Formatowanie i funkcje programu Excel, które nie są transferowane do innych formatów plików

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Format skoroszytu xlsx wprowadzone w programie Excel 2007 zachowuje wszystkie arkusza i dane wykresu, formatowanie i inne funkcje, które są dostępne we wcześniejszych wersjach programu Excel i formacie skoroszyt z obsługą makr (xlsm) zachowuje makr i arkusze makr, oprócz tych funkcje.

Jeśli często Udostępnij skoroszyt danych innym osobom korzystającym z wcześniejszych wersji programu Excel, można pracować w trybie zgodności, aby zapobiec utracie danych i wierności, gdy skoroszyt zostanie otwarty w starszej wersji programu Excel lub można użyć konwertery, które ułatwiają Przejście danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zapisywanie skoroszytu programu Excel pod kątem zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

Po zapisaniu skoroszytu w innym formacie pliku (na przykład w formacie pliku tekstowego) część formatowania i danych może zostać utracona, a niektóre funkcje mogą być nieobsługiwane.

Dla poniższych formatów plików obowiązują opisane różnice dotyczące funkcji i formatowania.

W tym artykule

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

Tekst (rozdzielany znakami tabulatora)

Tekst (Unicode)

CSV (rozdzielany przecinkami)

DIF (Format wymiany danych)

SYLK (Łącze symboliczne)

Strona internetowa oraz jednoplikowa strona internetowa

Arkusz kalkulacyjny XML 2003

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

W tym formacie plików (prn) jest zapisywany tylko tekst i wartości w postaci, w jakiej są wyświetlane w komórkach aktywnego arkusza.

Jeśli wiersz komórek zawiera więcej niż 240 znaków, pozostałe znaki zostaną zawinięte do nowego wiersza na końcu konwertowanego pliku. Jeśli na przykład każdy z wierszy od 1 do 10 zawiera więcej niż 240 znaków, pozostały tekst w wierszu 1 zostanie umieszczony w wierszu 11, pozostały tekst w wierszu 2 zostanie umieszczony w wierszu 12 i tak dalej.

Kolumny danych są oddzielane przecinkami, a każdy wiersz danych jest zakończony znakiem powrotu karetki. Jeśli w komórkach są wyświetlane formuły, a nie ich wartości, formuły są konwertowane na tekst. Wszelkie formatowanie, grafika, obiekty i inna zawartość arkusza zostają utracone. Symbol waluty euro zostanie konwertowany na znak zapytania.

Uwaga: Przed zapisaniem arkusza w tym formacie należy się upewnić, że wszystkie dane, które mają być konwertowane, są widoczne, a między kolumnami są odpowiednie odstępy. W przeciwnym przypadku w konwertowanym pliku dane mogą zostać utracone lub nieprawidłowo rozdzielone. Przed konwersją do formatu tekstu sformatowanego może wystąpić konieczność dopasowania szerokości kolumn w arkuszu.

Początek strony

Tekst (rozdzielany znakami tabulatora)

W tym formacie plików (txt) jest zapisywany tylko tekst i wartości w postaci, w jakiej są wyświetlane w komórkach aktywnego arkusza.

Kolumny danych są rozdzielane znakami tabulatora, a każdy wiersz danych jest zakończony znakiem powrotu karetki. Jeśli komórka zawiera przecinek, zawartość komórki jest ujmowana w znaki podwójnego cudzysłowu. Jeśli dane zawierają znak pojedynczego cudzysłowu, jest on zastępowany znakiem podwójnego cudzysłowu, przy czym zawartość komórki jest również ujmowana w znaki podwójnego cudzysłowu. Wszelkie formatowanie, grafika, obiekty i inna zawartość arkusza zostaje utracona. Symbol waluty euro zostanie przekonwertowany na znak zapytania.

Jeśli w komórkach są wyświetlane formuły, a nie ich wartości, formuły są zapisywane jako tekst. Aby formuły zostały zachowane w przypadku otwierania pliku w programie Excel, w Kreatorze importu tekstu należy zaznaczyć opcję Rozdzielany, a następnie wybrać znaki tabulatora jako ograniczniki.

