Przejdź do głównej zawartości
Dostosowywanie nawigacji witryny programu SharePoint

Dostosowywanie nawigacji witryny programu SharePoint

Dostosuj nawigację w witrynie, aby dać użytkownikom szybki dostęp do witryn, stron i zawartości docelowej.

Oto kilka rzeczy, które możesz robić:

 • Docelowe linki nawigacyjne do określonych grup odbiorców o nowoczesnychSharePoint Online odbiorców

 • W witrynie zespołu możesz dodawać, edytować lub usuwać linki w menu po lewej stronie (nazywanego również menu szybkie uruchamianie).

 • W witrynie lub witrynie centrumkomunikacyjnego można edytować główne menu, stopkę lub pasek nawigacyjny witryny centrum, który jest wyświetlany we wszystkich witrynach skojarzonych z witryną centrum.

 • Zmienianie wyglądu stylu nawigacji, kolorów i logo strony

Uwagi: 

 • Aby wprowadzać zmiany w nawigacji witryny, potrzebujesz uprawnień właściciel lub Edytuj.

 • Jeśli witryna została dostosowana przez właściciela, menu z lewej strony lub menu najwyższego poziomu może nie być dostępne do edycji.

 • W SharePoint można w tej chwili dostosować tylko menu po lewej stronie w witrynie zespołu, chyba że jesteś w trybie klasycznym.

Wybierz swoją wersję SharePoint poniżej, aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi dostosowywania nawigacji w witrynie SharePoint.

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które korzystają z opcji udostępniania kierowanego w usłudze Office 365. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie.

  SharePoint — lewy przycisk nawigacyjny

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Umieść wskaźnik myszy na miejscu w menu, w którym chcesz dodać link, a następnie kliknij pozycję +.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie łącza wybierz jedną z następujących opcji linku:

  • Adres URL umożliwiający dodanie linku do dowolnego elementu, wewnętrznego lub zewnętrznego do firmy. Wystarczy wprowadzić adres i nazwę wyświetlaną linku.

   Dodawanie łącza URL do lewej nawigacji w witrynie zespołu programu SharePoint

  • Konwersacje w celu dodania linku do konwersacji grupowych Office 365 skojarzonych z witryną zespołu. Wystarczy wprowadzić nazwę wyświetlaną linku. Adres jest automatycznie dodawany i nie można go edytować.

  • Kalendarz , aby dodać łącze do kalendarza grupy Office 365 skojarzonego z witryną zespołu. Wystarczy wprowadzić nazwę wyświetlaną linku. Adres jest automatycznie dodawany i nie można go edytować.

  • Notes , aby dodać link do notesu OneNote skojarzonego z witryną zespołu. Wystarczy wprowadzić nazwę wyświetlaną linku. Adres jest automatycznie dodawany i nie można go edytować.

  • Usługa Planner , aby dodać link do wystąpienia Microsoft Planner skojarzonego z witryną zespołu. Wystarczy wprowadzić nazwę wyświetlaną linku. Adres jest automatycznie dodawany i nie można go edytować.

  Następnie kliknij przycisk OK.

 4. Możesz również dodać stronę do menu z listy strony witryny. Z menu po lewej stronie wybierz pozycję strony , zaznacz stronę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk ... obok strony na liście lub na pasku nawigacyjnym u ¿wej.

  Menu Dodaj link do lewej strony

  Kliknij pozycję Dodaj do nawigacji.

  Opcja Dodaj do nawigacji na stronie z listy

 5. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Uwaga: Ostatnie elementy są obsługiwane automatycznie przez SharePoint. Nie można dodać linków do menu ostatnie.

 1. Kliknij pozycję Edytuj po prawej stronie menu najwyższym.

  Menu witryny do komunikacji

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Umieść wskaźnik myszy na miejscu w menu, w którym chcesz dodać link, a następnie kliknij pozycję + .

 3. W oknie dialogowym Dodawanie łącza wybierz jedną z następujących opcji linku:

  • Adres URL umożliwiający dodanie linku do dowolnego elementu, wewnętrznego lub zewnętrznego do firmy. Wystarczy wprowadzić adres i nazwę wyświetlaną linku.

   Dodawanie łącza URL do lewej nawigacji w witrynie zespołu programu SharePoint

  • Nagłówek , aby dodać etykietę, która nie jest podłączona.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie linku w polu adres wprowadź adres URL linku, który chcesz dodać, jeśli dodajesz link.

  Aby dodać link do strony w menu po lewej stronie, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony, do której chcesz dodać link.

  2. Skopiuj adres URL z paska adresu.

  3. Wklej adres URL w polu adres

 5. W polu Nazwa wyświetlana wprowadź tekst wyświetlany dla linku lub etykiety. To jest tekst, który będzie wyświetlany w menu.

  Następnie kliknij przycisk OK.

 6. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

 7. Możesz zmienić układ nawigacji na menu kaskadowe lub w menu, zmieniając wygląd i wybierając nawigację z jednej z opcji. 

Uwaga: Wprowadzenie zmian na pasku nawigacyjnym witryny Centrum w skojarzonych witrynach może potrwać do dwóch godzin.

 1. Kliknij pozycję Edytuj po prawej stronie paska nawigacyjnego witryny centrum.

  Nawigacja w centrum programu SharePoint

  Uwaga: Jeśli nie widzisz przycisku Edytuj, być może nie masz uprawnień do dostosowywania paska nawigacyjnego witryny centrum. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny centrum, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Umieść wskaźnik myszy na miejscu w menu, w którym chcesz dodać link, a następnie kliknij pozycję + , a następnie strzałkę w dół.

  Edytowanie nawigacji w centrum programu SharePoint

 3. W oknie dialogowym Dodawanie linku w polu adres wprowadź adres URL linku, który chcesz dodać.

  Aby dodać link do strony, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony, do której chcesz dodać link.

  2. Skopiuj adres URL z paska adresu.

  3. Wklej adres URL w polu adres

 4. W polu Nazwa wyświetlana wprowadź tekst wyświetlany łącza. To jest tekst, który będzie wyświetlany w menu.

  Następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Do paska nawigacyjnego witryny centrum można dodać maksymalnie 2 poziomy linków.

 5. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

 6. Możesz zmienić układ nawigacji na menu kaskadowe lub w menu, zmieniając wygląd i wybierając nawigację z jednej z opcji. Uwaga: układ nawigacji dla nawigacji centrum korzysta z tych samych ustawień, co Nawigacja w witrynie. 

