Dostosowywanie i blokowanie okienka nawigacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dostosowywanie i kontrolowanie zawartości i organizacji okienka nawigacji, możesz poprawić użyteczności bazy danych programu Access. Nawigacja niestandardowa może zwiększyć wydajność grupowania, wyróżnienie lub ukrywania obiektów. Ten artykuł sposoby dokumenty można dostosować i kontrolowanie okienka nawigacji, aby poprawić użyteczności, co ułatwia użytkownikom znajdowanie tylko obiektów bazy danych należy użyć.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci web programu Access.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Dostosowywanie okienka nawigacji

Kontrolowanie okienka nawigacji za pomocą makra

Wyłączanie widoku projektu dla elementu

Ukrywanie obiektu bazy danych

Omówienie

Okienko nawigacji, umieszczone z boku ekranu, stanowi interfejs do pracy z obiektami w bazie danych i udostępnia kilka funkcji ułatwiających dostosowywanie sposobu pracy użytkownika.

Okienko nawigacji — baza danych Northwind 2007

Elementy w okienku nawigacji są podzielone na grupy. Sposób grupowania elementów można wybrać, określając kategorię, taką jak Typ obiektu czy Data utworzenia. Powyższa ilustracja przedstawia grupę Wszystkie obiekty programu Access należącą do kategorii Typ obiektu, w której niektóre grupy obiektów określonego typu, takie jak Tabele i Kwerendy, są zamknięte.

Niestandardowe kategorie i grupy

Użytkownik może również tworzyć niestandardowe kategorie i niestandardowe grupy należące do takich kategorii. W niestandardowych grupach można tworzyć skróty wskazujące obiekty bazy danych.

Załóżmy na przykład, że w bazie danych jest wiele raportów, które należy tworzyć z różnymi częstotliwościami, na przykład codziennie lub raz na kwartał. Można utworzyć kategorię Raporty, a następnie utworzyć grupy Dzienne, Tygodniowe, Miesięczne, Kwartalne i Roczne. W każdej grupie można następnie utworzyć skróty do odpowiednich raportów.

Dla każdego obiektu bazy danych można utworzyć wiele skrótów, przy czym każdy skrót może się znajdować w innej grupie niestandardowej.

Pokazywanie lub ukrywanie kategorii i grup

Okno dialogowe Opcje nawigacji umożliwia pokazywanie i ukrywanie niektórych kategorii i grup w okienku nawigacji.

Umożliwia także akcje makra do kontrolki wyświetlania kategorii w okienku nawigacji jako bazy danych zostanie otwarty w programie Access.

 • UstawWyświetlaneKategorie    Ta akcja służy do pokazywania lub ukrywania określonej kategorii. Jednorazowe użycie tej akcji umożliwia pokazanie lub ukrycie tylko jednej kategorii. Można jednak użyć tej akcji wiele razy w jednym makrze, aby pokazać lub ukryć poszczególne kategorie stosownie do potrzeb.

 • ZablokujOkienkoNawigacji    Ta akcja służy do blokowania okienka nawigacji. Dzięki temu można łatwiej zapobiec przypadkowemu dodawaniu, przenoszeniu lub usuwaniu elementów w okienku nawigacji przez użytkowników.

  Uwaga: Zablokowanie okienka nawigacji nie uniemożliwia użytkownikom kopiowania obiektów bazy danych do schowka.

Automatyczne przechodzenie do kategorii lub grupy po otwarciu bazy danych

Akcja makra NawigujDo umożliwia przechodzenie do kategorii lub grupy. Użycie tej akcji makra w makrze autoexec powoduje automatyczne przejście do kategorii lub grupy po otwarciu bazy danych.

Wyłączanie widoku projektu

Elementy wyświetlane w kategoriach i grupach niestandardowych są w rzeczywistości skrótami, które wskazują obiekty bazy danych.

Skróty w okienku nawigacji mają właściwość Wyłącz skróty widoku projektu, którą można ustawić. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dany skrót, kliknąć w menu skrótów polecenie Właściwości obiektu lub (w przypadku tabeli) Właściwości tabeli, a następnie zaznaczyć pole wyboru Wyłącz skróty widoku projektu. Jeśli ta właściwość jest włączona, skrót nie może być używany do otwierania odpowiedniego obiektu docelowego w widoku projektu lub widoku układu. Jeśli na przykład ta właściwość zostanie włączona dla skrótu do formularza, użytkownicy nie będą mogli zmieniać projektu ani układu formularza przy użyciu tego skrótu.

