Filtrowanie danych w usługach programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Filtrowanie danych jest szybkim i łatwym sposobem wyszukiwania w podzbiorze danych w zakresie komórek lub w kolumnie tabeli i pracy z tym podzbiorem. Filtrowane dane zawierają tylko wiersze spełniające określone kryterium — pozostałe wiersze są ukrywane. Dane można filtrować według więcej niż jednej kolumny. Filtry są addytywne, co oznacza, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na filtrze bieżącym i dodatkowo zawęża podzbiór danych. Można utworzyć dwa typy filtrów: według listy wartości lub według kryteriów.

Co chcesz zrobić?

Filtrowanie tekstu

Filtrowanie liczb

Filtrowanie dat lub godzin

Filtr dla najwyższe i najniższe liczby

Czyszczenie filtru dla kolumny

Dowiedz się więcej o problemach z filtrowania danych

Filtrowanie tekstu

Filtrowanie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy autor skoroszytu zapisał skoroszyt programu Microsoft Office Excel z zastosowanym filtrem. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w systemie Pomocy programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Zlokalizuj kolumnę z danymi alfanumerycznymi.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybieranie z listy wartości tekstowych   

  1. Kliknij przycisk Filtr.

  2. Na liście wartości tekstowych zaznacz lub wyczyść wartości tekstowe, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Lista wartości tekstowych może zawierać do 1000 elementów. Jeśli lista jest długa, wyczyść pole wyboru w pozycji (Zaznacz wszystko) u góry listy i wybierz określone wartości tekstowe, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Aby wydłużyć lub poszerzyć menu Filtr, kliknij i przeciągnij dolny narożnik.

   Tworzenie kryteriów    

  3. Wskaż pozycję Filtry tekstu i kliknij jeden z operator porównania lub kliknij pozycję Filtr niestandardowy.

   Na przykład, aby przefiltrować dane według tekstu rozpoczynającego się od określonego znaku, należy wybrać pozycję Zaczyna się od. Aby zaś przefiltrować dane według tekstu zawierającego określony znak w dowolnym miejscu, należy wybrać pozycję Zawiera.

  4. W oknie dialogowym Filtr niestandardowy w polu po prawej stronie wprowadź tekst.

   Na przykład, aby przefiltrować dane według tekstu rozpoczynającego się od litery „J”, należy wprowadzić J. Aby zaś określić filtr według tekstu zawierającego wyraz „sto” w dowolnym miejscu, należy wprowadzić sto.

   Gdy jest konieczne znalezienie tekstów, które współużytkują niektóre znaki, a innych nie, należy użyć symbolu wieloznacznego.

   Jak używać symboli wieloznacznych

   Jako kryteria porównania w filtrach tekstu mogą służyć następujące symbole wieloznaczne.

   Symbol

   Dane, które należy znaleźć

   ? (znak zapytania)

   Dowolny pojedynczy znak
   Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

   * (gwiazdka)

   Dowolna liczba znaków
   Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

   ~ (tylda), a po niej znak ?, znak * lub znak ~

   Znak zapytania, gwiazdka lub tylda
   Na przykład podanie ciągu rf06~? powoduje wyszukanie ciągu „rf06?”

Początek strony

Filtrowanie liczb

Filtrowanie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy autor skoroszytu zapisał skoroszyt programu Excel z zastosowanym autofiltrem. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w systemie Pomocy programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Zlokalizuj kolumnę z danymi numerycznymi.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybieranie wartości z listy liczb    

  1. Kliknij przycisk Filtr.

  2. Na liście liczb zaznacz lub wyczyść liczby, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Lista liczb może zawierać do 1000 elementów. Jeśli lista jest długa, wyczyść pole wyboru w pozycji (Zaznacz wszystko) u góry listy i wybierz liczby, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Aby wydłużyć lub poszerzyć menu Filtr, kliknij i przeciągnij dolny narożnik.

   Tworzenie kryteriów    

  3. Wskaż pozycję Filtry liczb i kliknij jeden z operator porównania lub kliknij pozycję Filtr niestandardowy.

   Na przykład, aby przefiltrować dane według górnej i dolnej wartości granicznej, wybierz operator Między.

