Przejdź do głównej zawartości

Dostosowywanie wstążki w pakiecie Office

Co można dostosować: możesz spersonalizować Wstążkę, aby uporządkować karty i polecenia w odpowiedniej kolejności, ukryć lub odkryć Wstążkę, a także ukryć te polecenia, których używasz rzadziej. Możesz również wyeksportować lub zaimportować dostosowaną Wstążkę.

Obraz przedstawiający elementy wstążki: karty, polecenia, grupy poleceń

Czego nie można dostosować: nie można zmniejszyć rozmiaru wstążki ani rozmiaru tekstu ani ikon na Wstążce. Jedynym sposobem na wykonanie tej czynności jest zmiana rozdzielczości ekranu, co spowodowałoby zmianę rozmiaru wszystkich elementów na stronie.

Po dostosowaniu wstążki: dostosowania dotyczą tylko programu pakietu Office, w którym pracujesz. Jeśli na przykład spersonalizujesz Wstążkę w programie PowerPoint, te same zmiany nie będą widoczne w programie Excel. Jeśli chcesz zmienić podobne dostosowania w innych aplikacjach pakietu Office, musisz otworzyć każdą z tych aplikacji, aby wprowadzić te same zmiany.

Porada: Nie można zmienić koloru wstążki ani jej ikon, ale można zmienić schemat kolorów używany w pakiecie Office. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie motywu pakietu Office.

Aby ukryć Wstążkę:

 1. Otwórz aplikację, w której chcesz ukryć Wstążkę, na przykład PowerPoint lub Excel.

 2. W prawym górnym rogu aplikacji wybierz pozycję ^.

  Wybierz ^, aby ukryć Wstążkę.

Aby wyświetlić Wstążkę:

 1. Wybierz kartę, na przykład Strona główna.

 2. Gdy wstążka zostanie rozwinięta, w prawym górnym rogu wybierz Przycisk odpinania pakietu Office 2016 , aby przypiąć Wstążkę do wierzchołka, aby ją pozostawać.

  W prawym rogu ekranu wybierz kod PIN, aby przypiąć Wstążkę do strony, aby ją pozostawać.

Jeśli korzystasz z trybu czytania, naciśnij klawisz ESC, aby wyświetlić Wstążkę.

Karty na Wstążce to Narzędzia główne, wstawianie, projektowanie itd. Na przykład poniższa ilustracja przedstawia karty w programie Word.

Obraz kart na wstążce programu Word.

Możesz dodawać karty niestandardowe lub zmieniać ich nazwy oraz zmieniać kolejność domyślnych kart, które są wbudowane w pakiet Office. Nazwy kart niestandardowych na liście Dostosuj Wstążkę są oznaczone wyrazem (Niestandardowa), ale wyraz (Niestandardowa) nie jest wyświetlany na wstążce.

Otwieranie okna "Dostosowywanie wstążki"

Aby pracować ze wstążką, musisz przejść do okna dostosowywanie wstążki. Poniżej opisano, jak to zrobić.

 1. Otwórz aplikację, w której chcesz dostosować Wstążkę, na przykład PowerPoint lub Excel.

 2. Umieść wskaźnik myszy na pustym obszarze na Wstążce, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

  Umieść wskaźnik myszy na pustym obszarze na Wstążce, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Dostosuj Wstążkę.

 3. Kliknij pozycję Dostosuj Wstążkę.

Teraz możesz wykonać poniższe czynności, aby dostosować Wstążkę.

Zmienianie kolejności kart domyślnych lub niestandardowych

Możesz zmienić kolejność kart Strona główna, wstawianie, rysowanie, projektowanie i inne. Nie można zmienić położenia karty plik .

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę, którą chcesz przenieść.

  Podświetl kartę, którą chcesz przenieść, a następnie użyj strzałek w górę i w dół, aby zmienić lokalizację.

