Dowiedz się, jak modyfikować nową bazę danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Każdy szablon, który jest dołączony Microsoft Office Access 2007 jest aplikacją śledzenia wykonane, która zawiera wstępnie zdefiniowanych tabel, formularzy, raportów, kwerend, makr i relacje. Tych szablonów mają być użytecznych z gotowych do, tak, aby można utworzyć nową bazę danych na podstawie szablonu i Pobierz pracę szybko. Jednak mogą wystąpić sytuacje, kiedy chcesz zmodyfikować nową bazę danych — na przykład, aby dodać lub zmienić nazwę pola lub zmienianie raportu.

W tym artykule wyjaśniono, jak przeprowadzić najbardziej typowych zmian, które można stosować w bazie danych, który został utworzony przy użyciu szablonu. Zobacz łącza do artykułów, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o określonych obszarów.

Co chcesz zrobić?

Podstawy tabel i pól

Dodawanie pola do tabeli

Usuwanie pola z tabeli

Zmienianie nazwy pola lub tabeli

Dodawanie pola do formularza lub raportu

Dodawanie pola przechowującego dokumenty, pliki i obrazy

Zmienianie wyglądu pola

Podstawy tabel i pól

Podczas tworzenia bazy danych, dane są przechowywane w tabelach — listach powiązanych tematycznie wierszy i kolumn. Są przechowywane elementy informacje, które chcesz śledzić w polach (zwanych również kolumn). Na przykład w tabeli kontaktów może utworzyć pola Nazwisko, imię, numer telefonu i adres. W przypadku tabeli produkty można utworzyć pola Nazwa produktu, identyfikator produktu i cena.

Należy staranne Wybieranie pola. Na przykład zazwyczaj jest dobrym pomysłem Utwórz pole do przechowywania obliczoną wartość. W większości przypadków możesz mieć Office Access 2007 obliczania wartości, gdy jest wymagana. Po wybraniu pola próby przechowywania informacji w najmniejsze użyteczne części. Na przykład zamiast imię i nazwisko w jednym polu, warto rozważyć zapisanie imiona i nazwiska oddzielnie. Ogólnie rzecz biorąc Jeśli trzeba raportu, sortowanie, wyszukiwanie i wykonywanie obliczeń na elementy, należy umieścić go w polu samodzielnie.

Aby uzyskać więcej informacji o projektowaniu bazy danych i wybieraniu pól, zobacz artykuł Podstawowe informacje o projekcie bazy danych.

Pole ma niektórych Definiowanie parametrów. Na przykład każde pole ma nazwę, która jest unikatowym identyfikatorem tego pola w tabeli. Pole ma również typ danych, który jest wybierany zgodnie z informacje, które mają być przechowywane. Typ danych określa wartości, które mogą być przechowywane i operacji, które mogą być wykonywane na te wartości również jak ilość miejsca przeznaczonego dla każdej wartości. Każde pole ma również jest skojarzona grupa ustawień określanych jako właściwości, które definiują wygląd lub zachowanie właściwości pola. Na przykład definiują układ wyświetlania pola — to znaczy, jak ma wyglądać po wyświetleniu.

Początek strony

Dodawanie pola do tabeli

Możesz łatwo dodać pola do tabeli w widoku arkusza danych. Możesz jednak dodać pola do tabeli w widoku projektu. W widoku arkusza danych dodanie pola, wpisując niektóre dane w komórce poniżej nagłówka kolumny Dodaj nowe pole.

Arkusz danych w programie Access z kolumną Dodaj nowe pole

1. nowego, pustego pola.

Dodawanie pola w widoku arkusza danych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, w której chcesz dodać nowe pole.

  Tabela zostanie otwarty w widoku arkusza danych.

 4. Wpisz dane w komórce poniżej nagłówka kolumny Dodaj nowe pole.

  Jeśli tabela zawiera już wiele pól, może być konieczne przewinięcie strony w prawo, aby wyświetlić kolumnę zawierającą nagłówek kolumny Dodaj nowe pole.

Po wprowadzeniu danych w nowej kolumnie Office Access 2007 używa informacje wpisane rozpoznanie odpowiedni typ danych dla pola. Na przykład po wpisaniu daty w kolumnie, na przykład 2007-1-1, Office Access 2007 rozpoznaje informacje, które wprowadzona jako daty i zestawów typ danych dla pola Data/Godzina. Jeśli dostęp nie masz wystarczających informacji potrzebnych do ustalania typu danych, typ danych jest ustawiona na tekst.

