Filtrowanie przy użyciu zaawansowanych kryteriów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli dane do przefiltrowania wymagają podania kryteriów złożonych (na przykład Typ = „Bakalie” LUB Sprzedawca = „Stąpor”), można skorzystać z okna dialogowego Filtr zaawansowany.

Aby otworzyć okno dialogowe Filtr zaawansowany, kliknij pozycję Dane > Zaawansowane.

Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

Filtr zaawansowany

Przykład

Omówienie

Wiele kryteriów, jedna kolumna, dowolne kryteria prawdziwe

Sprzedawca = „Stąpor” LUB Sprzedawca = „Madej”

Wiele kryteriów, wiele kolumn, wszystkie kryteria prawdziwe

Typ = "Bakalie" ORAZ Sprzedaż > 1000

Wiele kryteriów, wiele kolumn, dowolne kryteria prawdziwe

Typ = „Bakalie” LUB Sprzedawca = „Bochenek”

Wiele zestawów kryteriów, jedna kolumna we wszystkich zestawach

(Sprzedaż > 6000 ORAZ Sprzedaż < 6500) LUB (Sprzedaż < 500)

Wiele zestawów kryteriów, wiele kolumn w każdym zestawie

(Sprzedawca = "Kretowicz" oraz sprzedaż >3000) LUB
(Sprzedawca = "Myrcha" oraz sprzedaż > 1500)

Kryteria zawierające symbole wieloznaczne

Sprzedawca = nazwisko z drugą literą „o”

Omówienie

W działaniu poleceń Zaawansowane i Filtruj występuje kilka istotnych różnic.

 • Polecenie Zaawansowane wyświetla okno dialogowe Filtr zaawansowany zamiast menu Autofiltr.

 • Kryteria zaawansowane są wpisywane w oddzielnym zakresie kryteriów w arkuszu, powyżej zakresu komórek lub tabeli z danymi do przefiltrowania. Program Microsoft Office Excel używa tego osobnego zakresu kryteriów w oknie dialogowym Filtr zaawansowany jako źródła dla kryteriów zaawansowanych.

Dane przykładowe

Poniższe dane przykładowe są używane we wszystkich procedurach w tym artykule.

Dane zawierają cztery puste wiersze powyżej zakres listy, który będzie używany jako zakres kryteriów (A1:C4) i zakresu listy (a6: C10). Zakres kryteriów zawiera etykiety kolumn i zawiera co najmniej jeden pusty wiersz między wartościami kryteriów a zakres listy.

Aby pracować z tymi danymi, zaznacz go w poniższej tabeli, skopiuj go, a następnie wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel.

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

Typ

Sprzedawca

Sprzedaż

Napoje

Wieczorek

5122 zł

Mięso

Stąpor

450 zł

Bakalie

Bochenek

6328 zł

Bakalie

Stąpor

6544 zł

Operatory porównania

Za pomocą poniższych operatorów można porównywać dwie wartości. Wynik porównywania dwóch wartości za pomocą tych operatorów jest wartością logiczną — PRAWDA albo FAŁSZ.

Operator porównania

Znaczenie

Przykład

= (znak równości)

Równe

A1=B1

> (znak większości)

Większe niż

A1>B1

< (znak mniejszości)

Mniejsze niż

A1<B1

>= (znak „większy lub równy”)

Większe lub równe

A1>=B1

<= (znak „mniejszy lub równy”)

Mniejsze lub równe

A1<=B1

<> (znak nierówności)

Różne

A1<>B1

Wpisywanie tekstu lub wartości przy użyciu znaku równości

Podczas wpisywania tekstu lub wartości w komórce znak równości (=) oznacza formułę, dlatego program Excel oblicza wartość takiego wpisu. Może to jednak powodować uzyskanie nieoczekiwanych wyników filtrowania. Aby wskazać, że znak równości jest operatorem porównania tekstu lub wartości, należy w odpowiedniej komórce zakresu kryteriów wpisać kryteria w postaci wyrażenia tekstowego:

=''= wpis ''

Gdzie wpis oznacza tekst lub wartość do znalezienia. Na przykład:

Wpis w komórce

Wynik wyświetlony w programie Excel

Stąpor

Stąpor

>3000

=3000

Rozważanie uwzględniania wielkości liter

Podczas filtrowania danych tekstowych program Excel nie rozróżnia wielkich i małych liter. Przy użyciu formuły można jednak przeprowadzić wyszukiwanie z rozróżnianiem wielkości liter. Aby uzyskać przykład, zobacz sekcję Kryteria zawierające symbole wieloznaczne.

Używanie wstępnie zdefiniowanych nazw

Zakresowi można nadać nazwę Kryteria, a odwołanie do tego zakresu pojawi się automatycznie w polu Zakres kryteriów. Można także zdefiniować nazwę Baza danych dla zakresu listy przeznaczonego do filtrowania i zdefiniować nazwę Wyodrębnianie dla obszaru, w którym mają zostać wklejone wiersze, a zakresy te pojawią się automatycznie odpowiednio w polach: Zakres listy i Kopiuj do.

