Dostosowywanie formatów danych w programie Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W bazie danych są określone wstępnie zdefiniowane formaty danych, jednak w razie potrzeby skorzystania z nietypowych rozwiązań można użyć formatów niestandardowych. Formatowanie niestandardowe powoduje tylko zmianę sposobu wyświetlania danych — nie musisz martwić się zmianą sposobu zapisu danych. W tym artykule omówiono typy dostępnych znaków oraz sposoby ich używania.

Uwaga: Opcje formatowania niestandardowego nie są dostępne dla aplikacji programu Access.

Co chcesz zrobić?

Informacje na temat formatów niestandardowych

Formaty danych typu Liczba i Waluta

Formaty danych typu Tekst

Formatowanie danych typu Data/Godzina

Informacje na temat formatów niestandardowych

Format niestandardowy tworzy się, wprowadzając różne znaki we właściwości Format pola tabeli. W zależności od żądanego efektu formatowania znakami mogą być symbole zastępcze (na przykład 0 i #), separatory (na przykład przecinki), znaki literałowe i kolory. Należy pamiętać, że w programie Access formaty niestandardowe użyte w polu tabeli są automatycznie stosowane do kontrolek w powiązanym formularzu lub raporcie.

Formaty można określić dla czterech typów wartości liczbowych — dodatnich, ujemnych, zerowych (0) i pustych (niezdefiniowanych). W przypadku tworzenia formatu dla każdego z tych typów wartości należy na początku umieścić format dla wartości dodatnich, następnie format dla wartości ujemnych, potem format dla wartości zerowych, a na końcu format dla wartości pustych. Poszczególne formaty składowe należy oddzielić średnikami.

Przykład formatowania niestandardowego: # ###,##;(# ###,##)[Czerwony];0000,00;"Nieokreślone"

Wyświetlane jako: 1 234,568-1,234,568 = 0

Znaczenie symboli używanych do formatowania

 • Znak numeru (#) jest symbolem zastępczym dla cyfr. W przypadku braku wartości program Access wyświetli puste miejsce. Aby wyświetlić zera zamiast pustych miejsc,
  np. wyświetlić 1234 jako 1234,00, należy użyć cyfry 0 jako symbolu zastępczego: ####,00.

 • Liczby dodatnie są wyświetlane z dwoma miejscami dziesiętnymi.

 • Liczby ujemne są wyświetlane z dwoma miejscami dziesiętnymi, w nawiasach i na czerwono.

 • Wartość zerowa (liczba zero) jest zawsze przedstawiana z dwoma miejscami dziesiętnymi.

 • Wartości null są przedstawiane jako wyraz „Nieokreślone”.

W przypadku ciągu znaków są dozwolone cztery sekcje. Każda sekcja ciągu jest oddzielona średnikiem (;). Jeśli w polu tabeli można wprowadzać wartości puste, to sekcja czwarta może zostać pominięta.

Sekcja

Opis formatu

Przykład

Jeśli pierwsza sekcja zawiera ciąg # ###,##

Wyświetlane są wartości dodatnie.

1234,5678 jest wyświetlane jako 1 234,568

W tym formacie spacja jest używana jako separator tysięcy, a przecinek jako separator dziesiętny. Jeśli wartości dziesiętne w rekordzie przekroczą liczbę symboli zastępczych w formacie niestandardowym, program Access zaokrągli te wartości i wyświetli ich tylko tyle, ile określono w formacie. Jeśli na przykład pole zawiera wartość 3456,789, ale format określa tylko dwa miejsca dziesiętne, program Access zaokrągli wartość dziesiętną do 0,79.

Porada: Aby użyć formatu z większymi wartościami lub z większą liczbą miejsc dziesiętnych, można dodać więcej symboli zastępczych dla wartości dziesiętnej (np. # ###,###).

Jeśli druga sekcja zawiera ciąg (# ###,##)[Czerwony]

Wyświetlane są tylko wartości ujemne.
Jeśli w danych nie ma wartości ujemnych, program Access pozostawi pole puste.

Wartość ujemna jest zawarta w znakach literałowych lub nawiasach. W tym przykładzie wszystkie wartości ujemne będą wyświetlane na czerwono.

Jeśli trzecia sekcja zawiera ciąg 0000,00

Określa format dla wartości zerowych (0).

Jeśli pole zawiera wartość zerową, zostanie wyświetlona wartość 0000,00. W celu wyświetlenia tekstu zamiast liczby można użyć wyrazu "Zero" (ujętego w podwójny cudzysłów).