 2. Klikaj strzałki Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby ustawić elementy w odpowiedniej kolejności.

 3. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Dodawanie karty niestandardowej

Kliknięcie przycisku Nowa karta powoduje dodanie karty i grupy niestandardowej. Polecenia możesz dodawać tylko do grup niestandardowych.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij przycisk Nowa karta.

 2. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazwy karty domyślnej lub niestandardowej

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij przycisk Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę.

 3. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Ukrywanie karty domyślnej lub niestandardowej

Możesz ukryć zarówno karty niestandardowe, jak i domyślne. Możesz jednak usunąć tylko karty niestandardowe. Nie można ukryć karty plik.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę wyczyść pole wyboru obok karty domyślnej lub niestandardowej, którą chcesz ukryć.

 2. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Usuwanie karty niestandardowej

Możesz ukrywać zarówno karty niestandardowe, jak i domyślne, ale usuwać wyłącznie karty niestandardowe. Nazwy kart i grup niestandardowych są oznaczone wyrazem (Niestandardowa), ale wyraz (Niestandardowa) nie jest wyświetlany na wstążce.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij przycisk Usuń.

 3. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Możesz dodać grupy niestandardowe lub zmienić kolejność grup domyślnych, które są wbudowane w pakiet Office. Nazwy grup niestandardowych na liście Dostosuj Wstążkę są oznaczone wyrazem (Niestandardowa), ale wyraz (Niestandardowa) nie jest wyświetlany na wstążce.

Zmienianie kolejności grup domyślnych lub niestandardowych

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij grupę, którą chcesz przenieść.

 2. Klikaj strzałki Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby ustawić elementy w odpowiedniej kolejności.

 3. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Dodawanie grupy niestandardowej do karty

Grupę niestandardową możesz dodać do karty niestandardowej lub domyślnej.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę, do której chcesz dodać grupę.

 2. Kliknij przycisk Nowa grupa.

 3. Aby zmienić nazwę grupy Nowa grupa (Niestandardowa), kliknij tę grupę prawym przyciskiem myszy, kliknij pozycję Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę.

  Uwaga: Klikając grupę niestandardową, a następnie klikając pozycję Zmień nazwę, możesz również dodać ikonę dla oznaczenia grupy niestandardowej. Po otwarciu okna dialogowego Symbol wybierz ikonę grupy.

 4. Aby ukryć etykiety poleceń dodanych do grupy niestandardowej, kliknij tę grupę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Ukryj etykiety poleceń. Powtórz tę czynność, aby je odkryć.

 5. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazwy grupy domyślnej lub niestandardowej

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę lub grupę, której nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij przycisk Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę.

 3. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Usuwanie grupy domyślnej lub niestandardowej

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij grupę, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij przycisk Usuń.

 3. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Zastępowanie grupy domyślnej grupą niestandardową

Nie możesz usunąć polecenia z grupy wbudowanej pakietu Microsoft Office. Jednak możesz utworzyć grupę niestandardową zawierającą polecenia, które będą używane zamiast grupy domyślnej.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij kartę domyślną, do której chcesz dodać grupę niestandardową.

 2. Kliknij przycisk Nowa grupa.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nową grupę, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 4. Wpisz nazwę nowej grupy i wybierz ikonę, która będzie wyświetlana dla tej nowej grupy po zmianie rozmiaru wstążki.

 5. Na liście Wybierz polecenia z kliknij pozycję Karty główne.

 6. Kliknij znak plus (+) obok karty domyślnej zawierającej grupę, którą chcesz dostosować.

 7. Kliknij znak plus (+) obok grupy domyślnej, którą chcesz dostosować.

 8. Kliknij polecenie, które chcesz dodać do grupy niestandardowej, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę domyślną i kliknij pozycję Usuń.

Aby dodać polecenia do grupy, należy najpierw dodać grupę niestandardową do karty domyślnej lub do nowej karty niestandardowej. Zmiana nazwy polecenia jest możliwa tylko w przypadku poleceń dodawanych do grup niestandardowych.

