Formatowanie pola daty i godziny w programie Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas używania typu danych Data/Godzina w programie Microsoft Access można zachować format domyślny, zastosować wstępnie zdefiniowany format lub utworzyć format niestandardowy. W tym artykule ogólnie omówiono typ danych Data/Godzina, sposób dodawania pola daty i godziny do tabeli oraz sposób stosowania wstępnie zdefiniowanego lub niestandardowego formatu.

Co chcesz zrobić?

Omówienie formatów daty i godziny

Dodawanie pola typu Data/Godzina do tabeli

Formatowanie pola daty/godziny

Ograniczanie formatu wprowadzania daty i godziny za pomocą maski wprowadzania

Dodatkowe informacje

Omówienie formatów daty i godziny

W programie Access data i godzina są automatycznie wyświetlane w formatach Data ogólna i Godzina długa. Daty są wyświetlane w formacie mm/dd/rrrr w Stanach Zjednoczonych i formacie dd/mm/rrrr poza Stanami Zjednoczonymi, przy czym mm oznacza miesiąc, dd oznacza dzień, a rrrr oznacza rok. Godzina jest wyświetlana w postaci gg:mm:ss, gdzie gg oznacza godzinę, mm oznacza minuty, zaś ss oznacza sekundy, ale datę i godzinę można wyświetlać w wielu innych formatach.

Te automatyczne formaty daty i godziny różnią się w zależności od lokalizacji geograficznej wskazanej w oknie Opcje regionalne i językowe systemu Microsoft Windows na komputerze. Na przykład w Europie i w wielu regionach Azji (w zależności od lokalizacji) można zobaczyć datę w zapisie 28.11.2006 12:07:12 PM lub 28/11/2006 12:07:12 PM. W Stanach Zjednoczonych będzie to zapis 11/28/2006 12:07:12 PM. Istnieje możliwość zmiany formatów automatycznych za pomocą niestandardowych formatów wyświetlania. Wybrany format wyświetlania nie wpływa na sposób wprowadzania ani przechowywania tych danych w programie Access. Można na przykład wprowadzić datę w formacie europejskim, takim jak 28.11.2006, a w tabeli, formularzu lub raporcie wartość ta może być wyświetlana jako 11/28/2006.

Program Access domyślnie zapewnia pewien poziom weryfikacji poprawności danych związanych z formatowaniem daty i godziny. Jeśli na przykład zostanie podjęta próba wprowadzenia nieprawidłowej daty, takiej jak 32.11.2006, program Access wyświetli komunikat i zaproponuje opcję wprowadzenia nowej wartości lub konwersji pola z typu danych Data/Godzina na typ danych Tekst. Dopuszczalne wartości daty wyznacza zakres od -657 434 (1 stycznia 100 r.) do 2 958 465 (31 grudnia 9999 r.). Dopuszczalne wartości godziny wyznacza zakres od 0,0 do 0,9999 (czyli do godziny 23:59:59).

Aby uzyskać więcej informacji na temat typu danych Data/Godzina, zobacz artykuł Wprowadzenie do typów danych i właściwości pól.

Początek strony

Dodawanie pola typu Data/Godzina do tabeli

 1. Otwórz tabelę, do której chcesz wstawić pole typu Data/Godzina, w widoku Arkusz danych.

 2. Kliknij strzałkę w dół obok kolumny Kliknij, aby dodać, a następnie z listy rozwijanej pól wybierz pozycję Data i godzina.

 3. Zmień nazwę pola i zapisz tabelę.

Aby dodać daty do pola, wystarczy kliknąć selektor dat lub ikonę kalendarza i wykonać jedną z następujących czynności:

 • Aby wprowadzić bieżącą datę, kliknij przycisk dzisiaj.

 • Aby wybrać dzień bieżącego miesiąca, kliknij datę.

 • Aby wybrać inny miesiąc i dzień, użyj przycisków przechodzenia do przodu lub do tyłu.

Początek strony

Formatowanie pola typu Data/Godzina

Program Access udostępnia kilka wstępnie zdefiniowane formaty daty i godziny danych, ale jeśli tych formatów nie spełnia określonych wymagań można określić format niestandardowy. Domyślny format jest format Data ogólna — m/dd/rrrr g: mm: ss AM/PM.

