Formatowanie pola daty i godziny w programie Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kiedy używać Data/Godzina typ danych w programie Microsoft Access, użytkownik może zachować format domyślny, zastosować wstępnie zdefiniowany format lub utworzyć format niestandardowy. W tym artykule wyjaśniono krótko danych Data/Godzina, typ, jak dodać pole daty i godziny do tabeli i jak można zastosować wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy format.

Co chcesz zrobić?

Omówienie formatów daty i godziny

Dodawanie pola typu Data/Godzina do tabeli

Formatowanie pola typu Data/Godzina

Ograniczanie formatu wprowadzania daty i godziny za pomocą maski wprowadzania

Dodatkowe informacje

Omówienie formatów daty i godziny

Program Access wyświetli automatycznie datę i godzinę w Data ogólna i godzina długa formatowania. Daty są wyświetlane jako mm/dd/rrrr w Stanach Zjednoczonych i jako, dd/mm/rrrr poza USA zostały mm oznacza miesiąc, dd to dzień i RRRR to rok. Czas jest wyświetlany jako hh: mm: ss AM/PM, gdzie GG oznacza godzinę, mm to minuty, a ss jest sekund, ale można wyświetlać daty i godziny w wielu formatów.

Te automatyczne formaty daty i godziny są zależne od lokalizacji geograficznej, określonego na karcie Opcje Microsoft Windows regionalne i językowe na Twoim komputerze. Na przykład w Europie i wiele części Azji, w zależności od swojej lokalizacji, może zostać wyświetlony daty i godziny jako 28.11.2018 12:07:12 PM lub 28-11-2018 12:07:12 PM. W Stanach Zjednoczonych, można zobaczyć 11-28-2018 12:07:12 PM. Użytkownik może zmienić tych formatów automatyczne przy użyciu formatów niestandardowych wyświetlania. Wybrany format wyświetlania nie ma wpływu wprowadzania danych lub zapisywania danych przez program Access. Na przykład można wprowadzić datę w formacie Europejski, takich jak 28.11.2018 i masz tabelę, formularz lub raport wyświetlaną wartość 11-28-2018.

Program Access automatycznie zawiera pewien stopień sprawdzania poprawności danych dotyczące formatowania daty i godziny. Na przykład jeśli wprowadzisz nieprawidłową datę, takich jak 32.11.2018, zostanie wyświetlony komunikat i będzie dostępna opcja wpisywania nowych wartości lub konwersji pola z danych Data/Godzina typ typ danych tekst. Dopuszczalne wartości z zakresu od-657 434 (1 styczeń 100 A.D.) do 2 958 465 (31 grudnia 9999 r. N.E.). Dopuszczalne wartości godziny z zakresu od.0 do.9999, lub 23:59:59.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typu danych Data/Godzina, zobacz artykuł Wprowadzenie do typów danych i właściwości pól.

Początek strony

Dodawanie pola typu Data/Godzina do tabeli

 1. Otwórz tabelę, w którym chcesz wstawić pole Data/Godzina w widoku arkusza danych.

 2. Kliknij strzałkę w dół obok pozycji kliknij, aby dodać kolumnę i wybierz Data i godzina z pola listy rozwijanej.

 3. Zmienianie nazwy pola i Zapisz tabelę.

Do dodawania dat do pola, po prostu kliknij ikonę selektor dat lub kalendarza i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby wprowadzić bieżącą datę, kliknij przycisk dzisiaj.

 • Aby zaznaczyć dnia w bieżącym miesiącu, kliknij datę.

 • Aby wybrać inny miesiąc i dzień, użyj przycisków do przodu lub Wstecz.

Początek strony

Formatowanie pola typu Data/Godzina

Program Access oferuje kilka wstępnie zdefiniowanych formatów danych daty i godziny, jednak jeśli nie spełniają one konkretnych potrzeb, można określić format niestandardowy. Domyślnym formatem jest Data ogólna — rrrr-mm-dd gg:mm:ss.

Stosowanie wstępnie zdefiniowanego formatu

 1. Jeśli nie masz jeszcze pole daty i godziny, należy dodać pole. Otwórz tabelę w widoku arkusza danych, kliknij strzałkę w dół obok pozycji kliknij, aby dodać kolumnę i wybierz pozycję Data i godzina z pola listy rozwijanej.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek tabeli i przejdź do widoku projektu.

