Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Excel dla systemu Windows w Office 365 zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają użytkownikom ograniczoną sprawność ruchową, wady wzroku i inne ograniczenia sprawności do pracy z plikami. Oznacza to, że za pomocą programu Excel skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne dla systemu Windows, z czytnika ekranu, takich jak program Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows lub JAWS lub narzędzie rozpoznawania mowy, takich jak rozpoznawanie mowy w systemie Windows do pracy z Excel.

Wiele funkcji ułatwień dostępu, takich jak czytniki zawartości ekranu, narzędzia do rozpoznawania mowy i narzędzia do ustawiania kontrastu kolorów, jest charakterystycznych dla platformy, na przykład systemu Windows, Mac lub Android. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu działających na Twoim urządzeniu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365. Aby uzyskać pomoc dotyczącą wykonywania typowych zadań w programie Excel dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows, zobacz Obsługa ułatwień dostępu w programie Excel.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu programu Excel

W programie Excel nazwa skoroszytu jest wyśrodkowana w górnej części ekranu. Kontrolki aplikacji, takie jak Minimalizuj czy Zamknij, znajdują się w prawym górnym rogu. Pasek narzędzi Szybki dostęp jest domyślnie wyświetlany w lewej górnej części ekranu. Pasek ten jest konfigurowalny i zawiera często używane polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij i Wykonaj ponownie.

Pod paskiem narzędzi znajdują się karty wstążki, takie jak Narzędzia główne, Wstawianie, Dane, Recenzja czy Power Pivot. Wybranie danej karty spowoduje pojawienie się pod wierszem kart wstążki powiązanej z tą kartą. Każda wstążka zawiera pogrupowane polecenia. Na przykład po wybraniu karty Wstawianie pojawi się odpowiednia wstążka, która umożliwi wstawianie do arkusza różnych elementów, takich jak tabele, wykresy, hiperlinki czy ilustracje.

Siatka komórek aktywnego arkusza jest wyświetlana pod wstążką i zajmuje większość obszaru strony. Niektóre polecenia, takie jak Recenzuj czy Znajdź, powodują otwarcie okna na środku arkusza. Inne polecenia, takie jak Udostępnij, powodują otwarcie okienka po prawej lub lewej stronie arkusza.

Poniżej siatki komórek znajduje się pasek zawierający kartę dla każdego arkusza skoroszytu. Aby wybrać jakiś arkusz, możesz przewinąć ten wiersz kart. Obecnie wybrany arkusz jest określany jako „aktywny arkusz”.

U dołu okna programu Excel znajduje się pasek stanu. Po prawej stronie paska stanu znajdują się polecenia dotyczące wyświetlania arkusza (na przykład widok Normalny lub Podgląd podziału stron) oraz przycisk i kontrolka suwaka Powiększenie. Zaznaczenie grupy komórek powoduje wyświetlenie na pasku stanu informacji o średniej, liczbie i sumie wartości liczbowych z zaznaczonych komórek. Informacje wyświetlane na pasku stanu możesz zmienić przez dostosowanie sposobu, w jaki program Excel podsumowuje dane. Aby dostosować pasek stanu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Pasek stanu, pasek narzędzi”. (W Narratorze usłyszysz „Włączono, przycisk Normalny”). Naciśnij klawisze Shift+F10. W menu Dostosuj pasek stanu wybierz odpowiednie opcje (na przykład Licznik wartości liczbowych, Maksimum, Minimum czy Scroll Lock), używając klawiszy Strzałka w górę oraz Strzałka w dół i naciskając klawisz Enter.

Nawigowanie przy użyciu samej klawiatury

Aby poruszać się po programie Excel między elementami ekranu — arkuszem, wstążką, okienkiem zadań (jeśli jest otwarte) i paskiem stanu/paskiem narzędzi — naciskaj klawisz F6 (do przodu) lub klawisze Shift+F6 (do tyłu).

 • Aby przejść do następnego okna skoroszytu, gdy jest otwarte więcej niż jedno okno, naciśnij klawisze Ctrl+F6.