Tworzenie kryteriów przy użyciu formuły

Jako kryterium można użyć wartości obliczonej będącej wynikiem formuły. Należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Formuła musi dawać w wyniku wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

 • Ponieważ jest używana formuła, należy wprowadzić ją w standardowy sposób. Nie należy wpisywać wyrażenia typu:

  =''= wpis ''

 • Nie należy używać etykiety kolumny jako etykiety kryteriów. Etykiety kryteriów należy pozostawić puste. Można również użyć etykiety niebędącej etykietą kolumny w zakresie listy (w kolejnych przykładach są to etykiety Obliczona średnia i Dokładne dopasowanie).

  Jeśli w formule zamiast względnego odwołania do komórki lub nazwy zakresu jest używana etykieta kolumny, w komórce zawierającej kryterium program Excel wyświetla wartość błędu, taką jak #NAZWA? lub #ARG!. Ten błąd można zignorować, ponieważ nie wpływa on na sposób filtrowania zakresu listy.

 • W formule używanej dla kryteriów musi zostać użyte odwołanie względne w celu odwołania się do odpowiedniej komórki w pierwszym wierszu danych.

 • Wszystkie pozostałe odwołania w formule muszą być odwołaniami bezwzględnymi.

Wiele kryteriów, jedna kolumna, dowolne kryteria prawdziwe

Operator logiczny:    (Sprzedawca = „Stąpor” LUB Sprzedawca = „Bochenek”)

 1. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 2. Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów dla jednej kolumny, należy wpisać kryteria bezpośrednio jedno pod drugim w oddzielnych wierszach zakresu kryteriów. W przypadku tego przykładu należy wpisać:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  ="=Stąpor"

  ="=Bochenek"

 3. Kliknij komórkę w zakresie listy. W przypadku tego przykładu kliknij dowolną komórkę w zakresie A6:C10.

 4. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij opcję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

   Porada    Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 6. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W przypadku tego przykładu należy wprowadzić odwołanie $A$1:$C$3.

  Aby podczas zaznaczania zakresu kryteriów tymczasowo schować okno dialogowe Filtr zawansowany, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 7. W przypadku tego przykładu wynik filtrowania zakresu listy jest następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  Mięso

  Stąpor

  450 zł

  Bakalie

  Bochenek

  6328 zł

  Bakalie

  Stąpor

  6544 zł

Wiele kryteriów, wiele kolumn, wszystkie kryteria prawdziwe

Operator logiczny:    (Typ = „Bakalie” ORAZ Sprzedaż > 1000)

 1. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 2. Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów w wielu kolumnach, należy wpisać wszystkie kryteria w tym samym wierszu zakresu kryteriów. W przypadku tego przykładu należy wpisać:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  ="=Bakalie"

  >1000

 3. Kliknij komórkę w zakresie listy. W przypadku tego przykładu kliknij dowolną komórkę w zakresie A6:C10.

 4. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij opcję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

   Porada    Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 6. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W przypadku tego przykładu należy wprowadzić odwołanie $A$1:$C$2.

  Aby podczas zaznaczania zakresu kryteriów tymczasowo schować okno dialogowe Filtr zawansowany, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 7. W przypadku tego przykładu wynik filtrowania zakresu listy jest następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  bakalie

  Bochenek

  6328 zł

  Bakalie

  Stąpor

  6544 zł

Wiele kryteriów, wiele kolumn, dowolne kryteria prawdziwe

Operator logiczny:    (Typ = „Bakalie” LUB Sprzedawca = „Bochenek”)

 1. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 2. Aby znaleźć wiersze spełniające wiele kryteriów w wielu kolumnach (przy czym dowolne kryteria mogą być prawdziwe), należy wpisać kryteria w różnych kolumnach i wierszach zakresu kryteriów. W przypadku tego przykładu należy wpisać:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  ="=Bakalie"

  ="=Bochenek"

 3. Kliknij komórkę w zakresie listy. W przypadku tego przykładu kliknij dowolną komórkę w zakresie listy A6:C10.

 4. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij opcję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

  Porada: Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 6. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W przypadku tego przykładu należy wprowadzić odwołanie $A$1:$B$3.

  Aby podczas zaznaczania zakresu kryteriów tymczasowo schować okno dialogowe Filtr zawansowany, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 7. W przypadku tego przykładu wynik filtrowania zakresu listy jest następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  bakalie

  Bochenek

  6328 zł

  Bakalie

  Stąpor

  6544 zł

Wiele zestawów kryteriów, jedna kolumna we wszystkich zestawach

Operator logiczny:    ((Sprzedaż > 6000 ORAZ Sprzedaż < 6500) LUB (Sprzedaż < 500))

 1. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 2. Aby znaleźć wiersze spełniające wiele zestawów kryteriów (przy czym każdy zestaw zawiera kryteria dla jednej kolumny), należy uwzględnić wiele kolumn o tym samym nagłówku. W przypadku tego przykładu należy wpisać:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  Sprzedaż

  >6000

  <6500

  <500

 3. Kliknij komórkę w zakresie listy. W przypadku tego przykładu kliknij dowolną komórkę w zakresie listy A6:C10.

 4. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij opcję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

   Porada: Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 6. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W przypadku tego przykładu należy wprowadzić odwołanie $A$1:$D$3.