Poniższa witryna komunikacyjna przedstawia dodaną stopkę. Stopka ma nazwę i logo dodane po lewej stronie. Po prawej stronie stopki zostanie wyświetlone łącze Edytuj po włączeniu sterowania stopką. Po dodaniu łączy i etykiet do stopki po prawej stronie zostanie wyświetlony link Edytuj.

Dodawanie lub edytowanie linków i etykiet w stopce witryny do komunikacji programu SharePoint.

 1. W witrynie kliknij pozycję Edytuj po prawej stronie stopki. Po włączeniu sterowania stopką w stopce zostanie wyświetlony link Edytuj. Możesz dodać co najwyżej osiem łączy lub etykiet.

  Uwaga: Funkcja stopki witryny jest dostępna tylko na stronach witrynywitryny do komunikacji. Nie są one dostępne dla stron list, stron biblioteki ani innych stron w witrynie.

 2. Kliknij przycisk + tuż nad przyciskami w lewym okienku nawigacji.

  Dodawanie linku lub etykiety w stopce w witrynie komunikacji programu SharePoint.
 3. W oknie dialogowym Dodawanie łącza wybierz jedną z następujących opcji:

  • Adres URL umożliwiający dodanie linku do dowolnego elementu, wewnętrznego lub zewnętrznego do firmy. Wystarczy wprowadzić adres i nazwę wyświetlaną linku.

   Dodawanie łącza URL do lewej nawigacji w witrynie zespołu programu SharePoint

  • Nagłówek , aby dodać etykietę, która nie jest podłączona.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie linku w polu adres wprowadź adres URL linku, który chcesz dodać, lub w polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę etykiety, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby edytować istniejące łącze lub etykietę, po kliknięciu przycisku Edytuj po prawej stronie stopki kliknij wielokropek (...) obok łącza, które chcesz edytować.

  Edytowanie istniejącego linku lub etykiety w stopce w witrynie komunikacji programu SharePoint.

 6. W menu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Edytowanie w celu zmiany linku lub etykiety

  • Przenieś w górę lub Przenieś w dół , aby zmienić kolejność, w jakiej link lub etykieta pojawi się na stopce

  • Usuń , aby usunąć link lub etykietę z stopki

 7. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz .

Ważne: 

 • Począwszy od kwietnia do instytucji, które zostały włączone do programu udostępniania docelowego , zostaną wprowadzone informacje dotyczące określania docelowych odbiorców dla linków nawigacyjnych. To znaczy, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy. Po pewnym czasie ta funkcja będzie dostępna we wszystkich środowiskach w chmurze.

 • Właściciel witryny musi włączyć funkcję określania docelowych odbiorców dla nawigacji w witrynie.

 • Tylko właściciele witryn mogą włączać i wyłączać funkcję określania docelowych odbiorców. Po włączeniu dowolny edytor witryn może kierować linki menu do określonych grup odbiorców.

 • Odbiorca jest definiowany przez grupy i grupy zabezpieczeń pakietu Office 365. W razie potrzeby utwórz grupęOffice 365 dla członków grupy odbiorców. Jeśli jesteś administratorem, możesz utworzyć grupę zabezpieczeń w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365. Grupy dynamiczne usługi Azure AD nie są obecnie obsługiwane.

 1. Wybierz pozycję Edytuj dla menu, do którego chcesz dodać właściwości określania docelowych odbiorców.

 • W przypadku witryn zespołu opcja Edytuj znajduje się u dołu menu po lewej stronie

 • W przypadku witryn komunikacyjnych i centrum znajduje się opcja Edytuj po prawej stronie menu najniższego poziomu

2. Włącz opcję Przełącz odbiorców nawigacji witryny tytułowej w dolnej części menu. Po włączeniu funkcja określania wartości docelowej odbiorców będzie dotyczyć wszystkich menu w witrynie, takich jak menu centrum i stopka.

Włączone kierowanie grup odbiorców nawigacji

3. wybierz wielokropek (...) obok linku, który chcesz edytować, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

Edytowanie linku w menu po lewej stronie

4. w wyświetlonym polu wpisu znajduje się wartość docelowa maksymalnie 10 grup Office 365 lub grup zabezpieczeń.

Uwaga: Po zastosowaniu funkcji określania wartości docelowej odbiorca w łączu nadrzędnym grupy docelowej odbiorców są również stosowane do linków podrzędnych i będą widoczne tylko dla określonych grup. 

Okno dialogowe określania docelowych odbiorców nawigacji w celu wprowadzenia grup

5. po zakończeniu edytowania linku kliknij przycisk OK , a ikona potwierdzi, że łącza zostaną skierowane. 

Uwaga: Podczas edytowania nawigacji wszystkie linki i linki podrzędne są widoczne dla redaktora, w tym te, które są przeznaczone dla użytkowników docelowych. Po zapisaniu w nawigacji zostaną wyświetlone węzły docelowe. 

Potwierdzenie określania docelowych odbiorców nawigacyjnych

6. po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz , a następnie wybierz pozycję Anuluj , aby odrzucić zmiany.

 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie zespołu lub po prawej stronie górnej części menu witryny do komunikacji, witryny centrum lub paska nawigacyjnego witryny centrum...

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok łącza, które chcesz edytować.

 3. Kliknij pozycję Edytuj.

  Edytowanie linku w menu po lewej stronie

 4. Po zakończeniu edytowania linku kliknij przycisk OK.

 5. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie zespołu lub po prawej stronie górnej części menu witryny do komunikacji, witryny centrum lub paska nawigacyjnego witryny centrum...

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Możesz przeciągać i upuszczać elementy menu, aby zmienić ich kolejność.

 3. Kliknij element menu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce i zwolnij przycisk myszy.

 4. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Spowoduje to utworzenie linku z wcięciem pod innym łączem. Do menu po lewej stronie zespołu można dodać maksymalnie 2 poziomy linków, do menu podręcznego witryny do komunikacji lub do paska nawigacyjnego witryny centrum. Po dodaniu linku podrzędnego Utwórz link w miejscu, w którym ma się pojawić, a następnie wprowadź go w podłączeniu znajdującym się nad nim.

Menu z lewej strony

Poziomy nawigacji po lewej stronie

Menu główne

Najważniejsze poziomy nawigacji
 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie zespołu lub po prawej stronie górnej części menu witryny do komunikacji, witryny centrum lub paska nawigacyjnego witryny centrum.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok linku, w którym chcesz utworzyć link podrzędny.