Domyślne tekst poleceń jest szary. Nie można zmieniać ich nazw, ikon, ani kolejności.

Polecenia dodane do nowej grupy na karcie domyślnej

Zmienianie kolejności poleceń w grupach niestandardowych

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij polecenie, które chcesz przenieść.

 2. Klikaj strzałki Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby ustawić elementy w odpowiedniej kolejności.

 3. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Dodawanie poleceń do grupy niestandardowej

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij grupę niestandardową, do której chcesz dodać polecenie.

 2. Na liście Wybierz polecenia z kliknij listę, z której chcesz dodać polecenia, na przykład Popularne polecenia lub Wszystkie polecenia.

  Lista Wybierz polecenia z

 3. Kliknij polecenie na wybranej liście.

 4. Kliknij pozycję Dodaj.

 5. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Usuwanie polecenia z grupy niestandardowej

Polecenia można usuwać tylko z grup niestandardowych.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij polecenie, które chcesz usunąć.

 2. Kliknij przycisk Usuń.

 3. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazwy polecenia dodanego do grupy niestandardowej

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij polecenie, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij przycisk Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę.

 3. Aby wyświetlić i zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

Możesz zresetować wszystkie karty do oryginalnego stanu lub przywrócić pierwotny stan kart. Jeśli przywrócisz domyślne ustawienia wszystkich kart wstążki, również na pasku narzędzi Szybki dostęp będą wyświetlane tylko domyślne polecenia.

Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować Wstążkę:

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki kliknij przycisk Resetuj.

 2. Kliknij pozycję Resetuj wszystkie dostosowania.

Resetuj tylko wybraną kartę do ustawienia domyślnego

Możesz przywrócić ustawienia domyślne tylko dla kart domyślnych.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki zaznacz kartę domyślną, której ustawienia domyślne chcesz przywrócić.

 2. Kliknij przycisk Resetuj, a następnie kliknij pozycję Resetuj tylko wybraną kartę Wstążki.

Możesz udostępnić swoje dostosowania wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp do pliku, który może być importowany i wykorzystywany przez współpracownika lub na innym komputerze.

Krok 1: eksportowanie dostosowanej wstążki:

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki kliknij przycisk Importuj/Eksportuj.

 2. Kliknij pozycję Eksportuj wszystkie dostosowania.

Krok 2: importowanie dostosowanej wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp na innym komputerze

Ważne: Po zaimportowaniu pliku dostosowań wstążki wszystkie wcześniejsze dostosowania wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp zostaną utracone. Jeśli przewidujesz potrzebę powrotu do bieżących dostosowań w przyszłości, wyeksportuj je przed zaimportowaniem jakichkolwiek nowych dostosowań.

 1. W oknie Dostosowywanie Wstążki kliknij przycisk Importuj/Eksportuj.

 2. Kliknij pozycję Importuj plik dostosowań.

Tematy pokrewne

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

Wstążkę i paski narzędzi w pakiecie Office można spersonalizować do swoich potrzeb, pokazując często używane polecenia i ukrywając te, których używasz rzadko. Możesz zmienić karty domyślne lub utworzyć karty i grupy niestandardowe zawierające często używane polecenia.

Uwaga: Nie można zmieniać nazw poleceń domyślnych, zmieniać ikon skojarzonych z tymi poleceniami domyślnymi ani zmieniać kolejności tych poleceń.

 1. Aby dostosować Wstążkę, Otwórz lub Utwórz dokument programu Excel, Word lub PowerPoint.

 2. Przejdź do preferencji aplikacji i wybierz pozycję wstążka i pasek narzędzi.

  Preferencje paska narzędzi Wstążki pakietu Office2016 dla komputerów Mac
 3. W oknie karty wstążki wybierz polecenia, które chcesz dodać lub usunąć ze wstążki, a następnie wybierz pozycję Dodaj lub Usuń strzałki.

