Dostosowywanie widoków danych i formularzy przy użyciu programu SharePoint Designer

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Widok danych jest live, które można dostosować widok źródła danych z witryny programu SharePoint. SharePoint Designer 2010 pobiera dane ze źródła danych w formularzu z języka XML (Extensible Markup) i zawiera lub wprowadzania danych przy użyciu przekształcenia języka rozszerzonego arkusza stylów (XSLT). Widok danych można wyświetlać dane z wielu różnych źródeł, takich jak listy programu SharePoint i bibliotek, kwerendy bazy danych, dokumenty XML, usług sieci Web i skryptów po stronie serwera. Dodawanie i dostosowywanie widoków danych za pomocą SharePoint Designer 2010.

SharePoint Designer 2010 zawiera bogatego zestawu narzędzi, których można używać Dostosowywanie listy oraz widoki danych, jak pokazano na ilustracji.

Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

Narzędzia WYSIWYG w SharePoint Designer 2010 wstawić Extensible Stylesheet Language (XSL) bezpośrednio do strony, dzięki czemu nie trzeba wiedzieć XSL umożliwiające tworzenie zaawansowanych niestandardowych widoków danych. Jeśli potrzebujesz dostosować kod, zawsze można edytować XSL bezpośrednio w widoku kodu w SharePoint Designer 2010.

Istnieje wiele metod tworzenia widoków i formularzy w SharePoint Designer 2010. Możesz utworzyć widok listy skojarzonych z listy programu SharePoint lub w bibliotece; Możesz utworzyć widok danych i skojarzyć ją z tej samej listy lub innego źródła danych; Podczas tworzenia formularza przez dodanie widoku danych do strony, wstawiając każdego pola jako formularz; i tak dalej. Dowiedz się więcej na temat tworzenia widoków i formularzy w sekcji Zobacz też.

Te powodują kombinację widoków List (XSLT Web Part widoku listy) i widoki danych (Web Part formularza danych) na stronach, a jeśli istnieją różnice między nimi, możesz dostosować je w podobny sposób. Możesz dodać i usunąć kolumny, stosowanie filtrów, sortowanie i grupowanie pól, stosowanie formatowania warunkowego i wiele więcej za pomocą narzędzi dostępnych w SharePoint Designer 2010.

W tym artykule opisano najczęstsze dostosowania, jakie należy podjąć do listy lub widoki danych przy użyciu SharePoint Designer 2010.

W tym artykule

Otwieranie widoków danych i widoków listy

Dodawanie i usuwanie kolumn oraz zmienianie ich rozmieszczenia

Sortowanie i grupowanie

Filtr

Formatowanie warunkowe

Stronicowanie

Włączanie edytowania w tekście

Włączanie aktualizacji asynchronicznych

Dodawanie opcji paska narzędzi

Stosowanie stylów widoku

Dodatkowe opcje dostosowywania

Otwieranie widoków danych i widoków listy

Widoki listy oraz widoki danych można tworzyć i otwarty w na kilka sposobów w SharePoint Designer 2010 (zgodnie z opisem na początku tego artykułu). Można na przykład otworzyć widoku listy z listy lub biblioteki, który jest obecnie skojarzony, lub możesz otworzyć widoku danych na stronie witryny, w której znajduje się. Obie opcje są w menu nawigacji. (Skojarzonych z listy lub biblioteki albo liczbą źródeł danych. Użyj jednej z poniższych metod do otwierania widoku listy lub widoku danych w SharePoint Designer 2010.)

Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

Aby otworzyć widok listy skojarzony z listą:

 1. Otwórz witrynę w SharePoint Designer 2010.

 2. W okienku nawigacji kliknij pozycję Listy i biblioteki.

 3. Otwórz listę, która zawiera wybrany widok listy.

 4. Kliknij kartę Opcje i dostosuj widok listy przy użyciu opcji edytowania widoku.

  Uwaga: Może być konieczne pierwszym kliknięciu w widoku, aby wyświetlić opcje w SharePoint Designer 2010 edycji

Aby otworzyć widok danych lub widok listy z poziomu strony witryny:

 1. Otwórz witrynę w SharePoint Designer 2010.

 2. W okienku Nawigacja kliknij pozycję Strony witryny.

 3. Otwórz stronę, która zawiera wybrany widok danych lub widok listy.

 4. Kliknij kartę Opcje i dostosuj widok listy lub widok danych przy użyciu opcji edytowania widoku.

  Uwaga: Aby wyświetlić opcje w SharePoint Designer 2010 edycji, może być konieczne pierwszym kliknięciu w widoku.