 3. Kliknij pozycję Utwórz link podrzędny.

  Łączenie łącza podrzędnego z menu po lewej stronie

 4. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Spowoduje to przeniesienie linku z wcięciem z innego linku.

 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie zespołu lub po prawej stronie górnej części menu witryny do komunikacji, witryny centrum lub paska nawigacyjnego witryny centrum.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok podlinku, który chcesz podwyższyć do podstawowego linku.

 3. Kliknij pozycję Podwyższ link podrzędny.

  Podwyższanie linku do podstawowego linku

 4. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Niektóre linki, takie jak Kosz , są linkami systemowymi i nie można ich usunąć.

 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie zespołu lub po prawej stronie górnej części menu witryny do komunikacji, witryny centrum lub paska nawigacyjnego witryny centrum.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok łącza, które chcesz usunąć.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga: W tej chwili nie możesz usunąć linku kosz.

  Usuwanie łącza z menu po lewej stronie

 4. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Jeśli masz uprawnienia właściciela lub administratora, możesz włączyć menu z lewej strony dla witryny zespołu.

 1. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz ustawień witryny, kliknij pozycję Informacje o witrynie , a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Na kilku stronach może być konieczne kliknięcie przycisku zawartość witryny , a następnie kliknięcie polecenia Ustawienia witryny w menu z prawej strony.

 2. Na stronie Ustawienia witrynyw obszarze wygląd i działanie kliknij pozycję elementy nawigacyjne.

  Elementy nawigacyjne w menu Ustawienia witryny
 3. Zaznacz lub wyczyść ustawienie Włącz szybkie uruchamianie , aby je wyłączyć lub włączyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wyczyść menu szybkiego uruchamiania

Uwaga: Po wyłączeniu panelu szybkie uruchamianie nadal może być widoczny przycisk Kosz i przycisk Edytuj.

Jeśli funkcja publikowania została włączona w witrynie klasycznej SharePoint środowisko, w menu po lewej stronie znajdują się linki do nowoczesnych list i bibliotek środowiska, które zostały dodane do witryny klasycznej środowisko, a także do wyświetlania elementów z magazynu terminów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie nawigacji zarządzanej dla witryny w programie SharePoint i Włączanie funkcji publikowania.

 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie.

  SharePoint — lewy przycisk nawigacyjny

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Umieść wskaźnik myszy na miejscu w menu, w którym chcesz dodać link, a następnie kliknij pozycję +.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie łącza wybierz jedną z następujących opcji linku:

  • Adres URL umożliwiający dodanie linku do dowolnego elementu, wewnętrznego lub zewnętrznego do firmy. Wystarczy wprowadzić adres i nazwę wyświetlaną linku.

   Dodawanie łącza URL do lewej nawigacji w witrynie zespołu programu SharePoint

  • Konwersacje w celu dodania linku do konwersacji grupowych Office 365 skojarzonych z witryną zespołu. Wystarczy wprowadzić nazwę wyświetlaną linku. Adres jest automatycznie dodawany i nie można go edytować.

  • Kalendarz , aby dodać łącze do kalendarza grupy Office 365 skojarzonego z witryną zespołu. Wystarczy wprowadzić nazwę wyświetlaną linku. Adres jest automatycznie dodawany i nie można go edytować.

  • Notes , aby dodać link do notesu OneNote skojarzonego z witryną zespołu. Wystarczy wprowadzić nazwę wyświetlaną linku. Adres jest automatycznie dodawany i nie można go edytować.

  • Usługa Planner , aby dodać link do wystąpienia Microsoft Planner skojarzonego z witryną zespołu. Wystarczy wprowadzić nazwę wyświetlaną linku. Adres jest automatycznie dodawany i nie można go edytować.

  Następnie kliknij przycisk OK.

 4. Możesz również dodać stronę do menu z listy strony witryny. Z menu po lewej stronie wybierz pozycję strony , zaznacz stronę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk ... obok strony na liście lub na pasku nawigacyjnym u ¿wej.

  Menu Dodaj link do lewej strony

  Kliknij pozycję Dodaj do nawigacji.

  Opcja Dodaj do nawigacji na stronie z listy

 5. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Uwaga: Ostatnie elementy są obsługiwane automatycznie przez SharePoint. Nie można dodać linków do menu ostatnie.

 1. Kliknij pozycję Edytuj po prawej stronie menu najwyższym.

  Menu witryny do komunikacji

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Umieść wskaźnik myszy na miejscu w menu, w którym chcesz dodać link, a następnie kliknij pozycję + .

 3. W oknie dialogowym Dodawanie linku w polu adres wprowadź adres URL linku, który chcesz dodać, jeśli dodajesz link.

  Aby dodać link do strony w menu po lewej stronie, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony, na której chcesz dodać link.

  2. Skopiuj adres URL z paska adresu.

  3. Wklej adres URL w polu adres

 4. W polu Nazwa wyświetlana wprowadź tekst wyświetlany łącza. To jest tekst, który będzie wyświetlany w menu. Następnie kliknij przycisk OK.

 5. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Uwaga: Wprowadzenie zmian na pasku nawigacyjnym witryny Centrum w skojarzonych witrynach może potrwać do dwóch godzin.

 1. Kliknij pozycję Edytuj po prawej stronie paska nawigacyjnego witryny centrum.

  Nawigacja w centrum programu SharePoint

  Uwaga: Jeśli nie widzisz przycisku Edytuj, być może nie masz uprawnień do dostosowywania paska nawigacyjnego witryny centrum. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny centrum, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Umieść wskaźnik myszy na miejscu w menu, w którym chcesz dodać link, a następnie kliknij pozycję + , a następnie strzałkę w dół.

  Edytowanie nawigacji w centrum programu SharePoint

 3. W oknie dialogowym Dodawanie linku w polu adres wprowadź adres URL linku, który chcesz dodać.

  Aby dodać link do strony, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony, do której chcesz dodać link.

  2. Skopiuj adres URL z paska adresu.

  3. Wklej adres URL w polu adres

 4. W polu Nazwa wyświetlana wprowadź tekst wyświetlany łącza. To jest tekst, który będzie wyświetlany w menu.

  Następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Do paska nawigacyjnego witryny centrum można dodać maksymalnie 2 poziomy linków.

