Eksportowanie danych użytkownika z programu Microsoft Planner

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Ten artykuł jest temat eksportowania danych planu do programu Excel, który nie jest obecnie obsługiwane.  Jeśli chcesz przekazać opinię Microsoft na potrzeby tej funkcji, zobacz tej strony Microsoft terminarz możliwości głosu funkcję oraz zapewnienie swoje komentarze.

W tym artykule opisano, jak Administrator globalny usługi Office 365 można wyeksportować dane dla określonego użytkownika z programu Microsoft Planner. Wyeksportowane dane będzie zawierać dane dotyczące użytkowników, zawarte w terminarz, a także danych znajdujących się w planów, w których użytkownik został części. Proces eksportowania jest wykonywane przy użyciu programu Windows PowerShell.

Uwaga: Administrator usługi Office 365 globalny można eksportować dane telemetrycznego użytkownika programu Microsoft Planner przy użyciu Narzędzia Eksportowanie dziennika danych w Portalu zaufania firmy Microsoft.

Wymagania

Musisz wykonaj najpierw następujące czynności:

 • Użytkownik musi być administratorem usługi Office 365 globalnej uruchamianie skryptu programu PowerShell eksportowania danych użytkownika terminarz.

 • Musisz Pobierz i rozpakuj plik danych użytkownika terminarz eksportowanie plików. Te trzy pliki to moduły programu PowerShell i plik skryptu programu PowerShell, aby wyeksportować dane użytkowników.

  Uwaga: Pobierając ten pakiet zgadza się załączony licencja i terminów.

Wyłączanie blokowania plików

Konieczne będzie "odblokować" trzy pliki pobrane w eksportu danych użytkownika terminarz skrypt pakowanie w kolejności użytkownikowi ich w programie PowerShell. Jest to spowodowane domyślnie wykonywanie skryptów pobrane z Internetu jest niedozwolone. Pliki, które są potrzebne do odblokowania są:

 • plannertenantadmin.psm1

 • Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll

 • Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.windowsforms.dll

Wykonaj poniższe czynności, aby odblokować następujące pliki:

 1. W Eksploratorze plików przejdź do lokalizacji, w której rozpakowane pliki.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na jednym z rozpakowane pliki powyższą, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne wybierz pozycję Odblokuj.

  Odblokowanie pliku
 4. Kliknij pozycję przycisk OK.

 5. Powtórz te czynności dla pozostałych dwóch plików.

Aby wyeksportować zawartości użytkownika z terminarz

Po odblokowanie plików, wykonaj następujące czynności, aby wyeksportować dane użytkownika z terminarz:

 1. Uruchom program Windows PowerShell. W programie PowerShell wpisz poniższe czynności, aby umożliwić uruchamianie skryptów pobrane z Internetu tylko dla tej sesji. Monitować o potwierdzenie, wpisując "Y".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Wpisz poniższe czynności, aby uruchomić skrypt programu PowerShell PlannerTenantAdmin . Spowoduje to zaimportowanie moduł przy użyciu polecenia cmdlet wymagane, aby uruchomić operację eksportowania.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Na przykład jeśli użytkownik plik jest przechowywany w C:\AdminScript, należy wpisać:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Po ukończeniu działania skryptu, należy użyć polecenia cmdlet PlannerUserContent Eksportuj do wyeksportowania zawartości użytkownika z Planner.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parametr

  Opis

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Za pomocą Azure Active Directory ID lub UPN użytkownika, dla którego chcesz wyeksportować zawartość.

  -ExportDirectory

  Miejsce przechowywania plików danych wyjściowych. Folder powinna już istnieje.

  -Nazwa hosta

  Należy używać tego parametru, jeśli masz dostęp do planowania, jeśli nazwa hosta niż task.office.com. Na przykład jeśli masz dostęp do planowania w tasks.office365.uszawierać tasks.office365.us - HostName polecenia.

  Na przykład poniższa będzie eksportu informacje o użytkowniku Adam Malinowski terminarz przy użyciu jego głównej nazwy użytkownika, a zostaną pobrane pliki eksportu do lokalizacji C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Zostanie wyświetlony monit do uwierzytelnienia. Zaloguj się przy użyciu własnego profilu (Office 365 Administrator globalny), nie użytkownika, który chcesz wyeksportować.

