Dostosowywanie strony wzorcowej witryny Moja witryna

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Strony wzorcowe określają wygląd i sposób działania wszystkich stron w witrynie. Zmieniając style lub zawartość strony wzorcowej, można szybko zmienić wygląd całej witryny.

W tym artykule pokazano, jak utworzyć i zmodyfikować kopię istniejącej strony wzorcowej witryny Moja witryna oraz zastosować nową lub zmodyfikowaną stronę wzorcową witryny Moja witryna do wszystkich dołączonych do niej stron w zbiorze witryn zawierającym witrynę Moja witryna. Zmiany wprowadzone na stronie wzorcowej witryny Moja witryna są widoczne dla wszystkich użytkowników na ich stronach Mój profil.

Dowiedz się więcej na temat stron wzorcowych zawiera dokument Wprowadzenie do stron wzorcowych programu SharePoint.

Uwaga: Aby móc wykonać procedury przedstawione w tym temacie, musisz mieć odpowiednie uprawnienia. Domyślnie do otwierania witryny usługi SharePoint Online za pomocą programu SharePoint Designer 2010 i dostosowywania stron wzorcowych są wymagane członkostwo w grupie Właściciele witryny lub Projektant albo uprawnienia administratora zbioru witryn. Jeśli należysz do jednej z tych grup, ale nie widzisz opcji wymienionych w tym temacie, może to oznaczać, że implementacja usługi SharePoint Online mogła zostać dostosowana w celu ograniczenia dostępu do programu SharePoint Designer. W takiej sytuacji skontaktuj się z administratorem witryny.

W tym artykule

Omówienie: Wzorca strony określają układ strony

Wyświetlanie strony wzorcowej witryny Moja witryna

Dostosowywanie lub tworzenie od podstaw?

Dostosowywanie strony wzorcowej witryny Moja witryna

Tworzenie kopii strony wzorcowej witryny Moja witryna

Praca z kontrolkami symboli zastępczych zawartości

Znajdowanie i modyfikowanie kontrolki symbolu zastępczego zawartości

Praca ze stylami

Tagi DIV ułatwiają pracę z arkuszami CSS

Edytowanie stylów na stronie wzorcowej lub Tworzenie niestandardowego arkusza CSS

Omówienie: strony wzorcowe określają układ strony

Strony wzorcowe określają wspólny układ i interfejs stron programu SharePoint.

Strona wzorcowa Witryny Moja witryna zawiera stałe elementy, które są wyświetlane podczas nawigacji między stronami w witrynie Moja witryna, takie jak kontrolki w górnej części strony lub tytuł witryny.

Wszystkie te elementy są przechowywane na stronie wzorcowej witryny Moja witryna.

Witryna Moja witryna i strony Mój profil w programie SharePoint są obsługiwane w witrynie jako strony zawartości. Kiedy te strony są wyświetlane w przeglądarce, są połączone przez stronę wzorcową witryny Moja witryna w jedną ciągłą stronę sieci Web.

Strona wzorcowa witryny Moja witryna zawiera stałe elementy i układ, natomiast na stronach zawartości jest wyświetlana unikatowa zawartość.

Wyświetlanie strony wzorcowej witryny Moja witryna

 1. Otwórz główną witrynę Moja witryna w programie SharePoint Designer, na przykład https://nazwadomeny.sharepoint.com, a następnie kliknij pozycję Strony wzorcowe w okienku nawigacji.

 2. Kliknij pozycję mysite.master, aby wyświetlić informacje podsumowujące w galerii stron wzorcowych.

 3. Kliknij pozycję Edytuj plik na wstążce, aby otworzyć stronę wzorcową.

Spowoduje to otwarcie strony wzorcowej w pełnoekranowym edytorze stron programu SharePoint Designer 2010.