W dalszej części artykułu założono, że użytkownik wykonał powyższe lub podobne czynności w celu otworzenia widoku na potrzeby edycji.

Początek strony

Dodawanie i usuwanie kolumn oraz zmienianie ich rozmieszczenia

Jedną z pierwszych czynności wykonywanych zazwyczaj w przypadku widoku danych jest dodawanie i usuwanie kolumn. Zmienianie kolumn w widoku danych wiąże się z dodawaniem, usuwaniem i rozmieszczaniem pól wyświetlanych w widoku danych. Do dodawania, usuwania i zmieniania kolejności kolumn, niezależnie od tego, czy są wyświetlane wiersze, czy kolumny, służy okno dialogowe Edytowanie kolumn. Kolumny można także modyfikować za pomocą poleceń edycji tabeli dostępnych na karcie Tabela. Układ tabeli omówiono w dalszej części tego artykułu.

Uwaga: Polecenie Edytuj kolumny jest dostępne tylko w przypadku widoku danych, w którym dane są wyświetlane w tabeli HTML.

Aby dodać, usunąć lub zmienić rozmieszczenie kolumn w widoku danych lub w widoku listy, wykonaj następujące czynności.

 1. Widok otworzyć w SharePoint Designer 2010, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń kolumny Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010 .

  Uwaga: Polecenie Edytuj kolumny jest niedostępne, jeżeli widok danych znajduje się w tabeli HTML, w której użyto atrybutu rowspan lub colspan o wartości większej niż 1.

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie kolumn.
  Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę, zaznacz pole kolumny w obszarze Dostępne pola, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  • Aby jednocześnie zaznaczyć wiele pól, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie pola.

  • Aby usunąć istniejącą kolumnę, zaznacz wybraną kolumnę w obszarze Wyświetlane kolumny, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  • Aby jednocześnie zaznaczyć wiele pól, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie pola.

  • Aby zmienić rozmieszczenie kolumn, zaznacz wybraną kolumnę w obszarze Wyświetlane kolumny, a następnie kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany do widoku.

Uwaga: W oknie dialogowym Edytowanie kolumn są wyświetlane tylko pola znajdujące się w kwerendzie źródła danych widoku danych. Rzeczywiste źródło danych może zawierać dodatkowe pola. Aby uwzględnić te pola, należy zaktualizować kwerendę źródła danych.

Więcej informacji na temat widoków danych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Sortowanie i grupowanie

Podczas sortowania danych w widoku danych, możesz zmodyfikować kolejność, w której znajduje się dane, aby łatwiej i odwiedzających witrynę do zrozumienia danych. Kolejność sortowania przykładami kolejności alfabetycznej i liczbowych. Możesz utworzyć dodatkowe sortowanie zleceń przy użyciu okna dialogowego Sortowanie zaawansowane w SharePoint Designer 2010.

Oprócz sortowania danych, można je także grupować. Podczas grupowania danych dla każdej grupy pól w porządku sortowania można wyświetlić nagłówek lub stopkę i określić, czy grupa ma być domyślnie rozwinięta, czy zwinięta. Grupy można także zachować razem podczas wyświetlania kolejnych stron widoku i można wyświetlić nazwy kolumn lub sumy dla każdej grupy.

Aby posortować kolumny w widoku danych lub w widoku listy:

Widok otworzyć w SharePoint Designer 2010, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij Sortowanie i grupowanie Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010 .

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sortowanie i grupowanie.
Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

 1. W obszarze Dostępne pola kliknij pole, według którego chcesz sortować, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 2. W obszarze Właściwości sortowania wybierz sposób sortowania pól, zaznaczając opcję Rosnąco (od najniższej do najwyższej wartości) lub Malejąco (od najwyższej do najniższej wartości).

  Możesz również zmienić rosnąco lub malejąco kolejność sortowania, po prostu klikając dwukrotnie pola na liście kolejność sortowania.