 5. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie zespołu lub po prawej stronie górnej części menu witryny do komunikacji, witryny centrum lub paska nawigacyjnego witryny centrum...

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok łącza, które chcesz edytować.

 3. Kliknij pozycję Edytuj.

  Edytowanie linku w menu po lewej stronie

 4. Po zakończeniu edytowania linku kliknij przycisk OK.

 5. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie zespołu lub po prawej stronie górnej części menu witryny do komunikacji, witryny centrum lub paska nawigacyjnego witryny centrum...

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok łącza, które chcesz przenieść.

 3. Kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  Przenoszenie linku w górę lub w dół w menu z lewej strony

 4. Powtarzaj te czynności, aż łącze znajdzie się w odpowiednim miejscu.

 5. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Uwaga: You can't drag and drop items to reorder them in menus.

Spowoduje to utworzenie linku z wcięciem pod innym łączem. Do menu po lewej stronie zespołu można dodać maksymalnie 2 poziomy linków, do menu podręcznego witryny do komunikacji lub do paska nawigacyjnego witryny centrum. Po dodaniu linku podrzędnego Utwórz link w miejscu, w którym ma się pojawić, a następnie wprowadź go w podłączeniu znajdującym się nad nim.

Menu z lewej strony

Poziomy nawigacji po lewej stronie

Menu główne

Najważniejsze poziomy nawigacji
 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie zespołu lub po prawej stronie górnej części menu witryny do komunikacji, witryny centrum lub paska nawigacyjnego witryny centrum.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok linku, w którym chcesz utworzyć link podrzędny.

 3. Kliknij pozycję Utwórz link podrzędny.

  Łączenie łącza podrzędnego z menu po lewej stronie

 4. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Spowoduje to przeniesienie linku z wcięciem z innego linku.

 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie zespołu lub po prawej stronie górnej części menu witryny do komunikacji, witryny centrum lub paska nawigacyjnego witryny centrum.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok podlinku, który chcesz podwyższyć do podstawowego linku.

 3. Kliknij pozycję Podwyższ link podrzędny.

  Podwyższanie linku do podstawowego linku

 4. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Niektóre linki, takie jak Kosz , są linkami systemowymi i nie można ich usunąć.

 1. Kliknij pozycję Edytuj u dołu menu po lewej stronie zespołu lub po prawej stronie górnej części menu witryny do komunikacji, witryny centrum lub paska nawigacyjnego witryny centrum.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pola Edycja, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok łącza, które chcesz usunąć.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga: W tej chwili nie możesz usunąć linku kosz.

  Usuwanie łącza z menu po lewej stronie

 4. Po zakończeniu dostosowywania nawigacji kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Jeśli masz uprawnienia właściciela lub administratora, możesz włączyć menu z lewej strony dla witryny zespołu.

 1. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz ustawień witryny, kliknij pozycję Informacje o witrynie , a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Na kilku stronach może być konieczne kliknięcie przycisku zawartość witryny , a następnie kliknięcie polecenia Ustawienia witryny w menu z prawej strony.

 2. Na stronie Ustawienia witrynyw obszarze wygląd i działanie kliknij pozycję elementy nawigacyjne.

  Elementy nawigacyjne w menu Ustawienia witryny
 3. Zaznacz lub wyczyść ustawienie Włącz szybkie uruchamianie , aby je wyłączyć lub włączyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wyczyść menu szybkiego uruchamiania

Uwaga: Po wyłączeniu panelu szybkie uruchamianie nadal może być widoczny przycisk Kosz i przycisk Edytuj.

Jeśli funkcja publikowania została włączona w witrynie klasycznej SharePoint środowisko, w menu po lewej stronie znajdują się linki do nowoczesnych list i bibliotek środowiska, które zostały dodane do witryny klasycznej środowisko, a także do wyświetlania elementów z magazynu terminów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie nawigacji zarządzanej dla witryny w programie SharePoint i Włączanie funkcji publikowania.

Edytowanie linków w SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

Aby rozpocząć edytowanie linków w witrynie, kliknij jedno z opcji Edytuj linki na stronie.

Przycisk Edytuj łącza

1. Aby zmienić linki na pierwszym pasku łączy, kliknij pozycję Edytuj linki z prawej strony menu.

2. Aby zmienić linki w menu po lewej stronie (nazywanym paskiem szybkiego uruchamiania), kliknij pozycję Edytuj linki pod menu.

Uwaga: Jeśli nie widzisz przycisku Edytuj linki, być może nie masz uprawnień do dostosowywania nawigacji w witrynie. Musisz mieć co najmniej uprawnienia do zarządzania listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny, aby uzyskać uprawnienia do wprowadzania zmian samodzielnie lub w celu wprowadzenia zmian.

 1. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję zawartość witryny.

 2. Kliknij pozycję Edytuj linki na pasku Szybkie uruchamianie lub na pierwszym pasku łączy, w zależności od miejsca, w którym chcesz dodać link.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz dodać, a następnie przeciągnij ją do miejsca, w którym ma się znajdować na pasku Szybkie uruchamianie lub na pierwszym pasku łączy.

  Przeciąganie aplikacji do obszaru nawigacji

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian na pasku Szybkie uruchamianie

Aby dodać link do innej witryny, wpisz adres URL.

 1. Kliknij pozycję Edytuj linki na pasku Szybkie uruchamianie lub na pierwszym pasku łączy, w zależności od miejsca, w którym chcesz dodać link.

 2. Kliknij pozycję + łącze.

 3. Wprowadź nazwę wyświetlaną linku i lokalizację docelową, upewniając się, że dołączysz http://.

 4. Kliknij przycisk OK , aby dodać nowe łącze do paska Szybkie uruchamianie lub łącze do najwyższych.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian na pasku Szybkie uruchamianie

Uwaga: Nie można zmienić nazwy ani usunąć kosza.

 1. Kliknij pozycję Edytuj linki na pasku Szybkie uruchamianie lub na pierwszym pasku łączy w zależności od tego, gdzie chcesz edytować łącze.

 2. Nazwy Kliknij bezpośrednio łącze, którego nazwę chcesz zmienić, i rozpocznij wpisywanie nowej nazwy. Kliknij obszar poza nazwą, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 3. Usunięte Kliknij znak X odpowiadający linkowi, aby usunąć go z panelu nawigacji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian na pasku Szybkie uruchamianie

Zmiana nazwy linku nie wpływa na adres strony lub adres URL, do którego odwołuje się łącze, tylko do menu.

