Dostosowywanie szablonu formularza za pomocą skryptu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli znasz pisania skryptu, skrypt można dodać do szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath za pomocą języka skryptowego Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) lub Microsoft JScript. Dodawanie skryptu umożliwia dostosowywanie szablonu formularza poza są dostępne za pomocą reguł, formuł, sprawdzanie poprawności danych lub formatowania warunkowego. Na przykład można dodać skrypt, który tworzy i wysyła wiadomość e-mail, gdy użytkownik przełącza widok w formularzu na podstawie szablonu formularza. Można skonfigurować szablon formularza, aby tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail tylko za pomocą skryptu.

W tym artykule

Omówienie

Informacje dotyczące zgodności

Ustawianie języka skryptowego dla szablonu formularza

Wyświetlanie wiadomości w każdym wystąpieniu zdarzenia

Dodawanie skryptu uruchamianego podczas zapisywania danych formularza przez użytkownika

Dodawanie skryptu uruchamianego podczas przesyłania danych formularza

Dodawanie skryptu uruchamiana, gdy użytkownik kliknie przycisk

Dodawanie skryptu uruchamianego podczas scalania istniejących formularzy

Dodawanie skryptu aktualizowania istniejących formularzy

Dodawanie skryptu dla innych zdarzeń

Omówienie

Szablon formularza programu InfoPath można dostosować za pomocą reguł, formuły, sprawdzanie poprawności danych i formatowanie warunkowe. Mimo że te funkcje są bardzo elastyczne i mogą obsługiwać szeroką gamę zadania, niektóre zadania są poza możliwości tych funkcji. Za pomocą reguły nie można na przykład wysyłanie wiadomości e-mail, gdy użytkownik wprowadzi wartość w polu tekstowym w formularzu. Jeśli konieczne jest dostosowanie szablonu formularza w sposób, który wykracza poza możliwości te funkcje i możesz zapoznać się z pisania skryptów przy użyciu języka skryptu języka JScript lub VBScript, skrypt uruchamiana, gdy użytkownik otwiera nowy formularz lub modyfikuje ex można dodać Formularz tronę, który jest oparty na szablonie formularza.

Po dodaniu skrypt do szablonu formularza programu InfoPath pozwala uruchomić program Microsoft Script Editor (MSE), który umożliwia dodawanie, edytowanie i debugowanie skryptu w szablonie formularza i umieszcza kursor w wybranym wydarzenia. Program InfoPath automatycznie dodaje programu obsługi zdarzeń do skryptu. Program obsługi zdarzeń jest kod funkcji w szablon formularza programu InfoPath, który odpowiada akcji użytkownika lub zmiany danych XML w formularzu. Na przykład jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli zapisać formularzy w kilku lokalizacjach sieciowych, skrypt można dodać do zdarzeń OnSaveRequest . Po dodaniu skrypt do uruchomienia, gdy użytkownik zapisuje formularz oparty na szablonie formularza programu InfoPath zostanie uruchomiony Edytor skryptów i dodaje jedną z poniższych kodów skrypt.

Uwaga: Kod, który zapewnia programu InfoPath w zależności od wybranym języku skryptów.

JScript

//=======
// The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
// Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
//=======
function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
{
// Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
// Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = true;
}

VBScript

'=======
' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
'=======
Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
' Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
' Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = True
End Sub

Następnie można dodać kod w odpowiednich miejscach, w przypadku obsługi który zapisuje formularz do lokalizacji, w innej sieci. Gdy użytkownik zapisze formularz oparty na tym szablonie formularza, InfoPath uruchamia kod w zdarzeń OnSaveRequest .

Uwaga: Ten artykuł zawiera szczegółowego widoku tworzenie skryptów w szablonie formularza. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Microsoft Script edytora i określonych obiektów, metod, zdarzeń i właściwości używane w programie InfoPath, zobacz dokumentacja dewelopera programu InfoPath.

Program InfoPath automatycznie dodaje obsługi zdarzeń dla wszystkich z wyjątkiem jednego z poniższych zdarzeń.

Program obsługi zdarzeń

Opis

Procedura tworzenia

OnAfterChange

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik zmieni wartość określony formant związany z polem. Można na przykład wyświetlić niestandardowego okienka zadań HTML po wybraniu elementu w formant pola listy. To zdarzenie jest uruchamiany po zdarzenie OnValidate .