Pozwala on edytować stronę w widoku projektu, widoku złożonym lub widoku kodu. Dzięki obsłudze dotyczącej czasu projektowania wygląd strony wzorcowej jest widoczny podczas dostosowywania. Są też dostępne narzędzia do dostosowywania tagów, stylów, skryptów i obszarów zawartości, jak pokazano poniżej:

Po otwarciu strony wzorcowej witryny Moja witryna można edytować plik i jego właściwości.

Awiele funkcji ułatwiają tworzenie i dostosowywanie stron wzorcowych w programie SharePoint Designer 2010 nie był w przeszłości:

 • Menu nawigacyjne zawiera kategorię Strony wzorcowe, która umożliwia bezpośrednie przejście do galerii stron wzorcowych w witrynie.

 • Podczas edytowania stron wzorcowych można wstawiać warstwy i zarządzać nimi za pomocą narzędzi do edytowania stron lub rozmieszczać tagi DIV. Można też szybko znajdować te warstwy i inne elementy za pomocą funkcji Kliknięcie na wskroś, która umożliwia automatyczne przechodzenie między nakładającymi się warstwami.

 • Nowo utworzona witryna i nowo utworzone strony składników Web Part są automatycznie kojarzone z podstawową stroną wzorcową, dzięki czemu nie musisz kojarzyć ich ręcznie za każdym razem.

Dostosowywanie lub tworzenie od podstaw

Aby użyć niestandardowej strony wzorcowej witryny Moja witryna w witrynach programu SharePoint 2010, można:

 • dostosować kopię strony wzorcowej witryny Moja witryna (mysite.master);

 • utworzyć nową niestandardową stronę wzorcową witryny Moja witryna od podstaw i ustawić ją jako stronę wzorcową witryny Moja witryna.

W tym artykule omówiono pierwszą metodę, czyli dostosowanie kopii strony wzorcowej witryny Moja witryna.

Obie metody mają wady i zalety.

Dostosowanie strony mysite.master    polega na użyciu bieżącego wyglądu i sposobu działania strony programu SharePoint, łącznie z funkcjami, oznakowaniem i elementami projektu, oraz dostosowaniu jej do określonych wymagań. Zrozumienie sposobu działania strony mysite.master może być trudne, ale ta metoda jest przydatna w sytuacji, gdy konieczne jest wprowadzenie niewielu dostosowań i oznakowań, na przykład w przypadku zmiany nagłówków stron programu SharePoint.

W przypadku tworzenia pustej niestandardowej strony wzorcowej witryny Moja witryna lub używania początkowej strony wzorcowej    jako podstawy strony cała strona jest tworzona od podstaw. Ta metoda może być trudna, ponieważ musisz wiedzieć, jak zaimplementować projekt w programie SharePoint, ale zapewnia większą elastyczność, gdy wiesz, jaki projekt chcesz utworzyć i korzystasz z istniejących planów oraz prototypów. Pusta strona pełni funkcję kanwy, na której tworzysz projekt, a następnie dodajesz wymagane składniki programu SharePoint.

Dostosowywanie strony wzorcowej witryny Moja witryna

Aby dostosować strony wzorcowe w programie SharePoint Designer 2010, najpierw należy otworzyć program SharePoint Designer 2010 z poziomu witryny lub z menu Start. Po otwarciu witryny w programie SharePoint Designer 2010 należy kliknąć pozycję Strony wzorcowe w okienku nawigacji.

W przypadku większości witryn w usłudze SharePoint Online dla przedsiębiorstw są dostępne cztery strony wzorcowe w galerii stron wzorcowych, jak pokazano tutaj: v4.master, minimal.master i default.master. Jeśli witryny Moja witryna są włączone, powinna też być widoczna strona wzorcowa mysite.master.

Lista stron wzorcowych programu SharePoint 2010.

Tworzenie kopii strony wzorcowej witryny Moja witryna

 1. Otwórz witrynę w programie SharePoint Designer, a następnie kliknij pozycję Strony wzorcowe w okienku nawigacji.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę mysite.master, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+P, aby wkleić kopię do galerii stron wzorcowych.