Jeśli chcesz jawnie Ustaw typ danych i format pola, które zastępują wybór tego Office Access 2007 sprawia, że, możesz to zrobić przez kliknięcie przycisku poleceń w grupie Typ i formatowanie danych na karcie Arkusz danych.

Jawne ustawianie typu danych

 • Na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych kliknij strzałkę na liście rozwijanej obok pozycji Typ danych, a następnie wybierz typ danych. Obraz wstążki programu Access przedstawiający grupę Typ i formatowanie danych

 • Kliknij odpowiedni typ danych.

Jawne ustawianie formatu

 1. Na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych kliknij strzałkę listy rozwijanej obok pola Format, a następnie wybierz odpowiedni format. Obraz wstążki programu Access przedstawiający grupę Typ i formatowanie danych

 2. Kliknij odpowiedni format.

Po dodaniu pola, wpisując dane w komórce poniżej nagłówka Dodaj nowe poleOffice Access 2007 automatycznie przypisuje nazwę pola. Te nazwy na początku pole1 pierwszego pola, Pole2 dla drugiego pola i tak dalej. Jest zaleca się używanie bardziej opisowych nazw pól. Można zmienić nazwę pola, klikając jej nagłówek prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Zmień nazwę kolumny w menu skrótów.

Oprócz dodawania pola w widoku arkusza danych, można dodać pole w widoku projektu. Ponieważ widoku arkusza danych pozwala ustawić tylko najczęściej używane właściwości pola, może się okazać, że należy ustawić właściwość, która nie jest dostępna w widoku arkusza danych przy użyciu widoku projektu.

Dodawanie pola w widoku projektu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, w której chcesz dodać nowe pole, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  Tabela zostanie otwarty w widoku projektu.

 4. W kolumnie Nazwa pola kliknij pierwszy pusty wiersz, a następnie wpisz nazwę nowego pola.

 5. Kliknij przylegającej komórki w kolumnie Typ danych, a następnie wybierz typ danych z listy.

 6. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodać nowe pole, zobacz artykuł Wstawianie, dodawanie, lub Utwórz nowe pole w tabeli.

Uwaga: Po dodaniu nowego pola do tabeli pole nie jest automatycznie dodane do istniejących formularzy i raportów. Należy ręcznie dodać pole do tych formularzy i raportów w celu są wyświetlane w nich.

Początek strony

Usuwanie pola z tabeli

Jeśli to możliwe, należy unikać usunięcie pola z bazy danych, która jest wynikiem jednego z szablonów podanym — istnieje prawdopodobieństwo, że pole jest stosowane w innych obiektów bazy danych, takich jak formularze i raporty. W związku z tym usuwanie tego pola zostanie utworzony konsekwencji przy próbie za pomocą innych obiektów bazy danych, które zastosować pole — obiektów bazy danych nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Musisz usunąć wszystkie odwołania do pola ze wszystkich obiektów, które zastosować go do tych innych obiektów działać poprawnie.

Jeśli uznano, że należy usunąć pola z bazy danych, który został wygenerowany przy użyciu szablonu, możesz to zrobić w widoku arkusza danych lub widok projektu. Należy pamiętać, że jeśli usuniętego pola odwołuje się do innych obiektów bazy danych, należy zmodyfikować tych innych obiektów, aby usunąć odwołanie. Na przykład jeśli raport zawiera kontrolki powiązanej z usuniętym polem, uruchom raport wyświetlony komunikat o błędzie, ponieważ Access nie może znaleźć danych dla pola.

Po usunięciu pola możesz trwale usunąć wszystkie informacje znajdujące się w polu. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas usuwania pól, a przed usunięciem pola, należy utworzyć kopię zapasową bazy danych.

Przed usunięciem pola, należy się upewnić, że nie uczestniczyć w relacji tabeli. Jeśli spróbujesz usunąć pole, dla którego istnieją relacje, Access ostrzega, musisz najpierw usunąć relacje. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące usuwania relacji pomiędzy tabelami zobacz sekcję Usuwanie relacji pomiędzy tabelami.

Usuwanie pola w widoku arkusza danych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, z której chcesz usunąć pole.

  Tabela zostanie otwarty w widoku arkusza danych.

 4. Zaznacz pola (kolumny), który chcesz usunąć.

  Porada: Aby zaznaczyć pola (kolumny), kliknij selektor pola (nagłówek kolumny).

