Formatowanie lub dostosowywanie spisu treści

Formatowanie lub dostosowywanie spisu treści

Po utworzeniu spisu treści w programie Word możesz dostosować sposób jego wyświetlania. Na przykład możesz zmienić układ, zmienić formatowanie tekstu, wybrać liczbę wyświetlanych poziomów nagłówka oraz określić, czy mają być widoczne linie kropkowane między wpisami a numerami stron.

Aby uzyskać podstawowe instrukcje dotyczące dostosowywania spisu treści, zobacz Zmienianie układu spisu treści poniżej.

Oto kilka innych sposobów edytowania spisu treści.

Formatowanie tekstu:

Pokazuje widoki przed formatowaniem stylów tekstu w spisie treści i po nim

Zmienianie poziomu wpisu:

Pokazuje zmianę wpisu poziomu 3 na wpis poziomu 4

Dodawanie kropkowanych znaków wiodących:

Pokazuje dodawanie kropkowanych znaków wiodących do spisu treści

Zmienianie liczby wyświetlanych poziomów:

Pokazuje taką zmianę liczby poziomów, aby nie był już wyświetlany poziom 3

Zmienianie układu spisu treści

 1. Na karcie Odwołania na Wstążce kliknij pozycję Spis treści > Niestandardowy spis treści.

  Niestandardowy spis treści
 2. Wprowadź zmiany w oknie dialogowym Spis treści. Zaktualizowany wygląd będzie widoczny w obszarach Podgląd wydruku i Sieć Web - podgląd.

  • Aby dodać kropkowany znak wiodący lub linię kropkowaną między poszczególnymi wpisami a ich numerami stron, kliknij listę Znaki wiodące tabulacji, a następnie kliknij linię kropkowaną. Możesz również wybrać linię kreskowaną albo całkowicie usunąć znak wiodący, pozostawiając puste miejsce.

   Znaki wiodące tabulacji w spisie treści możesz zmienić na kreski lub kropki.
  • Aby całkowicie zmienić wygląd spisu treści, kliknij listę Formaty, a następnie kliknij odpowiedni format.

  • Aby zmienić liczbę poziomów wyświetlanych w spisie treści, kliknij pozycję Pokaż poziomy, a następnie kliknij odpowiednią liczbę poziomów.

  Okno dialogowe Spis treści

  Porada: „Poziomy” w tym kontekście oznaczają poziomy nagłówków. Główne nagłówki mogą mieć styl Nagłówek 1, a podsekcje tych nagłówków — styl Nagłówek 2. Jeśli chcesz, w spisie treści możesz nawet utworzyć dodatkowe poziomy podrzędne w ramach tych podsekcji.

 3. Kliknij przycisk OK.

Co jeszcze chcesz zrobić?

Aby zmienić wygląd tekstu w spisie treści, zmień styl dla każdego z jego poziomów.

 1. Na karcie Odwołania na Wstążce kliknij pozycję Spis treści > Niestandardowy spis treści.

 2. W oknie dialogowym Spis treści kliknij przycisk Modyfikuj. Jeśli przycisk Modyfikuj jest wyszarzony, zmień ustawienie Formaty na Z szablonu.

  Wygląd spisu treści można dostosować za pomocą okna dialogowego Spis treści.
 3. Na liście Style kliknij poziom, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

  Okno dialogowe Modyfikowanie stylu umożliwia aktualizowanie wyglądu tekstu w spisie treści.
 4. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu wprowadź odpowiednie zmiany formatowania, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich poziomów, które mają być wyświetlane w spisie treści.

Wprowadzone dostosowania zostaną zapamiętane w programie Word i będą stosowane przy każdej aktualizacji spisu treści w dokumencie.

Aby zmienić poziom wpisu w spisie treści, po prostu zmień poziom nagłówka danego tekstu w treści dokumentu.

 1. Kliknij nagłówek, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij odpowiedni poziom nagłówka.
  Styl Nagłówek 1 w galerii stylów

 3. Na karcie Odwołania kliknij pozycję Aktualizuj spis.
  Aktualizuj spis treści

 4. Kliknij pozycję Aktualizacja całego spisu, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli do dokumentu został już dodany spis treści, poniższa procedura spowoduje zastąpienie go nowym spisem treści zawierającym te same informacje oraz kropkowane znaki wiodące (lub linie kropkowane) między wpisami a numerami stron.

 1. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści > Niestandardowy spis treści.

  Niestandardowy spis treści

 2. W oknie dialogowym Spis treści na liście Znaki wiodące tabulacji kliknij opcję linii kropkowanej.

  Opcja kropkowanego znaku wiodącego w oknie dialogowym spisu treści

Aby zmienić liczbę poziomów wyświetlanych w spisie treści, zamień istniejący spis treści na spis treści zawierający odpowiednie poziomy. Szybszym, ale bardziej skomplikowanym technicznie sposobem jest edytowanie informacji kodu pola.

 1. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści > Niestandardowy spis treści.

  Niestandardowy spis treści

 2. W oknie dialogowym Spis treści na liście Pokaż poziomy wybierz odpowiednią liczbę poziomów, a następnie kliknij przycisk.OK.

  Okno dialogowe Spis treści

  Na przykład kliknięcie liczby 2 spowoduje, że cały tekst z zastosowanym stylem Nagłówek 1 i stylem Nagłówek 2 zostanie wyświetlony w spisie treści.

 3. Po wyświetleniu monitu z pytaniem o to, czy zamienić istniejący spis treści, kliknij przycisk Tak.

Program Word wstawia pola automatycznie w przypadku użycia określonych poleceń. Na przykład podczas dodawania numerów stron program Word wstawia pole strony. Jeśli tworzysz spis treści, program Word wstawia pole spisu treści.