 3. W górnej części siatki projektu wybierz pole typu Data/Godzina, które chcesz sformatować.

 4. W sekcji Właściwości pola kliknij strzałkę w polu właściwości Format, a następnie wybierz format z listy rozwijanej.

  właściwości daty i godziny

 5. Po wybraniu formatu zostanie wyświetlona akcja Opcje aktualizacji właściwości umożliwiająca zastosowanie tego formatu do innych pól tabeli i kontrolek formularza, które zgodnie z logiką powinny dziedziczyć format. Aby zastosować wprowadzone zmiany w całej bazie danych, kliknij akcję, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj obiekt Format wszędzie tam, gdzie użyto obiektu Nazwa pola. W tym wypadku Nazwa pola jest nazwą tego pola typu Data/Godzina.

 6. Aby zastosować zmiany do całej bazy danych, po wyświetleniu okna dialogowego Właściwości aktualizacji z formularzami i innymi obiektami, które odziedziczą nowy format, kliknij przycisk Tak.

 7. Zapisz zmiany i przełącz się do widoku arkusza danych, aby sprawdzić, czy format jest odpowiedni.

Stosowanie formatu niestandardowego

Podczas tworzenia formatu niestandardowego, należy wprowadzić różne znaki w właściwość Format pola tabeli. Znaki zawierają symbole zastępcze (na przykład 0 i #), separatory (na przykład kropki i przecinki), znaki i kolory. Formaty niestandardowe dla pól Data/Godzina mogą zawierać dwie sekcje — jeden dla daty, a drugi raz — i rozdzielane znakami spacji.

Po zastosowaniu formatu niestandardowego do pola Data/Godzina, można połączyć różne formaty przez dwie sekcje, jedną dla daty i drugi raz. W przypadku czy rozdzielane znakami spacji. Na przykład można połączyć Data ogólna i godzina długa formatowania w następujący sposób: m/dd/rrrr. Aby zastosować niestandardowy format daty lub godziny, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz pracować z, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W górnej części siatki projektu wybierz pole typu Data/Godzina, które chcesz sformatować.

 3. W dolnej sekcji kliknij pole właściwości Format, a następnie wprowadź format niestandardowy, używając znaków z tabeli symbole zastępcze i separatory formatu niestandardowego .

 4. Po wpisaniu formatu zostanie wyświetlona akcja Opcje aktualizacji właściwości umożliwiająca zastosowanie tego formatu do innych pól tabeli i kontrolek formularza, które zgodnie z logiką powinny dziedziczyć format. Aby zastosować wprowadzone zmiany w całej bazie danych, kliknij akcję, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj obiekt Format wszędzie tam, gdzie użyto obiektu Nazwa pola. W tym wypadku Nazwa pola jest nazwą tego pola typu Data/Godzina.

 5. W przypadku stosowania zmian do całej bazy danych zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości aktualizacji, a w nim formularze i inne obiekty, które odziedziczą nowy format. Kliknij przycisk Tak, aby zastosować ten format.

 6. Zapisz zmiany i przełącz się do widoku arkusza danych, aby sprawdzić, czy format jest odpowiedni.

Początek strony

Ograniczanie formatu wprowadzania daty i godziny za pomocą maski wprowadzania

Jeśli chcesz wymusić użytkownikom wprowadzanie daty i godziny w określonym formacie, za pomocą maski wprowadzania. Na przykład po zastosowaniu maski wprowadzania do wprowadzania daty w formacie Europejski, osoby wprowadzania danych w bazie danych nie będą mogli wprowadź daty w innych formatach. Maski wprowadzania można stosować do pól w tabelach i zestawach wyników kwerendy oraz do formantów w formularzach i raportach.

Można zdefiniować maskę wprowadzania w formacie jeden, ale Ustawianie formatu wyświetlania różnych. Na przykład możesz mieć maski wprowadzania Wymagaj daty można wprowadzić jako 2018.04.15, ale masz daty wyświetlaną 15-kwiecień-2018.

Dodawanie maski wprowadzania

 1. Wybierz pole typu Data/Godzina, a następnie na karcie Ogólne w dolnej sekcji siatki projektu kliknij właściwość Maska wprowadzania.