 • Aby przechodzić między komórkami lub kolumnami w tabeli, używaj klawisza Tab (do przodu) lub klawiszy Shift+Tab (do tyłu) bądź klawiszy strzałek. Aby zaznaczyć komórkę, przenieś na nią fokus.

 • Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter. Aby opuścić menu lub tryb, naciśnij klawisz Esc.

 • Aby przejść do następnego lub poprzedniego arkusza w otwartym skoroszycie, naciśnij klawisze Ctrl+Page Down lub Ctrl+Page Up.

Porada: Aby szybko przenieść fokus do pierwszego kształtu przestawnego, takiego jak pole tekstowe lub obraz, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Aby następnie przechodzić między kształtami przestawnymi, naciśnij klawisz Tab. Aby powrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Excel dla komputerów Mac w usłudze Office 365 zawiera narzędzia i funkcje, które mogą ułatwić osób niepełnosprawnych. Za pomocą Excel dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowany czytnik ekranu systemu Mac OS.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień ułatwień dostępu i funkcje, które działają w urządzeniu zobacz Konfigurowanie urządzenia do pracy z ułatwień dostępu w usłudze Office 365. Aby uzyskać pomoc dla wykonywanie typowych zadań w Excel dla komputerów Mac, zobacz Funkcje ułatwień dostępu pomocy technicznej dla programu Excel.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu programu Excel dla komputerów Mac

Po otwarciu Excel dla komputerów Mac u góry ekranu, zostanie wyświetlone Excel menu z jego elementami menu dodany po Apple menu. Poniżej na pasku narzędzi pojawi się nazwa dokumentu, wyśrodkowane. Pasek narzędzi Szybki dostęp znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Ten pasek narzędzi zawiera często używane polecenia, takich jak Zapisywanie, Cofnij i Wykonaj ponownie. Pole wyszukiwania oraz ikonę Opcje udostępniania są w tym samym wierszu, a po prawej stronie ekranu. Poniżej nich jest menu Pomoc ulepszyć pakiet Office.

Pod tym paskiem narzędzi znajdziesz zestaw kart wstążki, takich jak Wstawianie czy Widok. Pod kartami widać wstążkę. Po wybraniu karty pojawi się odpowiednia wstążka. Każda wstążka zawiera pogrupowane polecenia. Na przykład karta Wstawianie przełącza do wstążki, która umożliwia wybieranie różnych elementów, takich jak tabele czy obrazy, i wstawianie ich do dokumentu.

Poniżej wstążki znajduje się pole Nazwa i pasek Formuła. W polu Nazwa jest wyświetlana nazwa lub lokalizacja obecnie zaznaczonej komórki w arkuszu. Pasek Formuła zawiera zawartość bieżącej komórki i umożliwia wprowadzanie tekstu lub formuł używanych przez program Excel do wykonywania obliczeń.

Poniżej znajduje się skoroszyt z otwartym bieżącym arkuszem. Arkusz zajmuje większą część ekranu. Nowy arkusz zawiera siatkę pustych komórek. U góry arkusza znajdują się nagłówki kolumn, litery lub kombinacje liter określające poszczególne kolumny. Po lewej stronie arkusza i wzdłuż lewej krawędzi znajdują się numery wierszy — po jednym dla każdego wiersza — począwszy od 1. Wspomniane wcześniej pole Nazwa identyfikuje komórki według litery kolumny i numeru wiersza, na przykład C3.

Ponadto u dołu po lewej stronie arkusza znajduje się zestaw kart — po jednej dla każdego arkusza w skoroszycie — oraz przycisk służący do dodawania nowego arkusza, a po prawej stronie znajduje się pasek stanu z przyciskami do zmieniania układu strony, powiększenia itp.

