Eksplorowanie i nawigowanie projektu za pomocą czytnika ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie projektu za pomocą czytnika ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aplikacja Project 2016 zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, w tworzeniu projektów i zarządzaniu ich danymi. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu dostępnych na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Project 2016.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Informacje o układzie programu Project 2016

Po otwarciu programu Project 2016 po lewej stronie nazwy pliku w górnej części ekranu jest wyświetlana nazwa typu bieżącego widoku. Program Project 2016 jest zazwyczaj otwierany w widoku Wykres Gantta.

Przyciski kontrolek aplikacji, na przykład Minimalizuj i Zamknij, znajdują się w prawym górnym rogu. Konfigurowalny pasek narzędzi Szybki dostęp jest domyślnie wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu. Zawiera on często używane polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij i Wykonaj ponownie.

Poniżej tego paska narzędzi znajduje się zestaw kart wstążki. Zawiera następujące karty:

 • Plik

 • Zadanie

 • Zasób

 • Raport

 • Projekt

 • Widok

 • Format

Pod kartami widać wstążkę. Po wybraniu karty jest wyświetlana właściwa dla niej wstążka, zawierająca opcje uporządkowane w grupach. Na przykład po wybraniu karty Widok jest wyświetlana wstążka umożliwiająca wybranie różnych opcji dotyczących wyświetlania danych w pliku.

Po prawej stronie kart znajduje się pole tekstowe wyszukiwania Powiedz mi. Na prawym końcu znajduje się przycisk do przesyłania opinii Chcesz pomóc w ulepszaniu pakietu Office? oraz przyciski Przywróć okno i Zamknij okno.

Zawartość danych projektu jest wyświetlana poniżej wstążki i zajmuje największą część okna.

W dolnej części okna znajduje się Pasek stanu, który można dostosowywać, zawierający informacje o stanie, wybrane przyciski szybkiego dostępu, na przykład do poszczególnych widoków, oraz suwak powiększenia.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby nawigować w programie Project 2016 i przechodzić między elementami na ekranie, użyj następujących skrótów:

 • Aby przejść do przodu, naciśnij klawisz Tab. Aby przejść wstecz, naciśnij klawisze Shift+Tab.

 • Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby rozwinąć listę lub menu podrzędne, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół.

 • Aby przeglądać menu lub listy, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

 • Aby wybrać pozycję z listy, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Praca z widokami w programie Project 2016 przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Project 2016

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Umożliwia Project Online przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowane czytnika ekranu Windows Eksplorowanie i nawigowanie elementów ekranu i widoków.

Project Online jest oparte na sieci web narzędzia do zarządzania wieloma projektami, śledzenie postępu, i wymaga bilansowania zasobów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W przypadku skrótów klawiaturowych przejdź do skróty klawiaturowe w usłudze Project Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Użycie Project Online, firma Microsoft zaleca używanie Microsoft Edge jako przeglądarki sieci web. Ponieważ Project Online działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — Project Online.

W tym temacie

Przejście za pośrednictwem i wewnątrz elementów ekranu głównego

Aby przechodzić za pośrednictwem i wewnątrz Project Online elementów ekranu, naciśnij klawisz (do przodu) klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab (wstecz). Aby wybrać element w elemencie, naciśnij klawisz Enter.

Fokus jest przenoszony do następujących elementów:

 • Obszaru głównej zawartości na środku ekranu. Zawartość zależy od wybranego widoku. Obszar zawiera dane głównym projektów w tabeli.

 • Pasek poziomy aplikacji u góry ekranu. Słyszysz: "Uruchamianie aplikacji, element menu". Możesz skorzystać, na przykład powiadomienia aplikacji, ustawieniami i pomocy.

 • Pasek poziomy karty. Program Narrator informuje o nazwy bieżącej karty. Można również nacisnąć klawisze Ctrl + F6, aby przejść bezpośrednio do karty. Dostępne karty zależy od tego, w widoku i wybranej obszaru głównej zawartości. Na pasku kart można aktywować wstążki, która zawiera opcje edycji dla bieżącego zaznaczenia. Aby aktywować na Wstążce, naciśnij klawisz Enter, gdy na karcie.

