Filtrowanie danych w tabeli przestawnej

Filtrowanie umożliwia szczegółową analizę części dużej ilości danych w tabeli przestawnej. Jest kilka sposobów filtrowania elementów tabeli. Szybką i skuteczną metodą wykonania tego zadania jest wstawienie jednego lub kilku fragmentatorów. Zawierają one przyciski, które możesz kliknąć w celu filtrowania danych. Fragmentatory są stale widoczne, tak aby zawsze było wiadomo, które pola w filtrowanej tabeli przestawnej są wyświetlane lub ukryte.

Opcje fragmentatora z wyróżnionym przyciskiem wielokrotnego wyboru

Porada: Teraz w programie Excel 2016 możesz dokonywać wyboru wielokrotnego fragmentatorów, klikając przycisk na etykiecie, jak pokazano powyżej.

 1. Kliknij dowolne miejsce tabeli przestawnej, aby wyświetlić kartę Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

  Wstążka Narzędzia tabel przestawnych z kartami Analiza i Projektowanie

 2. Jeśli korzystasz z programu Excel 2016 lub 2013, kliknij pozycję Analizowanie > Wstaw fragmentator.

  Przycisk Wstaw fragmentator na karcie Analizowanie

  Jeśli korzystasz z programu Excel 2010 lub 2007, kliknij pozycję Opcje > Wstaw fragmentator >Wstaw fragmentator.

  Obraz Wstążki programu Excel
 3. W oknie dialogowym Wstawianie fragmentatorów zaznacz pola wyboru obok pól, dla których chcesz utworzyć fragmentatory.

 4. Kliknij przycisk OK.

  W każdym polu zaznaczonym w oknie dialogowym Wstawianie fragmentatorów pojawi się fragmentator.

 5. W każdym fragmentatorze kliknij elementy, które mają być widoczne w tabeli przestawnej.

  Aby wybrać więcej niż jeden element, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i wskaż elementy, które mają być widoczne.

Porada:  Jeśli chcesz zmienić wygląd fragmentatora, kliknij fragmentator, aby wyświetlić na wstążce kartę Narzędzia fragmentatora, a następnie zastosuj styl fragmentatora lub zmień ustawienia na karcie Opcje.

Inne sposoby filtrowania danych tabeli przestawnej

Użyj dowolnych z następujących funkcji filtrowania zamiast fragmentatorów lub razem z nimi, aby dokładnie wyodrębnić dane do analizy.

Ręczne filtrowanie danych

Filtrowanie elementów za pomocą filtru raportu

Wyświetlanie tylko określonego tekstu, wartości lub dat

Wyświetlanie 10 najwyższych lub najniższych wartości

Filtrowanie według zaznaczenia w celu wyświetlenia lub ukrycia tylko wybranych elementów

Włączanie lub wyłączanie opcji filtrowania

Ręczne filtrowanie danych

 1. W tabeli przestawnej kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w pozycji Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn.

  Filtr Etykiety wierszy

 2. Na liście etykiet wierszy lub kolumn wyczyść pole wyboru (Zaznacz wszystko) u góry listy, a następnie zaznacz pola elementów, które mają być widoczne w tabeli przestawnej.

  Pole wyboru Zaznacz wszystko w Galerii filtrów

  Jeśli chcesz wyświetlić więcej elementów na liście, przeciągnij uchwyt w prawym dolnym rogu galerii filtrów, aby ją powiększyć.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Strzałka filtrowania zostanie zmieniona na ikonę Ikona zastosowanego filtru sygnalizującą zastosowanie filtru. Kliknij ją, aby zmienić lub wyczyścić filtr przez kliknięcie pozycji Wyczyść filtr z <Nazwa pola>.

  Aby usunąć wszystkie filtry naraz, zobacz następujące opcje:

  • W wersji 2016 lub 2013: kliknij dowolne miejsce tabeli przestawnej, a następnie kliknij pozycję Analizowanie > Wyczyść > Wyczyść filtry.

  • W wersji 2010 lub 2007: kliknij dowolne miejsce tabeli przestawnej, a następnie kliknij pozycję Opcje > Wyczyść > Wyczyść filtry.