Kliknij prawym przyciskiem myszy formantu w szablonie formularza lub pole w okienku zadań Źródło danych, w menu skrótów wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Na po zdarzenia zmiany.

OnAfterImport

Po pomyślnym scalania kilka formularzy w jeden formularz uruchomiony to zdarzenie.

Ręczne dodawanie deklaracji obsługi zdarzeń OnAfterImport bezpośrednio do pliku skryptu przy użyciu MSE. Nie można utworzyć ten program w trybie projektowania.

OnBeforeChange

To zdarzenie działa, gdy użytkownik zmieni wartości w kontrolce i przed dodaniem wartość tego pola związane z tego formantu. Można na przykład uniemożliwić użytkownikom dodawanie dodatkowy wiersz przed rozpoczęciem wypełniania ostatniego wiersza w tabeli powtarzanej.

Kliknij prawym przyciskiem myszy formantu w szablonie formularza lub pole w okienku zadań Źródło danych, w menu skrótów wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Na przed zdarzenia zmiany.

OnClick

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik kliknie przycisk skojarzonego z tym zdarzeniem. To zdarzenie jest dostępna po dodaniu przycisku do szablonu formularza. Na przykład można wykonywać złożone obliczenia, używając wartości w polach głównego źródła danych, gdy użytkownik kliknie przycisk.

Kliknij dwukrotnie formant przycisku, a następnie na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości przycisku, kliknij przycisk Edytuj kod formularza.

OnContextChange

To zdarzenie jest uruchamiane po zmianie fokusu w formularzu. Na przykład to zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik przechodzi z pola tekstowego do selektora dat, lub gdy użytkownik przełącza widok. To zdarzenie występuje po wystąpieniu inne zdarzenia.

W menu Narzędzia wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Na zdarzenie zmiany kontekstu.

OnLoad

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik tworzy nowy formularz lub otwiera istniejący formularz oparty na szablonie formularza. Można na przykład kopiować listę elementów pomocnicze źródło danych do głównego źródła danych, gdy użytkownik otwiera formularz.

W menu Narzędzia wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Zdarzenie przy uruchamianiu.

OnMergeRequest

To zdarzenie działa w przypadku scalania formularzy opartych na szablonie formularza. Na przykład można wyświetlić liczbę formularzy, które zostały scalone w celu udzielić użytkownikowi stan podczas operacji scalania.

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza. Na liście Kategoria kliknij pozycję Zaawansowane. W obszarze Scalanie formularzy zaznacz pole wyboru Scal przy użyciu kodu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

OnSaveRequest

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik zapisuje formularz oparty na szablonie formularza. Na przykład można zapisać formularz oparty na tym szablonie formularza do więcej niż jednej lokalizacji, gdy użytkownik zapisuje formularz. InfoPath dodaje dwa wiersze kodu do tego zdarzenia: linię, którą zapisuje w formularzu i kolejny wiersz, który zawiera informację, jeśli InfoPath zapisana formularz.

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza. Na liście Kategoria kliknij pozycję Otwieranie i zapisywanie. W obszarze Zachowanie podczas zapisywania zaznacz pole wyboru Zapisz przy użyciu kodu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

OnSign

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik zastosuje podpis cyfrowy do formularza. Na przykład można dodać dodatkowe dane do podpisu cyfrowego w formularzu raportu wydatków, przy użytkownika go.

W menu Narzędzia wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Na zdarzenie logowania.

OnSubmitRequest

To zdarzenie jest uruchamiany, gdy użytkownik przesyła jego danych formularza. Na przykład można przesłać danych formularza do bezpiecznego usługi sieci Web, gdy użytkownik kliknie przycisk Prześlij w menu plik. Ponieważ program InfoPath nie obsługuje połączenie danych usługi sieci Web bezpiecznego, musisz dodać niestandardowego połączenia danych działającego w programie bezpiecznego usługi sieci Web.

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza, kliknij pozycję Wykonywanie akcji niestandardowej za pomocą kodu, a następnie kliknij Edytuj kod.

