Filtrowanie danych skoroszytu w przeglądarce

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Filtrowanie danych jest szybkie i łatwe sposobem utworzenia podzestawu danych w zakresie komórek lub w kolumnie tabeli. Filtrowane dane są wyświetlane tylko wiersze, które spełniają określone kryterium, ukrywając wiersze, które nie mają być wyświetlane. Można również filtrować według więcej niż jednej kolumny. Filtry są dodatku. Każdy dodatkowy filtr, który można zastosować działa tylko podzestawu danych tworzone przez bieżącego filtru, a w związku z tym także zmniejsza podzestawu danych. W związku z tym najpierw mogą filtrować danych w roku 2008, a następnie na danych z Francja. Informacji wynikowych może zawierać tylko dane, które dotyczą Francja 2008.

Filtrowanie może odbywać się według listy wartości lub według kryteriów.

Co chcesz zrobić?

Filtrowanie tekstu

Filtrowanie liczb

Filtrowanie dat lub godzin

Filtr dla najwyższe i najniższe liczby

Czyszczenie filtru dla kolumny

Więcej informacji na temat możliwych problemów z filtrowania danych

Filtrowanie tekstu

 1. Zlokalizuj kolumnę z danymi alfanumerycznymi.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybieranie z listy wartości tekstowych   

  1. Kliknij przycisk Filtr.

  2. Na liście wartości tekstowych zaznacz lub wyczyść wartości tekstowe, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Lista wartości tekstowych może zawierać do 1000 elementów. Jeśli lista jest długa, wyczyść pole wyboru w pozycji (Zaznacz wszystko) u góry listy i wybierz określone wartości tekstowe, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Tworzenie kryteriów    

  3. Wskaż pozycję Filtry tekstu i kliknij jeden z operator porównania lub kliknij pozycję Filtr niestandardowy.

   Na przykład, aby przefiltrować dane według tekstu rozpoczynającego się od określonego znaku, należy wybrać pozycję Zaczyna się od. Aby zaś przefiltrować dane według tekstu zawierającego określony znak w dowolnym miejscu, należy wybrać pozycję Zawiera.

  4. W oknie dialogowym Filtr niestandardowy w polu po prawej stronie wprowadź tekst.

   Na przykład, aby przefiltrować dane według tekstu rozpoczynającego się od litery „J”, należy wprowadzić J. Aby zaś określić filtr według tekstu zawierającego wyraz „sto” w dowolnym miejscu, należy wprowadzić sto.

   Gdy jest konieczne znalezienie tekstów, które współużytkują niektóre znaki, a innych nie, należy użyć symbolu wieloznacznego.

   W poniższej tabeli opisano symbole wieloznaczne, które mogą służyć jako kryteria porównania w filtrach tekstu.

Symbol

Dane, które należy znaleźć

? (znak zapytania)

Dowolny pojedynczy znak
Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

* (gwiazdka)

Dowolna liczba znaków
Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

~ (tylda), a po niej znak ?, znak * lub znak ~

Znak zapytania, gwiazdka lub tylda
Na przykład podanie ciągu rf06~? powoduje wyszukanie ciągu „rf06?”

Początek strony

Filtrowanie liczb

 1. Zlokalizuj kolumnę z danymi numerycznymi.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybieranie wartości z listy liczb    

  1. Kliknij przycisk Filtr.

  2. Na liście liczb zaznacz lub wyczyść liczby, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Lista liczb może zawierać do 1000 elementów. Jeśli lista jest długa, wyczyść pole wyboru w pozycji (Zaznacz wszystko) u góry listy i wybierz liczby, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Tworzenie kryteriów    

  3. Wskaż pozycję Filtry liczb i kliknij jeden z operator porównania lub kliknij pozycję Filtr niestandardowy.

   Aby na przykład przefiltrować dane według górnej i dolnej wartości granicznej, wybierz operator Między.

  4. W oknie dialogowym Autofiltr niestandardowy w polach po prawej stronie wprowadź co najmniej jedną liczbę.

   Aby na przykład przefiltrować dane według dolnego limitu wynoszącego „25” i górnego limitu wynoszącego „50”, wprowadź liczby 25 i 50.

Początek strony

Filtrowanie dat lub godzin

 1. Zlokalizuj kolumnę z datami lub godzinami.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybieranie wartości z listy dat lub godzin    

  1. Kliknij przycisk Filtr.

  2. Na liście dat lub godzin zaznacz lub wyczyść daty bądź godziny, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Domyślnie w procesie filtrowania wszystkie daty w zakresie są pogrupowane według hierarchii lat, miesięcy i dni. Zaznaczenie lub wyczyszczenie określonego poziomu w tej hierarchii spowoduje, że filtr automatycznie zaznaczy lub wyczyści wszystkie daty zagnieżdżone poniżej tego poziomu. Jeśli na przykład zostanie zaznaczona wartość „2006”, przeglądarka sieci Web wyświetli miesiące poniżej wartości „2006”, a także dni poniżej nazwy każdego miesiąca.

   Lista wartości może zawierać do 1000 elementów. Jeśli lista wartości jest długa, wyczyść pole wyboru w pozycji (Zaznacz wszystko) u góry listy i zaznacz wartości, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Tworzenie kryteriów    

  3. Wskaż pozycję Filtry dat i wykonaj jedną z następujących czynności:

   Filtr wspólny   

   Typowe filtr jest oparty na operator porównania. Aby użyć wspólnych filtrów, wykonaj poniższą procedurę:

   1. Kliknij jeden z operatorów porównania (Równa się, Przed, Po lub Między) lub kliknij opcję Filtr niestandardowy.

   2. W oknie dialogowym Filtr niestandardowy w polu po prawej stronie wprowadź datę lub godzinę.

    Aby na przykład przefiltrować dane według górnej i dolnej wartości granicznej daty lub czasu, wybierz operator Między.