 3. Kliknij pozycję mysite_copy(1).master, aby wyświetlić informacje podsumowujące w galerii stron wzorcowych.

 4. Kliknij pozycję Edytuj plik na wstążce, aby wyświetlić stronę wzorcową.

Spowoduje to otwarcie strony wzorcowej w pełnoekranowym edytorze stron programu SharePoint Designer 2010, który umożliwia edytowanie strony w widoku projektu, widoku złożonym lub widoku kodu. Dzięki obsłudze dotyczącej czasu projektowania wygląd strony wzorcowej jest widoczny podczas dostosowywania. Są też dostępne narzędzia do dostosowywania tagów, stylów, skryptów i obszarów zawartości oraz poruszania się po nich, jak pokazano tutaj.

Praca z kontrolkami symboli zastępczych zawartości

Strony wzorcowe i strony zawartości współdziałają za pośrednictwem zestawu wymiennych obszarów (kontrolek symboli zastępczych zawartości). Każdy symbol zastępczy zawartości (wyświetlany jako element ContentPlaceHolder w kodzie strony) reprezentuje zawartość, którą można zastąpić na stronie wzorcowej. Zawartość symbolu zastępczego może zostać zastąpiona dowolną stroną witryny za pomocą odpowiedniej kontrolki zawartości. Może ona być nawet pusta, co spowoduje całkowite usunięcie elementu z renderowanej strony.

Ważne: Podczas dostosowywania stron wzorcowych nie należy usuwać symboli zastępczych zawartości. Może to spowodować uszkodzenie stron, a nawet witryn skojarzonych ze stroną wzorcową. Zamiast usuwania tych kontrolek można je ukryć.

Za pomocą funkcji Zarządzanie obszarami zawartości można odnaleźć każdą kontrolkę symbolu zastępczego zawartości na stronie. Kontrolkę można wyświetlić w widoku kodu oraz w edytorze WYSIWYG.

Innym ważnym symbolem zastępczym zawartości jest element PlaceHolderMain, który jest zastępowany przez stronę zawartości wyświetlaną w przeglądarce sieci Web.

Kontrolka PlaceHolderMain jest zastępowana przez stronę zawartości, gdy strona wzorcowa witryny Moja witryna jest wyświetlana w przeglądarce.

Układ zawartości witryny programu SharePoint można zmienić przez zmianę położenia kontrolek symboli zastępczych zawartości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z symbolami zastępczymi zawartości zobacz Praca z kontrolkami symboli zastępczych zawartości.

Kontrolka symbolu zastępczego zawartości to element kodu na stronie wzorcowej, który współdziała z kontrolką zawartości na stronie zawartości. Jest w niej wyświetlana domyślna zawartość (może to być również brak zawartości, jeśli kontrolka jest pusta) odpowiednia dla danego obszaru na stronie. Domyślna zawartość może zostać zastąpiona przez unikatową zawartość z kontrolki zawartości na stronie zawartości.

Znajdowanie i modyfikowanie kontrolki symbolu zastępczego zawartości

Poniżej przedstawiono procedurę znajdowania kontrolki symbolu zastępczego zawartości PlaceHolderSiteName na stronie wzorcowej witryny Moja witryna programu SharePoint 2010.

 1. Otwórz witrynę w programie SharePoint Designer 2010, a następnie w okienku nawigacji kliknij pozycję Strony wzorcowe.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz Strony wzorcowe w okienku nawigacji, ich mogła zostać wyłączona w programie SharePoint. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z administratorem. Dowiedz się, jak w zarządzaniu SharePoint Designer 2010.

 2. W galerii stron wzorcowych kliknij pozycję mysite.master.

 3. Na stronie podsumowania strony wzorcowej kliknij pozycję Edytuj plik.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wyewidencjonowanie pliku, kliknij przycisk Tak.

 5. Jeśli strona jest wyświetlana w widoku projektu, kliknij obszar na stronie, aby wyświetlić odpowiednią kontrolkę symbolu zastępczego zawartości.