 3. Aby używać bardziej zaawansowane sortowanie niż rosnąco lub malejąco, kliknij przycisk Edytuj wyrażenie sortowania. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Sortowanie zaawansowane miejsce, w którym można dostosować porządek sortowania przy użyciu wyrażenia XPath. Dowiedz się więcej na liście zaawansowane i dostosowywanie widoku danych za pomocą wyrażenia XPath.

 4. Aby posortować według wielu pól, zaznacz więcej pól w obszarze Dostępne pola, a następnie dodaj je do porządku sortowania.

  W przypadku dodania wielu pól do porządku sortowania i konieczności zmiany pola, które jest sortowane jako pierwsze, zaznacz wybrane pole na liście Porządek sortowania i kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany do widoku.

Aby pogrupować kolumny w widoku danych lub w widoku listy:

Widok otworzyć w SharePoint Designer 2010, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij Sortowanie i grupowanie Sortowanie i grupowanie .

 1. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sortowanie i grupowanie.
  Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

 2. Na liście Porządek sortowania kliknij pole, według którego chcesz grupować.
  Do każdego pola w porządku sortowania mogą być zastosowane inne właściwości grupy. Przed zastosowaniem właściwości grupy upewnij się, że jest zaznaczone odpowiednie pole.

 3. Aby wyświetlić nagłówek na początku każdej grupy, w obszarze Właściwości grupy zaznacz pole wyboru Pokaż nagłówek grupy, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby grupy w widoku były domyślnie wyświetlane jako rozwinięte, kliknij pozycję Rozwiń grupę domyślnie.

  2. Aby grupy w widoku danych były domyślnie wyświetlane jako zwinięte, kliknij pozycję Zwiń grupę domyślnie.

 4. Pozostałe opcje dotyczą tylko widoków danych, nie dotyczą widoków listy. Więcej informacji na temat różnic między widokiem danych a widokiem listy można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 5. Aby wyświetlić na końcu każdej grupy stopkę, w której będą wyświetlane informacje na temat liczby rekordów w grupie, zaznacz pole wyboru Pokaż stopkę grupy.

 6. Po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż nagłówek grupy lub Pokaż stopkę grupy zostanie udostępniony przycisk Grupowanie zaawansowane.

 7. Kliknij przycisk Grupowanie zaawansowane. Ta opcja jest udostępniania po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż nagłówek grupy lub Pokaż stopkę grupy.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć poszczególne rekordy na liście, zaznacz pole wyboru Zawsze ukrywaj szczegóły grup.

  • Aby pokazać wszystkie elementy w grupie na jednej stronie, nawet jeżeli suma przekracza określoną liczbę elementów, które można wyświetlić na liście, zaznacz pole wyboru Zachowaj grupy podczas stronicowania.

  • Aby w każdej grupie wstawić wiersz z nazwami kolumn, zaznacz pole wyboru Pokaż nazwy kolumn dla grupy.

  • Aby w każdej grupie wstawić wiersz z całkowitą liczbą rekordów w każdej grupie, zaznacz pole wyboru Pokaż sumy kolumn dla grupy.

Aby użytkownicy witryny mogli sortować lub grupować dane za pośrednictwem przeglądarki, do widoku można dodać pasek zadań, jak opisano w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Filtrowanie

Do widoku danych lub do widoku listy można zastosować filtr, aby widok zawierał tylko te dane, które spełniają określone kryteria. Jest to przydatne, jeśli widok zawiera setki lub tysiące rekordów, a użytkownik chce ułatwić odczytywanie danych. Podczas tworzenia filtru jest konstruowane przynajmniej jedno wyrażenie, które jest stosowane do danych. Istnieją trzy podstawowe części: nazwa pola (nazwa pola, według którego są filtrowane dane), operator (reguła stosowana do wartości) oraz wartość (poszukiwane dane).

Aby przefiltrować widok danych lub widok listy, wykonaj następujące czynności.

 1. Widok otworzyć w SharePoint Designer 2010, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij Filtr Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010 .

