Dowiedz się, jak dodawać, edytować i usuwać rekordy

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Informacje znajdujące się w bazie danych są przechowywane w tabelach, które zawierają dane dotyczące określonego tematu, na przykład majątku lub kontaktów. Każdy rekord w tabeli zawiera informacje o jednym elemencie, na przykład o określonym kontakcie. Rekord składa się z pól, takich jak nazwisko, adres i numer telefonu. Często rekord jest określany jako wiersz, a pole — jako kolumna. Program Microsoft Office Access 2007 umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie rekordów w tabeli bezpośrednio w widok arkusza danych. Po zaprojektowaniu i utworzeniu zapytanie wybierające można wyświetlić (a często także edytować) rekordy bezpośrednio w arkuszu danych powstałym w wyniku uruchomienia kwerendy. Na podstawie dowolnej tabeli lub kwerendy można także utworzyć formularz, a następnie użyć go w celu dodawania lub edytowania rekordów

W tym artykule

Omówienie

Dodawanie nowego rekordu

Znajdowanie rekordu w celu edytowania lub usunięcia

Edytowanie istniejącego rekordu

Usuwanie rekordu

Kiedy dane są zapisywane?

Jak cofnąć zmiany

Omówienie

Jeżeli baza danych została utworzona na podstawie szablonu, początkowe tabele, kwerendy i formularze są tworzone automatycznie. W tym artykule wyjaśniono, jak dodawać, edytować i usuwać rekordy w przypadku używania bazy danych utworzonej na podstawie jednego z szablonów dostępnych w programie Access.

Aby uzyskać informacje dotyczące dodawania, edytowania i usuwania rekordów w bazie danych, która nie została utworzona na podstawie szablonu dołączonego do programu Access, zobacz:

Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z funkcji Zbierz i aktualizowanie danych za pomocą poczty E-mail zobacz artykuł Dodawanie danych zebranych za pośrednictwem wiadomości e-mail do bazy danych programu Access.

Aby dowiedzieć się, jak importować dane do programu Access, zobacz następujące artykuły:

Aby uzyskać informacje dotyczące dodawania nowego pola lub nowej kolumny, zobacz Wstawianie, dodawanie lub tworzenie nowego pola w tabeli.

Początek strony

Dodawanie nowego rekordu

Rekord jest dodawany do bazy danych, gdy pojawia się nowy element, który należy śledzić. Użytkownik może na przykład dodać nowy kontakt do tabeli Kontakty, gdy chce zapisać informacje dotyczące nowego przyjaciela lub współpracownika. Podczas dodawania nowego rekordu program Office Access 2007 dołącza rekord do końca tabeli.

Aby dodać rekord, należy najpierw otworzyć tabelę lub formularz. Czasami formularz jest otwierany automatycznie podczas otwierania bazy danych. Na przykład podczas otwierania bazy danych utworzonej na podstawie szablonu Kontakty formularz Lista kontaktów jest otwierany automatycznie. Formularz Lista kontaktów jest formularzem startowym bazy danych Kontakty.

Formularz Lista kontaktów

W poniższych sekcjach wyjaśniono kilka sposobów dodawania nowego rekordu przy użyciu widoku Arkusz danych lub widoku Formularz.

Używanie formularza startowego szablonu

W przypadku nowej bazy danych utworzonej na podstawie szablonu dostępnego w programie Access formularz startowy jest zazwyczaj ładowany przy pierwszym otwarciu bazy danych. Jeżeli na przykład baza danych została utworzona na podstawie szablonu Kontakty, jako formularz startowy ładowany jest formularz Lista kontaktów. Formularz startowy służy jako punkt początkowy do używania bazy danych i poruszania się po niej. Wiele z tych szablonów (jednak nie wszystkie) udostępnia przycisk umożliwiający dodawanie nowych rekordów z poziomu formularza startowego. W formularzu Lista kontaktów jest na przykład dostępny przycisk Nowy kontakt, a w formularzu Lista problemów — przycisk Nowy problem.

Formularz Lista kontaktów z kółkiem wokół przycisku Nowy kontakt

Po kliknięciu takiego przycisku zostanie otwarty formularz, w którym będzie można wprowadzić odpowiednie informacje. Na przykład po kliknięciu przycisku Nowy kontakt zostanie otwarty formularz Szczegóły kontaktu.