 1. Kliknij pozycję Edytuj linki na pasku Szybkie uruchamianie lub na górze łącza w zależności od lokalizacji łącza, które chcesz przenieść.

 2. Wybierz link, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce w obszarze nawigacji.

  Aby zwiększyć wcięcie lub utworzyć link podrzędnego, przeciągnij link w obszarze i nieco z prawej strony odpowiedniego linku jako łącze pierwsze.

 3. Powtórz te czynności dla każdego łącza, które chcesz przenieść.

 4. Po ukończeniu edytowania kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian na pasku Szybkie uruchamianie

Uwaga: Możesz przeciągać elementy poza ostatnie do głównego paska Szybkie uruchamianie. Jednak nie można przeciągać elementów na ostatnie.

W przypadku witryn w zbiorach witryn, w których są włączone funkcje publikowania, możesz skorzystać z dodatkowych opcji nawigacji, takich jak wyświetlanie podwitryn i wyświetlanie tej samej nawigacji jako nawigacji witryny nadrzędnej witryny (nazywanej też dziedziczeniem nawigacji nadrzędnej). Jeśli nie widzisz tych opcji, skontaktuj się z administratorem witryny.

 1. W witrynie, w której chcesz zmienić ustawienia nawigacji, kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny kliknij pozycję wygląd i działanie, a następnie kliknij pozycję pasek Szybkie uruchamianie lub przycisk najlepsi paski łączy...

 3. Wybierz pozycję Opcje dla paska Szybkie uruchamianie lub łącze najlepsi, na przykład w celu wyświetlenia podwitryn lub wyświetlenia tej samej nawigacji co witryna nadrzędna (dziedziczenie nawigacji nadrzędnej).

Linki wyświetlane po lewej stronie witryny są nazywane linkami szybkiego uruchamiania. Domyślnie na pasku Szybkie uruchamianie są dostępne linki do bieżących elementów, a także ważne elementy, takie jak listy i biblioteki. Łącza w górnej części paska łączysą zwykle przedstawiane w witrynach podrzędnych witryny.

Pasek Szybkie uruchamianie

Po utworzeniu nowej listy lub biblioteki nowe łącze pojawi się automatycznie w obszarze ostatnie na pasku Szybkie uruchamianie. W sekcji Ostatnie jest wyświetlanych tylko pięć najnowszych łączy.

Łącze Ostatnie na pasku Szybkie uruchamianie umożliwia wyświetlenie ostatnio utworzonych stron, list i bibliotek

Uwaga: Po utworzeniu nowej strony nie będzie ona automatycznie wyświetlana na pasku Szybkie uruchamianie. Musisz utworzyć link do strony i dodać go samodzielnie.

Górny pasek linków

Możesz również dostosować łącza nawigacyjne na pierwszym pasku łączy w witrynie w celu zmiany wielkości liter, rozmieszczenia kolejności lub dodawania linków do podwitryn, które najczęściej odwiedzają użytkownicy.

Górny obszar nawigacji witryny

Na pierwszym pasku łączy Użytkownicy witryny mogą przechodzić do innych witryn w zbiorze witryn, wyświetlając wiersz kart u góry stron w witrynie. Główny pasek łączy jest również nazywany nawigacją globalną, ponieważ może być taki sam we wszystkich witrynach w zbiorze witryn. Jednak podwitryny mogą być skonfigurowane tak, aby nie były wyświetlane na pierwszym pasku łączy w witrynie nadrzędnej. Opcje dostępne w przypadku konfigurowania pierwszego paska łączy są różne w zależności od tego, czy są włączone funkcje publikowania dla zbiór witryn.

Poniżej przedstawiono przykład najwcześniejszego paska łączy z fikcyjnej witryny contoso. Marketing, sprzedaż i finanse to podwitryny firmy Contoso witryna nadrzędna.

Górny pasek łączy

Czy masz uprawnienia wymagane do skonfigurowania nawigacji?

Aby zarządzać nawigacją do witryny, musisz mieć co najmniej uprawnienia uzyskane w celu dodania ich do domyślnej grupy projektant programu SharePoint dla witryny. Użytkownik ma uprawnienia wymagane do konfigurowania nawigacji w witrynie, jeśli opcja Ustawienia witryny jest dostępna w menu Akcje witryny Menu Akcje witryny i na stronie ustawień witryny jest wyświetlane polecenie nawigacyjne w obszarze wygląd i działanie (w witrynach nieprzeznaczonych do publikowania zostaną wyświetlone polecenia szybkiego uruchamiania i najwyższego paska łączy w obszarze wygląd i działanie zamiast nawigacji.
Menu Ustawienia witryny dostępne w witrynie

Czy publikowanie jest włączone dla witryny?

Przed rozpoczęciem konfigurowania nawigacji dla witryny należy określić, czy dla witryn w zbiorze witryn są włączone funkcje publikowania. Ważne jest, aby wiedzieć, czy witryna jest witryną publikowania, ponieważ opcje konfiguracji nawigacji dla witryny publikowania są bardziej rozległe niż te, które są dostępne dla witryny nieprzeznaczonej do publikowania.

W zależności od typu posiadanej witryny zostaną wyświetlone różne opcje nawigacji na stronie Ustawienia witryny. Oto jak szybko określić typ witryny, z którą pracujesz:

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Zapoznaj się z listą linków na stronie Ustawienia witryny w obszarze wygląd i działanie.

  • Jeśli zostanie wyświetlony link Nawigacjazatytułowana, użytkownik pracuje z witryną publikowania i możesz skonfigurować witrynę za pomocą strony Ustawienia nawigacji.
   Nawigacja

  • Jeśli widzisz linki na pierwszym pasku łączy i na pasku Szybkie uruchamianie, to pracujesz z witryną niezawierającą publikowania i masz dostęp do bardziej ograniczonego zestawu opcji konfiguracji nawigacji.
   Wygląd i działanie

Nawigacja w postaci stron nadrzędnych

Nie można skonfigurować nawigacji w obszarze łącza do stron nadrzędnych. Poniżej przedstawiono przykład nawigacji dotyczącej stron nadrzędnych.
Łącza do stron nadrzędnych

Na pierwszym pasku łączy witryny można skonfigurować używanie tego samego pierwszego paska łączy co w witrynie nadrzędnej. Innymi słowy, podwitryna dziedziczy główny pasek łączy z witryny nadrzędnej. Możesz również skonfigurować najwyższy pasek łączy dla witryny, aby był unikatowy dla tej witryny.