  Dostosowywanie Wstążki w pakiecie Office2016 dla komputerów Mac

  Uwaga: Aby usunąć ze Wstążki domyślne karty lub polecenia, takie jak karta Strona główna lub Wstawianie, wyczyść odpowiednie pole wyboru w polu Dostosuj Wstążkę.

W ramach dostosowywania Wstążki możliwe jest wykonanie następujących czynności:

 • Zmienianie nazw kart: Aby zmienić nazwę, wybierz kartę, na przykład Strona główna, Wstawianie, projektowanie w polu Dostosuj Wstążkę , wybierz pozycję Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Zmień nazwę.

 • Dodaj nową kartę lub nową grupę: aby dodać nową kartę lub nową grupę, wybierz pozycję Dostosowywanie przycisku Dodaj na Wstążce w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac poniżej pola Dostosuj Wstążkę , a następnie wybierz pozycję Nowa karta lub Nowa grupa.

 • Usuwanie kart: Karty niestandardowe można usunąć tylko z poziomu Wstążki. Aby usunąć, wybierz kartę w polu Dostosuj Wstążkę i wybierz pozycję Dostosowywanie przycisku Usuń na Wstążce pakietu Office2016 dla komputerów Mac .

Dostosowanie paska narzędzi Szybki dostęp

Jeśli chcesz mieć tylko kilka poleceń na wyciągnięcie ręki, możesz to uzyskać za pomocą paska narzędzi Szybki dostęp. Są to ikony, które znajdują się powyżej Wstążki i są zawsze dostępne, niezależnie od kart znajdujących się na Wstążce.

Pasek narzędzi Szybki dostęp w pakiecie Office2016 dla komputerów Mac
 1. Aby dostosować pasek narzędzi Szybki dostęp, Otwórz lub Utwórz dokument programu Excel, Word lub PowerPoint.

 2. Przejdź do preferencji aplikacji i wybierz pozycję pasek narzędzi Szybki dostęp.

  Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp w pakiecie Office2016 dla komputerów Mac
 3. W oknie karty paska narzędzi Szybki dostęp wybierz polecenia i wybierz strzałki, które chcesz dodać lub usunąć z pola Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp .

  Uwaga: Jeśli nie widzisz poleceń do dodania do paska narzędzi Szybki dostęp, oznacza to, że nie jest on teraz obsługiwany.

  Po wybraniu polecenie zostanie wyświetlone na końcu paska narzędzi Szybki dostęp.

  Poniżej znajdują się domyślne polecenia na pasku narzędzi Szybki dostęp:

  Dostosowywanie menu paska narzędzi Szybki dostęp w pakiecie Office2016 dla komputerów Mac

  Jeśli chcesz tylko dodać jedno z tych poleceń, po prostu wybierz nazwę polecenia, aby dodać lub usunąć je z paska narzędzi. Elementy wyświetlane na pasku narzędzi Szybki dostęp będą miały obok siebie znacznik wyboru Pokazuje ikonę znacznika wyboru dla menu paska narzędzi Szybki dostęp w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac. .

Minimalizowanie lub rozwijanie wstążki

Wstążkę można zminimalizować, tak aby były wyświetlane tylko karty.

Rozwinięta wstążka

Rozwinięta wstążka

Rozwinięta wstążka

Zwinięta wstążka

Minimalizowanie wstążki podczas pracy

 • Po prawej stronie wstążki wybierz pozycję Przycisk Minimalizuj wstążkę .

Rozwijanie wstążki podczas pracy

 • Po prawej stronie wstążki wybierz pozycję Przycisk Rozwiń wstążkę .

Minimalizowanie wstążki przy otwieraniu pliku

Domyślnie wstążka jest rozwijana przy każdym otwarciu pliku, ale można zmienić to ustawienie, aby wstążka była zawsze zminimalizowana.

 • W menu Widok wyczyść pole wyboru wstążki .

 • Aby ponownie wyświetlić Wstążkę podczas otwierania pliku, w menu Widok wybierz pozycję wstążka lub rozwiń wstążkę, wybierając Przycisk Rozwiń wstążkę .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×