 5. Naciśnij klawisz DELETE.

  — lub —

  Na karcie Arkusz danych w grupie pola i kolumny kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Nie można usunąć pola, który jest częścią klucza podstawowego tabeli w widoku arkusza danych. Aby usunąć klucz podstawowy, należy użyć widoku projektu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kluczy podstawowych zobacz artykuł Dodawanie, ustawianie, zmienianie lub usuwanie klucza podstawowego.

Usuwanie pola w widoku projektu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, z której chcesz usunąć pole, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  Tabela zostanie otwarty w widoku projektu.

 4. Wybierz pole (wiersz), które chcesz usunąć.

  Porada: Aby zaznaczyć wiersz, kliknij selektor wiersza.

 5. Naciśnij klawisz DELETE.

  — lub —

  Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij polecenie Usuń wiersze.

 6. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Przed usunięciem pola, należy się upewnić, że nie uczestniczyć w relacji tabeli. Jeśli spróbujesz usunąć pole, dla którego istnieją relacje, Access ostrzega, musisz najpierw usunąć relacje. Aby usunąć relacji pomiędzy tabelami, wykonaj następujące czynności.

Usuwanie relacji pomiędzy tabelami

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Jeśli tabele uczestniczące w relacji pomiędzy tabelami są otwarte, należy je zamknąć. Nie można usuwać relacji pomiędzy tabelami w czasie, gdy tabele są otwarte.

 4. Na karcie Narzędzie bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Relacje.

 5. Jeśli tabele uczestniczące w relacji między tabelami nie są widoczne, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Nazwy tabel.

  2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli wybierz tabele, które mają Dodawanie, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 6. Kliknij linię relacji dla relacji między tabelami, którą chcesz usunąć (linia jest pogrubiona po zaznaczeniu), a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Zmienianie nazwy pola lub tabeli

Jeśli to możliwe, należy unikać, zmiana nazwy pola lub tabeli w bazie danych, które jest wynikiem jednego z szablonów podanym — istnieje prawdopodobieństwo, że pola lub tabeli jest stosowane w innych obiektów bazy danych, takich jak formularze i raporty. W związku z tym zmiana nazwy pola lub tabeli można utworzyć konsekwencji przy próbie użycia innych obiektów bazy danych opartych na pola lub tabeli. Inne obiekty mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami, jeśli odwołanie nadal starymi nazwami. Inne obiekty do działa prawidłowo należy zmienić nazwę starego zgodnie z nową nazwą. Jeśli zaznaczono pole wyboru Wykonaj autokorektę w kategorii Bieżąca baza danych w oknie dialogowym Opcje programu Access, znaczną część tej pracy będzie być wykonywane automatycznie.

Można zmienić tekst, który pojawia się w nagłówku kolumny w widoku arkusza danych. Aby to zrobić bez konieczności zmienić nazwę pola. Jeśli chcesz zmienić tylko tekst w nagłówku kolumny, a nie chcesz, aby zmienić nazwę pola, zobacz sekcję Zmienianie tekstu, który pojawia się w nagłówku kolumny.

W razie potrzeby można zmienić nazwę tabeli w okienku nawigacji lub zmienić nazwę pola w widoku arkusza danych lub widok projektu. Przed zrobić, należy rozważyć włączenie opcji Autokorekty nazw, jeśli go nie jest jeszcze włączony.

Włączanie opcji Autokorekty nazw

Po zmianie nazwy obiektu bazy danych, takie jak pola, tabeli, formularza lub raportu, ma zazwyczaj zmiana nazwy rozpropagowana w całej bazy danych. W przeciwnym razie obiekty, które odwołują się do starej nazwy nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Office Access 2007 zawiera funkcję Autokorekty nazw, co ułatwia propagowanie zmiany nazw. Autokorekta nazw jest domyślnie włączona dla wszystkich nowych baz danych w Office Access 2007. Jednak jest wyłączone, możesz wykonać następujące czynności, aby włączyć tę funkcję.

Włączanie opcji Autokorekty nazw

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Access w okienku po lewej stronie kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. W obszarze Opcje Autokorekty nazw zaznacz pole wyboru Śledź informacje Autokorekty nazw, a następnie zaznacz pole wyboru Wykonaj autokorektę.

 4. Jeśli chcesz zachować tabelę, która dzienniki każdej zmianie wykonywaną przez Autokorektę nazw, zaznacz pole wyboru Zaloguj zmiany autokorekty nazw.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Uwaga: Funkcja Autokorekta nazw nie jest taki sam, jak funkcja Autokorekty. Funkcji Autokorekta nazw poprawianie odwołania między obiektami. Funkcja Autokorekty poprawia często błędnie napisane wyrazy lub frazy.