OnSwitchView

To zdarzenie jest uruchamiany, gdy użytkownik otwiera formularz oparty na szablonie formularza lub przełączy się do innego widoku w formularzu. Na przykład gdy użytkownik przełącza do widoku określonym, możesz utworzyć wiadomości e-mail, która zawiera dane z pola formularza głównego źródła danych.

W menu Narzędzia kliknij polecenie programowania, a następnie kliknij Na przełącznik Wyświetl zdarzenie.

OnValidate

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik zmieni wartości w kontrolce powiązanych z polem. Na przykład gdy użytkownik zmieni wartości w określonym formancie, można obliczyć nową wartość innego formantu za pomocą wartość wprowadzoną przez użytkownika i numer, który znajduje się w skrypt. To zdarzenie występuje po uruchomieniu programu obsługi zdarzeń OnBeforeChange .

Kliknij prawym przyciskiem myszy formantu w szablonie formularza lub pole w okienku zadań Źródło danych, w menu skrótów wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij Na po Sprawdź poprawność zdarzenia.

OnVersionUpgrade

To zdarzenie jest uruchamiana, gdy użytkownik otwiera istniejący formularz i numer wersji szablonu formularza używane przez istniejący formularz jest starsza niż numer wersji szablonu formularza w lokalizacji. Po otwarciu istniejącego formularza programu InfoPath sprawdza numer wersji szablonu formularza skojarzonego z istniejącego formularza. Jeśli szablon formularza zawiera numer wersji, programu InfoPath uruchamia obsługi zdarzeń OnVersion , gdy użytkownik otwiera istniejący formularz. Załóżmy na przykład, można dodać nowe pole istniejącego szablonu formularza i ponownie go opublikować, a chcesz nowe pole, które mają zostać dodane do głównego źródła danych, jeśli użytkownik otworzy istniejący formularz. To zdarzenie dodaje nowe pole do głównego źródła danych, gdy użytkownik otwiera istniejący formularz.

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza. Na liście Kategoria kliknij pozycję Przechowywanie wersji. Na liście przy uaktualnianiu wersji kliknij pozycję Użyj zdarzenia niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Nie możesz dodać skrypt do szablon formularza zgodny z przeglądarką. Skrypt można dodać tylko do szablonu formularza, będzie można wypełniać którego formularzy w programie InfoPath. Możesz dostosować szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami tylko przy użyciu kodu zarządzanego.

Początek strony

Ustawianie języka skryptowego dla szablonu formularza

Dostosowywanie szablonu formularza za pomocą skryptu, można użyć Microsoft JScript lub Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Domyślnie program InfoPath jest skonfigurowany do Dodawanie skryptu przy użyciu języka JScript. Jeśli szablon formularza nie zawiera skryptu ani kodu zarządzanego i wolisz używać języka VBScript jako język skryptów, można zmienić języka skryptowego dla szablonu formularza do języka VBScript. Nie można użyć zarówno języki skryptów tego samego szablonu formularza.

Jeśli szablon formularza zawiera już skrypt w jednym języku i ma być używany inny język, musisz zapisać istniejący skrypt, tak aby skrypt można przekonwertować na inny język usunąć skrypt z szablonu formularza za pomocą Opcje formularza okno dialogowe pole, a następnie dodaj przekonwertowane skrypt do szablonu formularza. Program InfoPath nie można przekonwertować skryptów nowego języka skryptowego. Zmiana język skryptów w oknie dialogowym Opcje formularza dotyczy tylko tego szablonu formularza. Inne szablony formularzy będą mieć JScript jako domyślny język skryptów.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria w oknie dialogowym Opcje formularza kliknij pozycję programowania.

 3. Na liście język kodu szablonu formularza w obszarze język programowania, kliknij VBScript.

  Uwagi: 

  • Ustawianie języka skryptowego, a następnie utworzyć jeden lub więcej obsługi zdarzeń dla szablonu formularza, nie można zmienić języka skryptowego dla szablonu formularza.

  • Po zainstalowaniu programu Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications domyślny język jest Microsoft Visual Basic .NET. Za pomocą tej procedury można nadal Zmienianie skryptu języka VBScript.