Ukrywanie obiektów bazy danych

W okienku nawigacji nie są wyświetlane skróty dla wbudowanych kategorii i grup. Zamiast tego są wyświetlane rzeczywiste obiekty bazy danych. W tych grupach znajdują się następujące elementy:

 • Wszystkie grupy należące do dowolnej kategorii wbudowanej.

 • Grupa Obiekty nieprzypisane należąca do dowolnej kategorii niestandardowej.

Obiekty bazy danych, które nie mają właściwości Wyłącz skróty widoku projektu. Obiekty bazy danych można ukryć, aby zapobiec zmienianiu projektu, a następnie umieścić skróty do nich w kategoriach i grupach niestandardowych.

Przed rozpoczęciem

Używając kombinacji tych funkcji, można skutecznie kontrolować sposób organizacji okienka nawigacji, aby zwiększyć użyteczność. Te funkcje nie zapobiegną jednak wprowadzaniu niepożądanych zmian projektu bazy danych przez złośliwych użytkowników. Ponadto te funkcje nie zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do danych. Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Funkcje związane z użytecznością mogą zostać pominięte.    

 • Jeśli do kontrolowania i blokowania okienka nawigacji zostanie użyte makro, należy pamiętać, że użytkownicy będą mogli wyłączyć to makro podczas uruchamiania, naciskając i przytrzymując klawisz SHIFT.

 • Skróty w okienku nawigacji mają właściwość Wyłącz skróty widoku projektu, ale obiekty bazy danych nie mają takiej właściwości. Można ukryć kategorie i grupy zawierające obiekty bazy danych oraz ukryć obiekty, ale użytkownicy będą mogli je odkrywać.

Należy skoncentrować się na wymaganiach użytkowników.    

 • Podczas planowania i projektowania systemu nawigacji dla bazy danych należy współpracować z osobami, które będą z niej korzystać. Jeśli współpraca z takimi osobami jest niemożliwa, ich wymagania powinny być podstawowym kryterium podczas projektowania.

 • Zależnie od zasobów, jakie są do dyspozycji, należy rozważyć wyznaczenie grup, które będą uczestniczyć w planowaniu i testach użyteczności podczas projektu.

Bezpieczeństwo nie jest celem.    

 • Kontrolowanie okienka nawigacji przy użyciu tych funkcji ma na celu zwiększenie użyteczności bazy danych. Te funkcje nie są przeznaczone do zabezpieczania bazy danych.

Początek strony

Dostosowywanie okienka nawigacji

Okienko nawigacji można dostosować za pomocą okna dialogowego Opcje nawigacji.

Okno dialogowe Opcje nawigacji

Ten proces wymaga wykonania następujących czynności:

 1. Utworzenie kategorii niestandardowej. W programie Access jest dostępna jedna wbudowana kategoria niestandardowa: Niestandardowe. Można zmienić nazwę tej kategorii oraz dodać lub usunąć grupy stosownie do potrzeb. Można również utworzyć nowe kategorie niestandardowe.

 2. Utworzenie grupy niestandardowej. Po utworzeniu nowej kategorii można dla niej utworzyć jedną lub większą liczbę grup niestandardowych.

 3. Przypisanie obiektów do grupy niestandardowej przez utworzenie skrótów. W okienku nawigacji można przeciągać lub kopiować i wklejać obiekty bazy danych, które mają zostać przypisane do grupy niestandardowej. Obiekty należy przeciągać lub kopiować ze specjalnej grupy w nowej kategorii o nazwie Obiekty nieprzypisane, która w programie Access jest tworzona automatycznie za każdym razem po utworzeniu kategorii niestandardowej.

  Uwagi: 

  • Po dodaniu do grupy niestandardowej obiektu bazy danych z grupy Obiekty nieprzypisane w programie Access zostanie utworzony skrót do tego obiektu — sam obiekt nie zostanie przeniesiony ani skopiowany.

  • Zmiana nazwy skrótu lub usunięcie go w grupie niestandardowej nie ma wpływu na obiekt, lecz tylko na skrót do niego.

  • Dla obiektu bazy danych można utworzyć dowolną liczbę skrótów. Każda grupa powinna zawierać tylko jeden skrót do danego obiektu bazy danych.

 4. Pokazanie lub ukrycie obiektów w kategorii niestandardowej. Po umieszczeniu elementów w grupie lub grupach niestandardowych można ukryć grupę Obiekty nieprzypisane i wszystkie inne grupy, które nie powinny być wyświetlane. Można również ukryć poszczególne obiekty.