  Przycisk Wyczyść na karcie Analizowanie

Filtrowanie elementów za pomocą filtru raportu

Uwaga: Filtr raportu jest oznaczony etykietą Filtry w okienku Pola tabeli przestawnej w programach Excel 2016 i Excel 2013. Zobacz poniższe zrzuty ekranów:

Obszar Filtry w okienku Pola tabeli przestawnej
Okienko Pola tabeli przestawnej w programie Excel 2016
Obszar Filtr raportu w okienku Lista pól tabeli przestawnej
Okienko Pola tabeli przestawnej w programie Excel 2010

Korzystając z filtru raportu, można szybko wyświetlić inny zestaw wartości w tabeli przestawnej. Elementy wybrane w filtrze są wyświetlane w tabeli przestawnej, a elementy, które nie zostały wybrane, są ukryte. Jeśli chcesz wyświetlić strony filtru (zestaw wartości, które odpowiadają elementom wybranego filtru raportu) w osobnych arkuszach, możesz określić tę opcję.

Dodawanie filtru raportu

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlone okienko Lista pól tabeli przestawnej.

 2. Kliknij pole w obszarze Lista pól tabeli przestawnej i wybierz polecenie Przenieś do filtru raportu.

  Polecenie Przenieś do filtru raportu

Możesz powtórzyć ten krok, aby utworzyć więcej niż jeden filtr raportu. Filtry raportów są wyświetlane powyżej tabeli przestawnej, aby były łatwo dostępne.

 1. Aby zmienić kolejność pól, w obszarze Filtr raportu przeciągnij pola do odpowiedniego położenia. Kolejność filtrów raportów zostanie odzwierciedlona w tabeli przestawnej.

Wyświetlanie filtrów raportów w wierszach lub kolumnach

 1. Kliknij tabelę przestawną lub skojarzoną tabelę przestawną wykresu przestawnego.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w tabeli przestawnej, a następnie kliknij pozycję Opcje tabeli przestawnej.

 3. Na karcie Układ i formatowanie określ następujące opcje:

 4. W obszarze Układ w polu listy Wyświetl pola w obszarze filtru raportu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić filtry raportów w kolumnach od lewej do prawej, zaznacz pozycję Nad, potem w dół.

  • Aby wyświetlić filtry raportów w kolumnach od góry do dołu, zaznacz pozycję W dół i nad.

 5. W polu Liczba pól filtru raportu w kolumnie lub Liczba pól filtru raportu wierszu wpisz lub wybierz liczbę pól do wyświetlenia przed zajęciem kolejnej kolumny lub kolejnego wiersza na podstawie ustawienia Wyświetl pola w obszarze filtru raportu.

Zaznaczanie elementów w filtrze raportu

 1. W tabeli przestawnej kliknij strzałkę rozwijaną obok filtru raportu.

  Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok pozycji (Wszystko)
 2. Aby wyświetlić pola wyboru dla wszystkich elementów, dzięki czemu można je wyczyścić lub zaznaczyć stosownie do potrzeb, zaznacz pole wyboru Zaznacz wiele elementów.

  Polecenie Zaznacz wiele elementów
 3. Teraz możesz zaznaczać pola wyboru obok elementów, które mają być wyświetlane w raporcie. Aby zaznaczyć wszystkie elementy, kliknij pole wyboru obok pozycji (Wszystko).

 4. Kliknij przycisk OK. Aby ten przycisk był aktywny, musi być zaznaczone co najmniej jedno pole wyboru.

  Filtr raportu będzie teraz wyświetlać przefiltrowane elementy.

  Przefiltrowane elementy na podstawie wartości filtru w obszarze Filtr raportu

Uwaga: Jeśli źródłem danych OLAP są usługi Microsoft SQL Server Analysis Services (w wersji 2005 lub nowszej), obliczeniowy element członkowski można wybrać tylko pod warunkiem, że jest jedynym elementem. Nie można zaznaczyć wielu elementów, jeśli jeden lub więcej z nich to obliczeniowe elementy członkowskie.

