Eksportowanie tabeli lub zapytania do witryny programu SharePoint

Eksportowanie tabeli lub zapytania do witryny programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli musisz tymczasowo lub trwale przenieść część danych programu Access do witryny programu SharePoint, możesz je wyeksportować do witryny z bazy danych programu Access. Podczas eksportowania danych program Access tworzy kopię wybranego obiektu bazodanowego tabeli lub zapytania i zapisuje ją jako listę. Należy pamiętać, że wyeksportowana lista nie będzie odzwierciedlać zmian w tabeli źródłowej lub zapytaniu źródłowym wprowadzonych po operacji eksportowania.

W tym artykule

Typowe scenariusze eksportowania danych do witryny programu SharePoint

Eksportowanie tabeli lub zapytania do witryny programu SharePoint

Co jeszcze należy wiedzieć o eksportowaniu?

W jaki sposób typy danych programu Windows SharePoint Services są mapowane na typy danych programu Access

Typowe scenariusze eksportowania danych do witryny programu SharePoint

Eksportowanie tabeli lub zapytania do witryny programu SharePoint wykonuje się z różnych przyczyn, takich jak:

 • Zaczynasz korzystać z programu Windows SharePoint Services i zauważasz, że ułatwisz pracę wszystkim, jeśli niektóre tabele bazy danych będą również dostępne jako listy programu SharePoint. Jeśli chcesz udostępnić dane zespołowi, praca z listami programu SharePoint może być łatwiejsza niż praca w bazie danych. Przeglądanie i edytowanie list może być także łatwiejsze dla początkujących użytkowników. Ponadto można również korzystać z kilku funkcji programu SharePoint, takich jak odbieranie powiadomień po modyfikacji listy, przypisywanie i koordynowanie zadań skojarzonych z listą oraz praca w trybie offline.

 • Chcesz na bieżąco współużytkować dane w programie Access i w witrynie programu SharePoint, ale te dane są obecnie przechowywane w programie Access. Aby wyświetlić i edytować najnowsze dane za pomocą programu Access lub w witrynie programu SharePoint, należy najpierw wyeksportować dane w postaci listy, a następnie połączyć się z nią z bazy danych programu Access.

 • W bazie danych programu Access do generowania dziennych lub tygodniowych raportów o stanie są używane zapytania, a wyniki mają być publikowane w jednej z witryn w regularnych odstępach czasu.

W tym temacie przedstawiono instrukcje dotyczące eksportowania danych do programu SharePoint w postaci listy. Aby uzyskać pomoc dotyczącą łączenia z listą programu SharePoint z programu Access, zobacz Importowanie danych z listy programu SharePoint lub łączenie z nią danych.

Eksportowanie tabeli lub zapytania do witryny programu SharePoint

Najprostszym sposobem eksportowania danych do witryny programu SharePoint jest uruchomienie kreatora Eksportowanie — Witryna programu SharePoint. Po uruchomieniu kreatora można zapisać ustawienia, czyli informacje, które zostały podane po uruchomieniu kreatora, jako specyfikację eksportu. Następnie można ponownie uruchomić operację eksportowania bez konieczności podawania danych wejściowych po raz kolejny. W instrukcjach w tej sekcji wyjaśniono, jak przygotować się do operacji eksportowania, wyeksportować dane i zapisać ustawienia jako specyfikację.

Przygotowywanie operacji

 1. Zlokalizuj bazę danych zawierającą tabelę lub zapytanie, które chcesz wyeksportować.

  Podczas eksportowania zapytania wiersze i kolumny w wynikach zapytania są eksportowane jako kolumny i pozycje listy. Do programu SharePoint nie można wyeksportować formularza ani raportu.

  Uwaga: W danym momencie można wyeksportować tylko jeden obiekt.

 2. Zidentyfikuj witrynę programu SharePoint, w której chcesz utworzyć listę.

  Prawidłowy adres witryny zaczyna się od ciągu http:// lub https://, po którym następuje nazwa serwera, a kończy się ścieżką do konkretnej witryny na serwerze. Przykład prawidłowego adresu:

  https://contoso/Zespol_analiz

 3. Upewnij się, że masz uprawnienia niezbędne do tworzenia listy w witrynie programu SharePoint. Jeśli masz wątpliwości odnośnie uprawnień, skontaktuj się z administratorem serwera.

