Edytowanie szablonów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niezależnie od tego, czy zaczynasz pracę od wbudowanego szablonu, czy aktualizujesz własny szablon wbudowane narzędzia programu Word ułatwiają dostosowywanie szablonów do potrzeb. Aby zaktualizować szablon, otwórz ten plik, wprowadź odpowiednie zmiany i zapisz szablon.

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 2. Kliknij dwukrotnie ten komputer. (W programie Word 2013, kliknij dwukrotnie pozycję komputer ).

 3. Przejdź do folderu Niestandardowe szablony pakietu Office znajdującego się w folderze Moje dokumenty.

 4. Kliknij swój szablon i kliknij przycisk Otwórz.

 5. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie zapisz i zamknij szablon.

Tworzenie szablonów

Dodawanie bloków konstrukcyjnych do szablonu

Dodawanie kontrolek zawartości do szablonu

Dodawanie kontrolek zawartości

Wstawianie kontrolki tekstu, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać tekst

Wstawianie kontrolki obrazu

Wstawianie pola kombi lub listy rozwijanej

Wstawianie kontrolki selektora dat

Wstawianie pola wyboru

Wstawianie kontrolki galerii bloków konstrukcyjnych

Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości

Dodawanie tekstu instruktażowego do szablonu

Zabezpieczanie szablonu

Zabezpieczanie części szablonu

Przypisywanie hasła do szablonu

Dodawanie bloków konstrukcyjnych do szablonu

Bloki konstrukcyjne to fragmenty zawartości lub inne części dokumentu przeznaczone do wielokrotnego użycia, które są przechowywane w galeriach, aby były przez cały czas dostępne i gotowe do ponownego zastosowania. Bloki konstrukcyjne można również zapisywać i rozpowszechniać razem z szablonami.

Na przykład można utworzyć szablon raportu z dwoma typami pism przewodnich do wyboru, na podstawie którego użytkownicy będą mogli tworzyć własne raporty.

Dodawanie kontrolek zawartości do szablonu

Dostosuj swoje szablony, dodając i konfigurując kontrolki zawartości, takie jak kontrolki tekstu sformatowanego, obrazy, listy rozwijane i selektory danych.

Możesz na przykład utworzyć szablon zawierający listę rozwijaną. Jeśli zezwolisz na edytowanie listy rozwijanej, inne osoby będą mogły zmieniać opcje listy odpowiednio do swoich potrzeb.

Uwaga: Jeśli kontrolki zawartości są niedostępne, być może otwarty dokument lub szablon został utworzony we wcześniejszej wersji programu Word. Aby korzystać z kontrolek zawartości, musisz skonwertować dokument do formatu pliku programu Word 2013, klikając pozycję Plik > Informacje > Konwertuj, a następnie klikając przycisk OK. Po skonwertowaniu dokumentu lub szablonu zapisz go.

Aby można było dodać kontrolki zawartości, trzeba wyświetlić kartę Deweloper.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

 2. W obszarze Dostosuj Wstążkę wybierz pozycję Karty główne.

 3. Na liście zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

Włączanie karty Deweloper na wstążce programu Word

Dodawanie kontrolek zawartości

Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, a następnie wstaw odpowiednie kontrolki.

przycisk trybu projektowania na karcie Deweloper

Wstawianie kontrolki tekstu, w której użytkownicy będą mogli wprowadzać tekst

W przypadku kontrolki zawartości tekstu sformatowanego użytkownicy mogą formatować tekst przy użyciu pogrubienia lub kursywy i mogą wpisywać wiele akapitów. Aby ograniczyć elementy dodawane przez użytkowników, wstaw kontrolkę zawartości tekstu zwykłego.

 1. Kliknij w dokumencie w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości — tekst sformatowany kontrolka tekstu sformatowanego lub pozycję Formant zawartości — zwykły tekst kontrolka zwykłego tekstu .

Wstawianie kontrolki obrazu

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki kliknij pozycję Kontrolka obrazu kontrolka obrazu .

Wstawianie pola kombi lub listy rozwijanej

W polu kombi użytkownicy mogą wybierać opcję z gotowej listy lub wpisywać własne informacje. Na liście rozwijanej użytkownicy mogą wybierać tylko jedną pozycję z dostępnych na liście.

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości — pole kombi kontrolka pola kombi lub pozycję Formant zawartości — lista rozwijana kontrolka listy rozwijanej .

 2. Zaznacz kontrolkę zawartości, a następnie na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 3. Aby utworzyć listę pozycji do wyboru, kliknij przycisk Dodaj w obszarze Właściwości pola kombi lub Właściwości listy rozwijanej.

 4. Wpisz opcję w polu Nazwa wyświetlana, na przykład Tak, Nie lub Być może. Powtórz ten krok dla wszystkich opcji listy rozwijanej.

 5. Wypełnij wszystkie inne potrzebne właściwości.

Uwaga: Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nie można edytować zawartości użytkownicy nie będą mogli kliknąć wybranej pozycji..