  Do pokazywania lub ukrywania kategorii można też użyć akcji makra UstawWyświetlaneKategorie. Przy użyciu makra można pokazywać lub ukrywać kategorie niezależnie od ustawień w oknie dialogowym Opcje nawigacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Kontrolowanie okienka nawigacji za pomocą makra.

Tworzenie kategorii niestandardowej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji na liście Kategorie kliknij pozycję Dodaj element.

  Na liście pojawi się nowa kategoria. Poniższa ilustracja przedstawia nową kategorię niestandardową:

  Nowa kategoria niestandardowa w okienku nawigacji

 3. Wpisz nazwę nowej kategorii, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Porada: Nazwa powinna mieć sens dla osób korzystających z bazy danych. Po utworzeniu nazwy podpis dla listy po prawej stronie zmieni się zgodnie z nadaną nazwą. Jeśli na przykład nowej kategorii nadano nazwę Mój panel przełączania, nagłówek listy po prawej stronie będzie miał następującą postać: Grupy dla „Mój panel przełączania”. Lista zawiera grupę o nazwie Obiekty nieprzypisane. Ta grupa jest tworzona domyślnie. Zawiera wszystkie obiekty w bazie danych, którymi można się posłużyć do wypełnienia grupy niestandardowej.

  Po utworzeniu kategorii niestandardowej można utworzyć jedną lub więcej grup dla danej kategorii. Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby grup. W otwartym oknie dialogowym Opcje nawigacji wykonaj opisane niżej czynności.

Tworzenie grupy niestandardowej

 1. Na liście Grupy dla „Nazwa grupy” kliknij pozycję Dodaj grupę, a następnie wpisz nazwę grupy. Ten proces można w razie potrzeby wielokrotnie powtórzyć. Kategoria Mój panel przełączania może na przykład zawierać trzy grupy — Formularze wprowadzania danych, Raporty oraz Zapytania. Podczas dodawania nowych grup należy się kierować potrzebami użytkowników lub własnymi preferencjami.

 2. Pozostaw zaznaczone pole wyboru obok pozycji Obiekty nieprzypisane, a następnie kliknij przycisk OK.

  W programie Access zostanie zamknięte okno dialogowe Opcje nawigacji, a do okienka nawigacji zostanie dodana nowa grupa niestandardowa, ale ta grupa jeszcze nie będzie wyświetlana.

 3. Przejdź do następnego zestawu czynności, aby wyświetlić grupę i dodać do niej obiekty.

Aby dodać element do nowej grupy niestandardowej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy odpowiedni element, a następnie w menu skrótów wskazać polecenie Dodaj do grupy i kliknąć polecenie Nowa grupa.

Przypisywanie obiektów do grupy niestandardowej przez tworzenie skrótów

 1. Kliknij menu u góry okienka nawigacji, a następnie w górnej części menu kliknij nowo utworzoną kategorię.

  W dolnej części menu, obok grupy Obiekty nieprzypisane zostaną wyświetlone grupy utworzone dla tej kategorii.

 2. Przeciągnij elementy z grupy Obiekty nieprzypisane do grupy niestandardowej.

  Aby przenieść więcej niż jeden element jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij kolejno elementy, a następnie przeciągnij je do grupy niestandardowej.

Pokazywanie lub ukrywanie grup i obiektów w kategorii niestandardowej

Istnieje możliwość ukrycia niektórych lub wszystkich grup w kategorii niestandardowej lub wszystkich bądź niektórych obiektów w grupie. Podczas dalszej pracy należy pamiętać o następujących informacjach:

 • W programie Access są dostępne dwie metody ukrywania elementów. Można ukryć skrót w grupie za pomocą poleceń dostępnych w okienku nawigacji lub można ustawić właściwość Ukryty dla określonego obiektu bazy danych, aby ukryć skróty do niego we wszystkich grupach i kategoriach w otwartej bazie danych, włącznie z wbudowanymi kategoriami i grupami.

 • Ukryte obiekty i grupy można ustawić jako całkowicie niewidoczne lub wyświetlić je w okienku nawigacji w postaci wygaszonych, niedostępnych ikon. W tym celu należy zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Pokaż ukryte obiekty w oknie dialogowym Opcje nawigacji. Za pomocą tego pola można także odkryć lub przywrócić grupę albo obiekt.

W poniższych sekcjach przedstawiono procedury wykonywania poszczególnych zadań.

Ukrywanie grupy w kategorii

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu grupy, którą chcesz ukryć, a następnie kliknij polecenie Ukryj.