 5. Po pomyślnym uruchomieniu polecenia cmdlet programu PowerShell przejdź do swojej lokalizacji eksportu, aby wyświetlić pliki wyeksportowane dane użytkownika.

Zakres eksportowanych i jak ją przeczytać

Po uruchomieniu polecenia cmdlet programu PowerShell, aby wyeksportować dane użytkownika z terminarz, otrzymasz dwa typy plików w folderze lokalizacji plik do pobrania:

 • Plik jednego użytkownika w formacie json z informacje o użytkowniku.

 • Jeden plik json dla każdego planu, w którym użytkownik:

  • Zadania przydzielonych do niego.

  • Zawiera zadanie utworzone przez niego.

Jak odczytywać pliki wyeksportowane

Za pomocą informacji w tej sekcji, aby ułatwić zrozumienie właściwości, które będą wyświetlane w użytkowników i planowanie json pliki, które otrzymujesz.

Plik użytkownika

Nazwa pliku użytkownika będzie poprzedzony "Użytkownika" i identyfikator Microsoft terminarz użytkownika. Ma następujące właściwości:

Właściwość

Opis

User.Id

Microsoft terminarz identyfikator użytkownika.

User.ExternalId

Azure Active Directory identyfikator.

User.DisplayName

Nazwa wyświetlana użytkownika.

User.InternalDisplayName

Nazwa wyświetlana programu Microsoft Planner użytkownika.

User.UserPrincipalName

Użytkownika głównej nazwy (UPN) użytkownika.

User.PrincipalType

Wartość jest zawsze "Użytkownika".

User.UserDetailsId

Unikatowy identyfikator obiektu szczegóły dla użytkownika.

User.ICalendarPublishEnabled

Jeśli wartość True, udostępnianie ICalendar jest włączone dla planu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Wyświetlanie kalendarza planowania w programie Outlook .

User.OptedInNotifications

Powiadomienia, dla których w dwóch przypadkach użytkownika.

User.OptedOutNotifications

Powiadomienia, dla których użytkownik wyrejestrowany.

User.FavoritePlans

Zakładki w przypadku planów, użytkownik ma favorited.

User.FavoritePlans.Id

Identyfikator terminarz Microsoft planu.

User.FavoritePlans.BookmarkName

Nazwa przypisany do zakładki.

User.FavoritePlans.OrderHint

Na potrzeby kolejność sortowania. Zobacz Używanie kolejności wskazówek terminarza firmy Microsoft.

User.RecentPlans

Plany ostatnio otwierane przez użytkownika.

User.RecentPlans.Id

Identyfikator terminarz Microsoft planu.

User.RecentPlans.BookmarkName

Nazwa przypisany do zakładki.

User.RecentPlans.LastAccess

Gdy plan ostatniego otwarcia.

User.UserData

Niestandardowe dane z klient terminarz sieci Web.

User.UserData.Key

Niestandardowe dane klucza.

User.UserData.Value

Niestandardowe dane wartości.

User.AssignedTaskOrdering

Kolejność sortowania dla zadań przydzielonych do użytkownika.

User.AssignedTaskOrdering.PlanId

Identyfikator terminarz Microsoft planu, który zawiera zadania.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Microsoft terminarz identyfikator zadania.

User.AssignedTaskOrdering.Order

Na potrzeby kolejność sortowania. Zobacz Używanie kolejności wskazówek terminarza firmy Microsoft.

User.AssignedTaskOrdering.Title

Tytuł zadania.

Planowanie plików

Nazwy plików plan będzie poprzedzony "Plan" i identyfikator Microsoft terminarz planu. Każdy plik będzie miał następujące właściwości:

Właściwość

Opis

Plan.Id

Identyfikator terminarz Microsoft planu.

Plan.Title

Tytuł planu.

Plan.Owner

Właściciel planu (podmiot grupy lub użytkownika).

Plan.Owner.Id

Identyfikator terminarz Microsoft jednostki (grupy lub użytkownika).

Plan.Owner.ExternalId

Azure Active ID katalogu jednostki (grupy lub użytkownika).

Plan.Owner.DisplayName

Nazwa wyświetlana właściciela (grupy lub użytkownika).

Plan.Owner.UserPrincipalName

Użytkownika głównej nazwy (UPN) w przypadku właściciela użytkownika.

Plan.Owner.PrincipalType

Typ jednostki (grupy lub użytkownika).

Plan.CreatedDate

Data i godzina utworzenia planu.