  Aby podczas zaznaczania zakresu kryteriów tymczasowo schować okno dialogowe Filtr zawansowany, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 7. W przypadku tego przykładu wynik filtrowania zakresu listy jest następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  Mięso

  Stąpor

  450 zł

  Bakalie

  Bochenek

  6328 zł

Wiele zestawów kryteriów, wiele kolumn w każdym zestawie

Operator logiczny:    ( (Sprzedawca = „Stąpor” ORAZ Sprzedaż > 3000) LUB (Sprzedawca = „Bochenek” ORAZ Sprzedaż > 1500) )

 1. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 2. Aby znaleźć wiersze spełniające wiele zestawów kryteriów (przy czym każdy zestaw zawiera kryteria dla wielu kolumn), należy wpisać każdy zestaw kryteriów w oddzielnej kolumnie i wierszu. W przypadku tego przykładu należy wpisać:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  ="=Stąpor"

  >3000

  Madej

  >1500

 3. Kliknij komórkę w zakresie listy. W przypadku tego przykładu kliknij dowolną komórkę w zakresie listy A6:C10.

 4. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij opcję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

   Porada    Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 6. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W tym przykładzie wpisz $A$1:$C$3. Aby podczas zaznaczania zakresu kryteriów tymczasowo schować okno dialogowe Filtr zaawansowany, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 7. W przypadku tego przykładu wynik filtrowania zakresu listy będzie następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  bakalie

  Bochenek

  6328 zł

  Bakalie

  Stąpor

  6544 zł

Kryteria zawierające symbole wieloznaczne

Operator logiczny:    Sprzedawca = nazwisko z drugą literą „o”

 1. Aby znaleźć wartości tekstowe, które zawierają pewne znaki, ale nie zawierają innych, należy wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Wpisz jeden lub więcej znaków bez znaku równości (=), aby znaleźć wiersze, które zawierają w kolumnach wartości tekstowe rozpoczynające się tymi znakami. Na przykład wpisanie jako kryterium tekstu Stą spowoduje wyszukanie w programie Excel elementów „Stąpor”, „Stągwie” i „Stąporków”.

  • Użyj symbolu wieloznacznego.

   Symbol

   Dane, które należy znaleźć

   ? (znak zapytania)

   Dowolny pojedynczy znak
   Na przykład sm?th umożliwia znalezienie wyrazu "Kit" i "kot"

   * (gwiazdka)

   Dowolna liczba znaków
   Na przykład * c umożliwia znalezienie wyrazów "Koc" i "Kopiec"

   ~ (tylda), a po niej znak ?, znak * lub znak ~

   Znak zapytania, gwiazdka lub tylda
   Na przykład ciąg fy91 ~? Umożliwia znalezienie wyrazów "fy91?"

 2. Wstaw nad zakresem listy przynajmniej trzy puste wiersze, które mogą posłużyć jako zakres kryteriów. Zakres kryteriów musi mieć etykiety kolumn. Dopilnuj, aby między wartościami kryteriów a zakresem listy był przynajmniej jeden pusty wiersz.

 3. W wierszach poniżej etykiet kolumn wpisz kryteria, które mają zostać spełnione. W przypadku tego przykładu należy wpisać:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  ="=Mi*"

  ="=?i*"

 4. Kliknij komórkę w zakresie listy. W przypadku tego przykładu kliknij dowolną komórkę w zakresie listy A6:C10.

 5. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby filtrować zakres listy, ukrywając wiersze niezgodne z określonymi kryteriami, kliknij opcję Filtruj listę na miejscu.

  • Aby filtrować zakres listy, kopiując wiersze zgodne z podanymi kryteriami do innego obszaru arkusza, kliknij pozycję Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze.

   Porada: Podczas kopiowania przefiltrowanych wierszy do innej lokalizacji można określić, które kolumny mają zostać uwzględnione w kopii. Przed rozpoczęciem filtrowania skopiuj etykiety odpowiednich kolumn do pierwszego wiersza obszaru, w którym mają zostać wklejone przefiltrowane wiersze. Po zakończeniu filtrowania w polu Kopiuj do umieść odwołanie do skopiowanych etykiet kolumn. Skopiowane wiersze będą wtedy obejmowały tylko te kolumny, których etykiety skopiowano.

 7. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów, uwzględniając etykiety kryteriów. W przypadku tego przykładu należy wprowadzić odwołanie $A$1:$B$3.

  Aby podczas zaznaczania zakresu kryteriów tymczasowo schować okno dialogowe Filtr zawansowany, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 8. W przypadku tego przykładu wynik filtrowania zakresu listy jest następujący:

  Typ

  Sprzedawca

  Sprzedaż

  Napoje

  Wieczorek

  5122 zł

  Mięso

  Stąpor

  450 zł

  Bakalie

  Bochenek

  6328 zł

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×