  Grupę można też ukryć za pomocą okna dialogowego Opcje nawigacji. Otwórz to okno dialogowe (jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapoznaj się z czynnościami w następnej sekcji) i na liście Grupy dla „kategoria” wyczyść pole wyboru obok grupy, która ma zostać ukryta.

Przywracanie ukrytej grupy w kategorii

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. Na liście Kategorie zaznacz kategorię zawierającą ukrytą grupę.

 3. Na liście Grupy dla: „kategoria” zaznacz pole wyboru obok ukrytej grupy.

 4. Kliknij przycisk OK.

Ukrywanie skrótu lub obiektu tylko w grupie, do której należy

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy skrót lub obiekt, a następnie kliknij polecenie Ukryj w tej grupie.

  Uwaga: To polecenie nie jest dostępne w grupie Obiekty nieprzypisane należącej do kategorii niestandardowej.

Ukrywanie obiektu we wszystkich grupach i kategoriach

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz ukryć, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości obiektu lub (w przypadku tabeli) Właściwości tabeli.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości: nazwa_obiektu, do którego tytułu zostanie w programie Access dołączona nazwa obiektu. Na przykład w przypadku otwarcia formularza o nazwie Zamówienia tytuł tego okna dialogowego będzie następującyWłaściwości: Zamówienia. Poniższa ilustracja przedstawia to okno dialogowe.

  Okno dialogowe Właściwości dla obiektu bazy danych w programie Access

 2. Zaznacz pole wyboru Ukryte.

 3. Kliknij przycisk OK.

Przywracanie (odkrywanie) ukrytego obiektu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze Opcje wyświetlania zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte obiekty.

 3. Kliknij przycisk OK i powróć do okienka nawigacji.

  W okienku wszystkie ukryte obiekty są wyświetlane w postaci wygaszonych ikon.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli skrót został ukryty tylko w jednej grupie, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odkryj w tej grupie.

  • Jeśli obiekt został ukryty we wszystkich kategoriach i grupach przez ustawienie właściwości Ukryty, kliknij prawym przyciskiem myszy ten obiekt, kliknij polecenie Właściwości obiektu lub (w przypadku tabeli) Właściwości tabeli, a następnie wyczyść pole wyboru Ukryty.

Usuwanie i przywracanie skrótów w grupach niestandardowych

Grupy niestandardowe mogą być zmieniane w przypadku zmiany wymagań użytkowników lub wymagań biznesowych. Skróty w grupie można dodawać lub usuwać w dowolnym momencie.

Usuwanie skrótu z grupy niestandardowej

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Przywracanie skrótu w grupie niestandardowej

 1. Jeśli grupa Obiekty nieprzypisane jest ukryta, wyświetl ją.

  Jak wyświetlić grupę Obiekty nieprzypisane?

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

  2. W okienku Grupy dla „kategoria” zaznacz pole wyboru obok pozycji Obiekty nieprzypisane.

 2. W razie potrzeby przeciągnij albo skopiuj i wklej odpowiedni obiekt z grupy Obiekty nieprzypisane do grupy niestandardowej.

Zmienianie nazwy skrótu w grupie niestandardowej

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę skrótu.

 2. Wpisz nową nazwę skrótu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Kontrolowanie okienka nawigacji za pomocą makra

W programie Access jest dostępnych kilka akcji makr umożliwiających sterowanie okienkiem nawigacji. Za pomocą akcji makra możesz wykonywać następujące czynności:

 • Wybiórcze wyświetlanie lub ukrywanie kategorii

 • Blokowanie okienka nawigacji w celu zapobiegnięcia przypadkowym zmianom

 • Przechodzenie do kategorii lub grupy

 • Ukrywanie okienka nawigacji

Akcji tych można używać w dowolnym czasie. Można je dodawać do już istniejącego makra lub tworzyć dla nich nowe makro. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr w celu kontrolowania interfejsu użytkownika, zobacz artykuł Tworzenie makra interfejsu użytkownika (UI).

Aby akcje makra były uruchamiane automatycznie podczas otwierania bazy danych, należy je uwzględnić w makrze o nazwie autoexec.

Używanie akcji makr w celu kontrolowania zawartości wyświetlanej w okienku nawigacji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowe makro, na karcie Tworzenie w grupie Makra i kod kliknij pozycję Makro.

  • Aby dodać akcje do już istniejącego makra, kliknij prawym przyciskiem myszy to makro w okienku nawigacji, a następnie kliknij pozycję Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Pokaż wszystkie akcje.

 3. Z listy rozwijanej w projektancie makr wybierz pozycję UstawWyświetlaneKategorie. Akcja pojawi się w projektancie makr.