Zmienianie nazwy pola w widoku arkusza danych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, w której chcesz zmienić nazwę pola.

  Tabela zostanie otwarty w widoku arkusza danych.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny dla pola, które chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zmień nazwę kolumny.

 5. Wpisz nową nazwę w polu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zmienianie nazwy pola w widoku Projekt

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, w której chcesz zmienić nazwę pola, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  Tabela zostanie otwarty w widoku projektu.

 4. Kliknij komórkę w kolumnie Nazwa pola dla pola, które chcesz zmienić.

  Porada: Aby zaznaczyć nazwę całe pole, wskaż polecenie tylko po lewej stronie pierwszego znaku w nazwie poczekaj, aż wskaźnik zmieni się w strzałkę, a następnie kliknij.

 5. Edytowanie tekstu, aby zmienić nazwę pola.

 6. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Zmienianie nazwy tabeli

Możesz zmienić nazwę tabeli i większość innych obiektów bazy danych bezpośrednio z poziomu okienka nawigacji.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zmień nazwę.

  Uwaga: Należy zamknąć wszystkie otwarte obiekty, które odwołują się do tabeli przed można zmienić jego nazwę.

 4. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Zmienianie tekstu wyświetlanego w nagłówku kolumny

Podpis to tytuł lub nagłówek, który można przypisać do pola, ustawiając właściwość Tytuł w polu. Podpis nie zależy od nazwy pola — każde pole ma nazwę pola, a może również zawierać podpis. Na przykład może być nazwa pola się pojedynczego wyrazu bez spacje. Właściwość Tytuł można następnie umożliwia tworzenie bardziej opisową nazwę, która zawiera spacje. Program Access wyświetli podpis zamiast nazwy pola w widoku arkusza danych i etykiet i nagłówków w kwerendach, formularzach i raportach.

Jeśli nie znasz tekście właściwości podpisu zostanie użyta nazwa pola domyślnie.

Aby zmienić nazwę wyświetlaną w nagłówku kolumny w widoku arkusza danych, możesz to zrobić bez zmieniania nazwy pola, ustawiając właściwość Tytuł w polu. Aby zmienić właściwości pola podpisu , wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, w której chcesz zmienić podpis, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  Tabela zostanie otwarty w widoku projektu.

 4. Kliknij komórkę w kolumnie Nazwa pola dla pola, którego chcesz ustawić właściwość Podpis .

 5. W dolnej sekcji w obszarze Właściwości pola na karcie Ogólne kliknij polecenie Podpis.

 6. Wpisz nowy tytuł w polu.

 7. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Przy następnym otwarciu tabeli w widoku arkusza danych, pojawi się podpis zamiast nazwy pola w nagłówku kolumny.

Początek strony

Dodawanie pola do formularza lub raportu

Podczas tworzenia bazy danych na podstawie szablonu bazy danych będzie zawierać wiele wbudowanych, wstępnie zaprojektowane formularzy i raportów, które mogą pracować z natychmiast. Może się okazać, jednak chcesz dodać dodatkowe pola do formularza lub raportu. Po dodaniu pola do formularza lub raportu, możesz utworzyć tak zwany kontrolki.

Wprowadzenie do formantów

Formanty to obiekty, które dane, akcje i pozwalają na wyświetlanie i pracę z danymi, który rozszerza interfejs użytkownika, takie jak etykiety i obrazy. Kontrolki mogą związane, niezwiązane i obliczeniowe.

 • Formant związany    Jest to formant pola w tabeli lub kwerendy jest źródłem danych. Formanty związane służą do wyświetlania wartości z pola w bazie danych. Wartości można tekstu, daty, liczby, wartości tak/nie, obrazy lub wykres. Pole tekstowe jest Najpopularniejszym typem formant związany. Na przykład pola tekstowego w formularzu, który wyświetla nazwisko pracownika może zostać wyświetlony te informacje w polu Nazwisko w tabeli Pracownicy.

 • Formant Unbound    Ten typ formantu nie ma źródła danych (pola lub wyrażenia). Formantów niezwiązanych można używać do wyświetlania informacji, linii, prostokątów i obrazów. Na przykład etykietę, która zawiera tytuł formularza jest formant niezwiązany.