Dodawanie rekordu przy użyciu przycisku Nowy

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Po wyświetleniu formularza startowego kliknij przycisk pozwalający dodać nowy rekord.

  Na przykład w formularzu Lista kontaktów kliknij przycisk Nowy kontakt. Zostanie otwarty formularz Szczegóły kontaktu.

 4. Wypełnij formularz. Wprowadź informacje w każdym polu. Naciśnięcie klawisza TAB pozwala przejść do następnego pola, a naciśnięcie klawiszy SHIFT+TAB — do poprzedniego pola.

  Uwaga: Aby rozpocząć nowy wiersz w polu, w którym dopuszczalne jest wprowadzenie więcej niż jednego wiersza tekstu, takim jak pole typu Tekst czy Nota, należy nacisnąć klawisze CTRL+ENTER. Można też otworzyć okno Powiększenie, jeżeli potrzeba więcej miejsca do edytowania. Aby otworzyć okno Powiększenie, należy kliknąć pole, które ma być edytowane, aby umieścić w nim kursor i zaznaczyć je. Następnie należy nacisnąć klawisze SHIFT+F2.

 5. Po zakończeniu wprowadzania rekordów kliknij przycisk OK, aby zapisać informacje. Aby dodać kolejne rekordy, kliknij przycisk Zapisz i nowy, jeżeli jest dostępny.

W przypadku korzystania z formularza Lista kontaktów nowy rekord można dodać, klikając przycisk Dodaj z programu Outlook, a następnie wybierając rekord z książki adresowej programu Microsoft Office Outlook 2007.

Dodawanie rekordu przy użyciu przycisku Dodaj z programu Outlook

Niektóre szablony zawierają przycisk Dodaj z programu Outlook, umożliwiający dodawanie rekordu z książki adresowej programu Office Outlook 2007. Ten przycisk występuje tylko w określonych szablonach i domyślnie nie jest dostępny podczas tworzenia nowego formularza ani nowej tabeli.

 1. Kliknij przycisk Dodaj z programu Outlook.

 2. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie profilu, wybierz nazwę profilu w polu Nazwa profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Może zostać wyświetlone okno dialogowe z następującym komunikatem: Pewien program próbuje uzyskać dostęp do informacji o adresach e-mail przechowywanych w programie Outlook. Czy chcesz na to zezwolić? Jeżeli jest to sytuacja nieoczekiwana, może świadczyć o działaniu wirusa i należy wybrać przycisk Nie. Pojawienie się tego okna dialogowego po kliknięciu przycisku Dodaj z programu Outlook jest zjawiskiem normalnym, więc nie należy klikać przycisku Nie. Jeżeli ma zostać wybrany więcej niż jeden kontakt, można zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na dostęp przez, a następnie wybrać krótki okres, na przykład 5 minut. Po wykonaniu tej czynności program Outlook zezwoli na dostęp do przechowywanych adresów poczty e-mail przez krótki, określony przez użytkownika okres. Po zakończeniu należy kliknąć przycisk Tak.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie nazw do dodania kliknij dwukrotnie nazwy, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nazwy zostaną dodane do formularza.

Zapisywanie rekordu kontaktu w książce adresowej programu Outlook

Niektóre szablony zawierają przycisk Utwórz kontakt programu Outlook, umożliwiający zapisanie rekordu jako kontaktu w książce adresowej programu Outlook. Ten przycisk jest dostępny tylko w określonych szablonach i domyślnie nie jest dostępny podczas tworzenia nowego formularza ani nowej tabeli.

 1. Kliknij przycisk Utwórz kontakt programu Outlook.

 2. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie profilu, wybierz nazwę profilu w polu Nazwa profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W programie Outlook zostanie otwarty formularz nowego kontaktu zawierający dane z wybranego rekordu. Sprawdź dane w formularzu nowego kontaktu, wprowadź niezbędne zmiany i dodaj potrzebne informacje.

