Dostosowywanie sposobu wyświetlania danych przez utworzenie pola odnośnika

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola w arkuszu danych, formularz lub raport, aby wyświetlić określoną wartość, gdy pole to przechowuje inną wartość, należy utworzyć pole odnośnika. Pola odnośnika jest przydatny, gdy pole ma wyświetlić bardziej użyteczny niż liczbę, na przykład identyfikator (lub inną wartość klucz obcy ). Na przykład zamiast wyświetlania kontaktów numer identyfikacyjny, program Microsoft Office Access można wyświetlić nazwę kontaktu. W tym przykładzie identyfikator kontaktów jest nazywany wartości powiązanej lub wartość, która znajduje się w tabeli źródłowej, kwerendy lub listy. Numer identyfikacyjny kontaktów jest automatycznie wyszukiwane w źródle i zastąpiona nazwą kontaktu. Nazwa kontaktu jest określane jako wartość wyświetlana.

Uwaga: Różnica między wartością wyświetlaną pola odnośnika a jego wartością powiązaną polega na tym, że wartość wyświetlana jest wyświetlana w widoku arkusza danych, natomiast wartość powiązana to wartość przechowywana.

Kiedy pole odnośnika jest wyświetlane w arkuszu danych lub dostęp do niego jest uzyskiwany za pomocą arkusza danych, nazywane jest ono kolumną odnośnika.

Pola odnośnika mogą być proste lub złożone. Proste pola odnośnika pozwalają na przechowywanie tylko jednej wartości. Złożone lub wielowartościowe pola odnośnika umożliwiają przechowywanie wielu wartości, które są wyświetlane w formancie polach kombi lub pola listy. Dla każdej pozycji w polu wielowartościowym wartość wyświetlana jest wyszukiwana na podstawie odpowiadającej jej wartości powiązanej. Udostępnienie wartości odnośników do wyboru pomaga uniknąć błędów podczas wprowadzania danych przez ograniczenie wartości, które mogą zostać wprowadzone.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nowego pola odnośnika

Zmienianie istniejącego pola do pola odnośnika

Usuwanie właściwości pola odnośnika

Ustawianie lub zmienianie właściwości pola odnośnika

Tworzenie nowego pola odnośnika

Można utworzyć pole odnośnika, które będzie pobierać wartości z tabeli lub kwerendy albo z listy wartości utworzonej przez użytkownika.

Uwaga: W przypadku udostępniania listy wartości dla pola odnośnika wartości w polu bieżącego rekordu są wprowadzane automatycznie.

Wybieranie wartości odnośnika z tabeli lub kwerendy

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, z którą chcesz pracować, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij komórkę w kolumnie Typ danych, która odpowiada kolumnie, którą chcesz zdefiniować jako pola odnośnika, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij Kreatora odnośników.

 3. W Kreatorze odnośników upewnij się, że jest wybrana opcja Obiekt kolumna odnośnika ma pobierać wartości z tabeli lub kwerendy, i kliknij przycisk Dalej.

 4. Aby wyświetlić i wybrać źródło wartości pola odnośnika, na następnej stronie w obszarze Widok wybierz opcję Tabele, Kwerendy lub Tabele i kwerendy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W obszarze Dostępne pola wybierz pole, które chcesz dodać.

 6. Kliknij przycisk Wybierz przycisk zaznaczania .

 7. Powtórz ten krok, jeśli chcesz dodać więcej pól, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Aby określić opcje sortowania dla pola odnośnika, na następnej stronie kreatora wybierz strzałkę w dół obok pierwszego pola sortowania, a następnie kliknij nazwę pola, według którego chcesz sortować wartości.

 9. Aby zmienić kolejność sortowania z rosnącej na malejącą, kliknij przycisk Rosnąco, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Aby dopasować szerokość pola odnośnika, na następnej stronie kreatora za pomocą myszy przeciągnij kolumnę do odpowiedniej szerokości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Porada: Pozostaw pole wyboru Ukryj kolumnę klucza zaznaczone, aby inni użytkownicy kolumny odnośnika widzieli tylko wartości, które mają być wyświetlane w tym polu, a nie wartości z pola klucza podstawowego.

 11. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę etykiety kolumny odnośnika.

 12. W celu utworzenia wielowartościowej kolumny odnośnika zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

  Uwaga: To pole wyboru musi zostać zaznaczone w celu włączenia przechowywania wielu wartości.

  Wybieranie opcji odnośnika wielowartościowego w Kreatorze odnośników

 13. Kliknij przycisk Zakończ.

Porada: Właściwości odnoszące się do konkretnego pola odnośnika są dostępne na karcie Odnośnik w obszarze Właściwości pola.

Używanie tabeli lub kwerendy jako źródła danych dla pola odnośnika

Wybieranie wartości odnośnika z listy

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, z którą chcesz pracować, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij komórkę w kolumnie Typ danych, która odpowiada kolumnie, którą chcesz zdefiniować jako pola odnośnika, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij Kreatora odnośników.

 3. W Kreatorze odnośników wybierz pozycję chcę wpisać w polu wartości, które mają, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora wpisz liczbę kolumn dla swojej listy odnośników.

 5. Wpisz wartości, które mają się znaleźć na liście odnośników, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Szerokość pola odnośnika można dopasować, ale w przypadku zmniejszenia jej tak, że pole nie będzie już widoczne, nie pojawi się ono w kolumnie odnośnika.

 6. Jeśli w kroku 4 została określona więcej niż jedna kolumna, musisz wskazać, która kolumna ma być używana do jednoznacznego identyfikowania każdej wartości. W polu Dostępne pola kliknij dwukrotnie kolumnę, której chcesz używać do jednoznacznego identyfikowania każdej wartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Ten krok nie pojawia się, jeśli w kroku 4 nie została określona więcej niż jedna kolumna.