   3. W oknie dialogowym Filtr niestandardowy w polach po prawej stronie wprowadź datę lub godzinę.

    Aby na przykład przefiltrować dane przy użyciu daty początkowej 2006-03-01 i daty końcowej 2006-06-01, wprowadź wartości 2006-03-01 i 2006-06-01.

    Filtr dynamiczny    

    Filtr dynamiczny umożliwia zmienianie kryteriów po ponownym zastosowaniu filtru. Aby zastosować filtr dynamiczny, kliknij jedno ze wstępnie zdefiniowanych poleceń dotyczących dat.

    Aby na przykład w menu Wszystkie daty w okresie przefiltrować wszystkie daty według bieżącej daty, wybierz opcję Dzisiaj, natomiast aby przefiltrować wszystkie daty z przyszłego miesiąca, wybierz opcję Następny miesiąc.

    Uwagi: .

    • Polecenia w menu Wszystkie daty w okresie, takie jak Styczeń czy Drugi kwartał, pozwalają filtrować według okresu, bez względu na rok. Może to być użyteczne na przykład podczas porównywania płac w konkretnych okresach w ciągu kilku lat.

    • Opcje filtru Ten rok i Od początku roku uwzględniają przyszłe daty w różny sposób. Opcja Ten rok uwzględnia przyszłe daty w bieżącym roku, natomiast opcja Od początku roku uwzględnia tylko daty do bieżącej daty włącznie.

Początek strony

Filtrowanie w celu znalezienia największych lub najmniejszych liczb

 1. Zlokalizuj kolumnę z danymi numerycznymi.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wskaż pozycję Filtry liczb, a następnie wybierz pozycję Pierwsze 10.

 4. W oknie dialogowym Filtr 10 pierwszych wartości wykonaj następujące czynności:

  1. W polu po lewej stronie kliknij pierwsze lub ostatnie. Filtr określa górnego i dolnego wartości na podstawie oryginalnego zakresu komórek. Nie używa filtrowanych podzestawu danych.

  2. W polu środkowym wprowadź liczbę z zakresu od 1 do 255 dla elementów lub z zakresu 0 do 100 dla wartości procentowej.

  3. W polu po prawej stronie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby przefiltrować dane według liczb, kliknij pozycję Elementy.

   • Aby przefiltrować według procentów, kliknij pozycję Procenty.

Początek strony

Czyszczenie filtru dla kolumny

 • Aby wyczyścić filtr dla kolumny, kliknij przycisk Filtr Ikona zastosowanego filtru w nagłówku kolumny, a następnie kliknij przycisk Wyczyść filtr z < nazwa >.

Początek strony

Informacje o możliwych problemach z filtrowaniem danych

Poniżej opisano problemy, które mogą ograniczyć lub uniemożliwić filtrowanie.

Unikaj mieszania formatów przechowywania    Aby uzyskać najlepsze wyniki autora skoroszytu nie należy mieszać formatach, takich jak tekst i liczby lub numer i daty, w tej samej kolumnie, ponieważ tylko jeden typ polecenia Filtr jest dostępny dla każdej kolumny. W przypadku różnych formatów, okno dialogowe Filtr wyświetla najczęściej występujący w formacie. Na przykład jeśli kolumna zawiera trzy wartości przechowywane jako liczby i cztery jako tekst, proces filtrowania Wyświetla tekst Filtry.

Może istnieć więcej wyfiltrowane wiersze niż limit maksymalną liczbę wyświetlanych wierszy    Jeśli liczba wierszy, które są zgodne z filtr przekracza maksymalna liczba wierszy wyświetlanych w skoroszycie, a następnie przeglądarki sieci Web zostanie wyświetlony pierwszy zestaw wyfiltrowane wiersze do bieżącego maksymalną liczbę. Aby wyświetlić wszystkie wyfiltrowane wiersze, może być konieczne strony następny region przewijania. W przypadku skoroszytu w składniku Web Part programu Excel Web Access, może być możliwe, aby zwiększyć liczbę wierszy, które w składniku Web Part.

Znaki niedrukowane zapobiec filtrowania    Przeglądarka sieci Web nie można filtrować danych w kolumnie, która zawiera znaki o wartości ANSI 0 do 32, które są znaki niedrukowane. W skoroszycie programu Excel w tych znaków prostokątnym pola są wyświetlane jako znak symbolu zastępczego. Aby filtrować dane, autora skoroszytu należy usunąć te znaki niedrukowane lub zamień je znakiem drukowania.

Obliczeniowe elementy członkowskie w raportach w formie tabeli przestawnej    Nie można zastosować filtr, który łączy obliczeniowy element członkowski (wskazywany przez kolor niebieski) z dowolnego innego elementu, łącznie z innymi elementami obliczeniowymi. Aby użyć filtru z obliczeniowy element członkowski, upewnij się, że jest zaznaczony tylko jeden obliczeniowy element członkowski. W przypadku wybierania dwa lub więcej elementów, należy usunąć wszelkie obliczeniowe elementy członkowskie.

Metadane tabeli przestawnych mogą być widoczne     Jeśli autor publikuje skoroszyt zawierający raport OLAP tabeli przestawnej z zastosowanym filtrowaniem, istnieje możliwość, że użytkownik zobaczy metadane z ukrytego pola. Aby zachować poufność tych informacji, nie należy włączać filtrowania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×