 4. Na karcie Kontakt w formularzu nowego kontaktu w grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Niektóre szablony udostępniają polecenie Zapisz jako kontakt programu Outlook na Wstążce (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent), które umożliwia zapisanie rekordu kontaktu w książce adresowej programu Outlook. To polecenie stanowi funkcję niektórych szablonów i jest dostępne tylko w przypadku używania tabeli przechowującej adresy e-mail lub w przypadku używania kwerendy albo formularza opartego na takiej tabeli w bazie danych opartej na niektórych szablonach.

 1. Zaznacz rekord, który chcesz zapisać jako kontakt programu Outlook.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako kontakt programu Outlook.

 3. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie profilu, wybierz nazwę profilu w polu Nazwa profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W programie Outlook zostanie otwarty formularz nowego kontaktu zawierający dane z wybranego rekordu. Sprawdź dane w formularzu nowego kontaktu, wprowadź niezbędne zmiany i dodaj potrzebne informacje.

 5. Na karcie Kontakt w formularzu nowego kontaktu w grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Dodawanie rekordu do formularza startowego

Zależnie od użytego szablonu można wprowadzać informacje bezpośrednio w formularzu startowym. Zazwyczaj w programie Access istniejące informacje są wyświetlane w arkuszu danych. Bezpośrednio pod ostatnim wierszem danych jest wyświetlany nowy, pusty rekord z gwiazdką (*) w selektorze rekordów. Należy wprowadzić informacje do rekordu poprzedzonego gwiazdką. Warto zauważyć, że jeżeli do dowolnych pól przypisano wartości domyślne, nowy rekord zostanie wyświetlony z pewnymi już przypisanymi wartościami domyślnymi. Aby szybko przejść do nowego rekordu na końcu tabeli, można kliknąć przycisk nawigacyjny Nowy (pusty) rekord lub kliknąć przycisk Nowy rekord w grupie Rekordy na karcie Narzędzia główne.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i otwórz bazę danych.

 3. Po wyświetleniu formularza startowego bez istniejących danych wprowadź dane w nowym, pustym rekordzie, który zostanie wyświetlony. Jeśli w formularzu znajdują się już istniejące informacje, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie rekordy kliknij przycisk Nowy.

  • Kliknij przycisk Nowy (pusty) rekord, jeżeli jest dostępny.

  • Znajdź rekord z gwiazdką w selektorze rekordów i wprowadź tam informacje.

 4. Wypełnij rekord. Wprowadź informacje w każdym polu, naciskając klawisz TAB, aby przejść do następnego pola, lub klawisze SHIFT+TAB, aby przejść do poprzedniego pola.

  Uwaga: Aby rozpocząć nowy wiersz w polu, które umożliwia wprowadzenie więcej niż jednego wiersza tekstu, takim jak pole typu Tekst lub Nota, należy nacisnąć klawisze CTRL+ENTER. Można także otworzyć okno Powiększenie, jeżeli potrzeba więcej miejsca do edytowania. Aby to zrobić, należy umieścić kursor w polu, które ma być edytowane, a następnie nacisnąć klawisze SHIFT+F2.

 5. Po wypełnieniu wszystkich pól naciśnij klawisz TAB, aby przejść do nowego, pustego rekordu.

  Po wyświetleniu innego rekordu lub zamknięciu formularza program Access zapisze nowy rekord, który został dodany.

Używanie tabeli lub formularza z poziomu okienka nawigacji

Oprócz wprowadzania nowego rekordu przy użyciu formularza startowego szablonu można także otworzyć tabelę lub formularz z poziomu okienka nawigacji, a następnie wprowadzić nowy rekord.

Otwieranie tabeli lub formularza

 • W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie element, który chcesz otworzyć (lub kliknij raz, jeżeli została zmieniona opcja Otwieranie obiektów w oknie dialogowym Opcje nawigacji).

  Spowoduje to otwarcie formularza lub tabeli w widoku domyślnym.

Zostaną wyświetlone wszystkie istniejące informacje, zazwyczaj w wierszach w arkuszu danych. Pod tymi wierszami w selektorze rekordów będzie wyświetlany nowy, pusty rekord z gwiazdką. W tym wierszu należy wprowadzić nowe informacje.