  Operacja eksportowania powoduje utworzenie nowej listy o takiej samej nazwie jak obiekt źródłowy w programie Access. Jeśli witryna programu SharePoint zawiera już listę o tej nazwie, zostanie wyświetlony monit o podanie innej nazwy dla nowej listy.

  Uwaga: Na istniejącej liście nie można zmieniać danych ani nie można do niej dołączać nowych danych.

 4. Przejrzyj pola w tabeli źródłowej lub zapytaniu źródłowym.

  W poniższej tabeli wyjaśniono, jak są eksportowane pewne elementy i czy w konkretnych przypadkach konieczne jest wykonywanie dodatkowych czynności.

  Element

  Rozwiązanie

  Pola i rekordy

  Eksportowane są wszystkie pola i rekordy w tabeli lub zapytaniu, łącznie z polami ukrytymi w arkuszu danych. Podczas operacji eksportowania ustawienia filtrowania są ignorowane.

  Załączniki

  Jeśli obiekt źródłowy zawiera więcej niż jedną kolumnę załączników, należy usunąć wszystkie te kolumny poza jedną. Jest to spowodowane tym, że lista programu SharePoint może obsługiwać tylko jedną kolumnę załączników. Jeśli obiekt źródłowy zawiera więcej niż jedną taką kolumnę, przed rozpoczęciem operacji program Access wyświetli komunikat z monitem o usunięcie wszystkich kolumn załączników oprócz jednej. Aby to obejść, możesz skopiować wszystkie dodatkowe kolumny załączników do innych obiektów programu Access, a następnie wyeksportować je do innych list programu SharePoint.

  Pola odnośników zawierające jedną lub wiele wartości

  Wartości wyświetlane w polach odnośników o pojedynczej wartości są eksportowane jako pola wyboru menu rozwijanego do listy programu SharePoint. Jeśli pole źródłowe obsługuje wiele wartości, na liście programu SharePoint jest tworzone pole wyboru umożliwiające zaznaczanie wielu pozycji.

  Uwaga: Pole wyboru na liście programu SharePoint może zawierać nie więcej niż jedną kolumnę. Jeśli źródłowe pole odnośnika zawiera wiele kolumn, wartości ze wszystkich kolumn zostaną połączone w jedną kolumnę.

  Pola obliczeniowe zapytania

  Wyniki w kolumnach obliczeniowych są kopiowane do pola, którego typ danych zależy od typu danych obliczonego wyniku. Wyrażenie, które powoduje wykonanie obliczeń, nie jest kopiowane.

  Pola obiektów OLE

  Podczas operacji eksportowania pola obiektów OLE są ignorowane.

 5. Jeśli źródłowa baza danych programu Access nie jest jeszcze otwarta, otwórz ją, a następnie przejdź do następnego zestawu kroków.

Eksportowanie danych

 1. Lokalizacja kreatora Eksportowanie — Witryna programu SharePoint jest różna w zależności od używanej wersji programu Access. Wybierz procedurę zgodną z używaną wersją programu Access:

  • Jeśli używasz programu Access 2016, Access 2013 lub Access 2010, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij przycisk Więcej, aby rozwinąć listę opcji, a następnie kliknij pozycję Lista programu SharePoint.

  • Jeśli używasz programu Access 2007, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Eksportowanie kliknij pozycję Lista programu SharePoint.

 2. Zostanie otwarty kreator eksportu Eksportowanie — Witryna programu SharePoint.

  Określ witrynę programu SharePoint, aby wyeksportować tabelę lub zapytanie programu Access.

 3. W polu Określ witrynę programu SharePoint wprowadź adres witryny docelowej.

 4. W polu Określ nazwę nowej listy wprowadź nazwę nowej listy.

  Jeśli obiekt źródłowy w bazie danych ma już taką samą nazwę jak lista w witrynie programu SharePoint, podaj inną nazwę.

 5. Opcjonalnie wprowadź opis nowej listy w polu Opis, a następnie zaznacz pole wyboru Otwórz listę po zakończeniu.

 6. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces eksportowania.