Nawigowanie w programie Excel dla komputerów Mac

Po otwarciu skoroszytu domyślnie fokus znajduje się w bieżącym arkuszu. Aby uzyskać dostęp do innych obszarów, naciśnij klawisz Fn + F6. Lub z funkcją VoiceOver w, naciśnij klawisze VO + Strzałka w lewo i VO + Strzałka w prawo. Naciśnięcie klawiszy Fn + F6 w pętli obszarów interfejsu:

 • Przycisk Otwórz lub górny pasek narzędzi

 • Bieżąca karta na wstążce

 • Pole Nazwa na pasku narzędzi

 • Arkusz

 • Przycisk Gotowe na pasku stanu

W przypadku wielu klawiatur klawiszom funkcyjnym są domyślnie przypisane specjalne funkcje. Aby użyć klawisza funkcyjnego do innych celów, musisz jednocześnie nacisnąć klawisz Fn i klawisz funkcyjny. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza Fn za każdym razem, gdy używasz klawisza funkcyjnego, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple.

Nawigowanie w skoroszycie

 • Aby wstawić nowy arkusz, naciśnij klawisze Fn+Shift+F11. (Ta kombinacja działa tylko wtedy, gdy nie przypisano domyślnej funkcji do klawisza F11).

 • Aby przejść do kolejnego arkusza w skoroszycie, naciśnij klawisze Opcja+strzałka w prawo.

 • Aby przejść do poprzedniego arkusza w skoroszycie, naciśnij klawisze Opcja+strzałka w lewo.

Nawigowanie w arkuszu

Aby przejść do arkusza i rozpocząć pracę, naciskaj klawisze Fn+F6, aż do wyświetlenia odpowiedniego arkusza.

 • Aby przechodzić między komórkami w arkuszu, naciskaj klawisze strzałek. (Należy zauważyć, że funkcja VoiceOver nie zawsze wypowiada nazwy komórek podczas przechodzenia między nimi.)

 • Aby wprowadzić tekst lub formułę w bieżącej komórce, wpisz tekst lub formułę.

 • Aby edytować bieżącą komórkę, naciśnij klawisz F2, a następnie przejdź do miejsca, które chcesz edytować, za pomocą klawiszy strzałek. Aby opuścić komórkę po zakończeniu edytowania, naciśnij klawisz Return.

 • Aby zaznaczyć zakres komórek, umieść fokus w komórce, która ma być początkiem zakresu, a następnie przytrzymaj klawisz Shift, naciskając klawisze strzałek w celu zaznaczenia komórek.

Korzystanie z menu kontekstowego

Menu kontekstowe zawiera wiele różnych typowych akcji, takich jak wycinanie, kopiowanie, wklejanie i czyszczenie. Aby otworzyć menu kontekstowe, po umieszczeniu fokusu w komórce, naciśnij klawisze Fn+Shift+F10.

Manu kontekstowe jest zamykane automatycznie po wybraniu akcji. Aby wyjść z menu kontekstowego bez wybierania akcji, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Tworzenie i zaznaczanie wykresu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Aplikacje Excel na tablecie iPad i Excel na telefonie iPhone dla usługi Office 365 współdziałają z funkcjami ułatwień dostępu urządzeń, takimi jak VoiceOver, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS. Można używać gestów lub klawiatury zewnętrznej.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu działających na Twoim urządzeniu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365. Aby znaleźć pomoc dotyczącą wykonywania typowych zadań w programie Excel dla systemu iOS, zobacz Obsługa ułatwień dostępu w programie Excel.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu programu Excel dla systemu iOS

Po otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016 dla systemu iOS w usłudze Office 365 jego nazwa jest wyświetlana na środku górnej części ekranu poniżej ekranu paska stanu. Poniżej jest umieszczony pasek menu programu Excel, który zawiera karty wstążki. Skoroszyt znajduje się poniżej paska formuły.

 • Podczas pracy z komórkami i formułami naciśnij, aby zaznaczyć komórkę.

 • Aby wyświetlić klawiaturę ekranową i przenieść punkt wstawiania do paska formuły, gdzie można edytować zawartość komórki, naciśnij dwukrotnie.

 • Aby przejść do innych arkuszy w skoroszycie, skorzystaj z kart u dołu ekranu.

Nawigowanie w programie Excel dla systemu iOS

W aplikacji Excel dla tabletu iPad lub telefonu iPhone można nawigować na różne sposoby: za pomocą skrótów klawiaturowych, funkcji VoiceOver oraz klawiatury ekranowej. Przydatne może też okazać się menu kontekstowe skrótów.