Jeśli czwarta sekcja zawiera ciąg "Nieokreślone"

Określa komunikat wyświetlany dla użytkownika, gdy rekord zawiera wartość pustą. W tym przypadku jest wyświetlany wyraz „Nieokreślone”.

Można także użyć innego tekstu, na przykład "Brak" lub "****". Znaki ujęte w podwójny cudzysłów są traktowane jako literały i wyświetlane w takiej postaci, w jakiej je wprowadzono.

Początek strony

Formaty danych typu Liczba i Waluta

Aby utworzyć format niestandardowy, należy użyć znaków formatowania z poniższej tabeli.

Znak

Opis

#

Służy do wyświetlania cyfry. Każde wystąpienie tego znaku odpowiada pozycji jednej cyfry. Jeśli na danej pozycji nie ma żadnej wartości, program Access wyświetli puste miejsce. Ten znak może być także używany jako symbol zastępczy.

Jeśli na przykład zostanie zastosowany format # ###, a następnie w polu zostanie wprowadzona wartość 45, to będzie ona wyświetlana jako 45. Jeśli natomiast zostanie wprowadzona wartość 12 145, program Access wyświetli ją jako 12 145 , mimo że zdefiniowano tylko jeden symbol zastępczy na lewo od separatora tysięcy.

0

Służy do wyświetlania cyfry. Każde wystąpienie tego znaku odpowiada pozycji jednej cyfry. Jeśli na danej pozycji nie ma żadnej wartości, program Access wyświetli zero (0).

Separatory tysięcy i dziesiętne

Umożliwiają wskazanie miejsc, w których program Access ma umieścić separatory tysięcy i dziesiętne.

znaki odstępu, + - $ ()

Umożliwiają wstawienie pustych miejsc, symboli matematycznych (+ -) i symboli finansowych (¥ £ $) w dowolnym miejscu ciągu formatu, stosownie do potrzeb. Aby użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak ukośnik (\ lub /) czy gwiazdka (*), należy je ująć w podwójny cudzysłów (te znaki można umieszczać w dowolnym miejscu).

\

Wymusza wyświetlenie w programie Access znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.

!

Wymusza wyrównywanie wszystkich wartości do lewej. W takim przypadku nie można używać symboli zastępczych # ani 0, ale można używać symboli zastępczych dla znaków tekstowych.

*

Powoduje, że znak następujący bezpośrednio po gwiazdce (*) staje się znakiem wypełniającym — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje dane numeryczne do prawej strony i wypełnia pozostały obszar z lewej strony pustymi miejscami. Po dodaniu znaków wypełniających w dowolnym miejscu ciągu formatu program Access wypełni puste miejsca określonym znakiem.

Na przykład format £##*~,00 zmienia wartość walutową do postaci £45~~~~~,15. Liczba znaków tyldy (~) wyświetlanych w polu zależy od liczby pustych miejsc w polu tabeli.

%

Używany jako ostatni znak w ciągu formatu. Powoduje pomnożenie wartości przez sto i wyświetlenie wyniku z symbolem procentu na końcu.

E+, E-

— lub —

e+, e-

Umożliwia wyświetlanie wartości w notacji naukowej (wykładniczej).

Tej opcji należy używać, jeśli wstępnie zdefiniowany format naukowy nie udostępnia wystarczająco dużo miejsca dla używanych wartości. Użycie znaków E+ lub e+ umożliwia wyświetlenie wartości jako wykładników dodatnich, a użycie znaków E- lub e- umożliwia wyświetlenie wartości jako wykładników ujemnych. Tych symboli zastępczych należy używać razem z innymi znakami.

Załóżmy na przykład, że do pola liczbowego zastosowano format 0,000E+00, a następnie wprowadzono wartość 612345. Program Access wyświetli wartość jako 6,123E+05. Najpierw zostanie zaokrąglona liczba miejsc dziesiętnych do trzech (liczba zer na prawo lub na lewo od separatora dziesiętnego). Następnie, na podstawie liczby cyfr na lewo (lub na prawo, zależnie od ustawień językowych) od separatora dziesiętnego w oryginalnej wartości program Access obliczy wartość wykładnika. W tym przypadku na prawo od separatora dziesiętnego zostaną umieszczone cyfry „12345” (pięć cyfr). Dlatego program Access wyświetli wartość 6,123E+05, co odpowiada wartości wynikowej 6,123 x 105.