 • Kontrolka obliczeniowa    Jest to formant źródłem danych jest wyrażenie zamiast pola. Można określić wartość, odpowiednią w kontrolce, definiując traktowanie wyrażenia jako źródła danych dla formantu. Wyrażenie to kombinacja operatory (takie jak = i + ), formantów nazwisk, nazw pól, funkcje, które zwracają pojedynczą wartość i wartości stałych. Na przykład następujące wyrażenie oblicza cenę produktu z rabatem 25 procent przez pomnożenie wartości w polu Cena jednostkowa przez wartość stałą (0,75).

= [Cena jednostkowa] * 0,75

Wyrażenie może używać danych z pola w tabeli lub kwerendy źródłowej formularza lub dane z formantu w formularzu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrażeń Zobacz z łączy w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Pole tekstowe może być formant związany, formant niezwiązany lub formantu obliczeniowego. Podczas tworzenia formularza ma i kontrolek obliczeniowych, najlepiej jest prawdopodobnie dodawania i rozmieszczania wszystkie formanty związane, zwłaszcza jeśli stanowią one większość formantów w formularzu. Następnie można dodać formanty niezwiązane i obliczeniowe, uzupełniając projekt przy użyciu narzędzi z grupy kontrolki na karcie Projektowanie w widoku projektu.

Powiązać formantu pola tekstowego z polem identyfikując pole, z którego formant ma pobierać dane. Możesz utworzyć formant związany z zaznaczonym polem, przeciągając pole z okienka Lista pól do formularza. Okienko Lista pól są wyświetlane pola tabeli lub kwerendy źródłowej formularza. Aby wyświetlić okienko Lista pól na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola. Domyślnie podczas przeciągania pola z okienka Lista pól do siatki projektu formularza, program Access wstawia pola tekstowego.

Można także powiązać pole do kontrolki, wpisując nazwę pola w formancie lub w polu wartość Źródło formantu w arkuszu właściwości formantu. Arkusz właściwości definiuje właściwości kontrolki, takie jak nazwy, źródła danych i jej formatowanie.

Korzystanie z okienka Lista pól jest najlepszym sposobem tworzenia związanego pola tekstowego dwóch powodów:

 • Do związanego pola tekstowego jest dołączana etykieta, której tytuł jest domyślnie zgodny z nazwą pola (lub tytułem zdefiniowanym dla tego pola w tabeli lub kwerendzie źródłowej), dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać tytułu.

 • Związane pole tekstowe dziedziczy wiele z tych samych ustawień pola w podstawowej tabeli lub kwerendy (na przykład dla właściwości Format, DecimalPlacesi InputMask ). Można w związku z tym, pamiętaj, że te właściwości dla tego pola nie zmieniają się przy każdym utworzeniu pola tekstowego powiązanej z tym polem.

Jeśli już utworzony formant niezwiązany i chcesz powiązać z polem, ustaw właściwośćeControlSourcformantu na nazwę pola.

Dodawanie pola do formularza lub raportu w widoku układu

Po utworzeniu formularza lub raportu, można łatwo dostosować jej projekt przy pracy w widoku układu. Przy użyciu rzeczywistych danych dynamicznych jako instrukcji, można dopasować szerokości pól i ponownie rozmieścić pola. Można umieścić nowe pola w formularzu lub raporcie i ustawianie właściwości formularza lub raportu i jego formantów.

Aby przełączyć się do widoku układu, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok układu. Można też kliknąć można kliknąć przycisk Widoku układu na pasku stanu programu Access lub można kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu dla formularza lub raportu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok układu.

Przełączanie do widoku układu

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok układu.

  — lub —

  Kliknij przycisk Widok układu na pasku stanu programu Access.

  — lub —

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu dla formularza lub raportu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok układu.

Formularz lub raport jest wyświetlany w widoku układu.

Otwórz arkusz właściwości

 • Na karcie Rozmieszczanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Arkusz właściwości.

  Skrót klawiaturowy naciśnij klawisz F4.

Okienko Lista pól umożliwia dodawanie pól z tabeli lub kwerendy źródłowej do projektu. Aby wyświetlić okienko Lista pól na karcie Formatowanie w grupie formanty kliknij pozycję Dodaj istniejące pola. Pola można następnie przeciągnij bezpośrednio z okienka Lista pól na widok projektu.

Wyświetlanie okienka Lista pól

 • Na karcie Format w grupie Elementy sterujące kliknij przycisk Dodaj istniejące pola.