Opcje i procedury konfigurowania dziedziczenia dla najwyższego paska łączy różnią się w witrynach publikowania i witrynach nieprzeznaczonych do publikowania. Aby uzyskać informacje na temat ustalania, czy funkcje publikowania są włączone dla witryn w zbiorze witryn, zobacz "czy publikowanie jest włączone dla witryny?" przed rozpoczęciem pracy w tym artykule.

Konfigurowanie dziedziczenia dla najwyższego paska łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Podczas tworzenia nowej witryny w zbiorze witryn, dla którego nie są włączone funkcje publikowania, możesz wybrać, czy chcesz uwzględnić witrynę na pierwszym pasku łączy w witrynie nadrzędnej, a także czy użyć najwyższym paska łączy z witryny nadrzędnej. Dostępne są trzy różne opcje konfiguracji witryny:

 • Dziedziczona i uwzględniona w elemencie nadrzędnym     Witryna jest dołączana jako karta na pierwszym pasku łączy w witrynie nadrzędnej i używa tego samego pierwszego paska łączy co w witrynie nadrzędnej. Nie można skonfigurować najwyższego paska łączy na tym poziomie bez uprzedniego podziału dziedziczenia z witryny nadrzędnej.

 • Dziedziczone nie są uwzględnione w elemencie nadrzędnym     Witryna używa tego samego pierwszego paska łączy co witryna nadrzędna, ale nie jest uwzględniana jako karta na pierwszym pasku łączy w witrynie nadrzędnej. Nie można skonfigurować najwyższego paska łączy na tym poziomie bez uprzedniego podziału dziedziczenia z witryny nadrzędnej.

 • Własny     Witryna nie jest uwzględniana jako karta na pierwszym pasku łączy w witrynie nadrzędnej i nie korzysta z tego samego pierwszego paska łączy co w witrynie nadrzędnej. Na tym poziomie można skonfigurować najwyższy pasek łączy, który jest całkowicie oddzielony od witryny nadrzędnej.

Jeśli nazwa witryny jest zmieniana na stronie tytuł, opis i ikona, nazwa witryny nie zostanie zaktualizowana na pierwszym pasku łączy. Aby zmienić nazwę wyświetlaną na pierwszym pasku łączy, należy zmodyfikować pierwszy pasek łączy.

Po utworzeniu podwitryna jest on domyślnie wyświetlany na najwyższym pasku łączy witryna nadrzędna i ma unikatowy na górze pasek łączy. Te ustawienia można zmienić w dowolnym momencie. Aby skonfigurować ustawienia pierwszych pasków łączy dla podwitryny:

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie wygląd i działanie kliknij pozycję początek paska łączy.
  Wygląd i działanie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć niestandardowe linki dla podwitryny, kliknij pozycję Zatrzymaj dziedziczenie linków. Łącza z najlepsigo paska łączy witryny nadrzędnej nie są zachowywane, gdy skonfigurujesz podwitrynę w celu zatrzymania dziedziczenia linków.

  • Aby użyć tych samych linków co witryna nadrzędna, kliknij pozycję Użyj linków z witryny nadrzędnej. Łącza na górze paska łączy podwitryny zostaną usunięte po skonfigurowaniu podwitryny, tak aby korzystała z tego samego pierwszego paska łączy co witryna nadrzędna.

Konfigurowanie dziedziczenia na pierwszym pasku łączy w witrynie publikowania

Podczas tworzenia witryny publikowania możesz wybrać, czy ma być używany główny pasek łączy z witryny nadrzędnej. To ustawienie można zmienić w dowolnym momencie, korzystając ze strony Ustawienia nawigacji. Aby skonfigurować ustawienia pierwszych pasków łączy dla podwitryny:

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Nawigacja
  Notatki w obszarze wygląd i działanie jest wyświetlane polecenie nawigacyjne tylko wtedy, gdy dla witryny są włączone funkcje publikowania, a użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w celu dodania ich do domyślnej grupy projektanci programu SharePoint dla witryny.

 3. W sekcji Nawigacja globalna wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić ten sam pierwszy pasek łączy co w witrynie nadrzędnej, wybierz pozycję Wyświetl te same elementy nawigacji co w witrynie nadrzędnej.

  • Aby wyświetlić główny pasek łączy, który jest unikatowy dla bieżącej witryny, wybierz pozycję Wyświetl elementy nawigacji poniżej bieżącej witryny.

   Ustawienia w sekcji Nawigacja globalna

   Uwaga: Te opcje nie będą dostępne, jeśli znajdujesz się w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn, ponieważ witryna najwyższego poziomu nie ma witryny nadrzędnej.

 4. W sekcji Nawigacja globalna

  • Aby wyświetlić podwitryny bieżącej witryny na pierwszym pasku łączy, wybierz pozycję Pokaż podwitryny.

  • Aby wyświetlić strony bieżącej witryny na górze paska łączy, wybierz pozycję Pokaż strony.

  • Aby ograniczyć liczbę linków do witryn i stron, które są automatycznie wyświetlane na pierwszym pasku łączy, wpisz liczbę określającą maksymalną liczbę dynamicznych elementów, które mają być wyświetlane w tym poziomie nawigacji.

 5. Kliknij przycisk OK.

Czynności wykonywane w celu dodania, edytowania lub usunięcia linków z najwyższych pasków łączy różnią się w zależności od tego, czy w zbiorze witryn są włączone funkcje publikowania. Aby uzyskać informacje na temat ustalania, czy funkcje publikowania są włączone dla witryn w zbiorze witryn, zobacz "czy publikowanie jest włączone dla witryny?" przed rozpoczęciem pracy w tym artykule.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie łączy na pierwszym pasku łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Jeśli witryna używa unikatowego paska łączy najwyższego poziomu (co oznacza, że jest to witryna najwyższego poziomu lub nie dziedziczy jej najwyższego paska łączy z witryny nadrzędnej), możesz skonfigurować linki wyświetlane na pierwszym pasku łączy w witrynie. Możesz również dołączyć linki do innych witryn poza zbiorem witryn.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie wygląd i działanie kliknij pozycję początek paska łączy.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowe łącze, kliknij pozycję nowe łącze nawigacji. Wpisz adres URL i opis linku. Adres URL może łączyć się z dowolną prawidłową ścieżką, na przykład z folderem w tej witrynie, udziałem w intranecie organizacji lub łączem do lokalizacji w Internecie.

