Funkcje DMin, DMax

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcje DMin i DMax umożliwia określanie wartości minimalnej i maksymalnej w określonym zestawie rekordów (jest, domena ). Moduł, makro, w wyrażeniu kwerendy lub kontrolka obliczeniowa Applications (VBA), należy użyć funkcji DMin i DMax w języku Visual Basic.

Na przykład można użyć funkcji DMin i DMax w formantach obliczeniowych w raporcie do wyświetlenia najmniejszej i największej kwoty dla określonego odbiorcy. Lub funkcji BD.min można użyć w wyrażeniu kwerendy, aby wyświetlić wszystkie zamówienia z rabat większy niż minimalne możliwy rabat.

Składnia

Funkcje DMin ( wyrażenie domena [kryteria] )

BD.max ( wyrażenie domena [kryteria] )

Funkcje DMin i DMax występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Wymagane. Wyrażenie identyfikujące pole, dla której ma zostać znaleziona wartość minimalną i maksymalną. Może być wyrażenie tekstowe identyfikujące pole tabeli lub kwerendy albo wyrażenie wykonujące obliczenia na danych w tym polu. Wyrażeniemoże zawierać nazwę pola w tabeli, formant w formularzu, stałą lub funkcję. Jeśli wyrażenie zawiera funkcję, może to być agregująca domeny wbudowane lub zdefiniowane przez użytkownika, ale nie inna ani funkcji agregacji języka SQL.

domena

Argument wymagany. Wyrażenie tekstowe identyfikujące zestaw rekordów stanowiący domenę. Może to być nazwa tabeli lub nazwa zapytania, o ile to zapytanie nie wymaga parametru.

kryteria

Opcjonalnie. Wyrażenie tekstowe, służąca do ograniczania zakresu danych, na których jest wykonywana funkcja Bdmin lub Bdmax . Na przykład kryteria są często odpowiednikiem klauzuli WHERE w wyrażeniu SQL, bez wyrazu miejsce, w którym. W przypadku pominięcia kryteriaDMin i DMax obliczają wyrażenie całej domeny. Wszystkie pola, który znajduje się w kryteriach należy również pola w domenie, w przeciwnym razie funkcje DMin i DMax zwraca zawiera wartości Null.


Uwagi

Funkcje DMin i DMax zwracają wartości minimalne i maksymalne, które spełniają kryteria. Jeśli wyrażenie identyfikuje dane liczbowe, Funkcje DMin i DMax zwracają wartości liczbowe. Jeśli wyrażenie identyfikuje dane tekstowe, zwracają ciąg, który jest pierwszy lub ostatni w kolejności alfabetycznej.

Funkcje DMin i DMax Ignoruj wartości Null w polu odwołuje się wyrażenie. Jednak jeśli żaden z rekordów nie spełnia kryteria lub jeśli domena nie zawiera żadnych rekordów, funkcje DMin i DMax zwracają wartość Null.

Czy funkcja Bdmin lub Bdmax w makro, moduł, wyrażeniu kwerendy lub formantu obliczeniowego, należy tworzyć argument kryteria dokładnie, aby upewnić się, że zostanie on wyznaczony poprawnie.

Funkcja DMin i DMax umożliwia określanie kryteriów w wierszu Kryteria kwerendy, w wyrażeniu pola obliczeniowego w kwerendzie lub w wierszu Aktualizacja do zapytanie aktualizujące.

Uwaga: Za pomocą funkcji Min i Max lub funkcje DMin i DMax w wyrażeniu pola obliczeniowego zapytanie podsumowujące. Jeśli używasz funkcji Bdmin lub Bdmax wartości zostaną obliczone przed zgrupowaniem danych. W przypadku użycia funkcji Min i Max dane zostaną zgrupowane przed wartości w wyrażeniu pola.

Funkcja Bdmin lub Bdmax w formancie obliczeniowym gdy trzeba określić kryteria, aby ograniczyć zakres danych, na którym ma być wykonana funkcja. Na przykład w celu wyświetlenia maksymalna transport obciążona opłatą za zamówień wysyłanych do Kalifornii, ustawić właściwość ControlSource pola tekstowego na następujące wyrażenie:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Aby znaleźć wartość minimalną i maksymalną wszystkich rekordów w domenie, należy użyć funkcji Min i Max .

Za pomocą funkcji Bdmin lub Bdmax w module, makra lub formantu obliczeniowego w formularzu, jeśli pole, które chcesz wyświetlić nie znajduje się w źródle rekordów, na którym jest oparty formularz.

Porada

Mimo że za pomocą funkcji Bdmin lub Bdmax znajdowanie minimalną i maksymalną wartość z pola w tabela obca, może być bardziej efektywne, można utworzyć kwerendę, która zawiera pola z obu tabel i utworzyć formularz lub raport na tej kwerendzie.

Uwaga: Niezapisane zmiany rekordów w domenie nie są uwzględniane podczas korzystania z tych funkcji. Jeśli funkcja DMax lub DMin można na podstawie zmienione wartości, należy najpierw zapisać zmiany, klikając pozycję Zapisz rekord w obszarze rekordy na karcie dane przeniesienie fokusu do innego rekordu lub przy użyciu Aktualizacja metody.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W poniższym przykładzie zwracany najwyższych i najniższych wartości z pola Freight dla zamówień dostarczonych do Wielkiej Brytanii. Domena jest tabeli Orders. Argument kryteria ogranicza wynikowy zestaw rekordów do tych, dla których ShipCountryRegion jest równe USA.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

W następnym przykładzie argument kryteria zawiera bieżącą wartość pola tekstowego o nazwie OrderDate. Pole tekstowe jest związane z polem OrderDate w tabeli Orders. Należy zauważyć, że odwołanie do formantu nie jest ujęte w podwójny cudzysłów ("), które wyznaczają ciągi. Dzięki temu zawsze, gdy zostanie wywołana funkcja DMax , Microsoft Office Access 2007 uzyskuje bieżącą wartość z formantu.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

W kolejnym przykładzie wyrażenie kryteriów zawiera zmienną, dteOrderDate. Znaki numeru (#) są uwzględniane w wyrażenie tekstowe tak, aby po połączone ciągi są one ujęta data.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×