Początek strony

Wyświetlanie wiadomości w każdym wystąpieniu zdarzenia

Jeśli chcesz wiedzieć, co obsługi zdarzeń uruchamiane w odpowiedzi na akcji lub innego zdarzenia, możesz dodać kod tymczasowe, aby wyświetlić okno komunikatu, gdy jest uruchomiony program obsługi zdarzeń. Kod, jaki należy używać tylko w celu określenia podczas uruchamiania programu obsługi zdarzeń. Po dodaniu kod umożliwia podgląd wyświetlanie formularza na podstawie tego szablonu formularza lub opublikuj szablon formularza, a następnie utwórz nowy szablon formularza. Niektóre programy obsługi zdarzeń uruchamiane tylko wtedy, gdy podczas tworzenia formularza po opublikowaniu szablonu formularza. Następnie można wykonywać akcję, która uważasz, może uruchomić program obsługi zdarzeń. Po uruchomieniu programu obsługi zdarzeń pojawi się okno komunikatu.

Po ustaleniu akcje lub zdarzenia uruchomić program obsługi zdarzeń, usunąć kod, a następnie wznowić projektowanie szablonu formularza. Jeśli usuniesz ten kod, a następnie publikowanie szablonu formularza, użytkownicy zobaczą to okno komunikatu podczas uruchamiania programu obsługi zdarzeń.

 1. Dodawanie obsługi zdarzenia.

 2. Aby dodać kod w języku JScript, wpisz XDocument.UI.Alert ("Zdarzenie Nazwa zdarzenia tylko uruchomiono"); Zamień nazwę programu obsługi zdarzeń. Na przykład jeśli dodasz kod do obsługi zdarzeń OnValidate , należy wpisać XDocument.UI.Alert ("OnValidate zdarzeń tylko uruchomiono");

 3. Aby dodać kod w języku VBScript, wpisz XDocument.UI.Alert ("Zdarzenie Nazwa zdarzenia tylko uruchomiono") , na przykład dodając kod do zdarzeń OnSaveRequest , należy wpisać XDocument.UI.Alert ("OnSaveRequest zdarzeń tylko uruchomiono")

 4. Aby przetestować kod, w menu plik kliknij pozycję Podgląd lub naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + B, a następnie wykonaj czynności użytkownika rozpoczęcia wydarzenia. Po wystąpieniu zdarzenia z wiersza kodu w oknie komunikatu powinien być wyświetlany wiadomości.

  Uwaga: Niektóre zdarzenia może być konieczna publikowanie szablonu formularza, a następnie utworzyć formularz oparty na tym szablonie formularza, przed wykonaniem akcji użytkownika, aby uruchomić zdarzenia.

 5. Publikowanie szablonu formularza i umożliwić użytkownikom wypełnianie formularzy opartych na tym szablonie formularza, Usuń kod, który umożliwia wyświetlanie w oknie komunikatu.

Początek strony

Dodawanie skryptu uruchamianego podczas zapisywania danych formularza przez użytkownika

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria w oknie dialogowym Opcje formularza kliknij pozycję Otwieranie i zapisywanie.

 3. W obszarze Zachowanie podczas zapisywania zaznacz pole wyboru Zapisz przy użyciu kodu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Microsoft Script Editor zaczyna się kursor na zdarzeń OnSaveRequest .

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
  {
  // Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
  // Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
  ' Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
  ' Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 4. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać skrypt, który jest uruchamiany przed programu InfoPath zapisuje formularz, Zamień komentarz Write the code to be run before saving here.kodu.

  • Aby dodać skrypt, który jest uruchamiany po programu InfoPath zapisuje formularz, Zamień komentarz Write the code to be run after saving here. kodu.

 5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

  Uwaga: Jeśli program obsługi zdarzeń działa tylko wtedy, gdy utworzyć formularz oparty na szablonie formularza, publikowanie szablonu formularza, klikając pozycję Publikuj w menu plik, a następnie wykonać czynności Kreatora publikowania. Po opublikowaniu szablonu formularza, tworzenie formularza, a następnie wykonaj akcję, aby uruchomić program obsługi zdarzeń.

Początek strony

Dodawanie skryptu uruchamianego podczas przesyłania danych formularza

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

 2. W oknie dialogowym Opcje przesyłania zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza.

 3. Kliknij Wykonywanie akcji niestandardowej za pomocą kodu, a następnie kliknij przycisk Edytuj kod. Microsoft Script Editor zaczyna się kursor na zdarzenia onSubmitRequest .