Wyświetlanie stron filtru raportu w oddzielnych arkuszach

 1. Kliknij w dowolnym miejscu w tabeli przestawnej (lub w skojarzonej tabeli przestawnej wykresu przestawnego), która ma jeden lub kilka filtrów raportów.

 2. Jeśli używasz programu Excel 2016 lub 2013, kliknij kartę Analiza w grupie Tabela przestawna, kliknij strzałkę obok przycisku Opcje, a następnie kliknij polecenie Pokaż strony filtru raportu.

  Opcja Pokaż strony filtru raportu

  Jeśli używasz programu Excel 2010 lub 2007, kliknij kartę Opcje w grupie Tabela przestawna, kliknij strzałkę obok przycisku Opcje, a następnie kliknij polecenie Pokaż strony filtru raportu.

  Grupa Tabela przestawna na karcie Opcje w obszarze Narzędzia tabel przestawnych

 3. W oknie dialogowym Pokazywanie stron filtru raportu wybierz pole filtru raportu, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie tylko określonego tekstu, wartości lub dat

 1. W tabeli przestawnej kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny tekst, wartość lub etykietę pola daty, a następnie kliknij pozycję Filtry etykiet, Filtry wartości lub Filtry dat.

 2. Kliknij polecenie operatora porównania, którego chcesz użyć.

  Aby na przykład przefiltrować dane według tekstu zaczynającego się od określonego znaku, należy wybrać pozycję Zaczyna się od. Aby zaś przefiltrować dane według tekstu zawierającego określony znak w dowolnym miejscu, należy wybrać pozycję Zawiera.

  Uwaga:  Pozycja Filtry etykiet nie jest dostępna, jeśli pola etykiet wierszy lub kolumn nie zawierają etykiet tekstowych.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W oknie dialogowym Filtr etykiet <Nazwa pola> wpisz tekst, według którego chcesz filtrować.

   Aby na przykład przefiltrować dane według tekstu zaczynającego się od litery „J”, należy wprowadzić znak J. Aby zaś określić filtr według tekstu zawierającego wyraz „sto” w dowolnym miejscu, należy wprowadzić ciąg sto.

   Jeśli tabela przestawna jest oparta na źródle danych innym niż OLAP, można użyć następujących znaków symboli wieloznacznych, aby znaleźć dane zawierające określone znaki.

Symbol, którego należy użyć

Dane, które należy znaleźć

? (znak zapytania)

Dowolny pojedynczy znak
Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

* (gwiazdka)

Dowolna liczba znaków
Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

~ (tylda), a po niej znak ?, * lub ~

Znak zapytania, gwiazdka lub tylda
Na przykład podanie ciągu rf06~? powoduje wyszukanie ciągu „rf06?”

 • W oknie dialogowym Filtr wartości <Nazwa pola> wpisz wartości, według których chcesz filtrować.

 • W oknie dialogowym Filtr daty <Nazwa pola> wpisz daty, według których chcesz filtrować.

  Jeśli tabela przestawna jest oparta na źródle danych OLAP, filtry dat wymagają, aby typem danych hierarchii pól modułu OLAP był czas. W przypadku wprowadzenia daty jako tekstu w polu tekstowym filtr dat będzie niedostępny.

Porada: Aby usunąć filtr etykiety, daty lub wartości, kliknij strzałkę Ikona zastosowanego filtru w etykiecie wiersza lub kolumny, kliknij pozycję Filtr etykiet, Filtr dat lub Filtr wartości, a następnie kliknij pozycję Wyczyść filtr.

Wyświetlanie 10 najwyższych lub najniższych wartości

Możesz również zastosować filtr, aby wyświetlić 10 najwyższych lub najniższych wartości danych, które spełniają pewne warunki.

 1. W tabeli przestawnej kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w obszarze Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn, kliknij pozycję Filtry wartości, a następnie kliknij pozycję 10 pierwszych.

 2. W oknie dialogowym Filtr 10 pierwszych wartości <Nazwa pola> wykonaj poniższe czynności.

  1. W pierwszym polu kliknij pozycję Górne lub Dolne.

  2. W drugim polu wprowadź liczbę.

  3. W trzecim polu wybierz opcję, według której chcesz filtrować.

   • Aby filtrować według liczby elementów, wybierz pozycję Elementy.