  4. W oknie dialogowym Autofiltr niestandardowy w polach po prawej stronie wprowadź co najmniej jedną liczbę.

   Aby na przykład przefiltrować dane według dolnego limitu wynoszącego „25” i górnego limitu wynoszącego „50”, wprowadź liczby 25 i 50.

Początek strony

Filtrowanie dat lub godzin

Filtrowanie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy autor skoroszytu zapisał skoroszyt programu Excel z zastosowanym autofiltrem. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w systemie Pomocy programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Zlokalizuj kolumnę z datami lub godzinami.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybieranie wartości z listy dat lub godzin    

  1. Kliknij przycisk Filtr.

  2. Na liście dat lub godzin zaznacz lub wyczyść daty bądź godziny, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Domyślnie wszystkie daty w zakresie komórek lub kolumnie tabeli są grupowane według hierarchii lat, miesięcy i dni. Zaznaczenie lub wyczyszczenie wyższego poziomu w hierarchii spowoduje zaznaczenie lub wyczyszczenie wszystkich zagnieżdżonych dat znajdujących się poniżej tego poziomu. Jeśli na przykład zostanie zaznaczony rok 2006, miesiące zostaną wyświetlone poniżej roku 2006, a dni poniżej każdego miesiąca.

   Lista wartości może zawierać do 1000 elementów. Jeśli lista wartości jest długa, wyczyść pole wyboru w pozycji (Zaznacz wszystko) u góry listy i zaznacz wartości, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Aby wydłużyć lub poszerzyć menu Filtr, kliknij i przeciągnij dolny narożnik.

   Tworzenie kryteriów    

  3. Wskaż pozycję Filtry dat i wykonaj jedną z następujących czynności:

   Filtr wspólny    

   Filtr wspólny to filtr oparty na operator porównania.

   1. Kliknij jeden z operatorów porównania (Równa się, Przed, Po lub Między) lub kliknij opcję Filtr niestandardowy.

   2. W oknie dialogowym Filtr niestandardowy w polu po prawej stronie wprowadź datę lub godzinę.

    Aby na przykład przefiltrować dane według górnej i dolnej wartości granicznej daty lub czasu, wybierz operator Między.

   3. W oknie dialogowym Filtr niestandardowy w polach po prawej stronie wprowadź datę lub godzinę.

    Na przykład, aby przefiltrować dane według dat od 2006-01-03 do 2006-01-06, wprowadź 2006-01-06 i 2006-01-06. Aby przefiltrować dane według godzin od 8:00 do 12:00, wprowadź 8:00 i 12:00.

    Filtr dynamiczny    

    Filtr dynamiczny to taki, w którym kryteria mogą ulec zmianie po ponownym zastosowaniu filtru.

   4. Kliknij jedno ze wstępnie zdefiniowanych poleceń dotyczących dat.

    Aby na przykład w menu Wszystkie daty w okresie przefiltrować wszystkie daty według bieżącej daty, wybierz opcję Dzisiaj, natomiast aby przefiltrować wszystkie daty z przyszłego miesiąca, wybierz opcję Następny miesiąc.

    • Polecenia w menu Wszystkie daty w okresie, takie jak Styczeń czy Drugi kwartał, pozwalają filtrować według okresu, bez względu na rok. Może to być użyteczne na przykład podczas porównywania płac w konkretnych okresach w ciągu kilku lat.

    • Opcje Ten rok i Od początku roku różnią się pod względem uwzględniania przyszłych dat. Opcja Ten rok pozwala uwzględnić przyszłe daty w danym roku, natomiast Od początku roku uwzględnia tylko daty do daty bieżącej włącznie.

    • Wszelkie filtry dat są oparte na kalendarzu gregoriańskim.

    • Lata i kwartały finansowe zawsze rozpoczynają się w styczniu danego roku kalendarzowego.

Początek strony

Filtrowanie w celu znalezienia największych lub najmniejszych liczb

Filtrowanie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy autor skoroszytu zapisał skoroszyt programu Excel z zastosowanym autofiltrem. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w systemie Pomocy programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Zlokalizuj kolumnę z danymi numerycznymi.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wskaż pozycję Filtry liczb, a następnie wybierz pozycję Pierwsze 10.

