów z dużym kontrastem.

Początek strony

Korzystanie z technologii ułatwień dostępu

Niektóre technologie ułatwień dostępu mogą nie działać prawidłowo z pewnymi elementami na stronach w witrynie. W przypadku napotkania problemów należy skorzystać z poniższych informacji i zasobów zawierających możliwe rozwiązania.

Uwaga: Zalecane jest, aby użytkownicy korzystający z technologii ułatwień dostępu uaktywnili tryb ułatwionej dostępności. Tryb ten umożliwia interakcję z elementami witryny programu SharePoint za pomocą technologii ułatwień dostępu, takich jak czytniki ekranu.

Praca z funkcją rozpoznawania mowy w systemach Windows Vista i Windows 7

Funkcja rozpoznawania mowy w systemie Windows jest ułatwieniem dostępu oferowanym przez system Windows Vista. Rozpoznawanie mowy w systemie Windows umożliwia wydawanie komputerowi poleceń za pomocą głosu, a nie klawiatury czy myszy.

Znane są pewne problemy związane z rozpoznawaniem mowy w systemie Windows. Dotyczą one niektórych menu na stronie programu SharePoint, między innymi menu Nowy, Przekaż, Użytkownik — Zapraszamy! oraz menu rozwijanego zawierającego opcje dostępne dla plików w bibliotece dokumentów.

Aby uzyskać dostęp do tych menu za pomocą rozpoznawanie mowy w systemie Windows, uaktywnić więcej Tryb ułatwionej dostępności, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz stronę główną w przeglądarce, a następnie wypowiadaj polecenie „Press TAB” (Naciśnij klawisz TAB), aż zostanie wyświetlone łącze Włącz tryb ułatwionej dostępności.

 2. Wypowiedz polecenie „Press ENTER” (Naciśnij klawisz ENTER).

 3. Aby użyć menu przycisku podziału, takiego jak przycisk Nowy lub Przekaż na pasku narzędzi listy, lub użyć menu opcji dla dokumentu w bibliotece dokumentów, przenieś aktywny fokus na dany element, mówiąc „Press TAB” (Naciśnij klawisz TAB), a następnie powiedz „Press ALT DOWN ARROW” (Naciśnij klawisz ALT i klawisz strzałki w dół).

  Zostanie otwarte nowe okno przeglądarki zawierające łącza z menu.

Uwaga: W przypadku menu zawierającego więcej niż jedno polecenie należy powiedzieć „Press ALT DOWN ARROW” (Naciśnij klawisz ALT i klawisz strzałki w dół).

Początek strony

Korzystanie z Pomocy

Niektóre technologie ułatwień dostępu, takimi jak czytniki ekranu mogą nie działać z łączami rozwijanymi w Pomocy online. Jeśli masz problemy, spróbuj zainstalować programu Microsoft Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź witrynę sieci Web programu Internet Explorer.

Uwaga: Hiperłącza w tym temacie prowadzą do sieci Web. W dowolnej chwili można przełączyć z powrotem do Pomocy.

Początek strony

Funkcje oferowane przez przeglądarkę sieci Web

Przeglądarka sieci Web jest wyposażona w funkcje, które poprawiają czytelność stron. Informacje o funkcjach ułatwień dostępu oferowanych przez przeglądarkę sieci Web, w tym informacje o sposobie dostosowywania przeglądarki, tak aby wyświetlała preferowane czcionki i kolory, można znaleźć w Pomocy przeglądarki sieci Web. Jeśli jako przeglądarka jest używany program Internet Explorer, należy w spisie treści Pomocy znaleźć temat Ułatwienia dostępu.

Początek strony

Uzyskiwanie dodatkowych informacji na temat ułatwień dostępu

Witryna ułatwień dostępu firmy Microsoft w sieci Web u Ułatwień dostępu firmy Microsoft zawiera informacje o technologii ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych życia. Informacje w tej witrynie przydatne dla osób niepełnosprawnych oraz ich znajomi i członków rodziny, osób w organizacji — dział pomocy, nauczycielom i promuje.

Bezpłatny miesięczny biuletyn elektronicznych jest dostępna dla ułatwić organizowanie aktualne informacje o ułatwieniach dostępu w produktach firmy Microsoft. Aby zasubskrybować, odwiedź stronę Bezpłatna subskrypcja biuletynu aktualizacja ułatwień dostępu.

Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia zawartości z ułatwieniami dostępu dla stron sieci Web, zapoznaj się ze standardami ułatwień dostępu opracowanych przez World Wide Web Consortium.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×