Plan.CreatedBy

Użytkownik, który utworzył planu. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.CreatedByAppId

Unikatowy identyfikator aplikacji, w której został utworzony plan.

Plan.ModifiedDate

Data i godzina ostatniej aktualizacji planu.

Plan.ModifiedBy

Nazwa użytkownika, którego data ostatniej aktualizacji planu. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.PlanDetailsId

Unikatowy identyfikator obiektu szczegóły planu.

Plan.ICalendarPublishEnabled

Jeśli wartość True, udostępnianie ICalendar jest włączone dla planu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie zadań w kalendarzu .

Plan.CreateTaskCommentWhen

Zdarzenia powodujące komentarz, który można utworzyć dla zadania w planie.

Plan.ReferencesToPlan

Systemy zewnętrzne, zawierających łącza do planu. Na przykład osadzanie planu programu Microsoft Planner w kliencie pulpitu Online programu Project.

Plan.ReferencesToPlan.ExternalId

Identyfikator systemu zewnętrznego dla tego planu.

Plan.ReferencesToPlan.AssociationType

Typ łącza do planu, określony przez aplikację zewnętrznych.

Plan.ReferencesToPlan.CreatedDate

Data i godzina utworzenia obiektu odwołania.

Plan.ReferencesToPlan.OwnerAppId

Identyfikator aplikacji, którą utworzone odwołanie.

Plan.ReferencesToPlan.DisplayNameSegments

Łącza do stron nadrzędnych lokalizacji w tym artykule opisano, co odwołuje się do tego planu.

Plan.ReferencesToPlan.Url

Bezpośrednie łącze do aplikacji, która odwołuje się do planu.

Plan.CategoryDescriptions

Pełny zestaw kategorie dla planu.  Istnieje sześć z tych, które mogą lub nie mogą być używane.

Plan.CategoryDescriptions.Index

Indeks opis kategorii (od 0 do 5).

Plan.CategoryDescriptions.Description

Tekst etykiety dla odpowiedniej wartości indeksu opis kategorii.

Plan.PlanFollowers

Użytkownicy, którzy postępuj zgodnie z planem.

Plan.TimelineId

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.TimelineDisplaySettings

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.TimelineLockedWidth

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.Tasks

Obiekty zadań dla planu.

Plan.Tasks.Id

Unikatowy identyfikator zadania.

Plan.Tasks.Title

Nazwa zadania.

Plan.Tasks.BucketId

Identyfikator terminarz Microsoft łańcucha jest zadanie.

Plan.Tasks.BucketName

Nazwa łańcucha.

Plan.Tasks.PercentComplete

Stan realizacji zadania, z przedziału od 0 do 100.

Plan.Tasks.StartDate

Data zadania Rozpoczęcie według harmonogramu jest.

Plan.Tasks.DueDate

Data zaplanowanego zadania do wykonania.

Plan.Tasks.ConversationThreadId

Unikatowy identyfikator konwersacji z programu Microsoft Exchange.

Plan.Tasks.PreviewType

Podgląd, który jest wyświetlany na karcie zadanie.

Plan.Tasks.OrderHint

Na potrzeby kolejność sortowania. Zobacz Używanie kolejności wskazówek terminarza firmy Microsoft.

Plan.Tasks.CreatedBy

Użytkownik, który utworzył zadanie. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.Tasks.CreatedDate

Data utworzenia zadania.

Plan.Tasks.CompletedBy

Użytkownik, który zakończył zadanie. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.Tasks.CompletedDate

Datę zakończenia zadania.

Plan.Tasks.ModifiedBy

Użytkownik, który ostatniej aktualizacji zadania. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.Tasks.ModifiedDate

Data ostatniej aktualizacji zadania.

Plan.Tasks.AppliedCategories

Etykiety, wybrane z indeksem CategoryDescriptions planu.

Plan.Tasks.TaskDetailsId

Unikatowy identyfikator obiektu szczegóły zadania.

Plan.Tasks.Description

Opis zadania.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatId

Unikatowy identyfikator obiektu, który jest format tablicy zadania.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Na potrzeby kolejność sortowania. Zobacz Używanie kolejności wskazówek terminarza firmy Microsoft.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Wskazówka kolejności dla każdej z osób przydzielonych.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo:

Użytkownik, który jest przydzielone zadanie. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.Order

Kolejność określony przez osoby przydzielonej w widoku przydzielone do zadania.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatId

Unikatowy identyfikator obiektu, który jest format tablicy zadania kolorem.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatOrderHint

Na potrzeby kolejność sortowania. Zobacz Używanie kolejności wskazówek terminarza firmy Microsoft.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatId

Unikatowy identyfikator obiektu pogrupowane według postępu zamiast format kolorem.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Na potrzeby kolejność sortowania. Zobacz Używanie kolejności wskazówek terminarza firmy Microsoft.