Dodawanie rekordu do tabeli lub formularza   

Po wyświetleniu arkusza danych lub formularza bez istniejących danych należy wprowadzić nowe informacje do nowego, pustego rekordu, który został wyświetlony. Jeżeli w arkuszu danych lub formularzu znajdują się informacje, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie rekordy kliknij przycisk Nowy.

 • Kliknij przycisk Nowy (pusty) rekord, jeżeli jest dostępny.

 • Znajdź rekord z gwiazdką w selektorze rekordów i wprowadź nowe informacje w tym wierszu.

Po wypełnieniu wszystkich pól naciśnij klawisz TAB, aby przejść do nowego, pustego rekordu.

Po wyświetleniu innego rekordu lub zamknięciu tabeli albo formularza program Access zapisze nowy rekord, który został dodany.

Dlaczego numery identyfikacyjne czasami są tworzone niezgodnie z kolejnością?

Po utworzeniu pola, dla którego ustawiono typ danych Autonumerowanie, program Access automatycznie generuje wartość dla tego pola w każdym nowym rekordzie. Ta wartość jest domyślnie zwiększana przyrostowo tak, aby każdy nowy rekord uzyskał następny dostępny numer porządkowy. Typ danych Autonumerowanie ma na celu dostarczenie wartości odpowiedniej jako klucz podstawowy.

Aby uzyskać więcej informacji o kluczach podstawowych, zobacz artykuł Dodawanie, ustawianie, zmienianie i usuwanie klucza podstawowego.

Przy usuwaniu wiersza z tabeli, która zawiera pole ustawione na typ danych Autonumerowanie, wartość w polu Autonumerowanie dla tego wiersza nie zawsze jest automatycznie ponownie używana. Z tego powodu numer generowany przez program Access może różnić się od oczekiwanego numeru i mogą pojawić się przerwy w sekwencji numerów identyfikacyjnych. Jest to celowe — pole Autonumerowanie gwarantuje unikatowość wartości, a nie ich kolejność.

Początek strony

Znajdowanie rekordu w celu edytowania lub usunięcia

Aby móc edytować lub usunąć rekord, należy najpierw go znaleźć. W tabeli zawierającej małą liczbę rekordów można użyć przycisków nawigacji, aby przechodzić między rekordami — aż do znalezienia odpowiedniego. W większej tabeli należy jednak zastosować inne techniki wyszukiwania odpowiednich rekordów.

Używanie przycisków nawigacji między rekordami

Przyciski nawigacyjne umożliwiają przechodzenie między rekordami. Klikając te przyciski, można przejść do pierwszego, poprzedniego, następnego albo ostatniego rekordu, a także dodać nowy rekord.

Przyciski nawigacji

1. Pierwszy rekord

2. Poprzedni rekord

3. Bieżący rekord

4. Następny rekord

5. Ostatni rekord

6. Nowy (pusty) rekord

7. Wskaźnik filtru

8. Pole Wyszukaj

Po kliknięciu w polu Bieżący rekord można wpisać numer rekordu, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby przejść do tego rekordu. Numer rekordu jest liczony kolejno od początku formularza lub arkusza danych — nie odpowiada on wartości żadnego pola.

Przycisk wskaźnika filtru pokazuje, czy został zastosowany filtr. Aby usunąć filtr, można kliknąć ten przycisk, gdy jest na nim wyświetlany tekst Filtrowane. Podobnie gdy na tym przycisku jest wyświetlany tekst Nieodfiltrowany, można go kliknąć w celu zastosowania ostatnio używanego filtru.

Gdy użytkownik zacznie wprowadzać tekst w polu Wyszukaj, pierwsza pasująca wartość zostanie wyróżniona w czasie rzeczywistym po wprowadzeniu każdego znaku. Za pomocą tej funkcji można szybko wyszukać rekord o wartości odpowiadającej wartości wprowadzonej w polu Wyszukaj.

Używanie funkcji znajdowania w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie

Funkcja znajdowania w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie służy do wyszukiwania pasującego rekordu. Po znalezieniu pasującego rekordu staje się on rekordem bieżącym, który można następnie edytować lub usunąć.

Znajdowanie pasującego rekordu

 1. Kliknij pole, które chcesz przeszukać.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Znajdowanie kliknij przycisk Znajdź. Możesz też nacisnąć klawisze CTRL+F.