"Tekst dosłowny"

Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.

[kolor]

Umożliwia zastosowanie koloru do wszystkich wartości w danej sekcji formatu. Należy użyć jednej z następujących nazw kolorów: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, żółty lub biały. Nazwa koloru musi być ujęta w nawiasy kwadratowe.

Stosowanie formatowania niestandardowego do danych typu Liczba lub Waluta

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu, a następnie wybierz pole, które chcesz sformatować.

 2. Na karcie Ogólne kliknij komórkę obok pola Format, a następnie wprowadź odpowiednie znaki w zależności od formatowania, które chcesz zastosować.

 3. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Początek strony

Formaty danych typu Tekst

Z danymi typu Tekst i Nota nie można używać wstępnie zdefiniowanych formatów, ale można zastosować formaty niestandardowe, aby dane w tabeli były bardziej czytelne. Jeśli na przykład numery kart kredytowych są gromadzone za pomocą formularza sieci Web i przechowywane bez spacji, można użyć formatu niestandardowego, aby dodać odpowiednie spacje, dzięki czemu numery kart staną się bardziej czytelne. Dane typu Tekst i Nota umożliwiają stosowanie dwóch sekcji formatu w jednym ciągu. Pierwsza sekcja ciągu kontroluje wygląd tekstu, a druga określa wyświetlanie wartości pustych lub ciągów znaków o zerowej długości. Jeśli format nie zostanie określony, program Access wyrówna do lewej cały tekst arkuszy danych.

Poniższa tabela zawiera listę i opis formatów niestandardowych, które można stosować do danych typu Tekst:

Znak

Opis

@

Na pozycji tego znaku w ciągu formatu można wyświetlić dowolny dostępny znak. Jeśli program Access umieści wszystkie znaki z danych źródłowych, pozostałe symbole zastępcze będą wyświetlane jako puste miejsca.

Jeśli na przykład został użyty ciąg formatu @@@@@, a tekst podstawowy ma postać ABC, to tekst zostanie wyrównany do lewej z dwoma pustymi miejscami na początku.

&

Na pozycji tego znaku w ciągu formatu można wyświetlić dowolny dostępny znak. Jeśli program Access umieści wszystkie znaki z danych źródłowych, dla pozostałych symboli zastępczych nie będą wyświetlane żadne wartości.

Jeśli na przykład został użyty ciąg formatu &&&&&, a tekst podstawowy ma postać ABC, to zostanie wyświetlony tylko tekst wyrównany do lewej.

!

Wymusza wypełnianie symboli zastępczych od lewej do prawej zamiast od prawej do lewej. Tego znaku należy użyć na początku ciągu formatu.

<

Wymusza stosowanie wyłącznie małych liter w tekście. Tego znaku należy użyć na początku ciągu format. Można go również poprzedzić wykrzyknikiem (!).

>

Wymusza stosowanie wyłącznie wielkich liter w tekście. Tego znaku należy użyć na początku ciągu formatu. Można go również poprzedzić wykrzyknikiem (!).

*

Powoduje, że znak następujący bezpośrednio po gwiazdce (*) staje się znakiem wypełniającym — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje tekst do lewej i wypełnia pozostały obszar z prawej strony wartości pustymi miejscami. Znaki wypełniające można dodać w dowolnym miejscu ciągu formatu. W takim przypadku program Access wypełni puste miejsca określonym znakiem.

Znak odstępu, + - $ ()

Umożliwiają wstawienie pustych miejsc, symboli matematycznych (+ -) i finansowych ($ ¥ £) oraz nawiasów w dowolnym miejscu ciągu formatu, stosownie do potrzeb. Aby użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak ukośnik (\ lub /) i gwiazdka (*), należy je ująć w podwójny cudzysłów — te znaki również można umieszczać w dowolnych miejscach ciągu formatu.

"Tekst dosłowny"

Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.

\

Wymusza wyświetlenie w programie Access znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.

[kolor]

Umożliwia zastosowanie koloru do wszystkich wartości w danej sekcji formatu. Należy użyć jednej z następujących nazw: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, żółty lub biały. Nazwa koloru musi być ujęta w nawiasy kwadratowe.

Uwaga: Po określeniu formatu program Access wypełnia znaki symboli zastępczych danymi z pola podstawowego.

Stosowanie formatów niestandardowych do pól tekstowych

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. Zaznacz pole, które chcesz sformatować, a następnie na karcie Ogólne kliknij komórkę obok pola Format.