   • Aby filtrować według procentów, wybierz pozycję Procenty.

   • Aby filtrować według sumy, wybierz pozycję Suma.

  4. W czwartym polu wybierz odpowiednie pole.

Filtrowanie według zaznaczenia w celu wyświetlenia lub ukrycia tylko wybranych elementów

 1. W tabeli przestawnej zaznacz jeden lub więcej elementów w polu, które chcesz filtrować według zaznaczenia.

  Aby zaznaczyć elementy, które nie sąsiadują ze sobą, należy je zaznaczać, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z zaznaczonych elementów, a następnie kliknij polecenie Filtruj.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić zaznaczone elementy, kliknij pozycję Zachowaj tylko zaznaczone elementy.

  • Aby ukryć zaznaczone elementy, kliknij pozycję Ukryj zaznaczone elementy.

   Porada:  Ukryte elementy można ponownie wyświetlić, usuwając filtr. Kliknij prawym przyciskiem myszy inny element w tym samym polu, kliknij pozycję Filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść filtr.

Włączanie lub wyłączanie opcji filtrowania

Jeśli chcesz zastosować wiele filtrów w jednym polu lub nie chcesz, aby w tabeli przestawnej były wyświetlane przyciski filtrów, oto jak możesz je (oraz inne opcje filtrowania) włączyć i wyłączyć:

 1. Kliknij dowolne miejsce tabeli przestawnej, aby wyświetlić kartę Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

  Wstążka Narzędzia tabel przestawnych z kartami Analiza i Projektowanie

 2. Na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje.

  Przycisk Opcje na karcie Analiza

 3. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Sumy i filtry.

 4. W obszarze Filtry wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby sterować możliwością używania wielu filtrów w jednym polu, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwalaj na wiele filtrów w jednym polu.

  • Aby uwzględnić lub pominąć odfiltrowane elementy w sumach, zaznacz lub wyczyść pole Uwzględnij odfiltrowane elementy w sumach, a następnie zaznacz lub wyczyść pole Oznacz sumy za pomocą znaku *. Jeśli pole jest zaznaczone, do sum poza polami, które mają wyłączone sumy wizualne, jest dodawany symbol gwiazdki (*). Ta opcja wpływa na wszystkie pola tabeli przestawnej i jest dostępna tylko w tabelach połączonych ze źródłem danych OLAP, które obsługuje język wyrażeń MDX.

  • Aby uwzględnić lub pominąć odfiltrowane elementy w sumach nazwanych zestawów, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Uwzględnij odfiltrowane elementy w sumach zestawu. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tabel przestawnych połączonych ze źródłem danych OLAP.

  • Aby uwzględnić lub pominąć odfiltrowane elementy w sumach częściowych, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Oblicz sumy częściowe elementów odfiltrowanych stron.

 5. Aby wyświetlić lub ukryć podpisy pól i listy rozwijane filtrów, kliknij kartę Wyświetlanie, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wyświetl podpisy pól i listy rozwijane filtrów.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu tabeli przestawnej, aby wyświetlić na wstążce karty Analiza tabeli przestawnej i Projektowanie.

 2. Kliknij pozycję Analiza tabeli przestawnej > Wstaw fragmentator.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie fragmentatorów zaznacz pola wyboru obok pól, dla których chcesz utworzyć fragmentatory.

 4. Kliknij przycisk OK.

  W każdym polu zaznaczonym w oknie dialogowym Wstawianie fragmentatorów pojawi się fragmentator.

 5. W każdym fragmentatorze kliknij elementy, które mają być widoczne w tabeli przestawnej.

Porada:  Jeśli chcesz zmienić wygląd fragmentatora, kliknij fragmentator, aby wyświetlić na wstążce kartę Fragmentator Możesz zastosować styl fragmentatora lub zmienić ustawienia za pomocą poszczególnych opcji na karcie.

Inne sposoby filtrowania danych tabeli przestawnej

Użyj dowolnych z następujących funkcji filtrowania zamiast fragmentatorów lub razem z nimi, aby dokładnie wyodrębnić dane do analizy.