 7. Program Access utworzy w witrynie programu SharePoint listę, a następnie na ostatniej stronie kreatora wyświetli stan operacji. Po zakończeniu operacji eksportowania możesz zamknąć kreatora lub zapisać kroki eksportu jako specyfikację.

  Ponadto podczas operacji program SharePoint dla każdej kolumny wybiera właściwy typ danych na podstawie odpowiadającego pola źródłowego. Aby wyświetlić listę mapowania typów danych programu Access na typy danych programu Windows SharePoint Services podczas eksportowania danych oraz informacje, które ustawienia pól są eksportowane dla każdego typu danych, zobacz sekcję W jaki sposób typy danych programu Windows SharePoint Services są mapowane na typy danych programu Access w dalszej części tego artykułu.

Co jeszcze należy wiedzieć o eksportowaniu?

W jaki sposób typy danych programu Windows SharePoint Services są mapowane na typy danych programu Access

W poniższej tabeli pokazano, jak program Access identyfikuje typ danych kolumn na eksportowanej liście podczas eksportowania tabeli lub zapytania.

Typ danych programu Access

Typ danych programu Windows SharePoint Services

Domyślne ustawienia właściwości pola

Uwagi

Tekst

Pojedynczy wiersz tekstu

Właściwość Nazwa kolumny    odpowiada ustawieniu Nazwa pola w programie Access.

Właściwość Opis    odpowiada ustawieniu Opis w programie Access.

Właściwość Wymagane    odpowiada ustawieniu Wymagane w programie Access.

Właściwość Maksymalna liczba znaków    odpowiada ustawieniu Rozmiar pola w programie Access.

Właściwość Wartość domyślna    odpowiada ustawieniu Wartość domyślna w programie Access, jeśli nie jest to wyrażenie. W przeciwnym razie wartość pusta.

Właściwość Dodaj do widoku domyślnego    Tak

Nota/długi tekst

Wiele wierszy tekstu

Właściwość Nazwa kolumny    odpowiada ustawieniu Nazwa pola w programie Access.

Właściwość Opis    odpowiada ustawieniu Opis w programie Access.

Właściwość Wymagane    odpowiada ustawieniu Wymagane w programie Access.

Właściwość Liczba wierszy do wyświetlenia    5

Właściwość Dodaj do widoku domyślnego    Tak

Liczba

Liczba

Właściwość Nazwa kolumny    odpowiada ustawieniu Nazwa pola w programie Access.

Właściwość Opis    odpowiada ustawieniu Opis w programie Access.

Właściwość Wymagane    odpowiada ustawieniu Wymagane w programie Access.

Właściwość Minimum    Wartość pusta

Właściwość Maksimum    Wartość pusta

W poniższej tabeli pokazano, jak właściwość Liczba miejsc dziesiętnych jest ustawiana na podstawie ustawienia Miejsca dziesiętne w programie Access.

Ustawienie w programie Access    

Ustawienie w programie Windows SharePoint Services    

Automatyczne

Automatyczna

0–5

0–5

6–15

5

Właściwość Wartość domyślna    odpowiada ustawieniu Wartość domyślna w programie Access, jeśli nie jest to wyrażenie. W przeciwnym razie wartość pusta.

Właściwość Dodaj do widoku domyślnego    Tak

Właściwość Pokaż jako procenty    Tak, jeśli właściwość Format jest ustawiona na Wartość procentowa.

Data/Godzina

Data lub godzina

Właściwość Nazwa kolumny    odpowiada ustawieniu Nazwa pola w programie Access

Właściwość Opis    odpowiada ustawieniu Opis w programie Access

Właściwość Wymagane    odpowiada ustawieniu Wymagane w programie Access

Właściwość Format daty i godziny    jest ustawiana jako Tylko data jeśli właściwość Format jest ustawiona na Data krótka. W przeciwnym razie jest ustawiana jako Data i godzina.

Właściwość Typ kalendarza    jest ustawiana jako Hidżra jeśli jest zaznaczona opcja Użyj kalendarza Hidżra. W przeciwnym razie jest ustawiana jako Gregoriański.