  Skrót klawiaturowy  Naciśnij klawisze CTRL+F.

  Pojawi się okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie.

 3. Kliknij kartę Znajdowanie.

 4. W polu Znajdź wpisz wartość, którą chcesz znaleźć.

 5. Opcjonalnie z listy Szukaj w wybierz pole, które chcesz przeszukiwać, lub tabelę, jeśli chcesz wyszukiwać w całej tabeli źródłowej.

 6. Opcjonalnie z listy Uwzględnij wybierz pozycję Dowolna część pola. Wybranie tej opcji umożliwia uzyskanie najszerszego zakresu wyników.

 7. Z listy Wyszukaj wybierz pozycję Wszystkie, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie, zobacz artykuł użyć okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie w celu zmiany danych.

Stosowanie filtru

Aby ograniczyć wyświetlane rekordy do tych, które pasują do określonych kryteriów, można zastosować filtr. Zastosowanie filtru ułatwia znalezienie rekordów, które mają zostać edytowane lub usunięte. Aby na przykład szybko ograniczyć wyświetlane rekordy, można kliknąć prawym przyciskiem myszy pole, którego wartości ma dotyczyć dopasowanie, a następnie kliknąć jedną z opcji znajdujących się w dolnej części menu skrótów: Równa się, Nie równa się, Zawiera lub Nie zawiera.

Stosowanie filtru opartego na zaznaczeniu

 1. Otwórz tabelę lub formularz.

 2. Aby upewnić się, że w tabeli lub formularzu nie zastosowano filtru, na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Opcje filtru zaawansowanego, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie filtry (jeśli jest dostępne).

 3. Przejdź do rekordu zawierającego wartość, której chcesz użyć jako części filtru, a następnie kliknij pole. Aby filtrować na podstawie zaznaczenia częściowego, zaznacz tylko odpowiednie znaki.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij Zaznaczenie, a następnie kliknij filtr, który chcesz zastosować.

  — lub —

  Kliknij pole prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij jedną z opcji znajdujących się w dolnej części menu skrótów: Równa się, Nie równa się, Zawiera lub Nie zawiera.

 5. Aby filtrować inne pola na podstawie zaznaczenia, powtórz kroki 3 i 4.

Aby poznać inne formy filtrowania, należy użyć poleceń z grupy Sortowanie i filtrowanie na karcie Narzędzia główne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania filtru, zobacz artykuł Filtrowanie — ograniczanie liczby rekordów w widoku.

Początek strony

Edytowanie istniejącego rekordu

Być może czasami trzeba będzie wprowadzić zmiany do istniejącego rekordu — na przykład zmienić adres. Aby edytować istniejący rekord, należy otworzyć formularz lub tabelę, przejść do rekordu, który ma zostać zmieniony, a następnie wprowadzić zmiany.

Otwieranie tabeli lub formularza

 • W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie element, który chcesz otworzyć (lub kliknij raz, jeżeli została zmieniona opcja Otwieranie obiektów w oknie dialogowym Opcje nawigacji).

  Program otworzy tabelę lub formularz w widoku domyślnym.

Po otwarciu formularza lub tabeli zostaną wyświetlone wszystkie istniejące informacje i zazwyczaj zostanie zaznaczone (wyróżnione) pierwsze pole w pierwszym rekordzie. Po rozpoczęciu wpisywania przy zaznaczonych danych wpisywane zaznaczone dane zostaną zamienione na wpisane znaki.

Zamienianie wartości w polu

 1. Zaznacz zawartość pola, którą chcesz zamienić.

  Porada: W widoku Arkusz danych zaznacz pole, klikając obok lewej krawędzi pola, gdy wskaźnik myszy zmieni się w znak plus (+). W widoku Formularz można kliknąć etykietę pola, aby zaznaczyć pole.

 2. Wpisz lub wybierz nową wartość pola.

  Wartość w polu zostanie zamieniona na wprowadzone znaki lub wybraną wartość. Zmiany zostaną zapisane po przejściu do innego rekordu lub zamknięciu tabeli.