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kryteria filtru.
  Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

 3. W obszarze Nazwa pola kliknij pole zawierające odpowiednie wartości.

 4. Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

 5. Kliknij pole Wartość, a następnie wybierz lub wpisz odpowiednie kryteria.

 6. Aby dodać do filtru kolejną klauzulę, kliknij pole I/Lub na końcu istniejącej klauzuli, a następnie:

  1. Kliknij pozycję I, aby utworzyć filtr, w którym dane muszą spełniać kryteria obydwu klauzul.

  2. Kliknij pozycję Lub, aby utworzyć filtr, w którym dane muszą spełniać kryteria tylko jednej z klauzul.

 7. Kliknij komunikat Kliknij tutaj, aby dodać nową klauzulę.

 8. Powtórz kroki 3–6, aby utworzyć dodatkową klauzulę dla tego filtru.

 9. Jeśli pracujesz widoków danych i chcesz, aby używać bardziej zaawansowane warunki, Dodawanie filtrowania XSLT pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Zaawansowane warunek miejsce, w którym można dostosować porządek sortowania przy użyciu wyrażenia XPath.

 10. Kliknij przycisk OK.

Aby osoby odwiedzające witrynę mogły sortować i grupować dane za pośrednictwem przeglądarki, do widoku można dodać pasek zadań, jak opisano w dalszej części tego artykułu. Należy pamiętać, że filtrowanie w przeglądarce ma wpływ jedynie na sposób przedstawiania danych, nie ogranicza ilości danych dostępnych w widoku.

Uwaga:  Filtrowanie widoku danych może mieć wpływ na wydajność. Ważne jest, aby filtrować rozsądny zestaw danych. W przypadku podstawowego filtrowania przy użyciu okna dialogowego Kryteria filtrowania filtr jest stosowany, zanim dane zostaną zwrócone. Jednak w przypadku użycia opcji filtrowania zaawansowanego (dostępnej dla widoków danych) filtr jest stosowany w prezentacji XSLT po zwróceniu danych.

Początek strony

Formatowanie warunkowe

Używając formatowania warunkowego, można zastosować m.in. tekst sformatowany, kolory tła i niestandardowe ikony do wybranych tagów HTML lub wybranych wartości danych, gdy dane spełnią określone kryteria. Można także ustawić warunki określające, czy pokazać, czy ukryć tag HTML lub wartość danych. Formatowanie warunkowe to zaawansowany sposób na wyróżnianie w widoku danych elementów, które wymagają akcji ze strony użytkownika. Można na przykład wyróżniać zadania, których termin wykonania został przekroczony, projekty, które przekraczają budżet, lub artykuły biurowe, których zapas się kończy.

Aby zastosować formatowanie warunkowe do widoku danych lub widoku listy, wykonaj następujące czynności.

Widok otwarte w SharePoint Designer 2010, kliknij w wierszu lub kolumnie, w którym chcesz zastosować formatowanie warunkowe.

 1. Kliknij kartę Opcje, kliknij pozycję Filtr Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010 i wybierz jedną z następujących czynności:

 2. Pokaż zawartość, aby wyświetlić w widoku dane, które spełniają określone kryteria.

 3. Ukryj zawartość, aby ukryć w widoku dane, które spełniają określone kryteria.

 4. Formatuj wiersz, aby zastosować formatowanie do wiersza, który spełnia określone kryteria.

 5. Formatuj kolumnę, aby zastosować formatowanie do kolumny, która spełnia określone kryteria.

 6. Formatuj zaznaczenie, aby zastosować formatowanie do zaznaczenia, które spełnia określone kryteria. (Przed użyciem tej opcji należy zaznaczyć fragment widoku danych).

  Opcje pokazywania i ukrywania zawartości powodują zmianę widoczności wybranych tagów HTML lub wartości danych. Opcje formatowania powodują zastosowanie stylu do wybranych tagów HTML lub wartości danych.

 7. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kryteria warunku.
  Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

 8. W obszarze Nazwa pola kliknij pole zawierające odpowiednie wartości.

 9. Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

 10. Kliknij pole Wartość, a następnie wybierz lub wpisz odpowiednie kryteria.

 11. Aby użyć inne zaawansowane warunki w widoku, kliknij przycisk Zaawansowane.
  Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Zaawansowane warunek miejsce, w którym można dostosować porządek sortowania przy użyciu wyrażenia XPath.

 12. Aby dodać do kryteriów warunku kolejną klauzulę, kliknij pole I/Lub na końcu istniejącej klauzuli, a następnie:

  • Kliknij pozycję I, aby utworzyć kryteria warunku, w przypadku których dane muszą spełniać kryteria obydwu klauzul.

  • Kliknij pozycję Lub, aby utworzyć kryteria warunku, w przypadku których dane muszą spełniać kryteria tylko jednej z klauzul.