Ręczne filtrowanie danych

Filtrowanie elementów za pomocą filtru raportu

Wyświetlanie 10 najwyższych lub najniższych wartości

Filtrowanie według zaznaczenia w celu wyświetlenia lub ukrycia tylko wybranych elementów

Włączanie lub wyłączanie opcji filtrowania

Ręczne filtrowanie danych

 1. W tabeli przestawnej kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w pozycji Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn.

 2. Na liście etykiet wierszy lub kolumn wyczyść pole wyboru (Zaznacz wszystko) u góry listy, a następnie zaznacz pola elementów, które mają być widoczne w tabeli przestawnej.

 3. Strzałka filtrowania zostanie zmieniona na ikonę Ikona zastosowanego filtru sygnalizującą zastosowanie filtru. Kliknij ją, aby zmienić lub wyczyścić filtr przez kliknięcie pozycji Wyczyść filtr z <Nazwa pola>.

  Aby usunąć wszystkie filtry naraz, kliknij kartę Analiza tabeli przestawnej, a następnie wybierz pozycję Wyczyść > Wyczyść filtry.

Filtrowanie elementów za pomocą filtru raportu

Korzystając z filtru raportu, można szybko wyświetlić inny zestaw wartości w tabeli przestawnej. Elementy wybrane w filtrze są wyświetlane w tabeli przestawnej, a elementy, które nie zostały wybrane, są ukryte. Jeśli chcesz wyświetlić strony filtru (zestaw wartości, które odpowiadają elementom wybranego filtru raportu) w osobnych arkuszach, możesz określić tę opcję.

Dodawanie filtru raportu

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli przestawnej.

  Zostanie wyświetlone okienko Pola tabeli przestawnej.

 2. Kliknij pole w obszarze Lista pól tabeli przestawnej i wybierz polecenie Przenieś do filtru raportu.

Możesz powtórzyć ten krok, aby utworzyć więcej niż jeden filtr raportu. Filtry raportów są wyświetlane powyżej tabeli przestawnej, aby były łatwo dostępne.

 • Aby zmienić kolejność pól, w obszarze Filtry możesz przeciągnąć pola do odpowiedniego położenia lub kliknąć dwukrotnie pole i wybrać pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół. Kolejność filtrów raportów zostanie odpowiednio odzwierciedlona w tabeli przestawnej.

Wyświetlanie filtrów raportów w wierszach lub kolumnach

 1. Kliknij tabelę przestawną lub skojarzoną tabelę przestawną wykresu przestawnego.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w tabeli przestawnej, a następnie kliknij pozycję Opcje tabeli przestawnej.

 3. Na karcie Układ określ następujące opcje:

  1. W obszarze Filtr raportów w polu listy Uporządkuj pola wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby wyświetlić filtry raportów w wierszach od góry do dołu, wybierz pozycję W dół i nad.

   • Aby wyświetlić filtry raportów w kolumnach od lewej do prawej, wybierz pozycję Nad, potem w dół.

  2. W polu Liczba pól filtru w kolumnie wpisz lub wybierz liczbę pól do wyświetlenia przed zajęciem kolejnej kolumny lub kolejnego wiersza na podstawie ustawienia Uporządkuj pola określonego w poprzednim kroku.

Zaznaczanie elementów w filtrze raportu

 1. W tabeli przestawnej kliknij strzałkę rozwijaną obok filtru raportu.

 2. Zaznacz pola wyboru obok elementów, które mają być wyświetlane w raporcie. Aby zaznaczyć wszystkie elementy, kliknij pole wyboru obok pozycji (Zaznacz wszystko).

  Filtr raportu będzie teraz wyświetlać przefiltrowane elementy.

Wyświetlanie stron filtru raportu w oddzielnych arkuszach

 1. Kliknij w dowolnym miejscu w tabeli przestawnej (lub w skojarzonej tabeli przestawnej wykresu przestawnego), która ma jeden lub kilka filtrów raportów.

 2. Kliknij pozycję Analiza tabeli przestawnej na wstążce, a następnie wybierz pozycję Opcje > Pokaż strony filtru raportu.

