Dostosowywanie ustawień projektu dla obiektów w bazie danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz ustawić opcje bazy danych, które mogą być używane do modyfikowania projektu obiektów bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, klikając pozycję plik, Opcje, a następnie projektantów obiektów. Opcje projektowania dla projektów tabel, formularzy, raportów i zapytań można ustawić w lokalizacji scentralizowanych opcji Access, chociaż większość ustawień jest ignorowana w widokach arkusza danych tabeli i układu. Możesz również dostosować wybrane ustawienia sprawdzania błędów z tej kategorii.

Co chcesz zrobić?

Dostosowywanie ustawień projektu tabeli

Dostosowywanie ustawień projektu kwerendy

Wybieranie ustawień dla projektów formularza i raportu

Zmienianie opcji sprawdzania błędów

Dostosowywanie ustawień projektu tabeli

Widok Projekt tabeli zawiera opcje ustawień, które umożliwiają tworzenie domyślnych ustawień niestandardowych tabel, takich jak typ i rozmiar czcionki tekstu, ustawienia dla pól o prefiksach nazw lub wystarczające, a także ustawienia umożliwiające automatyczne indeksowanie pól przez Access.

Ustawienia projektu tabeli w opcjach programu Access

Ustawienie

Opis

Domyślny typ pola

Ustawianie lub zmienianie domyślnego typu danych dla pól w nowych tabelach i pól dodawanych do istniejących tabel. Domyślnym typem danych jest tekst.

Domyślny rozmiar pola tekstowego

Ustaw maksymalną liczbę znaków, jaką można wprowadzić jako domyślny typ pola. Nie można przekroczyć maksymalnej liczby 255 znaków.

Domyślny rozmiar pola liczbowego

Ustawianie lub zmienianie typu liczby całkowitej dla pól ustawionych na typ danych Liczba.

AutoIndeksowanie przy imporcie/tworzeniu

Wprowadź początkowe lub końcowe znaki nazwy pola. Podczas importowania pól z pliku zewnętrznego lub dodawania pól do tabeli Access automatycznie indeksuje wszystkie pola o nazwach zgodnych z wprowadzonymi tutaj znakami. Oddzielanie ciągów znaków średnikami. Jeśli na przykład wpiszesz argument Unit; name, Access indeksy pól o nazwach "CenaJednostkowa" i "NazwaFirmy".

Przycisk Pokaż przyciski opcji aktualizacji właściwości

Gdy ta opcja jest zaznaczona, przycisk Opcje aktualizacji właściwości jest widoczny. Ten przycisk pojawia się po zmianie właściwości pola w tabeli i wyświetleniu monitu o zaktualizowanie powiązanych właściwości w kwerendach, formularzach i raportach po każdej zmianie właściwości pól w projekcie tabeli.

Początek strony

Dostosowywanie ustawień projektu kwerendy

Po wybraniu opcji w obszarze Projekt kwerendy automatycznie dodajesz elementy projektu do nowych zapytań.

Wyświetlanie ustawień projektu kwerendy

Ustawienie

Opis

PoKazywanie nazw tabel

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz śledzić źródła pól w kwerendzie opartej na kilku tabelach. Gdy ta opcja jest zaznaczona, w siatce projektu kwerendy Access jest wyświetlany wiersz tabeli . Aby ukryć wiersz tylko dla nowych kwerend, wyczyść tę opcję.

Uwaga: Jeśli otworzysz istniejące zapytanie, które wcześniej pokazało nazwy tabel, Access zastępuje tę opcję.

WyProwadź wszystkie pola

Gdy ta opcja jest zaznaczona, Access dodaje do zapytań instrukcję SELECT * . Ta instrukcja następnie pobiera wszystkie pola w tabelach źródłowych lub kwerendach dla danego zapytania. Wyczyść to pole wyboru, jeśli chcesz wyświetlić tylko pola dodane podczas korzystania z projektanta zapytań.

Uwaga: Ta opcja dotyczy tylko nowych kwerend tworzonych w bieżącym wystąpieniu programu Access.

Włącz autoSprzęganie

Gdy korzystasz z projektanta zapytań, zaznacz tę opcję, aby automatycznie utworzyć sprzężenie wewnętrzne między dwiema tabelami. Aby samodzielnie zdefiniować relację, wyczyść tę opcję.

Uwaga: Aby to ustawienie działało, tabele muszą udostępniać pole o takiej samej nazwie i typie danych, a jedno z tych pól musi być kluczem podstawowym.

Czcionka projektu kwerendy

Czcionka: ustawia domyślną czcionkę używaną w projektancie zapytań.

Rozmiar: ustawia rozmiar czcionki domyślnej używanej w projekcie kwerendy.