 7. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę etykiety kolumny odnośnika.

 8. Jeśli tworzysz wielowartościową kolumnę odnośnika, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

  Uwaga: To pole wyboru musi zostać zaznaczone w celu włączenia przechowywania wielu wartości.

 9. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany.

Początek strony

Zmienianie istniejącego pola na pole odnośnika

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, z którą chcesz pracować, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij komórkę w kolumnie Typ danych, która odpowiada kolumnie, którą chcesz zdefiniować jako pola odnośnika, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij Kreatora odnośników.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć pracę kreatora.

Początek strony

Usuwanie z pola właściwości odnośnika

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, z którą chcesz pracować, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Zaznacz pole, z którego chcesz usunąć właściwość odnośnika.

 3. Kliknij kartę Odnośnik.

 4. Na liście rozwijanej Typ formantu kliknij pozycję Pole tekstowe.

Początek strony

Ustawianie lub zmienianie właściwości pola odnośnika

W przypadku korzystania z Kreatora odnośników właściwości pola odnośnika są ustawiane automatycznie. Można je jednak zmodyfikować w celu zmiany działania pola odnośnika.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, z którą chcesz pracować, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij pole, którego właściwości odnośnika chcesz zmienić.

 3. Kliknij kartę Odnośnik.

 4. Kliknij strzałkę w dół obok właściwości, którą chcesz zmienić, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  W poniższej tabeli wymieniono właściwości, które można ustawiać lub zmieniać.

Właściwość

Akcja

Typ formantu

W zależności od typu formantu można ustawić jeden z następujących typów:

 • Pole wyboru     Tylko pola Tak/Nie.

 • Pole tekstowe     Wyświetla zawartość wprowadzoną przez użytkownika.

 • Pole listy     Wyświetla listę wartości w otwartym oknie.

 • Pole kombi     Kiedy jest zamknięte, wyświetla wybrane wartości, a gdy jest otwarte, wyświetla dostępną listę wartości.

Uwaga: Ustawienie dla właściwości Typ formantu wartości Pole tekstowe lub Pole wyboru powoduje wyłączenie odnośników.

Typ źródła wierszy

Zdecyduj, czy wypełnić pole odnośnika wartościami z innej tabeli lub kwerendy, czy z określonej listy wartości. Można również wybrać opcję wypełnienia listy nazwami pól z tabeli lub kwerendy.

Źródło wierszy

Określ tabelę, kwerendę lub listę wartości, która dostarczy wartości dla pola odnośnika. Kiedy właściwość Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość Tabela/Kwerenda lub Lista pól, ta właściwość powinna wskazywać nazwę tabeli, kwerendy lub instrukcji SQL reprezentującej kwerendę. Jeśli właściwość Typ źródła wierszy jest ustawiona na wartość Lista wartości, ta właściwość powinna zawierać listę wartości oddzielonych średnikami.

Kolumna powiązana

We właściwości Źródło wierszy określ kolumnę dostarczającą wartość przechowywaną w polu odnośnika. Może to być wartość z zakresu od 1 do liczby kolumn określonej we właściwości Źródło wierszy.

Liczba kolumn

Określ liczbę kolumn w źródle wierszy, jaka może być wyświetlana w kolumnie odnośnika. Ta właściwość może być dowolną liczbą całkowitą z przedziału od 1 do 255.

Nagłówki kolumn

Określ, czy nagłówki kolumn mają być wyświetlane. Dostępne wartości to Nie (domyślna) i Tak.

Szerokości kolumn

Wprowadź szerokość każdej z kolumn. Na przykład jeśli nie chcesz wyświetlać jednej z kolumn, takiej jak Identyfikator, możesz określić jej szerokość jako równą 0.

Liczba wierszy listy

Umożliwia określenie liczby wierszy wyświetlanych w kolumnie odnośnika.

Szerokość listy

Umożliwia określenie szerokości formantu używanego do wyświetlania kolumny odnośnika.

Ogranicz do listy

Określ, czy użytkownik może wprowadzić wartość, która nie znajduje się na liście.

Zezwalaj na wiele wartości

Określ, czy pole odnośnika jest polem wielowartościowym i jest dozwolone wybieranie wielu wartości. To ustawienie może mieć wartość Nie (domyślnie) lub Tak. W przypadku wybrania wartości Tak użytkownik będzie mógł dla każdego rekordu wybrać wiele wartości z właściwości Źródło wierszy.

Aby uzyskać więcej informacji o polach wielowartościowych zobacz artykuł Przewodnik po polach wielowartościowych.

Zezwalaj na edycję listy wartości

Określ, czy jest możliwe edytowanie elementów w polu odnośnika opartym na liście wartości. Jeśli ta właściwość ma wartość Tak, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pola odnośnika opartego na jednokolumnowej liście wartości pojawi się opcja menu Edytuj elementy listy. Jeśli pole odnośnika ma więcej niż jedną kolumnę, ta właściwość jest ignorowana.

Formularz edycji elementów listy

Określ istniejący formularz służący do edytowania elementów listy w polu odnośnika opartym na tabeli lub kwerendzie.

Pokazuj tylko wartości źródła wierszy

Pokazuje tylko wartości zgodne z bieżącym źródłem wierszy, gdy właściwość Zezwalaj na wiele wartości ma wartość Tak.

Aby programowo wyszukiwanie wartości w tabeli, zobacz artykuł odwołanie Funkcja DLookup.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×