Stosowanie wstępnie zdefiniowanego formatu

 1. Jeśli tabela nie zawiera jeszcze pola daty i godziny, dodaj odpowiednie pole. Otwórz tabelę w widoku arkusza danych, kliknij strzałkę w dół obok kolumny Kliknij, aby dodać, a następnie z listy rozwijanej pól wybierz pozycję Data i godzina.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek tabeli i przełącz się do widoku projektu.

 3. W górnej części siatki projektu wybierz pole typu Data/Godzina, które chcesz sformatować.

 4. W sekcji Właściwości pola kliknij strzałkę w polu właściwości Format, a następnie wybierz format z listy rozwijanej.

  właściwości daty i godziny

 5. Po wybraniu formatu Opcji aktualizowania właściwości tagu inteligentnego jest wyświetlana, a pozwala zastosować do nowego formatu do innych pól tabeli i formantów formularza, które logicznie czy dziedziczą. Aby zastosować zmiany w całej bazy danych, kliknij tag inteligentny, a następnie kliknij Format aktualizacji, wszędzie tam, gdzie zostanie użyta nazwa pola. W tym przypadku nazwa pola to nazwa pola typu Data/Godzina.

 6. Aby zastosować zmiany do całej bazy danych, po wyświetleniu okna dialogowego Właściwości aktualizacji z formularzami i innymi obiektami, które odziedziczą nowy format, kliknij przycisk Tak.

 7. Zapisz zmiany i przełącz się do widoku arkusza danych, aby sprawdzić, czy format jest odpowiedni.

Stosowanie formatu niestandardowego

Format niestandardowy tworzy się, wprowadzając różne znaki we właściwości Format pola tabeli. Te znaki to symbole zastępcze (na przykład 0 i #), separatory (na przykład kropki i przecinki), znaki literałowe i kolory. Formaty niestandardowe pól typu Data/Godzina mogą zawierać dwie sekcje — jedną dla dat i jedną dla godzin — rozdzielone średnikiem.

Podczas stosowania formatu niestandardowego do pola typu Data/Godzina można łączyć różne formaty, korzystając z dwóch sekcji — jednej dla daty i jednej dla godziny. W takim przypadku sekcje należy rozdzielić średnikiem. Na przykład formaty Data ogólna i Godzina długa można połączyć w następujący sposób: rrrr-mm-dd;gg:mm:ss. Aby zastosować niestandardowy format daty lub godziny, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, z którą chcesz pracować, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W górnej części siatki projektu wybierz pole typu Data/Godzina, które chcesz sformatować.

 3. W dolnej sekcji kliknij pole właściwości Format, a następnie wprowadź format niestandardowy, używając znaków z tabeli symbole zastępcze i separatory formatu niestandardowego .

 4. Po wprowadzeniu formatu Opcji aktualizowania właściwości tag inteligentny pojawi się i pozwala zastosować format do innych pól tabeli i formantów formularza, które logicznie czy dziedziczą. Aby zastosować zmiany w całej bazy danych, kliknij tag inteligentny, a następnie kliknij Format aktualizacji, wszędzie tam, gdzie zostanie użyta nazwa pola. W tym przypadku nazwa pola to nazwa pola typu Data/Godzina.

 5. W przypadku stosowania zmian do całej bazy danych zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości aktualizacji, a w nim formularze i inne obiekty, które odziedziczą nowy format. Kliknij przycisk Tak, aby zastosować ten format.

 6. Zapisz zmiany i przełącz się do widoku arkusza danych, aby sprawdzić, czy format jest odpowiedni.

Początek strony

Ograniczanie formatu wprowadzania daty i godziny za pomocą maski wprowadzania

Aby wymusić na użytkownikach wprowadzanie daty i godziny w określonym formacie, należy użyć maski wprowadzania. Na przykład po zastosowaniu maski wprowadzania dat w formacie europejskim użytkownicy bazy danych nie będą mogli wprowadzać dat w innych formatach. Maski wprowadzania można stosować do pól w tabelach, zestawów wyników kwerend, a także do formantów w formularzach i raportach.

Maskę wprowadzania można zdefiniować w jednym formacie, ustawiając jednocześnie inny format wyświetlania. Na przykład maska wprowadzania może wymagać wprowadzenia daty w formacie 2010.04.15, ale data może być wyświetlana w formacie 15 kwietnia 2010.

Dodawanie maski wprowadzania

 1. Wybierz pole typu Data/Godzina, a następnie na karcie Ogólne w dolnej sekcji siatki projektu kliknij właściwość Maska wprowadzania.