 3. W oknie dialogowym Pokazywanie stron filtru raportów wybierz pole filtru raportu, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie 10 najwyższych lub najniższych wartości

Możesz również zastosować filtr, aby wyświetlić 10 najwyższych lub najniższych wartości danych, które spełniają pewne warunki.

 1. W tabeli przestawnej kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru obok pozycji Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z zaznaczonych elementów, a następnie kliknij polecenie Filtruj > 10 pierwszych lub 10 ostatnich.

 3. W pierwszym polu wprowadź liczbę.

 4. W drugim polu wybierz opcję, według której chcesz filtrować. Dostępne są następujące opcje:

  • Aby filtrować według liczby elementów, wybierz pozycję Elementy.

  • Aby filtrować według wartości procentowej, wybierz pozycję Wartość procentowa.

  • Aby filtrować według sumy, wybierz pozycję Suma.

 5. W polu wyszukiwania możesz opcjonalnie wyszukać określoną wartość.

Filtrowanie według zaznaczenia w celu wyświetlenia lub ukrycia tylko wybranych elementów

 1. W tabeli przestawnej zaznacz jeden lub więcej elementów w polu, które chcesz filtrować według zaznaczenia.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z zaznaczonych elementów, a następnie kliknij polecenie Filtruj.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić zaznaczone elementy, kliknij pozycję Zachowaj tylko zaznaczone elementy.

  • Aby ukryć zaznaczone elementy, kliknij pozycję Ukryj zaznaczone elementy.

   Porada:  Ukryte elementy można ponownie wyświetlić, usuwając filtr. Kliknij prawym przyciskiem myszy inny element w tym samym polu, kliknij pozycję Filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść filtr.

Włączanie lub wyłączanie opcji filtrowania

Jeśli chcesz zastosować wiele filtrów w jednym polu lub nie chcesz, aby w tabeli przestawnej były wyświetlane przyciski filtrów, oto jak możesz je (oraz inne opcje filtrowania) włączyć i wyłączyć:

 1. Kliknij dowolne miejsce tabeli przestawnej, aby wyświetlić karty tabeli przestawnej na wstążce.

 2. Na karcie Analiza tabeli przestawnej kliknij pozycję Opcje.

  1. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej kliknij kartę Układ.

  2. W obszarze Układ zaznacz lub wyczyść pole Zezwalaj na wiele filtrów w jednym polu w zależności od tego, co jest potrzebne.

  3. Aby wyświetlić lub ukryć podpisy pól i listy rozwijane filtrów, kliknij kartę Wyświetlanie, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Podpisy pól i filtry.

W aplikacji Excel Online można wyświetlać tabele przestawne i pracować z nimi, używając opcji filtrowania ręcznego i fragmentatorów utworzonych w aplikacji klasycznej Excel, aby filtrować dane. W aplikacji Excel Online nie można tworzyć nowych fragmentatorów.

Aby filtrować dane w tabeli przestawnej, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zastosować filtr ręczny, kliknij strzałkę w obszarze Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn, a następnie wybierz żądane opcje filtrowania.

Opcje filtrowania danych tabeli przestawnej

 • Jeśli tabela przestawna zawiera fragmentatory, w każdym z nich kliknij elementy, które chcesz pokazać.

Fragmentator z zaznaczonymi elementami

Jeśli masz aplikację klasyczną Excel, możesz otworzyć skoroszyt przy użyciu przycisku Otwórz w programie Excel i zastosować dodatkowe filtry lub utworzyć nowe fragmentatory dla danych tabeli przestawnej. Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

Kliknij przycisk Otwórz w programie Excel i zastosuj filtr do danych w tabeli przestawnej.

Przycisk edytowania w programie Excel

Aby poznać informacje o najnowszych aktualizacjach aplikacji Excel Online, odwiedź blog dotyczący programu Microsoft Excel.

Aby uzyskać pełny zestaw usług i aplikacji pakietu Office, wypróbuj lub kup go w witrynie Office.com.

Zobacz też

Klip wideo: filtrowanie elementów w tabeli przestawnej

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych zewnętrznych

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w wielu tabelach

Sortowanie danych w tabeli przestawnej

Grupowanie lub rozgrupowywanie danych w tabeli przestawnej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×