   Pozycja Nowe łącze nawigacji

  • Aby edytować łącze, kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok łącza, które chcesz edytować Edytuj i wprowadź odpowiednie zmiany. Możesz edytować tylko opis linków domyślnych, takich jak Strona główna.

  • Aby usunąć link, kliknij przycisk Edytuj obok łącza Edytuj , kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

   Ważne: Po usunięciu nagłówka z najwyższego paska łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania wszystkie linki zawarte w tym nagłówku również zostaną usunięte.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie łączy na pierwszym pasku łączy w witrynie publikowania

Za pomocą sekcji Edytowanie i sortowanie w obszarze Ustawienia nawigacji możesz dodać nowy nagłówek lub link lub edytować istniejący nagłówek lub łącze na pierwszym pasku łączy.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W obszarze wygląd i działaniekliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie nawigacyjne zostanie wyświetlone w obszarze wygląd i działanie tylko wtedy, gdy w witrynie są włączone funkcje publikowania, a użytkownik ma dzierżawę uprawnień uzyskanych przez dodanie do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji kliknij pozycję Nawigacja globalna , aby wybrać główny pasek łączy.

  Pozycja Nawigacja globalna

  Uwaga: Jeśli nie widzisz list linków zorganizowanych pod nagłówkiem Nawigacja globalna lub bieżąca Nawigacja, witryna może odziedziczyć jej globalną nawigację po witrynie nadrzędnej. W takim przypadku możesz ograniczyć możliwość dodawania lub edytowania linków na pasku Szybkie uruchamianie, chyba że chcesz zatrzymać dziedziczenie nawigacji globalnej z witryny nadrzędnej.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz edytować nagłówek lub link, zaznacz nagłówek lub łącze, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

  • Jeśli chcesz dodać nowy nagłówek, kliknij pozycję Dodaj nagłówek.

  • Jeśli chcesz dodać nowe łącze, kliknij pozycję Dodaj link.

   Uwaga: Jeśli wybierzesz nagłówek, łącze zostanie dodane pod tym nagłówkiem. Po wybraniu linku utworzony link zostanie dodany do tego samego poziomu co wybrane łącze.

  • Jeśli chcesz usunąć nagłówek lub łącze, w sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji wybierz nagłówek lub łącze, które chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

   Uwaga: Po usunięciu nagłówka z pierwszego paska łączy w witrynie publikowania linki zawarte w tym nagłówku nie zostaną usunięte i zostaną wyświetlone jako nagłówki po usunięciu oryginalnego nagłówka.

 5. W oknie dialogowym sieci Web, które pojawia się podczas dodawania lub edytowania elementu, skonfiguruj następujące elementy:

  • Stanowisko  Wpisz tytuł nagłówka lub linku, który ma być wyświetlany. Tytuł jest wymagany.

  • ADRESEM  Wpisz adres URL nagłówka lub linku. Do obsługi linków jest wymagany adres URL, który jest opcjonalny dla nagłówków.

   Jeśli chcesz, aby adres URL był otwierany w oknie przeglądarki sieci Web innym niż ten, który jest wykorzystywany przez witrynę, wybierz link Otwórz w nowym oknie.

  • Opis  Wpisz opis nagłówka lub linku. Opis jest ustawieniem opcjonalnym.

  • Odbiorców  Jeśli chcesz ograniczyć widoczność, wprowadź lub przejdź do grupy odbiorców dla nagłówka lub linku. Tylko wprowadzone odbiorcy mogą wyświetlać link lub nagłówek (i wszystkie elementy pod nagłówkiem). Jeśli nie wprowadzisz żadnych odbiorców, wszyscy odbiorcy będą mogli zobaczyć link. Grupa odbiorców to ustawienie opcjonalne.

   Okno dialogowe Nagłówek nawigacji

 6. Kliknij przycisk OK.

Czynności wykonywane w celu zmiany kolejności linków na pierwszym pasku łączy różnią się w zależności od tego, czy są włączone funkcje publikowania dla zbioru witryn. Aby uzyskać informacje na temat ustalania, czy funkcje publikowania są włączone dla witryn w zbiorze witryn, zobacz "czy publikowanie jest włączone dla witryny?" przed rozpoczęciem pracy w tym artykule.

Zmienianie kolejności łączy na pierwszym pasku łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Kolejność, w jakiej karty są wyświetlane na pierwszym pasku łączy, można zmienić. Wszelkie zmiany kolejności elementów na pierwszym pasku łączy są odzwierciedlane w witrynach dziedziczących na pierwszym pasku łączy nawigację po witrynie.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W sekcji wygląd i działanie kliknij pozycję główny pasek łączy.

 3. Kliknij pozycję Zmień kolejność.

 4. W kolumnie Kolejność linków kliknij pozycję Opcje na listach, aby zmienić kolejność wyświetlania łączy na pierwszym pasku łączy.

 5. Kliknij przycisk OK.

Ręczne zmienianie kolejności łączy na pierwszym pasku łączy w witrynie publikowania

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W sekcji wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie nawigacyjne zostanie wyświetlone w obszarze wygląd i działanie tylko wtedy, gdy w witrynie są włączone funkcje publikowania, a użytkownik ma dzierżawę uprawnień uzyskanych przez dodanie do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji w obszarze Nawigacja globalnawybierz element, który chcesz przenieść, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść element w lewo na wierzchołku paska łączy, kliknij przycisk Przenieś w górę

  • Aby przenieść element w prawo na pierwszym pasku łączy, kliknij przycisk Przenieś w dół.

   Przenoszenie elementów nawigacji globalnej

 4. Powtórz krok 3, aby zmienić kolejność dodatkowych elementów.

 5. Po zakończeniu zmieniania kolejności elementów kliknij przycisk OK.

Automatyczne sortowanie elementów na pierwszym pasku łączy w witrynie publikowania

Jeśli pracujesz z witryną, dla której są włączone funkcje publikowania, możesz skonfigurować elementy nawigacji, które mają być sortowane automatycznie, na przykład według tytułu.

Ważne: Ustawienia sortowania dotyczą zarówno na pierwszym, jak i na pasku Szybkie uruchamianie. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną zastosowane do obu tych elementów nawigacyjnych.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W sekcji wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie nawigacyjne zostanie wyświetlone w obszarze wygląd i działanie tylko wtedy, gdy w witrynie są włączone funkcje publikowania, a użytkownik ma dzierżawę uprawnień uzyskanych przez dodanie do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla witryny.