Nawigacja za pomocą skrótów klawiaturowych

Jeśli chcesz nawigować za pomocą skrótów klawiaturowych, oto kilka przydatnych artykułów o korzystaniu z klawiatury zewnętrznej, które zawierają listy skrótów:

Nawigowanie w przypadku korzystania z funkcji VoiceOver

Funkcja VoiceOver ułatwia poruszanie się po aplikacji Excel przez nazywanie elementów znajdujących się na ekranie. Na przykład, aby zorientować się w swoim położeniu, szybko przesuwaj palcem w pobliżu środkowej górnej części ekranu, aż usłyszysz nazwę skoroszytu. Poniżej pojawią się pasek menu i wstążka aplikacji Excel. Podczas przesuwania kursora funkcji VoiceOver usłyszysz nazwę przycisków i kart wstążki.

Oto kilka porad dotyczących nawigowania przy użyciu funkcji VoiceOver:

 • Aby znaleźć lub znaleźć i zamienić tekst w arkuszu, użyj przycisku Wyszukaj po prawej stronie wstążki.

 • Gdy kursor funkcji VoiceOver zostanie umieszczony na pasku formuły znajdującym się pod wstążką, funkcja VoiceOver odczyta komunikat „Zawartość formuły”.

 • Aby usłyszeć numery wierszy arkusza, przesuń palcem w dół wzdłuż lewej krawędzi. Aby usłyszeć litery kolumn, przesuń palcem w prawo poniżej paska formuły.

 • Aby pracować z komórkami, naciśnij dowolne miejsce w arkuszu. Usłyszysz nazwę komórki.

 • Aby przewinąć arkusz, szybko przesuń trzema palcami w górę i w dół lub od lewej do prawej. Funkcja VoiceOver zidentyfikuje zakres komórek w miarę przewijania.

 • Aby zlokalizować wszystkie arkusze w bieżącym skoroszycie, użyj kart arkuszy znajdujących się lewej dolnej części ekranu. Znajdująca się w prawym dolnym rogu opcja Suma wskazuje sumę obecnie zaznaczonego zakresu komórek.

Używanie klawiatury ekranowej

Podczas edytowania komórki klawiatura jest wyświetlana w dolnej połowie ekranu. Dostępne są dwie klawiatury: standardowa klawiatura firmy Apple i niestandardowa klawiatura formuły umożliwiająca szybki dostęp do cyfr i symboli używanych w formułach.

Oto jak korzystać z tych klawiatur:

 • Aby przełączyć się na klawiaturę formuły, naciśnij znajdujący się pośrodku prawej strony ekranu przycisk 123. Jeśli korzystasz z funkcji VoiceOver, szybko przesuwaj do momentu usłyszenia komunikatu „Klawiatura formuły, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie.

 • Aby przełączyć się na klawiaturę standardową, naciśnij dwukrotnie przycisk Abc. Jeśli korzystasz z funkcji VoiceOver, szybko przesuwaj do momentu usłyszenia komunikatu „Klawiatura standardowa, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ten przycisk.

 • Aby zamknąć klawiaturę, naciśnij dwukrotnie ikonę klawiatury w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli korzystasz z funkcji VoiceOver, po zaznaczeniu przycisku usłyszysz komunikat „Ukryj klawiaturę”. Naciśnij dwukrotnie ten przycisk.

Korzystanie z menu kontekstowego

Menu skrótów (nazywane również menu kontekstowym) pojawia się po naciśnięciu i przytrzymaniu komórki, paska formuły, pola tekstowego lub innych obiektów. Umożliwia ono szybki dostęp do typowych poleceń, takich jak Wytnij, Kopiuj, Wklej i Wyczyść.

Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, aby otworzyć menu skrótów, przejdź do komórki lub obiektu, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie dwoma palcami. Za pomocą standardowych gestów szybkiego przesuwania funkcji VoiceOver można przechodzić między pozycjami menu i wybierać różne opcje.

Menu skrótów zostanie zamknięte po wybraniu opcji lub zaznaczeniu innej komórki.