 • Pozioma wstążki (po uaktywnieniu) poniżej na pasku aplikacji. Po aktywowaniu wstążki fokus jest przenoszony do pierwszego przycisku włączony i program Narrator informuje o przycisku. Aby rozwinąć przycisk menu, naciśnij klawisze Ctrl + spacja. Aby zwinąć przycisk menu, naciśnij klawisz Esc. Dostępne opcje zależą od wybranej karty.

 • Wiersz nagłówka w poziomie. Słyszysz: "Aplikacji Project web app." W wierszu nagłówka masz dostęp do pola tekstowego wyszukiwania i wyświetlanie dla użytkowników domowych.

 • Pionowy pasek nawigacyjny lewej strony ekranu. Słyszysz: "Projekty". Jeśli widok jest zaznaczone, słychać nazwę widoku, a następnie "Obecnie wybrany". Jeśli widok nie jest zaznaczone, możesz usłyszeć nazwę widoku, a następnie "Łączem". Na pasku nawigacyjnym można wybrać widok, który chcesz, na przykład zadań lub zasobów. Można również edytować łącza nawigacji dostępne lub dodać nowe łącza.

Nawigowanie główne widoki

Aby poruszać się wewnątrz widoki Project Online, naciśnij klawisz (do przodu) klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab (wstecz). Główne widoki zawierają dane głównie w tabelach. Po wprowadzeniu tabeli w tabeli i jej szczegóły informuje o Narratora. Podczas przeglądania tabeli słyszysz zawartości komórki.

Project Online zawiera następujące główne widoki: Strona główna, Centrum projektów, zatwierdzenia, zadań, zasobów i raportów.

Widok Narzędzia główne

Po pierwszym zalogowaniu się celu Project Online, widok jest otwierany w widoku dla użytkowników domowych. Z widoku dla użytkowników domowych masz dostęp do głównych funkcji aplikacji. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem aplikacji, możesz uzyskać informacje o funkcjach aplikacji lub przejdź bezpośrednio do tworzenia lub importowania projektów. Możesz również przejść do projektów, zatwierdzenia lub zadania.

Podczas przeglądania widoku Strona główna programu Narrator informuje o skróty do główne funkcje dostępne w widoku. Słyszysz, na przykład "Utwórz lub zaimportuj projekty" lub "Zadania", a po nim liczba nowych zadań.

Aby powrócić do widoku Strona główna z każdego z pozostałych widoków, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "aplikacji Project web app, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Widok Centrum projektów

Widoku Centrum projektów zawiera listę wszystkich projektów, które mogą uzyskiwać dostęp do tabeli. Można wybrać projekt i przejdź do edytowania harmonogramu projektu lub szczegóły.

Widok Centrum zatwierdzania

Widok Centrum zatwierdzania zawiera listę wszystkich zatwierdzeń grafiku recenzji w tabeli. Można wybrać element w tabeli i przejdź do zatwierdzanie lub odrzucanie grafiku.

Widok zadania

Widok zadania zawiera listę zadań programu project w tabeli. Możesz zaznaczyć zadanie i edytować szczegóły dotyczące zadania.

Wyświetlanie Centrum zasobów

Wyświetlanie Centrum zasobów zawiera listę dostępnych zasobów w tabeli. Można dodawać nowych zasobów lub edytowanie bieżącego z nich. Można także przejść, przydziały zasobów, planowaniu i zasobów równoczesne żądania stron.

Widok Raporty

Widok Raporty listy raportów w bibliotece SharePoint Online. Można przekazać raportu lub tworzenie nowych neutralna jeden z SharePoint Online. Widok Raporty zawiera narzędzi SharePoint Online u góry obszaru głównej zawartości.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące nawigowanie w SharePoint Online przejdź do Dowiedz się, jak przejść usługi SharePoint Online przy użyciu funkcje ułatwień dostępu.

Przechodzenie między widokami

Możesz łatwo przenieść z jednego widoku do drugiego.

Uwaga: Aby przejść do widoku dla użytkowników domowych, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "aplikacji Project web app, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 1. W dowolnym widoku naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz widok, który chcesz, na przykład "zadania, łącza."

 2. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty widok i Narratora informuje o nazwę widoku, na przykład "Zadania".

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą czytnika ekranu do przeglądania lub edytowania istniejącego projektu w programie Project

Skróty klawiaturowe w aplikacji Project Online

Podstawowe zadania w programie Project przy użyciu czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×