Funkcja MsgBox

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pulpitu bazy danych programu Access Funkcja MsgBox powoduje wyświetlenie komunikatu w oknie dialogowym, czeka użytkownika do kliknięcia przycisku, a zwraca liczbą całkowitą wskazującą, który użytkownik kliknie przycisk.

Składnia

OknoKomunikatu (MsgBox) ( monit [przyciski ] [Tytuł ] [; helpfile ] [kontekst ] )

W składni funkcji MsgBox występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wiersz

Wymagane. Wyrażenie tekstowe wyświetlane jako wiadomość w oknie dialogowym. Maksymalna długość wiersza wynosi około 1024 znaków — w zależności od szerokości znaków używanych. Monit składa się z więcej niż jeden wiersz, można je oddzielić za pomocą znaku powrotu karetki (Chr(13)), znak wysuwu wiersza (Chr(10)), czy powrotu karetki — znak wysuwu wiersza Kombinacja (Chr(13) i Chr(10)) między wierszami.

przyciski

Opcjonalnie. wyrażenie numeryczne, która jest sumą wartości określających liczbę i typ przyciski, aby wyświetlić styl użytej ikony, tożsamość przycisku domyślnego i warunki w oknie komunikatu. Jeśli pominięty, wartością domyślną dla przycisków jest równy 0.

Tytuł

Opcjonalnie. Wyrażenie tekstowe wyświetlane na pasku tytułu okna dialogowego. Jeśli pominie się argument Tytuł, na pasku tytułu zostanie wyświetlona nazwa aplikacji.

HelpFile

Opcjonalnie. Wyrażenie tekstowe, który identyfikuje plik pomocy, aby umożliwia uzyskanie pomocy kontekstowej w oknie dialogowym. Jeśli plik_pomocykontekstu muszą być również dostarczane.

kontekst

Opcjonalnie. Wyrażenie liczbowe, będące numerem kontekstu pomocy przypisane do odpowiedniego tematu pomocy przez autora Pomocy. Jeśli konteksthelpfile muszą być również dostarczane.


Ustawienia

Ustawieniaargumentprzyciskisą następujące:

Stała

Wartość

Opis

vbOKOnly

0

Wyświetlanie tylko przycisk OK .

vbOKCancel

1

Wyświetla przyciski OK i Anuluj .

vbAbortRetryIgnore

2

Wyświetlanie przycisków przerwać, Spróbuj ponowniei Ignoruj .

vbYesNoCancel

3

Wyświetla przyciski Tak, niei Anuluj .

vbYesNo

4

Wyświetla przyciski Tak i nie .

vbRetryCancel

5

Wyświetlanie przycisków Ponów i Anuluj .

vbCritical

16

Są oznaczone ikoną Krytyczne wiadomości .

vbQuestion

32

Jest wyświetlana ikona Ostrzeżenia kwerendy    .

vbExclamation

48

Jest wyświetlana ikona Ostrzeżenia    .

vbInformation

64

Są oznaczone ikoną Komunikat informacyjny .

vbDefaultButton1

0

Pierwszy przycisk to ustawienia domyślne.

vbDefaultButton2

256

Drugi przycisk to ustawienia domyślne.

vbDefaultButton3

512

Trzeci przycisk to ustawienia domyślne.

vbDefaultButton4

768

Czwarty przycisk to ustawienia domyślne.

vbApplicationModal

0

Aplikacja modalne; użytkownik musi odpowiedzieć w oknie komunikatu przed kontynuowaniem pracy w bieżącej aplikacji.

vbSystemModal

4096

System modalne; wszystkie aplikacje pozostają zawieszone, dopóki użytkownik nie wykona w oknie komunikatu.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Dodaje przycisk Pomoc w oknie komunikatu

VbMsgBoxSetForeground

65536

Określa okno komunikatu jako okno na pierwszym planie

vbMsgBoxRight

524288

Tekst jest wyrównywany do prawej

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Określa, że tekst powinien być wyświetlany jako prawej do lewej w systemach hebrajski i arabski do czytania


Porada: W programie Access 2010 Konstruktora wyrażeń daje IntelliSense, dzięki czemu można zobaczyć, jakie argumenty wymaga wyrażenie.

Pierwsza grupa wartości (0-5) w tym artykule opisano liczbę i typ przycisków wyświetlanych w oknie dialogowym. Druga grupa (16, 32, 48, 64) opisuje styl ikony; trzecia grupa (0, 256, 512) określa przycisk domyślny; a czwarta grupa (0, 4096) określa modalność okna komunikatu. Podczas dodawania liczb w celu utworzenia końcowej wartości argumentu przycisków , należy użyć tylko jednej liczby z każdej grupy.

Uwaga: Te stałe są określane w języku Visual Basic for Applications. W wyniku nazwy mogą być używane dowolne miejsce w kodzie zamiast rzeczywistych wartości.

Zwraca wartości

Stała

Wartość

Opis

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Przycisk Anuluj

vbAbort

3

Przerwać

vbRetry

4

Ponów próbę

vbIgnore

5

Ignoruj

vbYes

6

Tak

vbNo

7

Nie


Uwagi

Jeśli są podane helpfile i kontekst użytkownika można nacisnąć klawisz F1 (Windows) lub Pomoc (Macintosh), aby wyświetlić temat Pomocy odpowiadający kontekstu. Niektóre aplikacje hosta, na przykład program Microsoft Excel automatycznie Dodaj przycisk Pomoc do okna dialogowego.

Jeśli okno dialogowe zostanie wyświetlony przycisk Anuluj , naciskając klawisz ESC działa tak samo jak kliknięcie przycisku Anuluj. Jeśli okno dialogowe zawiera przycisk Pomoc , w oknie dialogowym jest dostępna Pomoc kontekstowa. Jednak zwracana jest wartość nie, dopóki nie zostanie kliknięty jeden z pozostałych przycisków.

Uwaga: Aby określić więcej niż jeden nazwany argument, należy użyć MsgBox w wyrażenie. Aby pominąć niektóre argumenty pozycyjne, musi zawierać odpowiednie ogranicznika przecinkami.

Przykład

Uwaga: Występujące po tym zilustrowano użycie tej funkcji w języku Visual Basic do modułu Applications (VBA).

W tym przykładzie użyto funkcji OknoKomunikatu (MsgBox) , aby był wyświetlany komunikat Błąd krytyczny w oknie dialogowym z przyciski Tak i nie. Przycisk nie jest określony jako wartość domyślna. Wartość zwracana przez funkcję MsgBox zależy od przycisku wybranego przez użytkownika. W tym przykładzie założono, że tego DEMO.HLP jest plik pomocy, który zawiera temat z numerem kontekstu pomocy równa 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×