Zobacz też

Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla telefonu iPhone

Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla tabletu iPad

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Aplikacja Excel dla systemu Android zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych, filtrowanie danych, pracę z wykresami i tak dalej. Aplikacji Excel dla systemu Android można używać z funkcją TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Android. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Excel dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Excel dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu aplikacji Excel dla systemu Android

Po otwarciu aplikacji Excel dla systemu Android w usłudze Office 365 nazwa pliku jest wyświetlana na górnym pasku. Pasek menu aplikacji Excel znajduje się poniżej tej nazwy i zawiera karty wstążki, takie jak Plik, Narzędzia główne i Wstawianie. Na tym samym pasku po prawej stronie znajdują się przyciski Udostępnij, Cofnij i Wykonaj ponownie.

Po wybraniu karty jest wyświetlana wstążka dla tej karty. Każda wstążka zawiera polecenia uporządkowane w grupach. Na przykład karta Wstawianie otwiera wstążkę, która umożliwia wstawienie tabel i obrazów do dokumentu.

Poniżej wstążki znajduje się pole Nazwa i pasek Formuła. W polu Nazwa jest wyświetlana nazwa lub lokalizacja obecnie zaznaczonej komórki w arkuszu. Pasek Formuła zawiera zawartość bieżącej komórki i umożliwia wprowadzanie tekstu lub formuł używanych przez program Excel do wykonywania obliczeń.

Poniżej znajduje się skoroszyt z otwartym bieżącym arkuszem. Arkusz zajmuje większą część ekranu. Nowy arkusz zawiera siatkę pustych komórek. U góry arkusza znajdują się nagłówki kolumn, litery lub kombinacje liter określające poszczególne kolumny. Po lewej stronie arkusza i wzdłuż lewej krawędzi znajdują się numery wierszy — po jednym dla każdego wiersza — począwszy od 1. Wspomniane wcześniej pole Nazwa identyfikuje komórki według litery kolumny i numeru wiersza, na przykład C3.

Ponadto u dołu po lewej stronie arkusza znajduje się zestaw kart arkusza — po jednej dla każdego arkusza w skoroszycie — oraz przycisk służący do dodawania nowego arkusza. Po prawej stronie znajduje się pasek stanu z przyciskami do zmieniania układu strony, powiększenia itp.

Nawigowanie w aplikacji Excel dla systemu Android

Aplikacja Excel dla systemu Android jest zoptymalizowana do obsługi dotykiem. Aby uzyskać pomoc dotyczącą używania dotyku w aplikacji Excel, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Excel dla systemu Android.

Aby uzyskać informacje o skrótach klawiaturowych w aplikacji Excel dla systemu Android, z których można korzystać przy użyciu klawiatury zewnętrznej, zobacz Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla systemu Android.

Zobacz też

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika ekranu

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Aplikacja Excel Mobile dla systemu Windows 10 oferuje funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym w tworzeniu arkuszy kalkulacyjnych, filtrowaniu danych, pracy z wykresami i wykonywaniu innych czynności. Na przykład Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, umożliwia osobom niewidomym lub niedowidzącym odsłuchanie informacji dotyczących interfejsu użytkownika. Jeśli masz klawiaturę zewnętrzną, możesz używać skrótów klawiaturowych.

Aby znaleźć pomoc dotyczącą wykonywania typowych zadań w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10, zobacz Obsługa ułatwień dostępu w programie Excel.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Excel Mobile, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu programu Excel Mobile dla systemu Windows 10

Po otwarciu aplikacji Excel Mobile okienko nawigacji jest wyświetlane po lewej stronie okna aplikacji, gdzie można wybrać istniejący plik. Jeśli chcesz utworzyć nowy skoroszyt, po prawej stronie okna zostanie wyświetlona lista szablonów. Po wybraniu szablonu lub otwarciu istniejącego pliku z poziomu okienka nawigacji możesz poruszać się między głównymi obszarami aplikacji Excel Mobile, aby wybierać odpowiednie akcje.

Po otwarciu skoroszytu w aplikacji Excel Mobile pasek tytułu znajduje się u góry. Zawiera on nazwy kart wstążki, takie jak Plik, Narzędzia główne i Wstawianie. Zawiera on także pole wyszukiwania Powiedz mi, przy użyciu którego można znaleźć polecenia lub uzyskać pomoc. Po prawej stronie górnego paska znajdują się przyciski Udostępnij, Cofnij i Wykonaj ponownie.