Wstawianie kontrolki selektora dat

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę selektora dat.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości — selektor dat kontrolka selektora dat .

Wstawianie pola wyboru

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę pola wyboru.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości pola wyboru kontrolka pola wyboru .

Wstawianie kontrolki galerii bloków konstrukcyjnych

Kontrolki bloków konstrukcyjnych przydają się, jeśli użytkownicy mają wybierać określony blok tekstu.

Na przykład kontrolki bloków konstrukcyjnych są pomocne podczas tworzenia szablonu umowy, w którym trzeba dodać różne bloki tekstu standardowego w zależności od określonych wymogów umowy. Dla każdej wersji tekstu standardowego można utworzyć kontrolki zawartości tekstu sformatowanego, a następnie umieścić je w kontrolce galerii bloków konstrukcyjnych, który będzie ich kontenerem.

Kontrolkę bloku konstrukcyjnego można także umieścić w formularzu.

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić kontrolkę.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Formant zawartości — galeria bloków konstrukcyjnych kontrolka galerii bloków konstrukcyjnych .

 3. Kliknij kontrolkę zawartości, aby ją zaznaczyć.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 5. Kliknij pozycję Galeria i pozycję Kategoria dla bloków konstrukcyjnych, które mają być dostępne w kontrolce bloku konstrukcyjnego.

Ustawianie lub zmienianie właściwości kontrolek zawartości

 1. Zaznacz kontrolkę zawartości, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości zdecyduj, czy w razie użycia tego szablonu przez inne osoby kontrolkę zawartości można usuwać lub edytować.

 3. Aby zachować kilka kontrolek zawartości lub nawet kilka akapitów tekstu razem, zaznacz kontrolki lub tekst, a następnie w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj.

  tryb dewelopera — przycisk grupowania

Możesz mieć na przykład oświadczenie składające się z trzech akapitów. Jeśli użyjesz polecenia Grupuj, aby pogrupować te akapity, oświadczenia składającego się z trzech akapitów nie będzie można edytować, a usunąć je będzie można tylko jako grupę.

Dodawanie tekstu instruktażowego do szablonu

Teksty instruktażowe mogą zwiększyć użyteczność tworzonego szablonu. Domyślny tekst instruktażowy w kontrolkach zawartości można zmienić.

Aby dostosować domyślny tekst instruktażowy dla użytkowników szablonu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Tryb projektowania.

  przycisk trybu projektowania na karcie Deweloper

 2. Kliknij kontrolkę zawartości, w której chcesz skorygować zastępczy tekst instruktażowy.

 3. Zmień tekst zastępczy i odpowiednio go sformatuj.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania, aby wyłączyć funkcję projektowania i zapisać tekst instruktażowy.

Zabezpieczanie szablonu

Istnieje możliwość zabezpieczenia poszczególnych kontrolek zawartości w szablonie przed usuwaniem lub edytowaniem danej kontrolki zawartości lub grupy kontrolek przez inne osoby. Można również zapewnić ochronę całej zawartości szablonu przy użyciu hasła.

Zabezpieczanie części szablonu

 1. Otwórz szablon, który chcesz zabezpieczyć.

 2. Zaznacz kontrolki zawartości, w których chcesz ograniczyć możliwość wprowadzania zmian.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele kontrolek, przytrzymuj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania kontrolek.

 3. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Grupuj, a następnie kliknij ponownie polecenie Grupuj.

  tryb projektowania — kontrolki grupowania

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości.

  tryb dewelopera — właściwości kontrolki

 5. W oknie dialogowym Właściwości formantu zawartości w obszarze Blokowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Nie można usunąć formantu zawartości, co umożliwi edytowanie zawartości kontrolki, ale zablokuje możliwość usunięcia kontrolki z szablonu lub dokumentu utworzonego na podstawie tego szablonu.

  • Zaznacz pole wyboru Nie można edytować zawartości, co umożliwi usuwanie kontrolki, ale uniemożliwi edytowanie jej zawartości.

Tego ustawienia należy użyć, aby ochronić dołączany tekst. Jeśli użytkownik często dołącza oświadczenie, można na przykład sprawić, że tekst pozostanie zawsze taki sam, a jednocześnie zachować możliwość usunięcia oświadczenia w dokumentach, w których nie będzie ono wymagane.

Przypisywanie hasła do szablonu

W celu przypisania hasła do dokumentu, aby tylko recenzenci znający to hasło mogli usuwać zabezpieczenie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz szablon, do którego chcesz przypisać hasło.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Ogranicz edytowanie.

 3. W obszarze Rozpoczynanie wymuszania kliknij opcję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 4. Wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

Ważne: Jeśli hasło nie zostanie określone, wszyscy użytkownicy będą mogli zmieniać ograniczenia edycji.

Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć długość co najmniej 8 znaków. Ogólnie im dłuższe hasło, tym bardziej bezpieczne.

Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×