Uwaga: Jeśli skoroszyt zawiera znaki czcionek specjalnych, takie jak symbol prawa autorskiego (©), a konwertowany plik tekstowy będzie używany na komputerze z innym systemem operacyjnym, należy zapisać skoroszyt w formacie pliku tekstowego odpowiednim dla tego systemu. Jeśli na przykład jest używany system Microsoft Windows, a plik tekstowy ma być używany na komputerze Macintosh, należy zapisać plik w formacie Tekst (Macintosh). Jeśli jest używany komputer Macintosh, a plik tekstowy ma być używany na komputerze z systemem Windows lub Windows NT, należy zapisać plik w formacie Tekst (Windows).

Początek strony

Tekst (Unicode)

W tym formacie plików (txt) jest zapisywany cały tekst i wszystkie wartości w takiej postaci, w jakiej są wyświetlane w komórkach aktywnego arkusza.

Jeśli jednak plik w formacie Tekst (Unicode) zostanie otwarty w programie nie odczytującym standardu Unicode, takim jak Notatnik w systemie Windows 95 lub program dla systemu MS-DOS, dane zostaną utracone.

Uwaga: Program Notatnik w systemie Windows NT odczytuje pliki zapisane w formacie Tekst (Unicode).

Początek strony

CSV (rozdzielany przecinkami)

W tym formacie plików (csv) jest zapisywany tylko tekst i wartości w postaci, w jakiej są wyświetlane w komórkach aktywnego arkusza. Zapisywane są wszystkie wiersze i wszystkie znaki w każdej komórce. Kolumny danych są rozdzielane przecinkami, a każdy wiersz danych jest zakończony znakiem powrotu karetki. Jeśli komórka zawiera przecinek, zawartość komórki jest ujmowana w znaki podwójnego cudzysłowu.

Jeśli w komórkach są wyświetlane formuły, a nie ich wartości, formuły są konwertowane na tekst. Wszelkie formatowanie, grafika, obiekty i inna zawartość arkusza zostaje utracona. Symbol waluty euro zostanie przekonwertowany na znak zapytania.

Uwaga: Jeśli skoroszyt zawiera znaki czcionek specjalnych, takie jak symbol prawa autorskiego (©), a konwertowany plik tekstowy będzie używany na komputerze z innym systemem operacyjnym, należy zapisać skoroszyt w formacie pliku tekstowego odpowiednim dla tego systemu. Jeśli na przykład jest używany system Windows, a plik tekstowy ma być używany na komputerze Macintosh, należy zapisać plik w formacie CSV (Macintosh). Jeśli jest używany komputer Macintosh, a plik tekstowy ma być używany na komputerze z systemem Windows lub Windows NT, należy zapisać plik w formacie CSV (Windows).

Początek strony

DIF (Format wymiany danych)

W tym formacie plików (dif) jest zapisywany tylko tekst, wartości oraz formuły z aktywnego arkusza.

Jeśli opcje arkusza są ustawione tak, aby w komórkach były wyświetlane wyniki formuł, w przekonwertowanym pliku są zapisywane tylko wyniki formuł. Aby zapisać formuły, należy je wyświetlić w arkuszu przed zapisaniem pliku.

Jak wyświetlić formuły w komórkach arkusza

 1. Przejdź do pozycji plik > Opcje.

  Jeśli korzystasz z programu Excel 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Następnie przejdź do sekcji Zaawansowane > Opcje wyświetlania dla tego arkusza i zaznacz pole wyboru Pokaż formuły w komórkach zamiast obliczonych wyników.

Szerokość kolumn i większość formatów liczbowych jest zapisywana, lecz wszystkie inne formaty zostają utracone.

Ustawienia strony i ręczne podziały stron zostają utracone.