 6. Z listy obszarów zawartości wybierz pozycję PlaceHolderSiteName i kliknij przycisk Przejdź do. Następnie kliknij przycisk Zamknij. Kontrolka symbolu zastępczego zawartości zostanie zaznaczona na stronie.

Uwaga:  Domyślnie dla właściwości tagu tego symbolu zastępczego jest ustawiona wartość Visible=False. W widoku złożonym w programie SharePoint Designer 2010 można zaznaczyć tag, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Właściwości tagu z menu kontekstowego, aby wyświetlić wartość.


Tutaj pokazano właściwości tagu kontrolki PlaceHolderSiteName.

 1. W tym miejscu możesz m.in. zmienić ustawienia i położenie oraz zastosować różne style. Po zakończeniu pracy zapisz stronę wzorcową.

 2. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie o tym, że zmiany spowodują dostosowanie strony w definicji witryny, wybierz przycisk Tak.

Uwaga:  Strony programu SharePoint są domyślnie skojarzone z plikami definicji witryny. Kiedy strona wzorcowa zostanie dostosowana w programie SharePoint Designer 2010, nie będzie już skojarzona z definicją witryny. Może to wymagać wykonania dodatkowych czynności administracyjnych po przeprowadzeniu aktualizacji lub uaktualnień programu SharePoint w przyszłości, dlatego jest wyświetlany ten komunikat. Jeśli to konieczne, można zresetować stronę wzorcową tak, aby była ponownie skojarzona z definicją witryny.


Wprowadzone zmiany będą wyświetlane na każdej stronie dołączonej do tej strony wzorcowej, chyba że te strony były dostosowywane bezpośrednio.

Praca ze stylami

Najłatwiejszą i najszybszą metodą zmiany stylów na stronie wzorcowej jest zastosowanie do strony wstępnie zaprojektowanego motywu. Dostępne motywy można przeglądać i stosować, klikając łącze Zmień motyw witryny w obszarze Dostosowywanie na karcie Ustawienia witryny w programie SharePoint Designer.

Jeśli jednak chcesz dopasować firmowe kolory, grafikę, formatowanie tekstu lub inne atrybuty stylu, możesz utworzyć własne style i dodać je bezpośrednio do strony wzorcowej lub umieścić je w kaskadowym arkuszu stylów (CSS) dołączonym do strony wzorcowej.

Tagi DIV ułatwiają pracę z arkuszami CSS

Strona wzorcowa witryny Moja witryna w programie SharePoint 2010 korzysta z tagów DIV w celu zdefiniowania elementów i sekcji wiersza bloku na stronie. Tagi DIV są pod wieloma względami lepsze niż tagi tabel, dostępne we wcześniejszych wersjach. Tagi DIV oferują następujące możliwości:

 • Większa elastyczność podczas stosowania stylów do strony za pomocą arkusza CSS

 • Mniej znaczników

 • Szybsze pobieranie

 • Ulepszona optymalizacja aparatu wyszukiwania

 • Ulepszona obsługa ułatwień dostępu

 • Ulepszona obsługa przeglądarek

Tabele HTML są nadal używane na przykład podczas wstawiania składników Web Part i innej zawartości programu SharePoint na stronie. Jednak podczas dostosowywania stron wzorcowych można rozmieszczać zawartość za pomocą tagów DIV.

Używanie tagów DIV podczas dostosowywania strony wzorcowej witryny Moja witryna

Edytowanie stylów na stronie wzorcowej lub tworzenie niestandardowego arkusza CSS

Aby edytować style, kliknij menu Styl i wybierz odpowiedni element na wstążce w celu użycia odpowiedniego arkusza CSS.

Możesz utworzyć i zastosować nowe style albo dołączyć arkusz stylu za pomocą poleceń na wstążce. Za pomocą polecenia Zarządzaj stylami możesz dzielić style na kategorie według elementów, kolejności lub typów, pokazywać tylko używane style na stronie lub w elemencie oraz wyświetlać podgląd stylów.

Okno dialogowe Nowy styl dla strony wzorcowej witryny Moja witryna.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×