Eksportowanie danych XML z programu Excel 2016

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dane XML, które zostały zaimportowane, zamapowane na komórki w arkuszu i zmienione, można wyeksportować lub zapisać w pliku XML.

Ważne:  Podczas tworzenia map XML i eksportowania danych w programie Excel do plików XML obowiązuje limit liczby wierszy, które można wyeksportować. Eksport do pliku XML z programu Excel umożliwia zapisanie maksymalnie 65 536 wierszy. Jeśli plik zawiera więcej niż 65 536 wierszy, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Eksportowanie danych przy użyciu. Format pliku XLSX.

 • Zapisz plik jako arkusz kalkulacyjny XML (. XML), które mapowania zostaną utracone.

 • Usuń wszystkie wiersze po wierszu nr 65 536, a następnie ponownie wyeksportuj dane, co umożliwi zachowanie mapowań kosztem utraty danych na końcu pliku.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Eksportuj.

  Jeśli nie widzisz karty Deweloper, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 2. Jeśli zostanie wyświetlone małe okno dialogowe Eksportowanie danych XML, kliknij mapę XML, która ma zostać użyta, a następnie kliknij przycisk OK.

  To okno dialogowe zostanie wyświetlone tylko w sytuacji, gdy nie jest zaznaczona tabela XML, a skoroszyt zawiera więcej niż jedną mapę XML.

 3. W dużym oknie dialogowym Eksportowanie danych XML w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku danych XML.

 4. Kliknij przycisk Eksportuj.

  Uwaga: Jeśli arkusz zawiera nagłówki lub etykiety, które różnią się od nazw elementów XML na mapie XML, podczas eksportowania lub zapisywania danych XML z tego arkusza program Excel użyje tych nazw elementów XML.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Odejmowanie od 65 537 od całkowitej liczby wierszy w pliku w celu obliczenia liczby nadmiarowych wierszy.

 2. Usuń nadmiarowe wiersze od początku arkusza programu Excel.

 3. Wyeksportuj arkusz jako plik danych XML.

 4. Kliknij przycisk Zamknij, ale nie zapisuj arkusz. Następnie ponownie otwórz arkusz programu Excel.

 5. Usuń wszystkie wiersze z wyjątkiem wiersze z kroku 1, a następnie wyeksportuj arkusz jako plik danych XML.

  Ta procedura pozwala reszta wierszy. W tym momencie użytkownik ma dwa pliki eksportu XML, które można łączyć, aby utworzyć kopię oryginalnego arkusza.

Ze względu na zapewnienie zgodności z poprzednimi funkcjami XML korzystniejsze od użycia polecenia Eksportuj może być zapisanie pliku w pliku danych XML (xml).

Wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać plik.

  Dzięki temu, że wszelkie zmiany wprowadzone w skoroszycie nie zostaną utracone po zapisaniu skoroszytu jako pliku danych XML.

 2. Kliknij pozycję plik > Zapisz jako, a następnie wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku danych XML.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dane XML, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że zapisanie pliku jako danych XML może spowodować utratę funkcji, kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. Jeśli zostanie wyświetlone małe okno podręczne Eksportowanie danych XML, kliknij mapę XML, która ma być używany, a następnie kliknij przycisk OK.

  To okno podręczne jest wyświetlana tylko, jeśli nie jest zaznaczona tabela XML, a skoroszyt zawiera więcej niż jedną mapę XML.

 7. W dużym oknie dialogowym Eksportowanie danych XML w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku danych XML.

 8. Kliknij pozycję Eksportuj.

Uwaga: Jeśli arkusz zawiera nagłówki lub etykiety, które różnią się od nazw elementów XML na mapie XML, podczas eksportowania lub zapisywania danych XML z tego arkusza program Excel użyje tych nazw elementów XML.

Typowe problemy z eksportowaniem danych XML

Podczas eksportowania danych XML, można napotkać wiadomości, takie jak kontakty poniżej.

Mapa XML można zostać wyeksportowana, ale niektóre wymagane elementy nie są mapowane

Istnieje kilka możliwych powodów wyświetlenia tego komunikatu:

 • Mapa XML, zgodny z tą tabelą XML zawiera co najmniej jeden wymagane elementy, które nie są mapowane na tę tabelę XML.