Składnia zgodna z programem SQL Server (ANSI 92)

  • Ta baza danych Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uruchamiać zapytania w bazach danych programu Microsoft SQL Server. Po wybraniu tej opcji należy użyć składni ANSI-92. Istniejące kwerendy napisane przy użyciu starszego standardu ANSI-89 (ustawienie domyślne dla Access ) mogą nie zostać uruchomione lub mogą zwracać nieoczekiwane wyniki.

  • Domyślnie dla nowych baz danych : Wybierz tę opcję, aby ustawić ANSI-92 domyślną składnię kwerendy dla wszystkich nowych baz danych utworzonych w bieżącym wystąpieniu programu Access.

Początek strony

Wybieranie ustawień dla projektów formularza i raportu

Podczas projektowania formularza lub raportu te opcje definiują zachowanie zaznaczania po przeciągnięciu prostokąta w celu zaznaczenia jednego lub kilku kontrolek. Wybrane ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich baz danych Access, niezależnie od tego, czy są otwarte, czy nie, a także do baz danych utworzonych w przyszłości.

Wyświetlanie opcji ustawień projektanta formularzy i raportów

Ustawienie

Opis

Częściowo załączone

Prostokąt zaznaczenia obejmuje część kontrolki lub grupę kontrolek.

W pełni załączony

Prostokąt zaznaczenia całkowicie obejmuje całą kontrolkę lub grupę kontrolek.

Szablon formularza

Aby zmienić ustawienie domyślne, wprowadź nazwę istniejącego formularza, którego chcesz użyć jako szablonu dla wszystkich nowych formularzy. Formularze utworzone na podstawie szablonu będą miały te same właściwości sekcji i formantów, co szablon.

Szablon raportu

Aby zmienić ustawienie domyślne, wprowadź nazwę istniejącego raportu, którego chcesz użyć jako szablonu dla wszystkich nowych raportów. Nowe raporty będą miały te same właściwości sekcji i formantów, co szablon.

Zawsze używaj procedur dotyczących zdarzeń

Uruchamianie edytora Visual Basic zamiast wyświetlania okna dialogowego Wybieranie konstruktora . Okno dialogowe jest domyślnie wyświetlane po kliknięciu arkusza właściwości Przycisk Konstruktor dla dowolnego zdarzenia.

Początek strony

Zmienianie opcji sprawdzania błędów

Te ustawienia sprawdzania błędów są domyślnie zaznaczone, tak aby Access mogli automatycznie sprawdzać występowanie różnych błędów w formularzach i projektach raportów, ale można wyczyścić wszystkie opcje, których nie potrzebujesz.

Ustawienia sprawdzania błędów dostępne w kategorii Projektanci obiektu

Ustawienie

Opis

Włącz sprawdzanie błędów

Włącza lub wyłącza sprawdzanie błędów w formularzach i raportach. Access umieszcza wskaźniki błędów w kontrolkach, w których występuje co najmniej jeden błąd. Wskaźniki są wyświetlane jako trójkąty w lewym górnym lub prawym górnym rogu kontrolki, w zależności od ustawienia domyślnego kierunku tekstu. Domyślnym kolorem wskaźnika jest zielony, ale można go zmienić zgodnie z potrzebami. Funkcja sprawdzania błędów jest domyślnie włączona, a wyczyszczenie tego pola wyboru powoduje wyłączenie sprawdzania błędów bazy danych.

Sprawdzanie, czy nie skojarzono etykiety i kontrolki

Po zaznaczeniu kontrolki i etykiety Access sprawdzi, czy są one skojarzone z innymi. Jeśli Access odnajdzie błąd, zamiast zwykłego wskaźnika błędu zostanie wyświetlony przycisk błąd śledzenia . Ponadto jest wyświetlany przycisk Śledź błędy , nawet jeśli etykieta lub kontrolka jest skojarzona z innym obiektem.

Sprawdzanie, czy są nowe nieskojarzone etykiety

To ustawienie jest stosowane tylko do formularzy, a po zaznaczeniu opcji Zezwalaj Access na sprawdzanie wszystkich nowych etykiet, aby upewnić się, że są one skojarzone z kontrolką.

Sprawdzanie błędów skrótów klawiaturowych

Access sprawdza duplikaty skrótów klawiaturowych i nieprawidłowych skrótów, takich jak znaki spacji, i udostępnia listę alternatyw. To ustawienie dotyczy tylko formularzy.

Sprawdzanie nieprawidłowych właściwości kontrolek

Access sprawdza nieprawidłowe ustawienia właściwości, takie jak nieprawidłowe wyrażenia lub nazwy pól.

Sprawdzanie typowych błędów raportów

Access sprawdza raporty dotyczące typowych błędów, takich jak nieprawidłowe kolejność sortowania lub szerokości większe niż wybrany rozmiar papieru. To ustawienie dotyczy tylko raportów.

Kolor wskaźnika błędu

Ustawianie lub zmienianie koloru wskaźnika błędu wyświetlanego w przypadku, gdy formularz, raport lub kontrolka napotka błąd.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×