Dodawanie pola z okienka Lista pól

 • Aby dodać jednego pola, przeciągnij pole z okienka Lista pól do sekcji, w którym ma być wyświetlana w formularzu lub raporcie.

 • Aby dodać kilka pól jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij kartę pola, które mają. Przeciągnij zaznaczone pola formularza lub raportu.

Po upuszczeniu pól do sekcji program Access utworzy związany formant pola tekstowego dla każdego pola i automatycznie umieści formanty etykiet obok pola.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formularzy i raportów zobacz artykuły Tworzenie formularza za pomocą narzędzia formularz i Tworzenie prostego raportu.

Początek strony

Dodawanie pola przechowującego dokumenty, pliki i obrazy

Aby dodać pole typu Załącznik do przechowywania jedną lub więcej dokumentów, pliki lub obrazy, można użyć Office Access 2007. Za pomocą pola załącznika do przechowywania kilka plików w jednym polu. Można nawet zawierają więcej niż jeden typ pliku, w tym polu. Na przykład w bazie danych candidate zatrudnienia jeden lub więcej życiorysy, oprócz zdjęcia, można dołączać do rekordu dla każdego kontaktu.

Dodawanie pola załącznika do tabeli

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, w której chcesz dodać pole, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  Tabela zostanie otwarty w widoku projektu.

 4. W kolumnie Nazwa pola kliknij pierwszy pusty wiersz, a następnie wpisz nazwę nowego pola.

 5. Kliknij przylegającej komórki w kolumnie Typ danych, a następnie wybierz pozycję Załącznik na liście.

 6. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

  Access wyświetli komunikat z informacją, że nie można cofnąć zmiany, po zapisaniu tabeli. Oznacza to, że pole nie można przekonwertować na inny typ danych, ale można usunąć pole, jeśli uważasz, że błędu.

 7. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zmianę.

Po dodaniu pola załącznika do tabeli, możesz dodać dokumenty, pliki i obrazy do rekordów przy użyciu okna dialogowego Załączniki.

Dodawanie załącznika do pola

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz dodać załącznik.

  Tabela zostanie otwarty w widoku arkusza danych.

 4. W tabeli kliknij dwukrotnie pole załącznika.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Załączniki.

 5. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie pliku.

 6. Za pomocą listy Szukaj w, przejdź do pliku lub plików, które chcesz dołączyć do rekordu, zaznacz plik lub pliki, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Należy zauważyć, że można wybrać wielu plików dowolnego typu danych obsługiwanych.

 7. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk OK, aby dodać te pliki do tabeli.

  Program Access doda pliki do pola i zwiększy cyfrę wskazującą liczbę załączników w związku z tym.

 8. W razie potrzeby powtórz te kroki, aby dodać pliki do bieżącego pola lub do innych pól w tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji o polach załączników zobacz artykuł Dołączanie plików i grafiki do rekordów w bazie danych.

Początek strony

Zmienianie wyglądu pola

Możesz dostosować wygląd pola jest wyświetlany. Na przykład można ustawić formaty wyświetlania do użycia z bazą danych, takich jak w formularzach i raportach lub po otwarciu tabeli w widoku arkusza danych. Aby ustawić format wyświetlania, należy ustawić właściwość Format pola. Właściwość Format pola następnie jest automatycznie dziedziczone przez nowych formularzy i raportów, możesz utworzyć.

Ustawianie formatu wyświetlania w widoku arkusza danych

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę zawierającą pole, którego format chcesz ustawić.
  Otwarciu tabeli w widoku arkusza danych.

 4. Kliknij pole, dla którego chcesz zmienić format wyświetlania.

 5. Na karcie Arkusz danych w grupie Typ i formatowanie danych kliknij strzałkę listy rozwijanej obok pola Format, a następnie wybierz odpowiedni format. Obraz wstążki programu Access przedstawiający grupę Typ i formatowanie danych

  Pole zostanie wyświetlona z nowego formatu wyświetlania.

Ustawianie formatu wyświetlania w widoku projektu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę zawierającą pole, którego chcesz zmienić format wyświetlania, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  Tabela zostanie otwarty w widoku projektu.

 4. Kliknij pole, dla którego chcesz zmienić format wyświetlania.

 5. W obszarze Właściwości pola na karcie Ogólne kliknij pole Format.

 6. Kliknij przycisk listy rozwijanej, a następnie wybierz format wyświetlania.

 7. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu zmieniania wyglądu pola zobacz artykuł Formatowanie danych w wierszach i kolumnach.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×