Aby szybko zmienić liczbę poziomów pokazywanych w spisie treści, możesz edytować informacje o kodzie pola.

 1. Kliknij dowolne miejsce w spisie treści, a następnie naciśnij klawisze Alt+F9. Informacje o kodzie pola zostaną wyświetlone w nawiasach klamrowych i będą wyglądać następująco:

  Kod pola spisu treści

 2. Zmień liczby ujęte w cudzysłów. Na przykład jeśli chcesz, aby były wyświetlane tylko dwa poziomy, zmień wartość "1-3" na "1-2".

 3. Naciśnij klawisze Alt+F9, aby ponownie wyświetlić spis treści.

 4. Zaktualizuj spis treści, aby zmiany były widoczne (Odwołania > Aktualizuj spis).

Aby uzyskać więcej informacji o kodach pól, zobacz Kody pól w programie Word.

Aby uzyskać podstawowe instrukcje dotyczące edytowania spisu treści, zobacz Wstawianie niestandardowego spisu treści poniżej.

Oto kilka innych sposobów edytowania spisu treści.

Formatowanie tekstu:

Pokazuje widoki przed formatowaniem stylów tekstu w spisie treści i po nim

Zmienianie poziomu wpisu:

Pokazuje zmianę wpisu poziomu 3 na wpis poziomu 4

Dodawanie kropkowanych znaków wiodących:

Pokazuje dodawanie kropkowanych znaków wiodących do spisu treści

Zmienianie liczby wyświetlanych poziomów:

Pokazuje taką zmianę liczby poziomów, aby nie był już wyświetlany poziom 3

Wstawianie niestandardowego spisu treści

Jeśli w dokumencie znajduje się już spis treści, w wyniku tej procedury zostanie on zastąpiony wersją dostosowaną przez Ciebie.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij pozycję Spis treści, a następnie kliknij pozycję Wstaw spis treści.

  Wstaw spis treści

  Zostanie otwarte okno dialogowe Spis treści.

  Okno dialogowe Spis treści

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać linię kropkowaną między poszczególnymi wpisami a ich numerami stron, kliknij listę Znaki wiodące tabulacji, a następnie kliknij linię kropkowaną.

   Możesz również wybrać linię kreskowaną.

  • Aby całkowicie zmienić wygląd spisu treści, kliknij listę Formaty, a następnie kliknij odpowiedni format.

   W polu Podgląd wydruku zostanie wyświetlony wygląd różnych formatów.

  • Aby zmienić liczbę poziomów wyświetlanych w spisie treści, kliknij pozycję Pokaż poziomy, a następnie kliknij liczbę poziomów, które mają być wyświetlane.

Co jeszcze chcesz zrobić?

Oto kilka dodatkowych sposobów edytowania spisu treści. Wybierz opcję z poniższej listy, aby uzyskać instrukcje krok po kroku.

Aby zmienić formatowanie spisu treści generowanego przez program Word, musisz zmienić styl dla każdego z jego poziomów. Jest on niezależny od stylów, które zostały zastosowane do nagłówków w dokumencie.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian stylu program Word używa tego stylu przy każdej aktualizacji spisu treści.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij pozycję Spis treści, a następnie kliknij pozycję Wstaw spis treści.

 2. W oknie dialogowym Spis treści kliknij pozycję Modyfikuj.

  Okno dialogowe Spis treści

 3. Na liście Style kliknij poziom, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

  Przycisk Modyfikuj

 4. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu wprowadź odpowiednie zmiany formatowania, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich poziomów, które mają być wyświetlane w spisie treści.

Aby zmienić poziom wpisu w spisie treści, po prostu zmień poziom nagłówka danego tekstu w treści dokumentu.

 1. Kliknij nagłówek, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij styl nagłówka odpowiadający żądanemu poziomowi.

  Tekst alternatywny

 3. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Aktualizuj spis.

  Tekst alternatywny

 4. Kliknij pozycję Aktualizacja całego spisu, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli do dokumentu został już dodany spis treści, poniższa procedura spowoduje zastąpienie go nowym spisem treści zawierającym te same informacje oraz kropkowane znaki wiodące (lub linie kropkowane) między wpisami a numerami stron.

 1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij pozycję Spis treści, a następnie kliknij pozycję Wstaw spis treści.

  Tekst alternatywny

 2. W oknie dialogowym Spis treści na liście Znaki wiodące tabulacji kliknij opcję linii kropkowanej.

  Opcja kropkowanego znaku wiodącego w oknie dialogowym spisu treści

 1. Na karcie Odwołania w grupie Spis treści kliknij przycisk Spis treści.

  Tekst alternatywny

 2. Kliknij pozycję Niestandardowy spis treści.

 3. W oknie dialogowym Spis treści na liście Pokaż poziomy kliknij odpowiednią liczbę poziomów, jaką chcesz mieć w spisie treści.

  Lista Pokaż poziomy w oknie dialogowym Spis treści

  Na przykład kliknięcie liczby 2 spowoduje, że cały tekst z zastosowanym stylem Nagłówek 1 i stylem Nagłówek 2 zostanie wyświetlony w spisie treści.

 4. Po wyświetleniu monitu z pytaniem o to, czy zamienić istniejący spis treści, kliknij przycisk Tak.

Czy masz pytania dotyczące programu Word, na które nie ma tutaj odpowiedzi?

Zadaj pytanie na forum odpowiedzi dotyczących programu Word.

Pomoc w ulepszaniu programu Word

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia spisów treści (lub jakiejkolwiek innej funkcji) w programie Word? Jeśli tak, odwiedź stronę Word User Voice i podziel się z nami swoimi uwagami.

Zobacz też

Aktualizowanie spisu treści

Formatowanie lub dostosowywanie spisu treści w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×