 4. W oknie dialogowym Filtr 10 pierwszych wartości wykonaj następujące czynności:

  1. W polu po lewej stronie kliknij pozycję Od góry lub Od dołu.

  2. W polu środkowym wprowadź liczbę z zakresu od 1 do 255 dla elementów lub z zakresu 0 do 100 dla wartości procentowej.

  3. W polu po prawej stronie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby przefiltrować dane według liczb, kliknij pozycję Elementy.

   • Aby przefiltrować według procentów, kliknij pozycję Procenty.

Wartości największe i najmniejsze są wyznaczane na podstawie oryginalnego zakresu komórek lub kolumny tabeli, a nie przefiltrowanego podzbioru danych.

Początek strony

Czyszczenie filtru dla kolumny

 • Aby wyczyścić filtr dla kolumny, kliknij przycisk Filtr Ikona zastosowanego filtru w nagłówku kolumny, a następnie kliknij przycisk Wyczyść filtr z < nazwa >.

Początek strony

Dowiedz się więcej o problemach związanych z filtrowaniem danych

Poniżej opisano problemy, które mogą ograniczyć filtrowanie lub zapobiec filtrowaniu.

Unikaj mieszania formatów przechowywania    Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy mieszać w tej samej kolumnie formatów przechowywania, takich jak tekst i liczby czy liczby i daty, ponieważ w jednej kolumnie jest dostępny tylko jeden typ filtru. W przypadku występowania różnych formatów przechowywania danych wyświetlane polecenie dotyczy formatu występującego najczęściej. Jeśli na przykład kolumna zawiera trzy wartości przechowywane jako liczby i cztery wartości tekstowe, jest wyświetlane polecenie filtrowania Filtry tekstu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w systemie Pomocy programu Microsoft Office Excel 2007.

Może istnieć więcej wyfiltrowane wiersze niż limit maksymalną liczbę wyświetlanych wierszy    Jeśli liczba wierszy, które są zgodne z filtr przekracza maksymalna liczba wierszy wyświetlanych w Microsoft Office Excel Web Access, Microsoft Office Excel Web Access zostanie wyświetlony pierwszy zestaw wyfiltrowane wiersze do bieżącego maksymalną liczbę. Aby wyświetlić wszystkie wyfiltrowane wiersze, może być konieczne strony następny region przewijania. Można wyświetlić wszystkie wiersze, które są zwracane przez ten filtr w jednym regionie przewijania przez zwiększenie liczby wierszy wyświetlanych w programie Excel Web Access. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości niestandardowe Web Part programu Excel Web Access.

Znaki niedrukowalne mogą zapobiec filtrowaniu    Program Excel Web Access nie może filtrować danych w kolumnie zawierającej znaki, których wartość kodu ANSII wynosi od 0 do 32 (znaki niedrukowalne). W skoroszycie programu Excel te znaki są wyświetlane jako znak symbolu zastępczego — prostokątna ramka. Aby filtrować dane, autor skoroszytu musi usunąć te znaki niedrukowalne lub zastąpić je znakami drukowalnymi. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w systemie Pomocy programu Microsoft Office Excel 2007.

Obliczeniowe elementy członkowskie w raportach w formie tabeli przestawnej    Nie można zastosować filtr, który łączy obliczeniowy element członkowski (wskazywany przez kolor niebieski) z dowolnego innego elementu, łącznie z innymi elementami obliczeniowymi. Zmień filtr tak, aby tylko jeden obliczania, że jest zaznaczony element członkowski lub jeśli wybierasz dwa lub więcej elementów, usuń elementy obliczeniowe.

Metadane tabeli przestawnych mogą być widoczne     Jeśli autor publikuje skoroszyt zawierający raport OLAP tabeli przestawnej z zastosowanym filtrowaniem, istnieje możliwość, że użytkownik zobaczy metadane z ukrytego pola. Aby zachować poufność tych informacji, nie należy włączać filtrowania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×