Edytowanie danych w kwerendzie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niekiedy występują sytuacje, w których nie można edytować danych w widok arkusza danych kwerendy w celu zmienienia danych w tabeli źródłowej. Ten artykuł pomaga zrozumieć, kiedy można edytować dane kwerendy, kiedy nie można edytować danych kwerendy oraz w jaki sposób zmienić projekt kwerendy, aby można było edytować jej dane źródłowe.

W tym artykule

Wprowadzenie

Kiedy można edytować dane w kwerendzie?

Kiedy nie można edytować danych w kwerendzie?

Jak zmienić kwerendę, aby można było edytować jej dane?

Wprowadzenie

Niekiedy po otwarciu kwerendy w widoku Arkusz danych użytkownik chce edytować dane. Być może wystąpił błąd lub niektóre informacje stały się nieaktualne. W zależności od tego, jak skonstruowano kwerendę, można edytować dane bezpośrednio w arkusz danych kwerendy.

Jeśli użytkownik próbuje edytować dane w arkuszu danych kwerendy, ale nic się nie dzieje lub system Windows odtwarza dźwięk, a edycja nie dochodzi do skutku, oznacza to, że nie można przeprowadzić edycji. Kwerenda może nie być dostępna do edycji — na przykład w przypadku kwerendy krzyżowej. Jedyne pole, które użytkownik próbuje edytować, może być niedostępne do edycji — może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy pole jest oparte na funkcji agregującej, takiej jak średnia. W każdym z tych przypadków może istnieć czynność, której wykonanie pozwoli przeprowadzić edycję.

W celu zaktualizowania danych w tabeli — oprócz edycji danych w widoku Arkusz danych kwerendy — można również użyć zapytanie aktualizujące. W tym artykule nie opisano kwerend aktualizujących.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kwerend aktualizujących zobacz artykuł Tworzenie i uruchamianie kwerendy aktualizującej.

Gdy użytkownik chce edytować dane w widoku Arkusz danych kwerendy, chce najczęściej również zapisać wprowadzone zmiany w tabelach, na których dana kwerenda jest oparta. Jeśli użytkownik nie chce zmieniać danych w tych tabelach, ale mimo to chce edytować dane i zachować je po zakończeniu edycji, może użyć zapytanie tworzące tabele, aby najpierw utworzyć nową tabelę, której dane będzie mógł edytować. Kwerendy tworzącej tabele można również użyć w celu zapisania wyników kwerendy, która nie umożliwia edycji w formie nowej tabeli, a następnie edytowania danych w tej nowej tabeli. W tym artykule nie omówiono sposobów tworzenia i uruchamiania kwerend tworzących tabele.

Aby uzyskać więcej informacji o kwerendach tworzących tabele, zobacz Tworzenie kwerendy tworzącej tabele.

Początek strony

Kiedy można edytować dane w kwerendzie?

Dane w kwerendzie można edytować zawsze, gdy kwerenda jest oparta tylko na jednej tabeli albo na dwóch tabelach, które są powiązane relacja jeden-do-jednego.

Uwaga: Nawet jeśli można edytować dane w kwerendzie, niektóre pola mogą być niedostępne do edycji. Takie przypadki są wyszczególnione w poniższej sekcji.

Początek strony

Kiedy nie można edytować danych w kwerendzie?

Nigdy nie można edytować danych w kwerendzie, jeśli:

 • Kwerenda jest zapytanie krzyżowe.

 • Kwerenda jest zapytanie specyficzne dla języka SQL.

 • Pole, które użytkownik próbuje edytować jest pole obliczeniowe. W tym przypadku istnieje niekiedy możliwość edytowania innych pól.

 • Kwerenda jest oparta na co najmniej trzech tabelach i występuje relacja wiele-do-jednego-do-wielu.

  Uwaga: Chociaż nie można edytować arkusza danych kwerendy w tym przypadku, gdy właściwość RecordsetType formularza jest ustawiona na dynamiczny (Niespójne aktualizacje)można edytować danych w formularzu.

 • Kwerenda zawiera klauzulę GROUP BY.

Początek strony

Jak zmienić kwerendę, aby można było edytować jej dane?

W poniższej tabeli wyszczególniono przypadki, w których nie można edytować kwerendy, oraz podano odpowiadające tym przypadkom metody, które udostępniają arkusz danych kwerendy do edycji.

Wartości w arkuszu danych kwerendy nie można edytować, jeśli:

Aby udostępnić arkusz danych kwerendy do edycji:

Właściwość kwerendy Wartości unikatowe jest ustawiona na Tak.

Ustaw właściwość kwerendy Wartości unikatowe na Nie.

Aby dowiedzieć się, jak ustawić tę właściwość, zobacz poniższą sekcję — Ustawianie właściwości Wartości unikatowe na Nie.

Kwerenda zawiera połączoną tabelę baza danych ODBC bez indeks unikatowy lub tabelę programu Paradox bez klucz podstawowy.