Poniżej górnego paska znajduje się pole Nazwa i pasek Formuła.

 • W polu Nazwa jest wyświetlana nazwa (o ile została przypisana) zaznaczonej komórki, tabeli, wykresu lub innego obiektu. Jeśli nie przypisano żadnej nazwy, podawana jest lokalizacja komórki (na przykład „C2”) lub etykieta ogólna, na przykład „Tabela3”.

 • Pasek Formuła pokazuje zawartość komórki, która może być wartością lub formułą.

Poniżej pól Nazwa i Formuła znajduje się główny skoroszyt. Skoroszyt to siatka, w którym wiersze są oznaczane liczbami, a kolumny są oznaczane etykietami zawierającymi litery alfabetu. Etykiety wierszy i kolumn wyznaczają lokalizację komórek — na przykład komórka „C2” znajduje się na przecięciu kolumny C i wiersza 2.

Ponadto u dołu strony, poniżej siatki skoroszytu, znajduje się wiersz kart arkuszy. Każdemu arkuszowi w skoroszycie odpowiada jedna karta, jednak zazwyczaj jest wyświetlanych tylko kilka z nich. Obok kart arkuszy znajduje się przycisk, który umożliwia dodanie kolejnych arkuszy i skojarzonych z nimi kart arkuszy. Jest jeszcze pasek funkcji, zawierający funkcje, takie jak Suma.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Poniżej przedstawiono niektóre często używane skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Mobile:

 • Aby przechodzić do kolejnych elementów interfejsu użytkownika, naciśnij klawisz Tab. Aby przejść wstecz, naciskaj klawisze Shift+Tab. W przypadku niektórych elementów możesz również użyć klawiszy strzałek.

 • Aby zaznaczyć kartę, która jest obecnie wyświetlana na wstążce, naciśnij klawisz Alt. Aby przejść bezpośrednio do menu Plik, od razu po naciśnięciu klawisza Alt naciśnij klawisze Shift+Tab. Aby przechodzić między kartami na wstążce, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub klawisz Strzałka w prawo albo naciskaj klawisze Ctrl+Tab. Aby przejść do opcji każdej z kart, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Aby powrócić do danej karty, naciśnij klawisz Strzałka w górę. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter lub Spacja.

 • Aby wyświetlić menu skrótów danej komórki, naciśnij klawisze Shift+F10.

Aby uzyskać informacje o skrótach klawiaturowych w aplikacji Excel Mobile, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Excel Mobile, zobacz Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Aplikacja Excel Online obsługuje funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają pracę z plikami użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, wadami wzroku i innymi formami niepełnosprawności. Oznacza to, że z aplikacji Windows można korzystać przy użyciu skrótów klawiaturowych, Excel Online czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu lub narzędzia do rozpoznawania mowy.

Aby znaleźć pomoc dotyczącą wykonywania typowych zadań w aplikacji Excel Online, zobacz Obsługa ułatwień dostępu w programie Excel.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

W tym temacie

Opis układu aplikacji Excel Online

Aplikacja Excel Online działa w przeglądarce. Do wyboru są dwa widoki: widok do czytania i widok do edycji. W zależności od używanego widoku nieco inaczej wygląda okno aplikacji Excel Online oraz inny jest zestaw dostępnych poleceń.

 • W widoku do czytania można wyświetlić, wydrukować, udostępnić lub ponownie obliczyć skoroszyt, dodać do niego komentarze i odświeżyć połączenia danych. Domyślnie aplikacja Excel Online jest otwierana w widoku do czytania.

  W widoku do czytania w górnej części okna na pasku tytułu jest wyświetlany tekst „Excel Online”. Przy lewej krawędzi paska tytułu znajduje się kontrolka Uruchamianie aplikacji, która zawiera kafelki połączone z usługami firmy Microsoft i aplikacjami Office Online, takimi jak na przykład Poczta, Kalendarz, OneDrive, Excel i PowerPoint.

