Funkcja Rate

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą stawkę procentową dla okresu raty rocznej.

Składnia

Stopa ( liczba_okresów ; rata; WB [, WP ] [, typ ] [; wynik ] )

W składni funkcji rate występują następujące argumenty:

Argument

Opis

liczba_okresów

Argument wymagany. Podwójna precyzja określająca całkowitą liczbę okresów płatności w raty rocznej. Na przykład w przypadku czteroletniego kredytu samochodowego ze spłatami miesięcznymi całkowita liczba okresów spłat wynosi 4 * 12 (czyli 48).

rata

Argument wymagany. Liczba podwójnej precyzji określająca płatność dokonywaną w każdym okresie. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał oraz odsetki i te wartości nie zmieniają się w okresie obowiązywania raty rocznej.

WP

Argument wymagany. Dwukrotne określenie wartości bieżącej lub wartości dzisiejszej serii przyszłych płatności lub przyjęć. Na przykład, gdy pożyczasz pieniądze, aby kupić samochód, kwota pożyczki jest obecną wartością dla pożyczkodawcy miesięcznej płatności za samochody.

wp

Argument opcjonalny. Wariant określający przyszłą wartość lub saldo gotówkowe po dokonaniu ostatecznej płatności. Na przykład w przypadku pożyczki wartość przyszła wynosi 0 zł, ponieważ tyle będzie wynosić saldo po dokonaniu ostatniej płatności. Natomiast w przypadku oszczędności na edukację dziecka, których celem jest zebranie 50 000 zł w ciągu 18 lat, wartość przyszła wynosi 50 000 zł. W razie pominięcia tego argumentu przyjmowana jest wartość 0.

typ

Argument opcjonalny. Wariant określający numer wskazujący termin płatności. Wartość 0 oznacza płatności na końcu okresu, a wartość 1 oznacza płatności na początku okresu. W razie pominięcia tego argumentu przyjmowana jest wartość 0.

guess

Argument opcjonalny. Wariant określający szacowaną wartość zostanie zwrócony według stawek. W przypadku pominięcia tego argumentu przypuszczenie jest 0,1 (10 procent).

Uwagi

Rata roczna to seria stałych płatności pieniężnych dokonywanych w danym okresie. Może to być pożyczka (na przykład kredyt hipoteczny) lub inwestycja (na przykład miesięczny plan oszczędnościowy).

Przy wszystkich argumentach środki wpłacane przez Ciebie, takie jak wpłaty na rachunki oszczędnościowe, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak wypłaty z tytułu dywidend, wyrażone są liczbami dodatnimi.

Stopa obliczana jest według iteracji. Rozpoczynając od wartości przypuszczenia , kurs przestawia się przez obliczenie, aż wynik będzie miał dokładność z zakresu 0,00001 procent. Jeśli stopa nie może znaleźć wyniku po 20 próbach, nie powiedzie się. Jeśli wynik jest 10%, a stawka nie powiedzie się, spróbuj użyć innej wartości argumentu przypuszczenie.

Przykład zapytania

Wyrażenie

Wyniki

Wybierz FinancialSample. * (rate ([TermInYears] * 12,-[MonthlyRePayment]; [LoanAmount]; 0; 0; 0,1) *

Zwraca wszystkie pola z tabeli "FinancialSample" oraz roczną "stawkę" odsetek na podstawie wartości "TermInYears", "MonthlyRePayment" i "LoanAmount" i wyświetla wyniki w kolumnie StopaProcentowa.

Przykład języka VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji rate w celu obliczenia stopy procentowej pożyczki przy użyciu całkowitej liczby płatności (TotPmts), kwoty płatności pożyczki (Payment), wartości bieżącej lub kapitału pożyczki (PVal), przyszłej wartości pożyczki (FVal), czyli liczby, którą ndicates, czy płatność jest należna na początku, czy na końcu okresu płatności (PayType) i przybliżeniu oczekiwanej stopy procentowej (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office