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
  {
  // If the submit operation is successful, set
  // eventObj.ReturnStatus = true;
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSubmitRequest(eventObj)
  ' If the submit operation is successful, set
  ' eventObj.ReturnStatus = True
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Zamień komentarz If the submit operation is successful, set eventObj.ReturnStatus = true Write your code here kodu.

 5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Dodawanie skryptu uruchamiana, gdy użytkownik kliknie przycisk

 1. Przycisk dodawania nowej do widoku w szablonie formularza, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk.

  Uwaga: Jeśli dodajesz skrypt do istniejącego przycisku, kliknij dwukrotnie przycisk istniejących.

 2. Kliknij kartę Ogólne.

 3. Kliknij przycisk Edytuj kod formularza. Microsoft Script Editor zaczyna się kursor na program obsługi zdarzeń dla tego przycisku.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function Button Name::OnClick(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub Button Name_OnClick(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Zamień komentarz Write your code here kodu.

 5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Dodawanie skryptu uruchamianego podczas scalania istniejących formularzy

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria w oknie dialogowym Opcje formularza kliknij przycisk Zaawansowane.

 3. W obszarze Scalanie formularzy zaznacz pole wyboru Włącz scalanie formularzy.

 4. Zaznacz pole wyboru Scal przy użyciu kodu niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Microsoft Script Editor zaczyna się kursor na obsługi zdarzeń OnMergeRequest .

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnMergeRequest(eventObj)
  {
  // Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM);
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnMergeRequest(eventObj)
  ' Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM)
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 5. Zamień komentarz Write the code that handles each form being merged here. kodu.

 6. Aby przetestować kod w takim przypadku, publikowanie szablonu formularza, Utwórz kilka formularzy opartych na tym szablonie formularza, a korespondencji seryjnej szablonów formularzy.

  Uwaga: Łącza do dodatkowych informacji o publikowanie szablonu formularza w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Dodawanie skryptu aktualizowania istniejących formularzy

Jeśli aktualizacja szablonu formularza opublikowanej i chcesz zaktualizować istniejących formularzy opartych na tym szablonie formularza, możesz dodać skrypt do szablonu formularza zaktualizowane uruchamiana, gdy użytkownik otwiera jedną z istniejących formularzy. Po otwarciu istniejącego formularza programu InfoPath sprawdza numer wersji jego skojarzony szablon formularza w lokalizacji publikowania. W przypadku nowszych niż numer wersji w formularzu istniejący numer wersji szablonu formularza w lokalizacji publikowania, wskazująca, że plik został zaktualizowany, InfoPath uruchamia kod w takim przypadku aktualizowania istniejącego formularza.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria w oknie dialogowym Opcje formularza kliknij pozycję Przechowywanie wersji.

 3. Na liście przy uaktualnianiu wersji kliknij pozycję Użyj zdarzenia niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Microsoft Script Editor zaczyna się kursor na zdarzeń OnVersionUpgrade .

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnVersionUpgrade(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnVersionUpgrade(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Zamień komentarz Write your code here kodu.

 5. Aby przetestować kod w takim przypadku, publikowanie szablonu formularza, należy utworzyć kilka formularzy opartych na tym szablonie formularza, modyfikowanie i publikowanie zaktualizowanej wersji szablonu formularza, a następnie otwórz istniejący formularz oparty na starszą wersję tego szablonu formularza.

  Uwaga: Łącza do dodatkowych informacji o publikowanie szablonu formularza w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Dodawanie skryptu dla innych zdarzeń

Ta procedura może służyć do Dodaj poniższe obsługi zdarzeń do szablonu formularza:

 • OnAfterChange

 • OnBeforeChange

 • OnContextChange

 • OnLoad

 • OnSwitchView

 • OnSign

 • OnValidate

 • W menu Narzędzia wskaż polecenie programowania, a następnie kliknij zdarzenie, aby dodać do obsługi zdarzeń. Microsoft Script Editor zaczyna się kursor na wybranej obsługi zdarzeń.

 • Zamień komentarz Write your code here kodu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×