W poniższej tabeli pokazano, jak właściwość Wartość domyślna jest ustawiana na podstawie ustawienia Wartość domyślna w programie Access.

Ustawienie w programie Access    

Ustawienie w programie Windows SharePoint Services    

=Date()

Dzisiejsza data

Pole ustawione na określoną datę

Pole ustawione na określoną datę

Właściwość Dodaj do widoku domyślnego    Tak

Waluta

Waluta

Właściwość Nazwa kolumny    odpowiada ustawieniu Nazwa pola w programie Access.

Właściwość Opis    odpowiada ustawieniu Opis w programie Access.

Właściwość Wymagane    odpowiada ustawieniu Wymagane w programie Access.

Właściwość Minimum    Wartość pusta

Właściwość Maksimum    Wartość pusta

W poniższej tabeli pokazano, jak właściwość Liczba miejsc dziesiętnych jest ustawiana na podstawie ustawienia Miejsca dziesiętne w programie Access.

Ustawienie w programie Access    

Ustawienie w programie Windows SharePoint Services    

Automatyczne

Automatyczna

0–5

0–5

6–15

5

Właściwość Wartość domyślna    odpowiada ustawieniu Wartość domyślna w programie Access, jeśli nie jest to wyrażenie. W przeciwnym razie wartość pusta.

Właściwość Dodaj do widoku domyślnego    Tak

Właściwość Typ waluty    odpowiada ustawieniu Format w programie Access.

Autonumerowanie

Liczba

Właściwość Nazwa kolumny    odpowiada ustawieniu Nazwa pola w programie Access.

Właściwość Opis    odpowiada ustawieniu Opis w programie Access.

Właściwość Wymagane    odpowiada ustawieniu Wymagane w programie Access.

Właściwość Minimum    Wartość pusta

Właściwość Maksimum    Wartość pusta

Właściwość Liczba miejsc dziesiętnych    Automatyczna

Właściwość Dodaj do widoku domyślnego    Tak

Autonumerowanie, gdy właściwość Rozmiar pola jest ustawiona na Identyfikator replikacji

Pojedynczy wiersz tekstu

Właściwość Nazwa kolumny    odpowiada ustawieniu Nazwa pola w programie Access.

Właściwość Opis    odpowiada ustawieniu Opis w programie Access.

Właściwość Wymagane    odpowiada ustawieniu Wymagane w programie Access.

Właściwość Maksymalna liczba znaków    38

Właściwość Wartość domyślna    wartość pusta

Właściwość Dodaj do widoku domyślnego    Tak

Tak/Nie

Tak/Nie

Właściwość Nazwa kolumny    odpowiada ustawieniu Nazwa pola w programie Access.

Właściwość Opis    odpowiada ustawieniu Opis w programie Access.

Właściwość Wartość domyślna    odpowiada ustawieniu Wartość domyślna w programie Access, jeśli nie jest to wyrażenie. W przeciwnym razie wartość pusta.

Właściwość Dodaj do widoku domyślnego    Tak

Obiekt OLE

Pole nie jest eksportowane

Hiperlink

Hiperlink

Właściwość Nazwa kolumny    odpowiada ustawieniu Nazwa pola w programie Access.

Właściwość Opis    odpowiada ustawieniu Opis w programie Access.

Właściwość Wymagane    odpowiada ustawieniu Wymagane w programie Access.

Właściwość Formatuj adres URL jako    Hiperlink

Właściwość Dodaj do widoku domyślnego    Tak

Załącznik

Załącznik

Właściwość Nazwa kolumny    odpowiada ustawieniu Nazwa pola w programie Access.

Właściwość Opis    odpowiada ustawieniu Opis w programie Access.

Właściwość Wymagane    odpowiada ustawieniu Wymagane w programie Access.

Właściwość Dodaj do widoku domyślnego    Tak

Pola wielowartościowe

Wybór

Właściwość Nazwa kolumny    odpowiada ustawieniu Nazwa pola w programie Access.

Właściwość Opis    odpowiada ustawieniu Opis w programie Access.

Właściwość Wymagane    odpowiada ustawieniu Wymagane w programie Access.

Właściwość Dodaj do widoku domyślnego    Tak

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×