Aby wprowadzić informacje w polu, należy kliknąć pole, a następnie ustawić kursor w miejscu, w którym mają zostać wstawione informacje. Po umieszczeniu kursora w polu można nim sterować za pomocą klawiszy strzałek.

Uwaga: Istnieje możliwość wstawienia bieżącej daty w polu przez naciśnięcie klawiszy CTRL+ŚREDNIK (;). Aby wstawić bieżącą godzinę, należy nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+DWUKROPEK (:).

Wstawianie nowych informacji w polu

 1. Kliknij pole (lub przejdź do niego, naciskając klawisz TAB lub klawisze strzałek, a następnie naciskając klawisz F2).

 2. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wprowadzić informacje.

 3. Wpisz tekst, który chcesz wstawić. W przypadku błędu naciśnij klawisz BACKSPACE.

  Po przejściu do innego rekordu lub zamknięciu formularza albo tabeli program Access zapisze dane.

Początek strony

Usuwanie rekordu

Po usunięciu rekordu informacje zostają trwale usunięte z tabeli. Dlatego najpierw należy upewnić się, czy mają one zostać usunięte. Jeżeli nie trzeba usuwać całego rekordu, lecz tylko niektóre informacje, należy zaznaczyć tylko te dane, które mają zostać usunięte, a następnie nacisnąć klawisz DELETE.

Usuwanie rekordu

 1. Zaznacz rekord lub rekordy, które chcesz usunąć.

  Aby zaznaczyć rekord, kliknij selektor rekordów obok rekordu, jeśli jest on dostępny.

  Aby rozszerzyć lub zmniejszyć zaznaczenie, przeciągnij selektor rekordów (jeżeli jest dostępny) albo naciśnij klawisze SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ lub SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ.

 2. Naciśnij klawisz DELETE.

  — lub —

  Na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij przycisk Usuń.

Aby uzyskać więcej informacji o usuwaniu rekordów, zobacz artykuł Usuwanie rekordów z bazy danych.

Początek strony

Kiedy dane są zapisywane?

Podczas edytowania danych w formularzu lub tabeli zmiany są automatycznie zapisywane po przejściu do innego rekordu lub zamknięciu formularza lub tabeli. Podczas edytowania rekordu program Access wyświetla w selektorze rekordów symbol ołówka po lewej stronie bieżącego rekordu. Po przejściu do innego rekordu symbol ołówka znika, co wskazuje, że dane zostały zapisane.

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre symbole, które mogą zostać wyświetlone w selektorze rekordów.

Symbol

Znaczenie

Wskaźnik bieżącego rekordu

To jest bieżący rekord. Wyświetlenie tego znacznika wskazuje, że rekord został zapisany. Bieżący rekord jest wskazywany przez zmianę koloru w selektorze rekordów.

Wskaźnik edytowanego rekordu

Trwa edycja rekordu; zmiany w rekordzie nie zostały jeszcze zapisane.

Wskaźnik zablokowanego rekordu

Ten rekord jest zablokowany przez innego użytkownika i nie można go edytować.

Wskaźnik nowego rekordu

To jest nowy rekord, do którego można wprowadzać informacje.

Wskaźnik klucza podstawowego

To jest pole klucz podstawowy. Zawiera ono wartość, która unikatowo identyfikuje rekord.

Uwaga: Aby zapisać zmiany rekordu bez przechodzenia do innego rekordu, na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy należy kliknąć przycisk Zapisz rekord.

Początek strony

Jak cofnąć zmiany

Jeżeli dane zostaną wpisane nieprawidłowo, często istnieje możliwość cofnięcia zmian. Edytując dane w polu, można na przykład kliknąć przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub nacisnąć klawisz ESC, aby cofnąć zmiany. Aby cofnąć wszystkie zmiany w rekordzie, należy ponownie nacisnąć klawisz ESC. Nawet po zapisaniu zmian lub przejściu do innego rekordu można wciąż cofnąć zmiany w uprzednio edytowanym rekordzie, klikając przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp. Jednak natychmiast po rozpoczęciu edytowania innego rekordu, zastosowaniu albo usunięciu filtru lub po przełączeniu się do innego okna albo do innej karty dokumentu zmiany zostaną trwale zapisane.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×