 4. Wybierz ustawienie w polu Pokaż. Wybierz pozycję Tak, jeśli kategoria ma być wyświetlana w okienku nawigacji. Wybierz pozycję Nie, jeśli kategoria nie ma być wyświetlana w okienku nawigacji.

 5. W polu Kategoria kliknij nazwę kategorii, którą chcesz pokazać lub ukryć.

 6. Powtórz kroki od 3 do 5 w odniesieniu do każdej kategorii, którą chcesz kontrolować za pomocą makra.

 7. Z listy rozwijanej w projektancie makr wybierz pozycję ZablokujOkienkoNawigacji. Akcja pojawi się w projektancie makr.

 8. Określ wartość argumentu Zablokuj. Wybierz pozycję Tak, aby zablokować okienko nawigacji.

Przechodzenie do kategorii lub grupy za pomocą akcji makra

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowe makro, na karcie Tworzenie w grupie Makra i kod kliknij pozycję Makro.

  • Aby dodać akcję do już istniejącego makra, kliknij prawym przyciskiem myszy to makro w okienku nawigacji, a następnie kliknij pozycję Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Pokaż wszystkie akcje.

 3. Z listy rozwijanej w projektancie makr wybierz pozycję NawigujDo. Akcja pojawi się w projektancie makr.

 4. W polu Kategoria kliknij nazwę kategorii, do której chcesz przejść.

 5. Jeśli chcesz przejść do określonej grupy w kategorii, kliknij strzałkę w polu Grupa, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej grupy.

Ukrywanie okienka nawigacji za pomocą akcji makra

Aby utworzyć własny system nawigacji, można ukryć okienko nawigacji za pomocą akcji makra UruchomPolecenie i argumentu UkryjOkno.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowe makro, na karcie Tworzenie w grupie Makra i kod kliknij pozycję Makro.

  • Aby dodać akcję do już istniejącego makra, kliknij prawym przyciskiem myszy to makro w okienku nawigacji, a następnie kliknij pozycję Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Pokaż wszystkie akcje.

 3. Z listy rozwijanej w projektancie makr wybierz pozycję UruchomPolecenieMenu. Akcja pojawi się w projektancie makr.

 4. W polu Polecenie wybierz pozycję UkryjOkno.

Okienko nawigacji można również włączać i wyłączać za pomocą pola wyboru Wyświetl okienko nawigacji w oknie dialogowym Opcje programu Access. Jeśli zostanie użyta akcja makra UruchomPolecenieMenu z argumentem UkryjOkno, spowoduje to ukrycie okienka nawigacji niezależnie od tego, czy pole wyboru Wyświetl okienko nawigacji jest zaznaczone.

Początek strony

Wyłączanie widoku projektu dla elementu

W okienku nawigacji można ustawić dla skrótu właściwość Wyłącz skróty widoku projektu, aby określić, czy użytkownicy będą mogli używać danego skrótu do otwierania obiektu docelowego w widoku projektu lub widoku układu.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, dla którego chcesz wyłączyć widok projektu, a następnie kliknij polecenie Właściwości obiektu lub (w przypadku tabeli) Właściwości tabeli.

 2. W oknie dialogowym Właściwości: nazwa_obiektu zaznacz pole wyboru Wyłącz skróty widoku projektu.

Początek strony

Ukrywanie obiektu bazy danych

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz ukryć, a następnie kliknij polecenie Właściwości obiektu lub (w przypadku tabeli) Właściwości tabeli.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości: nazwa_obiektu, do którego tytułu zostanie w programie Access dołączona nazwa obiektu. Na przykład w przypadku otwarcia formularza o nazwie Zamówienia tytuł tego okna dialogowego będzie następującyWłaściwości: Zamówienia. Poniższa ilustracja przedstawia to okno dialogowe.

  Okno dialogowe Właściwości dla obiektu bazy danych w programie Access

 2. Zaznacz pole wyboru Ukryte.

 3. Kliknij przycisk OK.

Przywracanie (odkrywanie) ukrytego obiektu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze Opcje wyświetlania zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte obiekty.

 3. Kliknij przycisk OK i powrócić do okienka nawigacji. W okienku wszystkie ukryte obiekty są wyświetlane w postaci wygaszonych ikon.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli skrót lub obiekt został ukryty tylko w jednej grupie, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odkryj w tej grupie.

  • Jeśli obiekt został ukryty we wszystkich kategoriach i grupach przez ustawienie właściwości Ukryty, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Wyświetl właściwości, a następnie wyczyść pole wyboru Ukryty.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×