Dodaj klucz podstawowy lub indeks unikatowy do połączonej tabeli przy użyciu metod dostarczonych przez dostawcę połączonej bazy danych.

Użytkownik nie ma uprawnień Aktualizacja danych dla odpowiedniej tabeli.

Przypisz uprawnienia Aktualizacja danych.

Kwerenda zawiera kilka tabel lub kwerend, które nie są sprzężone linią sprzężenia w widoku Projekt.

Utwórz odpowiednie sprzężenia.

Aby dowiedzieć się, jak utworzyć sprzężenia, zobacz sekcję Tworzenie sprzężeń.

Baza danych jest otwarta tylko do odczytu lub znajduje się na dysku o takim atrybucie.

Zamknij bazę danych i otwórz ją ponownie bez wybierania opcji Otwórz tylko do odczytu. Jeśli baza danych znajduje się na dysku tylko do odczytu, usuń z dysku atrybut tylko do odczytu lub przenieś bazę danych na dysk, który nie ma atrybutu tylko do odczytu.

Pole w rekordzie, który użytkownik próbuje zaktualizować, zostało usunięte lub jest zablokowane przez innego użytkownika.

Zaczekaj, aż rekord zostanie odblokowany. Zablokowany rekord można zaktualizować zaraz po jego odblokowaniu. Zaczekaj, aż inny użytkownik zakończy operację, która zablokowała rekord.

Kwerenda jest oparta na tabelach z relacja jeden-do-wielu, a pole sprzężenia ze strony „wiele” nie jest polem wyjściowym. W tym przypadku nie można edytować danych w polu sprzężenia ze strony „jeden”.

Dodaj pole sprzężenia ze strony „wiele” relacji do pól wyjściowych kwerendy.

Aby dowiedzieć się, jak dodać pole sprzężenia, zobacz sekcję Dodawanie pola sprzężenia ze strony „wiele” do pól wyjściowych kwerendy.

Pole sprzężenia ze strony „wiele” (po edytowaniu danych) jest na stronie „jeden”.

Naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+F9, aby przekazać wprowadzone zmiany i odświeżyć kwerendę.

Istnieje puste pole z tabeli po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu, a sprzężenie jest prawym sprzężeniem zewnętrznym.

Upewnij się, że pole po stronie „jeden” zawiera wartość. Pole sprzężenia po stronie „wiele” można edytować tylko wtedy, gdy w tym polu po stronie „jeden” znajduje się jakaś wartość.

Użytkownik korzysta z połączonej tabeli bazy danych ODBC, a nie wszystkie pola indeksu unikatowego połączonej tabeli są ujęte w wynikach kwerendy.

Dodaj wszystkie pola z indeksu unikatowego tabeli ODBC do pól wyjściowych kwerendy.

Aby dowiedzieć się, jak dodawać pola, zobacz sekcję Dodawanie pól indeksu unikatowego z połączonej tabeli ODBC.


Początek strony

Ustawianie właściwości Wartości unikatowe na Nie

 1. Otwórz kwerendę w widoku Projekt.

 2. Jeśli Arkusz właściwości nie jest otwarty, otwórz go przez naciśnięcie klawisza F4. Kliknij jednokrotnie w siatce projektu kwerendy, aby mieć pewność, że w arkuszu właściwości są wyświetlane właściwości kwerendy, a nie właściwości pola.

 3. W arkuszu właściwości znajdź pole właściwości Wartości unikatowe. Kliknij pole obok niego, kliknij strzałkę w tym polu, a następnie kliknij pozycję Nie.

Tworzenie sprzężeń

 1. Otwórz kwerendę w widoku Projekt.

 2. Dla każdej tabeli lub kwerendy, dla której chcesz utworzyć sprzężenie z inną tabelą lub kwerendą, przeciągnij pole sprzężenia z tej tabeli lub kwerendy do odpowiedniego pola w tabeli lub kwerendzie, na której chcesz utworzyć sprzężenie.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu sprzężeń, zobacz Sprzęganie tabel i kwerend.

Dodawanie pola sprzężenia ze strony „wiele” do pól wyjściowych kwerendy

 1. Otwórz kwerendę w widoku Projekt.

 2. W projektancie kwerend odszukaj sprzężenie, które odpowiada właściwej relacji jeden-do-wielu.

 3. Kliknij dwukrotnie pole sprzężenia ze strony „wiele” relacji jeden-do-wielu. Pole sprzężenia pojawi się w siatce pól, wskazując, że jest teraz polem wyjściowym.

Dodawanie pól indeksu unikatowego z połączonej tabeli ODBC

 1. Otwórz kwerendę w widoku Projekt.

 2. W projektancie kwerend odszukaj połączoną tabelę ODBC.

 3. Dla pól indeksu unikatowego będzie obok nazwy pola wyświetlany symbol klucza. Kliknij dwukrotnie każde pole, które nie znajduje się jeszcze w siatce pól. Każde pole zostanie wyświetlone w siatce pól, wskazując że jest teraz polem wyjściowym.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×