Eksportowanie listy zewnętrznej do programu Excel

Eksportowanie listy zewnętrznej do programu Excel

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Synchronizowanie danych między listy zewnętrznej i w programie Microsoft Excel i aktualne dwa zestawy danych. Na przykład można zachować magazynie produktów na liście, aby łatwo udostępniać i zaktualizować, ale również wykonaj analiza zapasów okresowych przy użyciu programu Microsoft Excel.

Uwaga: Listy zewnętrznej nie można zsynchronizować z wersjami programu Excel wcześniejszymi niż Excel 2013. Próba takiej synchronizacji zakończy się wyświetleniem komunikatu „Nie można połączyć się z listą”.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Znajdowanie zawartości dotyczącej danych zewnętrznych.

Praca z danymi zewnętrznymi wymaga pewnych czynności wstępnych mających na celu zapewnienie bezpiecznego dostępu do danych. Poniższe informacje ułatwiają planowanie kolejnych kroków. Mogą też się przydać do ustalenia istoty ewentualnych problemów napotkanych podczas pracy z danymi zewnętrznymi. Aby uzyskać dostęp do danych zewnętrznych, Ty lub administrator musicie wykonać poniższe czynności:

Przygotowywanie zewnętrznego źródła danych    Administrator może być konieczne utworzenie konta i dostarczania uprawnień do źródła danych, aby upewnić się, że odpowiednim osobom dostępu do danych i że dane nie kończy się w górę, w ręce problem. W zewnętrznej bazy danych administrator może być również utworzyć określonych tabel, widoków, kwerend i tak dalej, aby ograniczyć wyniki do właśnie co jest wymagane i w celu zwiększenia wydajności.

Konfigurowanie usług i SharePoint kont    Administrator musi uaktywnić usługi łączności danych biznesowych oraz usługę bezpiecznego magazynu. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z tych usług zobacz Konfigurowanie usług łączności biznesowej rozwiązań dla programu SharePoint 2013 i Tworzenie listy zewnętrznej na podstawie tabeli platformy SQL Azure za pomocą usług łączności biznesowej i bezpiecznego magazynu

Konfigurowanie usługi bezpiecznego magazynu    Administrator musi wykonać następujące czynności: ustalić najlepszy tryb dostępu dla źródła danych zewnętrznych, utworzyć aplikację docelową i Ustawianie poświadczeń aplikacji docelowej. Tworzenie lub edytowanie aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu.

Konfigurowanie usługi łączności danych biznesowych    Administrator musi zapewnić, że użytkownik, który tworzy zewnętrzne zawartości, że typ ma uprawnienia do magazynu metadanych usługi łączności danych biznesowych i że odpowiedni użytkownicy mają dostęp do typu zawartości zewnętrznej, na podstawie listy zewnętrznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usług łączności biznesowej rozwiązań dla programu SharePoint 2013 .

Tworzenie typu zawartości zewnętrznej    Użytkownika należy zdefiniować typ zawartości zewnętrznej, który zawiera informacje dotyczące połączeń, access, metody operacji, kolumn, filtrów i inne metadane, używane do pobierania danych z zewnętrznego źródła danych.

Tworzenie listy zewnętrznej    Użytkownik musi utworzyć listę zewnętrzną na podstawie typu zawartości zewnętrznej oraz jeden lub więcej widoków listy zewnętrznej stosownie do potrzeb.

Upewnij się, że produkty pakietu Office są gotowe do użycia    Aby zsynchronizować dane zewnętrzne z produktów pakietu Office, możesz mieć co najmniej systemu Windows 7 i następujących bezpłatnych produktów, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 i usługi danych WCF 5.0 dla protokołu OData V3 na każdym komputerze klienckim (Jeśli to konieczne, możesz automatycznie wyświetlony monit o pobranie oprogramowania). Upewnij się również, opcji instalacji pakietu Office, Usługi łączności biznesowej jest włączony (to ustawienie domyślne). Ta opcja instaluje Runtime klienta usług łączności biznesowej, którego wykonuje następujące czynności: przechowuje w pamięci podręcznej i synchronizacja z danymi zewnętrznymi, mapy danych biznesowych do typów zawartości zewnętrznej Wyświetla selektora elementów zewnętrznych w produktach pakietu Office i uruchamia niestandardowych rozwiązań wewnątrz produktów pakietu Office.

Aby pobrać oprogramowanie wstępne, zobacz: wstępne oprogramowanie wymagane do pracy z danymi zewnętrznymi w pakiecie Office 2013.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z danych zewnętrznych, zobacz: Znajdowanie zawartości dotyczącej danych zewnętrznych.

Eksportowanie listy zewnętrznej do programu Excel

  1. Przejdź do witryny programu SharePoint zawierającej listę.

  2. Kliknij nazwę listy programu SharePoint na pasku Szybkie uruchamianie lub w menu ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję zawartość witryny lub Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji listy, kliknij nazwę listy.

  3. Kliknij pozycję Lista, a następnie kliknij pozycję Eksportuj do programu Excel.

    Funkcja ta jest domyślnie włączona w przypadku list zewnętrznych, ale może zostać wyłączona przez administratora systemu.

  4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji, kliknij przycisk OK.

  5. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Otwórz.

  6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o włączenie połączeń danych na komputerze i masz pewność, że włączenie połączenia do danych w witrynie programu SharePoint jest bezpieczne, kliknij przycisk Włącz.

Tabeli programu Excel jest tworzone połączenie danych oparty na pliku kwerendy sieci web. Kolumny w tabeli wyeksportowane zależą od bieżącego widoku listy zewnętrznej. Wyeksportowane dane zewnętrzne jest określona przez filtry zdefiniowane w typie zawartości zewnętrznej oraz w widoku listy zewnętrznej, a ustawienia języka dla witryny programu SharePoint. Limity dotyczące dowolnej strony są ignorowane.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×