Funkcja DCount

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja DCount umożliwia określenie liczby rekordów, które są w określonym zestawie rekordów (jest, domena ). Funkcja DCount w języku Visual Basic moduł, makro, w wyrażeniu kwerendy lub kontrolka obliczeniowa Applications (VBA).

Na przykład w module można użyć funkcja DCount zwraca liczbę rekordów w tabeli zamówienia, które odpowiadają do zamówień w określonym dniu.

Składnia

DCount ( wyrażenie domena [kryteria] )

W składni funkcji BD.ile.rekordów występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Wymagane. Wyrażenie identyfikujące pole, dla którego mają być zliczane rekordów. Może być wyrażenie tekstowe identyfikujące pole tabeli lub kwerendy albo wyrażenie wykonujące obliczenia na danych w tym polu. Wyrażeniemoże zawierać nazwę pola w tabeli, formant w formularzu, stałą lub funkcję. Jeśli wyrażenie zawiera funkcję, może to być agregująca domeny wbudowane lub zdefiniowane przez użytkownika, ale nie inna ani funkcji agregacji języka SQL.

domena

Argument wymagany. Wyrażenie tekstowe identyfikujące zestaw rekordów stanowiący domenę. Może to być nazwa tabeli lub nazwa zapytania, o ile to zapytanie nie wymaga parametru.

kryteria

Opcjonalnie. Wyrażenie tekstowe, służąca do ograniczania zakresu danych, na których jest wykonywana funkcja DCount . Na przykład kryteria są często odpowiednikiem klauzuli WHERE w wyrażeniu SQL, bez wyrazu miejsce, w którym. Jeśli kryterium jest pominięty, funkcja DCount oblicza wyrażenie całej domeny. Wszystkie pola, który znajduje się w kryteriach należy również pole domeny; w przeciwnym razie funkcja DCount zwraca zawiera wartości Null.


Uwagi

Funkcja DCount zliczania rekordów w domenie, gdy nie trzeba znajomość określonych wartości. Mimo że argument wyrażenie może wykonywać obliczenia na polu, funkcja DCount po prostu zlicza rekordów. Wartość obliczana przez wyrażenie jest niedostępna.

Funkcja DCount w formancie obliczeniowym gdy trzeba określić kryteria, aby ograniczyć zakres danych, na którym ma być wykonana funkcja. Na przykład w celu wyświetlenia liczby zamówień wysyłanych do Kalifornii, ustawić właściwośćrceControlSoupola tekstowego na następujące wyrażenie:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Aby zliczyć wszystkie rekordy w domenie bez podawania jakichkolwiek ograniczeń, należy użyć funkcji ile.liczb .

Porada

Funkcja Count została zoptymalizowana w celu zwiększenia szybkości zliczania rekordów w kwerendach. Skorzystaj z funkcji ile.liczb w wyrażeniu kwerendy zamiast funkcja DCount, a ustawienie opcjonalnych kryteriów w celu nałożenia ograniczeń na stronie wyników. Funkcja DCount jest konieczne zliczenie rekordów w domenie z poziomu modułu kodu lub makra lub formantu obliczeniowego.

Funkcja DCount służy do zliczania rekordów zawierających określone pole, którego nie ma w źródle rekordów, na którym jest oparty formularz lub raport. Można na przykład wyświetlić liczbę zamówień w tabeli zamówienia w formancie obliczeniowym na formularzu opartym na tabeli Products.

Funkcja DCount nie zlicza rekordy, które zawierają wartości Null w polu odwołuje się wyrażenie chyba że wyrażenie jest wieloznacznego gwiazdki (*). Jeśli użyta jest gwiazdka, funkcja DCount oblicza całkowitą liczbę rekordów, łącznie z tymi, które zawierają wartość Null pola. W poniższym przykładzie oblicza liczbę rekordów w tabeli Orders.

intX = DCount("*", "Orders")

Jeśli domena jest tabela zawierająca klucz podstawowy, możesz również zliczanie całkowitą liczbę rekordów przy ustawienie wyrażenie do pola klucza podstawowego, ponieważ nigdy nie będzie wartość Null w polu klucza podstawowego.

Jeśli wyrażenie identyfikuje wiele pól, oddzielając nazwy pól z operatorem łączenia, albo handlowe "i" (&) lub operatorem dodawania (+). Jeśli używasz handlowe "i" Aby rozdzielić pola, funkcja DCount zwraca liczbę rekordów zawierających dane w dowolnym z wymienionych pól. Użycie operatora dodawania funkcja DCount zwraca tylko liczbę rekordów zawierających dane we wszystkich wymienionych pól. Poniższy przykład pokazuje wpływ użycia poszczególnych operatorów z polem zawierającym dane we wszystkich rekordach (ShipName) i polem zawierającym żadnych danych (ShipRegion).

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Uwaga: Handlowe "i" jest preferowanym operatorem do wykonywania łączenia ciągów. Należy unikać operatora dodawania do innych celów niż dodawanie numeryczne, chyba że chcesz specjalnie propagowanie wartości null za pomocą wyrażenia.

Niezapisane zmiany rekordów w domenie nie są uwzględniane podczas korzystania z tej funkcji. Przydatna funkcja DCount stanowić podstawę zmienionych wartości należy najpierw zapisać zmiany, klikając pozycję Zapisz rekord w obszarze rekordy na karcie dane przeniesienie fokusu do innego rekordu lub przy użyciu Update metody.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

Poniższa funkcja zwraca liczbę zamówień wysłanych do określonego kraju/regionu po upływie określonej daty wysyłki. Domena jest tabeli Orders.

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

W wywołaniu funkcji, należy użyć następującego kodu w oknie natychmiastowego:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×