Komentarze komórek, grafika, wykresy osadzone, obiekty, kontrolki formularzy, hiperlinki, ustawienia sprawdzania poprawności danych, formatowanie warunkowe i inne funkcje arkusza zostają utracone.

Dane wyświetlane w bieżącym widoku raportu w formie tabeli przestawnej są zapisywane; wszelkie inne dane tabeli przestawnej zostają utracone.

Kod języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) zostaje utracony.

Symbol waluty euro zostanie przekonwertowany na znak zapytania.

Początek strony

SYLK (Łącze symboliczne)

W tym formacie plików (slk) są zapisywane tylko wartości i formuły z aktywnego arkusza oraz ograniczone formatowanie komórek.

Zapisywanych jest nie więcej niż 255 znaków w komórce.

Jeśli funkcja programu Excel nie jest obsługiwana w formacie SYLK, program Excel oblicza funkcję przed zapisaniem pliku i zamienia formułę na wartość wynikową.

Większość formatów tekstu jest zapisywana; konwertowany tekst przyjmuje format pierwszego znaku w komórce. Obrócony tekst, scalone komórki oraz ustawienia wyrównania w poziomie i w pionie zostają utracone. Po ponownym otwarciu przekonwertowanego arkusza SYLK w programie Excel kolor czcionki może zostać przekonwertowany na inny kolor. Obramowania są konwertowane na obramowania w postaci pojedynczej linii. Cieniowanie komórek jest konwertowane na szare cieniowanie kropkowane.

Ustawienia strony i ręczne podziały stron zostają utracone.

Komentarze komórek są zapisywane. Można je wyświetlić po ponownym otwarciu pliku SYLK w programie Excel.

Grafika, wykresy osadzone, obiekty, kontrolki formularzy, hiperlinki, ustawienia sprawdzania poprawności danych, formatowanie warunkowe i inne funkcje arkusza zostają utracone.

Kod VBA zostaje utracony.

Dane wyświetlane w bieżącym widoku raportu w formie tabeli przestawnej są zapisywane; wszelkie inne dane tabeli przestawnej zostają utracone.

Uwaga: Tego formatu można użyć, aby zapisać pliki skoroszytów do użytku w programie Microsoft Multiplan. Program Excel nie zawiera konwerterów formatów plików do konwertowania plików skoroszytów bezpośrednio na format programu Multiplan.

Początek strony

Strona sieci Web oraz jednoplikowa strona sieci Web

Te formaty plików strony sieci Web (htm, HTML), formatach Jednoplikowa strona sieci Web (mht, MHTML) może być używany do eksportowania danych w programie Excel. W programie Excel 2007 lub nowszym funkcje arkusza (taki jak formuły, wykresy, tabele przestawne i aplikacji (VBA) projekty Visual Basic for) nie są już obsługiwane w następujących formatach plików, a zostaną one utracone po otwarciu pliku w tym formacie ponownie w programie Excel.

Początek strony

Arkusz kalkulacyjny XML 2003

W formacie pliku arkusza kalkulacyjnego XML 2003 (xml) nie są zachowywane następujące funkcje:

 • Strzałki śledzenia inspekcji

 • Wykresy i inne obiekty graficzne

 • Arkusze wykresów, arkusze makr, arkusze okien dialogowych

 • Widoki niestandardowe

 • Odwołania konsolidacji danych

 • Warstwy obiektów rysunkowych

 • Funkcje tworzenia konspektu i grupowania

 • Dane arkuszy chronionych hasłem

 • Scenariusze

 • Kategorie funkcji zdefiniowane przez użytkownika

 • Projekty VBA

Nowe funkcje programu Microsoft Excel 2007 i nowszych wersjach, takich jak ulepszone formatowania warunkowego, nie są obsługiwane w tym formacie. Nowe limity wierszy i kolumn wprowadzonego w programie Excel 2007 są obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Excel specyfikacje i ograniczenia.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Zapisywanie skoroszytu programu Excel pod kątem zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel

Problemy ze zgodnością arkuszy

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×