 13. Poniżej istniejącej klauzuli kliknij komunikat Kliknij tutaj, aby dodać nową klauzulę.

 14. Powtórz kroki 4–7, aby utworzyć dodatkową klauzulę dla kryteriów warunku.

 15. Jeśli używasz warunku do pokazania lub ukrycia danych, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. Aby zastosować specjalne formatowanie do warunku, kliknij pozycję Ustaw styl.

 16. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Modyfikowanie stylu.
  Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

 17. Wybierz opcje formatowania, które chcesz zastosować do widoku danych.
  Aby na przykład pogrubić tekst i dodać do niego żółte tło, wybierz pozycję pogrubienie w menu grubość czcionki. Następnie kliknij kategorię Tło i w menu kolor tła wpisz wyraz żółty lub wybierz odcień koloru żółtego.

 18. Kliknij przycisk OK.

W widokach danych i w widokach listy dane są wyświetlane „na żywo”, dlatego zastosowane formatowanie będzie od razu widoczne w widoku projektu.

Początek strony

Stronicowanie

Za pomocą stronicowania można zmienić liczbę rekordów wyświetlanych na każdej stronie widoku danych lub widoku listy. Widok można tak skonfigurować, aby elementy były wyświetlane w zestawach składających się z 5, 10 lub dowolnej liczby elementów. W wyniku tego osoby odwiedzające stronę będą widziały w przeglądarce łącza służące do przewijania widoku do tyłu i do przodu. Zamiast tego można określić maksymalną liczbę elementów, które mają być wyświetlane w widoku, na przykład 5, 10 lub inną określoną wartość.

Aby dodać wartość stronicowania do widoku danych lub widoku listy, wykonaj następujące czynności.

Widok otworzyć w SharePoint Designer 2010, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij stronicowania Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010 .

 1. Wybierz jedną z opcji stronicowania:

  1. Wyświetl zestawy elementów: określ, czy elementy mają być wyświetlane w zestawach po 1, 5, 10 czy 30.

   Wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie w widoku łączy nawigacji, jeśli łączna liczba rekordów w widoku przekracza liczbę określoną dla tej opcji.

  2. Ogranicz do liczby elementów: wybierz maksymalną liczbę elementów wyświetlanych w widoku: 1, 5, 10 lub 30.

 2. Wybierz pozycję Więcej opcji stronicowania, aby określić niestandardową wartość dla stronicowania widoku danych.

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości widoku danych.
  Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

 4. Na karcie Stronicowanie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz opcję Wyświetl elementy w zestawach o tej wielkości, a następnie określ liczbę w wyświetlonym polu.
   Domyślna wartość dla tej opcji to 10, jeśli w widoku jest więcej niż 25 rekordów, i 6, jeśli w widoku jest mniej niż 25 rekordów.

  • Wybierz opcję Ogranicz sumę wyświetlanych elementów do, a następnie określ liczbę w wyświetlonym polu.
   Domyślnie w tym polu jest ustawiona wartość 100.

 5. Kliknij przycisk OK.

Oprócz zmiany liczby rekordów, które są wyświetlane w widoku na stronie sieci web, możesz zmienić liczbę rekordów, które są wyświetlane w widoku Projekt SharePoint Designer 2010. Można to zrobić, jeśli chcesz zobaczyć, jak będą renderowane widoku z określoną liczbę rekordów. Aby zmienić liczbę rekordów w widoku projektu, kliknij kartę Projektowanie i w grupie Podgląd wybierz jedną z dostępnych opcji Podgląd widoku danych.

Początek strony

Włączanie edytowania w tekście

Gdy edytowanie w tekście jest włączone, osoby odwiedzające stronę mogą z łatwością edytować każdy rekord w kontekście widoku, bez konieczności opuszczania strony lub otwierania nowego okna. Wystarczy, że klikną przycisk edytowania obok kolumny lub wiersza w widoku danych, a każde pole stanie się edytowalne. Pola tekstowe, menu i formanty pól są dostępne dla każdego rekordu w taki sam sposób, w jaki są dostępne w formularzu nowego elementu i w formularzu edycji elementu. Edytowanie w tekście łączy zalety widoku i formularza.

Aby włączyć edytowanie w tekście dla widoku danych lub widoku listy, wykonaj następujące czynności.

