Funkcja DAvg

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja DAvg Aby obliczyć średnią z zestawu wartości w określonym zestawie rekordów (jest, domena ). Funkcja DAvg w module Visual Basic for Applications (VBA), makro, w wyrażeniu kwerendy lub kontrolka obliczeniowa.

Na przykład można funkcja DAvg w wierszu Kryteria kwerendy wybierającej na koszt frachtu Aby ograniczyć wyniki do tych rekordach miejsce, w którym koszt frachtu przewyższa średnią. Lub można użyć wyrażenia zawierającego funkcja DAvg w formancie obliczeniowym i wyświetlenia średniej wartości poprzednich zamówień obok wartości nowego położenia.

Składnia

DAvg ( wyrażenie domena [kryteria] )

W składni funkcji DAvg występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Wymagane. Wyrażenie identyfikujące pole zawierające dane liczbowe ma zostać obliczona średnia. Może być wyrażenie tekstowe identyfikujące pole tabeli lub kwerendy albo wyrażenie wykonujące obliczenia na danych w tym polu. W exprmożesz umieścić nazwę pola w tabeli, formant w formularzu, stałą lub funkcję. Jeśli wyrażenie zawiera funkcję, może to być agregująca domeny wbudowane lub zdefiniowane przez użytkownika, ale nie inna ani funkcji agregacji języka SQL.

domena

Argument wymagany. Wyrażenie tekstowe identyfikujące zestaw rekordów stanowiący domenę. Może to być nazwa tabeli lub nazwa zapytania, o ile to zapytanie nie wymaga parametru.

kryteria

Opcjonalnie. Wyrażenie tekstowe, służąca do ograniczania zakresu danych, na których jest wykonywana funkcja DŚrednia . Na przykład kryteria są często odpowiednikiem klauzuli WHERE w wyrażeniu SQL, bez wyrazu miejsce, w którym. Jeśli kryterium jest pominięty, funkcja DAvg oblicza wyrażenie całej domeny. Wszystkie pola, które znajduje się w criteri należy również pole domeny; w przeciwnym razie funkcja DAvg zwraca zawiera wartości Null.


Uwagi

Rekordy zawierające wartości Null nie są uwzględniane w obliczeniach wartości średniej.

Czy funkcja DAvg w makrze lub moduł, w wyrażeniu kwerendy lub w formancie obliczeniowym, należy tworzyć argument kryteria uważnie, aby upewnić się, że zostanie on wyznaczony poprawnie.

Funkcja DAvg kryteria w wierszu Kryteria kwerendy. Załóżmy, że chcesz wyświetlić listę wszystkich produktów zamówionych w ilości powyżej średnią wielkość zamówienia. Możesz utworzyć kwerendę zamówienia, szczegóły zamówienia i produkty tabele i pola Nazwa produktu i pola Quantity następujące wyrażenie w wierszu Kryteria poniżej pola Quantity:

>DAvg("[Quantity]", "Orders")

Umożliwia także funkcja DAvg w wyrażeniu pola obliczeniowego w kwerendzie lub w wierszu Aktualizacja do zapytanie aktualizujące.

Uwaga: Funkcja DAvg lub Avg w wyrażeniu pola obliczeniowego w zapytanie podsumowujące. Jeśli funkcja DAvg zostaną obliczone przed zgrupowaniem danych. Jeśli używasz funkcji Średnia , dane zostaną zgrupowane przed obliczeniem średniej wartości w wyrażeniu pola.

Funkcja DAvg w formancie obliczeniowym gdy trzeba określić kryteria, aby ograniczyć zakres danych, na których jest wykonywana funkcja DAvg . Na przykład w celu wyświetlenia średniej wartości frachtu zamówień wysyłanych do Kalifornii, ustawić właściwość ControlSource pola tekstowego na następujące wyrażenie:

=DAvg("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Aby obliczyć wartość średnią wszystkich rekordów w domenie, należy użyć funkcji Średnia .

Jeśli pole, które chcesz wyświetlić nie jest w źródle rekordów, na którym jest oparty formularz służy funkcja DAvg w module, makra lub formantu obliczeniowego w formularzu. Załóżmy na przykład, że masz formularz oparty na tabeli zamówienia, a chcesz uwzględnić pola Ilość z tabeli Szczegóły zamówienia w celu wyświetlenia średniej liczby pozycji zamówionych przez danego klienta. Funkcja DAvg do wykonania tego obliczenia i wyświetlania danych w formularzu.

Porady

  • Jeśli funkcja DAvg w formancie obliczeniowym, być może zechcesz umieszczany w nagłówku lub stopce, aby wartość w formancie nie jest obliczany ponownie każdym przejściu do nowego rekordu.

  • Jeśli typ danych pola, z której pochodzi wyrażenie jest liczbą, funkcja DAvg zwraca dwukrotnie typ danych. Jeśli funkcja DAvg w formancie obliczeniowym, zawierać funkcji konwersji typu danych w wyrażeniu w celu zwiększenia wydajności.

  • Mimo że funkcja DAvg ustalenie średnią wartości w polu tabela obca, może być bardziej efektywne, można utworzyć kwerendę, która zawiera wszystkie pola, że potrzebujesz a następnie utworzyć formularz lub raport na tej kwerendzie.

Uwaga: Niezapisane zmiany rekordów w domenie nie są uwzględniane podczas korzystania z tej funkcji. Jeśli funkcja DAvg można na podstawie zmienione wartości, możesz najpierw zapisać zmiany, klikając przycisk Zapisz rekord w obszarze rekordy na karcie dane przeniesienie fokusu do innego rekordu lub przy użyciu metody Update .

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

Poniższa funkcja zwraca średni koszt frachtu dla zamówień zrealizowanych w danym dniu lub później. Domena jest tabeli Orders. Argument kryteria ogranicza wynikowy zestaw rekordów na podstawie danej daty wysyłki i kraj/region. Należy zauważyć, że słów kluczowych i znajduje się w ciągu na rozdziela poszczególne pola argumentu kryteria . Wszystkie rekordy uwzględniane w obliczeniach funkcja DAvg będą mieć oba te kryteria.

Public Function AvgFreightCost _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Double
AvgFreightCost = DAvg("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"'AND [ShippedDate] >= #" & dteShipDate & "#")
End Function

W wywołaniu funkcji, należy użyć następującego kodu w oknie natychmiastowego:

:AvgFreightCost "UK", #1/1/96#

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×