 3. W sekcji Sortowanie wybierz pozycję Sortuj automatycznie , aby posortować podwitryny, linki nawigacji, listy, biblioteki i strony automatycznie w rosnącej lub malejącej kolejności alfabetycznej lub liczbowej na podstawie tytułów elementów, dat utworzenia lub dat ostatniej modyfikacji.
   

  Jeśli chcesz ręcznie posortować wszystkie elementy nawigacji oprócz stron, kliknij pozycję Sortuj ręcznie, a następnie zaznacz pole wyboru Sortuj strony automatycznie . Tylko strony będą sortowane zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi w sekcji sortowanie automatyczne .

  Sortowanie

  1. W sekcji sortowanie Automatyczne na liście Sortuj według wykonaj dowolną z następujących czynności:

   • Aby posortować elementy według tytułów, wybierz pozycję tytuł.

   • Aby posortować elementy według daty utworzenia, wybierz pozycję Data utworzenia.

   • Aby posortować elementy według daty ostatniej modyfikacji, wybierz pozycję Data ostatniej modyfikacji.

  2. Określ kolejność sortowania, wybierając pozycję w kolejności rosnącej (A, b, C lub 1, 2, 3) lub w porządku malejącym (C, B, A lub 3, 2, 1).

  3. Kliknij przycisk OK.

Jeśli pracujesz z witryną, dla której są włączone funkcje publikowania, możesz pokazywać lub ukrywać strony i podwitryny na pierwszym pasku łączy.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W sekcji wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie nawigacyjne zostanie wyświetlone w obszarze wygląd i działanie tylko wtedy, gdy w witrynie są włączone funkcje publikowania, a użytkownik ma dzierżawę uprawnień uzyskanych przez dodanie do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz wyświetlić podwitrynę lub stronę, która jest ukryta, zaznacz element, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

  • Jeśli chcesz ukryć podwitrynę lub stronę, która jest obecnie widoczna na pierwszym pasku łączy, zaznacz element, a następnie kliknij pozycję Ukryj.

   Przenoszenie elementów nawigacji globalnej

   Uwagi: 

   • Polecenia Ukryj i Pokaż są dostępne tylko dla elementów nawigacji, które są podwitrynami lub stronami. Nie możesz ukryć nagłówków ani łączy.

   • Po wybraniu elementu, który jest obecnie widoczny na pasku Szybkie uruchamianie, dostępna jest tylko opcja Ukryj . Po wybraniu elementu, który jest obecnie ukryty na pasku Szybkie uruchamianie, jest wyświetlana tylko opcja Pokaż .

Jeśli pracujesz z witryną publikowania, możesz określić, czy witryny podrzędne i strony witryny mają być wyświetlane automatycznie na pierwszym pasku łączy. Na pierwszym pasku łączy podwitryny i strony bieżącej witryny są wyświetlane jako nowe karty (zakłada się, że witryna nie dziedziczy nawigacji po witrynie nadrzędnej). Jeśli użytkownik zdecyduje się pokazać podwitryny i/lub strony dla wszystkich witryn w zbiorze witryn, podwitryny i strony znajdujące się pod spodem podwitryn witryny najwyższego poziomu są wyświetlane jako linki w menu rozwijanym na odpowiednich kartach na pierwszym pasku łączy.

Menu rozwijane

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się wyświetlić elementy nawigacyjne dla podwitryn lub stron, witryna może być nieczytelna, jeśli witryna zawiera wiele podwitryn lub stron. Jeśli struktura ogólnego zbioru witryn nie ma być planowana centralnie ani zarządzana, możesz skonfigurować witrynę tak, aby podwitryny i strony nie były wyświetlane automatycznie.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W sekcji wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie nawigacyjne zostanie wyświetlone w obszarze wygląd i działanie tylko wtedy, gdy w witrynie są włączone funkcje publikowania, a użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w celu dodania ich do domyślnej grupy projektanci programu SharePoint dla witryny.

 3. W sekcji Nawigacja globalna wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby pokazać łącza do podwitryn na pierwszym pasku łączy, zaznacz pole wyboru Pokaż podwitryny .

  • Aby wyświetlić linki do stron na pierwszym pasku łączy, zaznacz pole wyboru Pokaż strony .

  • Aby ukryć linki do podwitryn na pierwszym pasku łączy, wyczyść pole wyboru Pokaż podwitryny .

  • Aby ukryć linki do stron na pierwszym pasku łączy, wyczyść pole wyboru Pokaż strony .

  • Jeśli skonfigurujesz witrynę w celu wyświetlania podwitryn i stron, ale witryna jest skonfigurowana w taki sposób, aby wyświetlała nawigację globalną (główny pasek łączy) dla witryny nadrzędnej, nie będzie można wyświetlać linków do tych podwitryn i stron w nawigacji dla bieżącej witryny, chyba że nawigacja w witrynie nadrzędnej Witryna jest również skonfigurowana do wyświetlania podwitryn i stron.

  • Jeśli konfigurujesz nawigację w witrynie najwyższego poziomu, a strony lub podwitryny znajdujące się pod podwitrynami witryny najwyższego poziomu są wyświetlane w menu rozwijanym na górze paska łączy, należy skonfigurować witrynę najwyższego poziomu w celu wyświetlania podwitryn i stron, a także konieczności Skonfiguruj poszczególne podwitryny, aby wyświetlać ich podwitryny i strony.

  • Jeśli nie chcesz, aby wszystkie podwitryny lub strony były wyświetlane, możesz ukryć strony i podwitryny pojedynczo po skonfigurowaniu ich do wyświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pokazywanie lub ukrywanie podwitryn i stron na pierwszym pasku łączy w tym artykule.

Linki pokrewne

Aby dodać linki do strony, a nie menu po lewej stronie lub menu podręczne, zobacz Dodawanie linku do strony.

Aby utworzyć nowe strony, do których można utworzyć łącze, zobacz Dodawanie strony do witryny.

Aby zmienić kolory, tło i wygląd witryny, zobacz Zmienianie wyglądu witryny programu SharePoint.

Aby zmienić nazwę, opis, logo lub inne ustawienia witryny, zobacz Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu programu SharePoint.

Aby utworzyć witrynę w SharePoint Online, zobacz Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online lub Tworzenie witryny do komunikacji w usłudze SharePoint Online.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×