 2. Zostanie otwarty Kreator masek wprowadzania, który prowadzi użytkownika przez proces wybierania formatu maski wprowadzania.

 3. Aby zastosować format, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Początek strony

Informacje dodatkowe

Wstępnie zdefiniowane formaty i przykłady

Format

Opis

Przykład

Data ogólna

(Domyślny) Wartości daty są wyświetlane jako liczby, a wartości godziny jako godziny, minuty i sekundy, z oznaczeniem AM lub PM. W przypadku obu typów wartości program Access stosuje separatory daty i godziny wskazane w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Jeżeli wartość nie ma składnika godziny, w programie Access jest wyświetlana tylko data. Jeżeli wartość nie ma składnika daty, w programie Access jest wyświetlana tylko godzina.

2008-06-30 10:10:42

Data długa

Wyświetlane są tylko wartości daty, zgodnie z konfiguracją formatu Data długa w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Poniedziałek, 29 sierpnia 2006

Data średnia

Data jest wyświetlana w postaci dd/mmm/rr, ale z zastosowaniem separatora określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

29/sie/06
29-sie-06

Data krótka

Wyświetlane są wartości daty, zgodnie z konfiguracją formatu Data krótka w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

29/8/2006
29-8-2006

Godzina długa

Wyświetlane są godziny, minuty i sekundy z oznaczeniem AM lub PM. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:42 AM

Godzina średnia

Wyświetlane są godziny i minuty, z oznaczeniem AM lub PM. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows

10:10 AM

Godzina krótka

Wyświetlane są tylko godziny i minuty. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10

Początek strony

Symbole zastępcze i separatory formatu niestandardowego

Zastosowanie dowolnego połączenia następujących składników umożliwia utworzenie formatu niestandardowego. Na przykład aby wyświetlić tydzień roku i dzień tygodnia, należy wpisać ciąg ww/w.

Ważne: Formaty niestandardowe niespójne z ustawieniami daty/godziny określonymi w ustawieniach regionalnych systemu Windows są ignorowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień regionalnych systemu Windows, zobacz Pomoc systemu Windows.

Składniki formatu daty

Format

Opis

d

Dzień miesiąca wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 31).

dd

Dzień miesiąca wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 31).

ddd

Skrót nazwy dnia tygodnia (od nie do sob).

dddd

Pełna nazwa dnia tygodnia (od niedziela do sobota).

w

Dzień tygodnia (od 1 do 7).

ww

Tydzień roku (od 1 do 53).

m

Miesiąc roku wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 12).

mm

Miesiąc roku wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 12).

mmm

Pierwsze trzy litery nazwy miesiąca (od sty do gru).

mmmm

Pełna nazwa miesiąca (od styczeń do grudzień).

q

Kwartał roku (od 1 do 4).

r

Numer dnia w roku (od 1 do 366).

rr

Ostatnie dwie cyfry oznaczenia roku (od 01 do 99).

rrrr

Pełne oznaczenie roku (od 0100 do 9999).

Składniki formatu czasu

Format

De s cription

H

Godzina wyrażona jedną lub dwoma cyframi, zależnie od potrzeb (od 0 do 23).

hh

Godzina wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 23).

N

Minuta wyrażona za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 0 do 59).

nn

Minuta wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 59).

s

Sekunda wyrażona za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 0 do 59).

ss

Sekunda wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 59).

Składniki formatu zegara

Format

Opis

AM/PM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „AM” (przed południem) i „PM” (po południu) zapisanym wielkimi literami. Na przykład 9:34 PM.

am/pm

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „am” (przed południem) i „pm” (po południu) zapisanym małymi literami. Na przykład 9:34 pm.

A / P

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „A” (przed południem) i „P” (po południu) zapisanym wielkimi literami. Na przykład 9:34 P.

-p

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „a” (przed południem) i „p” (po południu) zapisanym małymi literami. Na przykład 9:34 p.

MM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem pory przedpołudniowej/popołudniowej określonym w ustawieniach regionalnych systemu Windows

Składniki separatora

Uwaga: Separatory są określane w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Krótka dowolny ciąg znaków, ujęty w cudzysłów ("") jest separator niestandardowy. Znaki cudzysłowu nie są wyświetlane. Na przykład "," Wyświetla przecinek.

: separator godziny. Na przykład gg:mm

/   Separator daty. Na przykład mmm rrrr

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×