Dostosowywanie ustawień projektu dla obiektów w bazie danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można ustawić opcje bazy danych, które mogą być używane do modyfikowania projektu obiektów bazy danych pulpitu Access, klikając pozycję plik, Opcje, a następnie Projektanci obiektu. Mimo że większość ustawień nie są uwzględniane w widokach Układ i arkusz danych tabeli, można ustawić opcje projektu tabeli, formularza, raportu i projekty kwerendy z tej lokalizacji opcje scentralizowane Access. Można także dostosować wybrane ustawienia z tej kategorii sprawdzania błędów.

Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office > Opcje programu Access, a następnie Projektanci obiektu.

Uwaga:  Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access — rodzaju baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online.

Co chcesz zrobić?

Dostosowywanie ustawień dla projektu tabeli

Dostosowywanie ustawień dla projektu kwerendy

Wybieranie ustawień dla projektów formularza i raportu

Zmienianie opcji sprawdzania błędów

Dostosowywanie ustawień dla projektu tabeli

W obszarze widoku projektu tabeli znajdują się opcje ustawień, za pomocą których można utworzyć domyślne niestandardowe ustawienia tabel, takie jak typ i rozmiar czcionki, ustawienia prefiksów lub sufiksów nazw pól oraz ustawienia umożliwiające automatyczne indeksowanie pól w programie Access.

Ustawienia projektu tabeli w opcjach programu Access

Ustawienie

Opis

Domyślny typ pola

Pozwala ustawiać lub zmieniać domyślny typ danych dla pól w nowych tabelach i pól dodawanych do istniejących tabel. Domyślnym typem danych jest Tekst.

Domyślny rozmiar pola tekstowego

Pozwala ustawiać maksymalną liczbę znaków, które można wprowadzić w wybranym polu domyślnego typu. Nie można przekroczyć domyślnej wartości maksymalnej, wynoszącej 255 znaków.

Domyślny rozmiar pola liczbowego

Pozwala ustawiać lub zmieniać domyślny typ liczby całkowitej dla pól z ustawionym typem danych Liczba.

Autoindeksowanie przy imporcie/tworzeniu

Wprowadź początkowe lub końcowe znaki nazwy pola. Podczas importowania pól z pliku zewnętrznego lub dodawania pól do tabeli, Access automatycznie zindeksowane wszystkie pola z nazwami, które są zgodne z wprowadzonym tu znakom. Oddzielanie ciągi znaków za pomocą średnikami. Na przykład po wpisaniu jednostkęnazwyAccess indeksy pól o nazwie "CenaJednostkowa" i "NazwaFirmy."

Pokaż przyciski opcji aktualizowania właściwości

Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie przycisku Opcje aktualizacji właściwości. Ten przycisk jest wyświetlany podczas zmieniania właściwości pola w tabeli. Każda zmiana określonych właściwości pola w projekcie tabeli powoduje wyświetlenie pytania dotyczącego aktualizacji powiązanych właściwości w kwerendach, formularzach i raportach.

Początek strony

Dostosowywanie ustawień dla projektu kwerendy

Wybranie opcji z obszaru Projekt kwerendy powoduje automatyczne dodawanie elementów projektu do nowych kwerend.

Wyświetlanie ustawień projektu kwerendy

Ustawienie

Opis

Pokaż nazwy tabel

Tę opcję należy zaznaczyć, gdy jest konieczne śledzenie źródeł pól w kwerendzie, która jest oparta na kilku tabelach. Wybranie tej opcji powoduje, że w siatce projektu kwerendy w programie Access jest wyświetlany wiersz Tabela. Aby ukryć ten wiersz tylko dla nowych kwerend, należy wyczyścić tę opcję.

Uwaga: W przypadku otwarcia istniejącej kwerendy, w której poprzednio były wyświetlane nazwy tabel, ta opcja programu Access zostanie zastąpiona.

Wyprowadź wszystkie pola

Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, w programie Access będzie dodawana do kwerend instrukcja Select *. Dzięki tej instrukcji dla danej kwerendy zostaną pobrane wszystkie pola z tabel źródłowych lub kwerend. To pole wyboru należy wyczyścić, jeśli mają być wyświetlane wyłącznie pola dodawane za pomocą projektanta kwerend.

Uwaga: Ta opcja jest stosowana wyłącznie do nowych kwerend tworzonych w bieżącym wystąpieniu programu Access.

Włącz autosprzęganie

W przypadku korzystania z projektanta kwerend należy zaznaczyć tę opcję, aby automatycznie tworzyć sprzężenie wewnętrzne między dwiema tabelami. Aby samodzielnie definiować relacje, należy wyczyścić tę opcję.

Uwaga: Aby to ustawienie działało, tabele muszą mieć pole o takiej samej nazwie i takim samym typie danych, a ponadto jedno z tych pól musi być kluczem podstawowym.

Czcionka projektu kwerendy

Czcionka — pozwala ustawiać domyślną czcionkę używaną w projekcie kwerendy.

Rozmiar — pozwala ustawiać rozmiar domyślnej czcionki używanej w projekcie kwerendy.