  Na hierarchicznej liście elementów w okienku zadań Źródło XML elementy wymagane są wskazywane przez czerwoną gwiazdkę w prawym górnym rogu ikony z lewej strony każdego elementu. Aby zamapować wymagany element, przeciągnij go do odpowiedniego miejsca w arkuszu.

 • Element jest strukturą rekurencyjną.

  Typowym przykładem struktury rekurencyjnej jest hierarchia pracowników i kierowników, w której występuje kilka poziomów zagnieżdżenia tych samych elementów XML. Mimo że mogły zostać zamapowane wszystkie elementy w okienku zadań Źródło XML, program Excel nie obsługuje struktur rekurencyjnych o głębokości większej niż jeden poziom i dlatego nie może zamapować wszystkich elementów.

 • Tabela XML zawiera zawartość mieszaną.

  Zawartość mieszana występuje wtedy, gdy element zawiera element podrzędny oraz prosty tekst poza obrębem elementu podrzędnego. Często zdarza się, że tagi formatowania (takie jak tagi pogrubienia) są używane do oznaczenia danych znajdujących się w elemencie. Chociaż element podrzędny (jeśli jest obsługiwany przez program Excel) może zostać wyświetlony, zawartość tekstowa zostanie utracona podczas importowania danych i nie będzie dostępna po wyeksportowaniu danych, zatem nie można zachować pełnej zgodności wersji.

Nie można wyeksportować map XML w skoroszycie

Nie można eksportować mapy XML, jeśli relacji mapowanego elementu z innymi elementami jest niemożliwe. Ta relacja mogą nie zostać zachowane z jednego z następujących powodów:

 • Definicja schematu mapowanego elementu jest zawarta w sekwencji z następującymi atrybutami:

  • Atrybut maxoccurs nie jest równy 1.

  • Sekwencja ma zdefiniowany więcej niż jeden bezpośredni element podrzędny lub ma określony inny element składający jako element podrzędny.

 • Niepowtarzające się elementy tego samego poziomu z tym samym powtarzającym się elementem nadrzędnym są mapowane na różne tabele XML.

 • Wiele powtarzających się elementów jest mapowanych na tę samą tabelę XML, a powtarzanie się nie jest określone przez element nadrzędny.

 • Elementy podrzędne mające różne elementy nadrzędne są mapowane na tę samą tabelę XML.

Ponadto mapy XML nie można wyeksportować, jeśli zawiera jedną z poniższych konstrukcji schematu XML:

 • Lista list —    Jedna lista elementów zawiera drugą listę elementów.

 • Dane Denormalized        Tabela XML zawiera element zdefiniowanej w schemacie, ma występować raz (atrybut maxoccurs jest ustawiona na 1). Po dodaniu takiego elementu do tabeli XML, program Excel wypełni kolumna tabeli z wieloma wystąpieniami tego elementu.

 • Wybór        Element mapowany jest częścią konstrukcji schematu < wybór > .

Program Excel nie można zapisać skoroszytu, ponieważ nie zawiera on żadnych zakresów zamapowanych

Program Excel nie może zapisać skoroszytu w pliku danych XML, jeśli nie zostanie utworzony co najmniej jeden zakres zamapowany.

Jeśli do skoroszytu została dodana mapa XML, wykonaj następujące czynności w celu zamapowania elementów XML na arkusz:

 1. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Źródło.

  Polecenia XML na karcie Deweloper
  Jeśli nie widzisz karty Deweloper, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 2. W okienku zadań Źródło XML wybierz elementy, które chcesz zamapować na arkusz.

  Aby zaznaczyć elementy niesąsiadujące, kliknij pierwszy element, a następnie kliknij każdy z pozostałych elementów, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

 3. Zaznaczone elementy przeciągnij do lokalizacji w arkuszu, w której mają się pojawić.

Jeśli do skoroszytu została jeszcze dodana mapa XML lub dane nie znajdują się w tabeli XML, Zapisz skoroszyt w formacie pliku skoroszyt programu Excel (xlsm).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×