 3. Wprowadź format. Typ formatu niestandardowego, który można określić, zależy od typu danych wybranego dla pola.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Początek strony

Formatowanie danych typu Data/Godzina

Jeśli dla danych typu Data/Godzina nie zostanie określony format wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy, program Access automatycznie zastosuje format Data — mm/dd/rrrr gg:mm:ss. Formaty niestandardowe dla pól typu Data/Godzina mogą się składać z dwóch części — części daty i części godziny. Części są oddzielane średnikiem. Format Data ogólna można na przykład zapisać jako format niestandardowy w następujący sposób: mm/dd/rrrr;gg:mm:ss.

Znak

Opis

Separator daty

Umożliwia wybranie miejsc, w których program Access umieszcza separator dla dni, miesięcy i lat.

c

Umożliwia wyświetlanie daty w formacie ogólnym.

d lub dd

Umożliwia wyświetlanie dnia miesiąca w postaci liczby jedno- lub dwucyfrowej. Dla liczby jednocyfrowej należy użyć jednego symbolu zastępczego, dla liczby dwucyfrowej należy użyć dwóch symboli zastępczych.

ddd

Umożliwia wyświetlanie trzyliterowego skrótu nazwy dnia tygodnia.

Na przykład poniedziałek jest wyświetlany jako pon.

dddd

Umożliwia wyświetlanie pełnej nazwy dnia tygodnia.

ddddd

Umożliwia wyświetlanie daty w formacie Data krótka.

dddddd

Umożliwia wyświetlanie daty w formacie Data długa.

w

Umożliwia wyświetlanie numeru dnia tygodnia.

Na przykład poniedziałek jest wyświetlany jako 1.

m lub mm

Umożliwia wyświetlanie miesiąca w postaci liczby jedno- lub dwucyfrowej.

mmm

Umożliwia wyświetlanie trzyliterowego skrótu nazwy miesiąca.

Na przykład październik jest wyświetlany jako paź.

mmmm

Umożliwia wyświetlanie pełnej nazwy miesiąca.

q

Umożliwia wyświetlanie numeru bieżącego kwartału kalendarzowego (1–4).

Na przykład dla daty z maja program Access wyświetla 2 jako wartość kwartału.

r

Umożliwia wyświetlanie dnia roku (1–366).

rr

Umożliwia wyświetlanie dwóch ostatnich cyfr roku.

Uwaga: Zaleca się wprowadzanie i wyświetlanie wszystkich czterech cyfr danego roku.

rrrr

Umożliwia wyświetlanie wszystkich cyfr roku w zakresie od 0100 do 9999.

Separator godziny

Umożliwia wybranie miejsc, w których program Access umieszcza separator dla godzin, minut i sekund.

g lub gg

Umożliwia wyświetlanie godziny w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

n lub nn

Umożliwia wyświetlanie minut w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

s lub ss

Umożliwia wyświetlanie sekund w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

ttttt

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie Godzina długa.

AM/PM

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym z oznaczeniami AM lub PM. Program Access ustawia wartość na podstawie zegara systemowego w komputerze.

A/P lub a/p

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym z oznaczeniami A, P, a lub p. Program Access ustawia wartość na podstawie zegara systemowego w komputerze.

AMPM

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym. Program Access używa wskaźników czasu przed południem i czasu po południu, które zostały określone w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Znak odstępu, + - $ ()

Umożliwiają wstawienie pustych miejsc, symboli matematycznych (+ -), symboli finansowych ($ Y L) i nawiasów w dowolnym miejscu ciągu formatu, stosownie do potrzeb. Aby użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak ukośnik (\ lub /) i gwiazdka (*), należy je ująć w podwójny cudzysłów (te znaki można umieszczać w dowolnym miejscu).

\

Wymusza wyświetlenie w programie Access znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.

*

Powoduje, że znak następujący bezpośrednio po gwiazdce (*) staje się znakiem wypełniającym — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje tekst do lewej i wypełnia pozostały obszar z prawej strony wartości pustymi miejscami. Znaki wypełniające można dodać w dowolnym miejscu ciągu formatu. W takim przypadku program Access wypełni puste miejsca określonym znakiem.

"Tekst dosłowny"

Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.

[kolor]

Umożliwia zastosowanie koloru do wszystkich wartości w danej sekcji formatu. Należy użyć jednej z następujących nazw: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, żółty lub biały. Nazwa koloru musi być ujęta w nawiasy kwadratowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Formatowanie dat i godzin.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×