Plan.Tasks.TimelineFormatId

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.Tasks.TimelineFormatShowOnTimeline

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.Tasks.TimelineFormatAnchorPosition

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.Tasks.TimelineFormatCalloutHeight

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.Tasks.TimelineFormatColor

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.Tasks.TimelineFormatDrawingStyle

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetX

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetY

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.Tasks.TimelineFormatSwimlane

Ta funkcja została zastąpiona.

Plan.Tasks.References

Łącza zewnętrzne.

Plan.Tasks.References.Url

Adres URL łącza.

Plan.Tasks.References.Alias

Opis łącza.

Plan.Tasks.References.Type

Typ pliku, który jest połączone ze.

Plan.Tasks.References.ModifiedBy

Użytkownik, który ostatniej aktualizacji łącza. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.Tasks.References.ModifiedDate

Data ostatniej aktualizacji łącza.

Plan.Tasks.References.PreviewPriority

Reprezentuje priorytet odwołania mają być wyświetlane jako podgląd nad zadaniem w interfejsie użytkownika. Programu Microsoft Planner wyświetlane są tylko element najwyższy priorytet.

Plan.Tasks.Assignments

Przydziałów zadań.

Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

Przydzielono użytkownika, którego zadania. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

Użytkownik, który przydzielone zadanie. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.Tasks.Assignments.Order

Kolejność przypisania, jeśli zadanie zostało przydzielone do wiele jednostek.

Plan.Tasks.Checklist

Lista kontrolna dla zadania.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Unikatowy identyfikator elementu listy kontrolnej.

Plan.Tasks.Checklist.Title

Nazwa elementu listy kontrolnej.

Plan.Tasks.Checklist.OrderHint

Na potrzeby kolejność sortowania. Zobacz Używanie kolejności wskazówek terminarza firmy Microsoft.

Plan.Tasks.Checklist.IsChecked

Jeśli wartość true, element listy kontrolnej został zakończony.

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedBy

Użytkownik, który Ostatnia aktualizacja listy kontrolnej. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedDate

Data ostatniej aktualizacji listy kontrolnej.

Plan.Buckets

Obiekty kolorem dla planu.

Plan.Buckets.Id

Unikatowy identyfikator pojemnika.

Plan.Buckets.Title

Nazwa łańcucha.

Plan.Buckets.OrderHint

Na potrzeby kolejność sortowania. Zobacz Używanie kolejności wskazówek terminarza firmy Microsoft.

Plan.Buckets.Createdby

Użytkownik, który utworzył pojemnika. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.Buckets.CreatedDate

Data utworzenia pojemnika.

Plan.Buckets.ModifiedBy

Użytkownik, który Ostatnia aktualizacja pojemnika. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Właściwości użytkownika .

Plan.Buckets.ModifiedDate

Data ostatniej aktualizacji pojemnika.

Właściwości użytkownika w pliku Plans.json

Istnieje wiele obiektów Plans.json danych reprezentują użytkownika programu Microsoft Planner i mają podobne właściwości. Obiekty te obejmują:

 • Plan.CreatedBy

 • Plan.ModifiedBy

 • Plan.PlanFollowers

 • Plan.Tasks.CreatedBy

 • Plan.Tasks.CompletedBy

 • Plan.Tasks.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo

 • Plan.Tasks.References.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

 • Plan.Tasks.Checklists.ModifiedBy

 • Plan.Bucket.Createdby

 • Plan.Bucket.Modifiedby

Z powyższych będzie mieć następujące właściwości:

Właściwość

Opis

Identyfikator

Microsoft terminarz identyfikator użytkownika.

ExternalId

Azure Active Directory identyfikator.

DisplayName

Nazwa wyświetlana użytkownika.

UserPrincipalName

Użytkownika głównej nazwy (UPN) użytkownika.

PrincipalType

Typ obiektu (użytkownika lub grupy).

Zobacz też

Usuwanie danych użytkownika w programu Microsoft Planner

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×