Składnia zgodna z programem SQL Server (ANSI 92)

  • Ta baza danych — tę opcję należy zaznaczyć, jeśli jest wymagane uruchamianie kwerend w bazach danych programu Microsoft SQL Server. Po zaznaczeniu tej opcji należy używać składni ANSI-92. Istniejące kwerendy napisane przy użyciu starszego standardu, ANSI-89 (domyślnego w przypadku programu Access), mogą nie zostać wykonane lub zwrócić nieoczekiwane wyniki.

  • Domyślnie dla nowych baz danych — tę opcję należy zaznaczyć, aby składnia ANSI-92 stała się domyślną składnią kwerendy dla wszystkich nowych baz danych tworzonych w bieżącym wystąpieniu programu Access.

Początek strony

Wybieranie ustawień dla projektów formularza i raportu

W przypadku projektowania formularza lub raportu te opcje umożliwiają definiowanie zachowania obszaru zaznaczenia podczas przeciągania prostokąta w celu zaznaczenia jednego lub kilku kontrolek. Wybrane ustawienia są stosowane do wszystkich baz danych programu Access, bez względu na to, czy są otwarte, a także do baz danych, które zostaną utworzone w przyszłości.

Wyświetlanie opcji ustawień projektanta formularzy i raportów

Ustawienie

Opis

Częściowo objęte

Prostokąt zaznaczenia obejmuje część kontrolki lub grupy kontrolek.

W pełni objęte

Prostokąt zaznaczenia w pełni obejmuje kontrolkę lub grupę kontrolek.

Szablon formularza

Aby zmienić ustawienie domyślne, należy wprowadzić nazwę istniejącego formularza, który ma być używany jako szablon dla wszystkich nowych formularzy. Formularze utworzone z szablonu będą miały takie same właściwości sekcji i kontrolek jak szablon.

Szablon raportu

Aby zmienić ustawienie domyślne, należy wprowadzić nazwę istniejącego raportu, który ma być używany jako szablon dla wszystkich nowych raportów. Nowe raporty będą miały takie same właściwości sekcji i kontrolek jak szablon.

Zawsze używaj procedur zdarzenia

Pozwala uruchamiać Edytor Visual Basic zamiast wyświetlania okna dialogowego Wybieranie konstruktora. Domyślnie to okno dialogowe jest wyświetlane, gdy w arkuszu właściwości zostanie kliknięty przycisk Builder button dla dowolnego zdarzenia.

Początek strony

Zmienianie opcji sprawdzania błędów

Te ustawienia sprawdzania błędów są domyślnie zaznaczone, dzięki czemu w programie Access mogą być automatycznie sprawdzane różne błędy w projektach formularzy i raportów. Użytkownik może jednak wyczyścić dowolne opcje, których nie potrzebuje.

Ustawienia sprawdzania błędów dostępne w kategorii Projektanci obiektu

Ustawienie

Opis

Włącz sprawdzanie błędów

Służy do włączania lub wyłączania sprawdzania błędów w formularzach i raportach. W programie Access wskaźniki błędów są umieszczane w kontrolkach, w których wystąpił co najmniej jeden typ błędu. Te wskaźniki są wyświetlane jako trójkąty w lewym górnym lub prawym górnym rogu kontrolki, zależnie od ustawienia domyślnego kierunku tekstu. Domyślnym kolorem wskaźnika jest zielony, lecz można go zmienić w zależności od potrzeb. Sprawdzanie błędów jest domyślnie włączone, a wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje wyłączenie sprawdzania błędów dla bazy danych.

Sprawdź nieskojarzone etykiety i kontrolki

Po zaznaczeniu kontrolki i etykiety program Access sprawdzi te obiekty w celu zagwarantowania ich wzajemnego skojarzenia. W przypadku znalezienia błędu w programie Access zamiast zwykłego wskaźnika błędu zostanie wyświetlony przycisk Śledź błędy. Ponadto przycisk Śledź błędy zostanie wyświetlony, nawet jeśli etykieta lub kontrolka zostały skojarzone z innym obiektem.

Sprawdź nowe nieskojarzone etykiety

To ustawienie jest stosowane wyłącznie do formularzy, a po jego zaznaczeniu w programie Access są sprawdzane wszystkie nowe etykiety, aby zapewnić, że zostały skojarzone z kontrolką.

Sprawdź błędy skrótów klawiaturowych

W programie Access są sprawdzane zduplikowane skróty klawiaturowe i nieprawidłowe skróty, takie jak znaki spacji, oraz jest udostępniana lista innych możliwości. To ustawienie jest stosowane wyłącznie do formularzy.

Sprawdź nieprawidłowe właściwości kontrolek

W programie Access kontrolki są sprawdzane pod kątem nieprawidłowych ustawień właściwości, takich jak nieprawidłowe wyrażenia czy nazwy pól.

Sprawdź typowe błędy raportów

W programie Access raporty są sprawdzane pod kątem typowych błędów, takich jak nieprawidłowa kolejność sortowania czy szerokości większe od wybranego rozmiaru papieru. To ustawienie jest stosowane wyłącznie do raportów.

Kolor wskaźnika błędu

Pozwala ustawiać lub zmieniać kolor wskaźnika błędu wyświetlanego w przypadku napotkania błędu w formularzu, raporcie lub kontrolce.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×