Widok otworzyć w SharePoint Designer 2010, kliknij kartę Opcje, a następnie kliknij przycisk Edytowanie w tekście Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010 .
Dla widoków List, ten nowy umożliwia i Edytuj łącza, które osoby odwiedzające witrynę służy do tworzenia i edytowania rekordów.

 1. W przypadku widoków danych wybierz jedną lub wszystkie z poniższych opcji edytowania w tekście:

  1. Pokaż łącza edytowania elementów: udostępnia łącze edytowania, które klikają użytkownicy, aby edytować rekord w tekście.

  2. Pokaż łącze wstawiania elementów: udostępnia łącze wstawiania, które klikają użytkownicy, aby tworzyć nowe rekordy w tekście.

  3. Pokaż łącza usuwania elementów: udostępnia łącze usuwania, które klikają użytkownicy, aby usuwać rekordy w tekście.

 2. Zapisz zmiany w widoku danych lub w widoku listy.

Widoki listy przy następnym otwarciu widoku w przeglądarce i umieść wskaźnik myszy nad wiersza lub kolumny, możesz uzyskać przycisku Edytuj Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010 . Widoki danych możesz uzyskać łącze Edytuj obok każdego wiersza lub kolumny.

Aby rozpocząć edytowanie w tekście wiersza lub kolumny rekordów, wystarczy kliknąć odpowiednie łącze, jak przedstawiono poniżej.

Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

Początek strony

Włączanie aktualizacji asynchronicznych

Aktualizacje asynchroniczne są podstawowym składnikiem platformy AJAX ASP.NET i można je włączyć dla widoków danych i widoków listy w witrynie. Po włączeniu aktualizacji asynchronicznych widok danych lub widok listy pobiera dane z serwera w czasie rzeczywistym i renderuje je w przeglądarce bez konieczności odświeżania strony przez użytkownika. Widoki danych i widoki listy z aktualizacjami asynchronicznymi są idealne w przypadku bogatych w dane, dynamicznych stron sieci Web i pulpitów nawigacyjnych.

Uwaga:  Aktualizacje asynchroniczne można wyłączyć w administracji centralnej, więc jeśli ta opcja nie jest dostępna, należy skonsultować się z administratorem serwera

.

Aby włączyć aktualizacje asynchroniczne dla widoku danych lub widoku listy, wykonaj następujące czynności.

Widok otworzyć w SharePoint Designer 2010, kliknij kartę Opcje, a następnie zaznacz pole Asynchroniczne aktualizowanie.
Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

 1. Aby dodać przycisk Odśwież na stronę, zaznacz pole Przycisk Odśwież.
  Dzięki temu odwiedzających witrynę, kliknij przycisk Odśwież Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010 do ręcznego odświeżania strony.

 2. Wybierz interwał odświeżania: 15 sekundach 30 sekund, czyli 60 sekund.

 3. Zapisz zmiany w widoku danych lub w widoku listy.

Początek strony

Dodawanie opcji paska narzędzi

Jeśli jako źródło danych widoku jest używana lista lub biblioteka, można dodać do tego widoku pasek narzędzi listy programu SharePoint, aby użytkownicy mogli efektywniej pracować z tą listą lub biblioteką. Pasek narzędzi listy programu SharePoint to pasek menu u góry listy lub biblioteki, udostępniający różne opcje do pracy z tą listą lub biblioteką. Istnieją dwa rodzaje pasków narzędzi, które można dodać:

 • Pasek narzędzi programu SharePoint oferuje opcje edytowania listy, takie jak dodawanie nowych elementów, tworzenie widoków i kolumn oraz edytowanie właściwości listy.

 • Pasek narzędzi grupowania oferuje opcje wyświetlania listy, takie jak zmiana filtrowania, sortowania i grupowania.

Aby dodać pasek narzędzi do widoku danych lub widoku listy, wykonaj następujące czynności.

Widok otworzyć w SharePoint Designer 2010, kliknij kartę Projektowanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010 .

 1. Aby dodać pełen pasek narzędzi z opcjami edytowania listy, kliknij pozycję Pasek narzędzi programu SharePoint.

 2. Aby dodać pasek narzędzi z opcjami wyświetlania listy, kliknij pozycję Pasek narzędzi grupowania.

  Uwaga:  Pasek narzędzi stosuje filtrowanie na etapie prezentacji widoku, a nie na poziomie kwerendy. Z tego powodu jest on głównym narzędziem do filtrowania widoku. Należy stosować filtrowanie tak, jak opisano wcześniej w tym artykule.