  Pod paskiem tytułu, po prawej stronie, znajduje się pasek narzędzi zawierający zestaw poleceń (m.in. Edytuj skoroszyt, Drukuj, Udostępnij, Dane) oraz, jeśli szerokość przeglądarki na to pozwala, nazwę dokumentu umieszczoną w środkowej części.

 • Aby przełączyć się z widoku do czytania do widoku do edycji, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Excel Online”. Następnie naciśnij ponownie klawisze Ctrl+F6, aby przejść do nazwy folderu zawierającego skoroszyt. Przejdź klawiszem Tab do przycisku Edytuj skoroszyt, naciśnij klawisz Enter, a następnie za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz pozycję Edytuj w aplikacji Excel Online.

  W widoku do edycji możesz dokonać zmian w skoroszycie. W tym widoku pasek tytułu, znajdujący się w górnej części okna aplikacji Excel Online, zawiera następujące elementy: ikonę Uruchamianie aplikacji dostępną z lewej strony, nazwę aplikacji („Excel Online”), przycisk Udostępnij znajdujący się po prawej stronie, oraz — jeśli szerokość przeglądarki na to pozwala — nazwę skoroszytu w środkowej części.

  Pod paskiem tytułu znajduje się pasek narzędzi, który zawiera następujące karty: Plik, Narzędzia główne, Wstawianie, Dane, Recenzja, Widok i Otwórz w programie Excel. Pod kartami umieszczona jest wstążka. Wybranie karty powoduje pojawienie się wstążki, która jest powiązana z tą kartą. Każda wstążka zawiera pogrupowane polecenia. Na przykład po wybraniu karty Wstawianie pojawi się odpowiednia wstążka. Umożliwia ona wstawianie do dokumentu różnych elementów, takich jak tabele, wykresy, hiperlinki czy komentarze.

Zarówno w widoku do czytania, jak i w widoku do edycji aktywny arkusz skoroszytu reaguje na zestaw poleceń. Siatka komórek arkusza zajmuje większość strony. Niektóre polecenia, takie jak Przejdź do lub Znajdź, otwierają okno na środku arkusza. Inne — na przykład wyświetlanie lub wstawianie komentarzy — powodują otwarcie okienka po lewej lub prawej stronie arkusza.

Poniżej siatki komórek znajduje się pasek zawierający kartę dla każdego arkusza skoroszytu. Aby wybrać jakiś arkusz, możesz przewinąć ten wiersz kart. Obecnie wybrany arkusz jest określany jako „aktywny arkusz”.

U dołu okna aplikacji Excel Online umieszczony jest pasek stanu. Zaznaczenie grupy komórek powoduje pojawienie się na pasku stanu informacji o bieżącej średniej, liczbie i sumie wartości liczbowych z zaznaczonych komórek. Informacje dostępne na pasku stanu można zmienić przez dostosowanie sposobu, w jaki program Excel podsumowuje dane. Przejdź klawiszem Tab do menu Dostosuj pasek stanu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję z menu skrótów (na przykład Licznik wartości liczbowych, Maksimum lub Minimum), a następnie naciśnij klawisz Enter.

Nawigowanie za pomocą skrótów klawiaturowych

 • Aby uzyskać informacje o skrótach klawiaturowych, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

 • Aby przechodzić między paskiem adresu przeglądarki i zawartością skoroszytu w aplikacji Excel Online, naciśnij klawisz F6.

 • Do przechodzenia między sekcjami w aplikacji Excel Online — wstążką, arkuszem, paskiem z kartami arkuszy i paskiem stanu — użyj kombinacji klawiszy Ctrl+F6.

 • Aby przejść do innego arkusza w skoroszycie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+PgUp lub Ctrl+Alt+PgDn.

 • Aby przejść do innej karty na pasku narzędzi bądź poruszać się po poleceniach wstążki, naciśnij klawisz Tab (przejście do przodu) lub klawisze Shift+Tab (przejście do tyłu)

 • Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby zaznaczyć komórkę, umieść na niej fokus.

 • Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter.

 • Do poruszania się po siatce komórek użyj klawisza Tab, klawiszy strzałek lub skrótów klawiaturowych.

 • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×