 2. Zostanie otwarty Kreator masek wprowadzania, który prowadzi użytkownika przez proces wybierania formatu maski wprowadzania.

 3. Aby zastosować format, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Początek strony

Informacje dodatkowe

Wstępnie zdefiniowane formaty i przykłady

Format

Opis

Przykład

Data ogólna

(Domyślny) Wartości daty są wyświetlane jako liczby, a wartości godziny jako godziny, minuty i sekundy, z oznaczeniem AM lub PM. W przypadku obu typów wartości program Access stosuje separatory daty i godziny wskazane w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Jeżeli wartość nie ma składnika godziny, w programie Access jest wyświetlana tylko data. Jeżeli wartość nie ma składnika daty, w programie Access jest wyświetlana tylko godzina.

2018-06-30 10:10:42 AM

Data długa

Wyświetlane są tylko wartości daty, zgodnie z konfiguracją formatu Data długa w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Data średnia

Data jest wyświetlana w postaci dd/mmm/rr, ale z zastosowaniem separatora określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

27-sie-18
27-sie-18

Data krótka

Wyświetlane są wartości daty, zgodnie z konfiguracją formatu Data krótka w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

8-27-2018
2018-8-27

Godzina długa

Wyświetlane są godziny, minuty i sekundy z oznaczeniem AM lub PM. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:42

Godzina średnia

Wyświetlane są godziny i minuty, z oznaczeniem AM lub PM. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:00

Godzina krótka

Wyświetlane są tylko godziny i minuty. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:00

Początek strony

Symbole zastępcze i separatory formatu niestandardowego

Zastosowanie dowolnego połączenia następujących składników umożliwia utworzenie formatu niestandardowego. Na przykład aby wyświetlić tydzień roku i dzień tygodnia, należy wpisać ciąg ww/w.

Ważne: Formaty niestandardowe niespójne z ustawieniami daty/godziny określonymi w ustawieniach regionalnych systemu Windows są ignorowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień regionalnych systemu Windows, zobacz Pomoc systemu Windows.

Składniki formatu daty

Format

Opis

d

Dzień miesiąca wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 31).

dd

Dzień miesiąca wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 31).

ddd

Skrót nazwy dnia tygodnia (od nie do sob).

dddd

Pełna nazwa dnia tygodnia (od niedziela do sobota).

w

Dzień tygodnia (od 1 do 7).

ww

Tydzień roku (od 1 do 53).

m

Miesiąc roku wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 12).

mm

Miesiąc roku wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 12).

mmm

Pierwsze trzy litery nazwy miesiąca (od sty do gru).

mmmm

Pełna nazwa miesiąca (od styczeń do grudzień).

q

Kwartał roku (od 1 do 4).

r

Numer dnia w roku (od 1 do 366).

rr

Ostatnie dwie cyfry oznaczenia roku (od 01 do 99).

rrrr

Pełne oznaczenie roku (od 0100 do 9999).

Składniki formatu czasu

Format

De s cription

g

Godzina wyrażona jedną lub dwoma cyframi, zależnie od potrzeb (od 0 do 23).

gg

Godzina wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 23).

N

Minuta wyrażona za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 0 do 59).

nn

Minuta wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 59).

e

Sekunda wyrażona za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 0 do 59).

ss

Sekunda wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 59).

Składniki formatu zegara

Format

Opis

AM/PM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „AM” (przed południem) i „PM” (po południu) zapisanym wielkimi literami. Na przykład 9:34 PM.

am/pm

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „am” (przed południem) i „pm” (po południu) zapisanym małymi literami. Na przykład 9:34 pm.

A / P

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „A” (przed południem) i „P” (po południu) zapisanym wielkimi literami. Na przykład 9:34 P.

a/p

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „a” (przed południem) i „p” (po południu) zapisanym małymi literami. Na przykład 9:34 p.

AMPM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem pory przedpołudniowej/popołudniowej określonym w ustawieniach regionalnych systemu Windows

Składniki separatora

Uwaga: Separatory są określane w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Krótka dowolny ciąg znaków, ujęty w cudzysłów ("") jest separator niestandardowy. Znaki cudzysłowu nie są wyświetlane. Na przykład "," Wyświetla przecinek.

:   — separator godziny. Na przykład gg:mm

/   Separator daty. Na przykład mmm rrrr

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×