 3. Aby usunąć pasek narzędzi, kliknij pozycję Brak.

 4. Zapisz zmiany w widoku danych lub w widoku listy.

Po otwarciu widoku w przeglądarce pasek narzędzi jest widoczny u góry strony. W przypadku włączenia zarówno paska narzędzi programu SharePoint, jak i paska narzędzi grupowania te opcje są wyświetlane u góry widoku.

Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

Początek strony

Stosowanie stylów widoku

Po utworzeniu widoku danych lub widoku listy dane są zwykle domyślnie wyświetlane przy użyciu układu tabeli podstawowej. Układu widoku można szybko i łatwo zmienić, stosując inny styl widoku. Można na przykład zamienić układ tabeli podstawowej widoku na układ, który zawiera obramowania, kolumny lub listy punktowane.

Przed zastosowaniem stylu widoku do widoku danych lub widoku listy należy wziąć pod uwagę to, że wszystkie dotychczasowe dostosowania i połączenia składników Web Part zostaną usunięte.

Aby zastosować styl widoku do widoku danych lub widoku listy, wykonaj następujące czynności.

Widok otwarty w SharePoint Designer 2010 kliknij kartę Projektowanie, a następnie kliknij jeden ze stylów widoku, na podstawie opisu tekst Podgląd i umieść wskaźnik myszy.

Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010

Uwaga:  W zależności od tego, czy styl widoku jest stosowany do widoku danych, czy do widoku listy, są dostępne różne style widoku. Ponadto liczba stylów zależy od tego, co zostało przekazane do galerii stylów w zbiorze witryn.

 1. Aby wyświetlić więcej stylów, kliknij przycisk więcej Witryna otwarta w programie SharePoint Designer 2010 w prawym dolnym rogu grupy Style widoku.

 2. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że w przypadku zmiany stylu widoku niestandardowe formatowanie oraz połączenia między składnikami Web Part zostaną usunięte. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

  Uwaga:  W przypadku wybrania stylu powodującego wyświetlanie mniejszej liczby pól niż widok pierwotny, nadmiarowe pola zostaną usunięte z widoku.

 3. Zapisz zmiany w widoku danych lub w widoku listy.

Początek strony

Dodatkowe opcje dostosowywania

Oprócz stosowania dostosowań opisanych powyżej, widok danych lub widok listy można dostosowywać na następujące sposoby:

 • Tworzenie kolumny formuły     wyświetlającego wynik obliczeń innych kolumn w widoku. To jest podobnie, jak używać formuł w programie arkusza kalkulacyjnego. Może być na przykład pomnożyć cena jednostkowa produktu przez liczbę jednostek w magazynie, aby wyświetlić łączną liczbę elementów w oddzielnych kolumnach.

 • Wyświetlanie danych z wielu źródeł     w jednym widoku. To zaawansowane sposobów łączenia źródeł danych w jednym miejscu. Kategorie produktów z jednej listy i informacje o produkcie z innej listy na przykład wyświetlanie w jednym widoku.

 • Dodawanie parametrów     do listy lub widoku danych. Na przykład może chcesz przekazywany parametr z innego menu do widoku danych i filtrowanie danych za pomocą tej wartości parametru.

 • Formanty serwera Dodaj     do listy lub widoku danych. Można powiązać kontrolek programu SharePoint, formantów ASP.NET i innych elementów do źródła danych i dodać je do widoku, tworzenie bogatych, interaktywnych danych interfejsów dla użytkowników.

 • Zmienianie czcionki i formatowanie     dla listy lub widoku danych. Możesz zmienić rozmiar czcionki, koloru czcionki, czcionka i inne nagłówki kolumn i pól. Można to zrobić ręcznie przy użyciu narzędzia WYSIWYG w SharePoint Designer 2010 lub stosowanie stylów CSS do tych elementów na stronie.

 • Dostosowywanie układu tabeli     listy lub widoku danych. Można Dodawanie i usuwanie komórek tabeli, zmienić szerokość lub wysokość wiersza lub kolumny, pokazywanie lub ukrywanie obramowania i cieniowania i znacznie więcej za pomocą opcji edycji tabeli w SharePoint Designer 2010.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×