Dostępne widoki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office Project 2007 zawiera wiele zadanie, zasobów i widoki kombinacji, zawierające w określonym formacie, podzbiór informacji, wprowadzane w Project.

Widoki zadań

Rzutowanie pasków

Opis     Z dużymi projektami może być liczbą podzadania zgrupowane w zadania sumaryczne w celu zapewnienia projektu lepszą organizację. Rzutowanie pasków widok, gdy używane po uruchomieniu Formatowanie_rzutowania makro Wyświetla podzadania rzutowane i czy jako paski u góry odpowiednich zadań sumarycznych.

Przed użyciem makra Rollup_Formatting należy najpierw zrzutować zadania w projekcie. Należy zaznaczyć zadania, które mają być rzutowane, a następnie zaznaczyć pole wyboru Rzutuj pasek wykresu Gantta na zadanie sumaryczne na karcie Ogólne w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Aby uruchomić makro Formatowanie_rzutowania, w menu Narzędzia wskaż polecenie makro, a następnie kliknij polecenie makra. Na liście Nazwa makra kliknij Formatowanie_rzutowania, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Uruchomienie tego makra nie zmienić żadnych danych projektu; po prostu je optymalizuje możliwość wyświetlania projektu jako podzadania rzutowane i czy u góry odpowiednich zadań sumarycznych.

Jeśli nie chcesz wyświetlić rzutowane paski po rozwinięciu poziomu konspekt w menu Widok kliknij przycisk Wykres Gantta, a następnie w Format menu kliknij polecenie Układ. Zaznacz pole wyboru zawsze Rzutowanie pasków wykresu Gantta, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj zestawienia, które rozwinięty paski, gdy podsumowania.

Widok Rzutowanie pasków jest odmiany widoku Wykres Gantta.

Widok Wykres Gantta z zadaniami, które nie są jeszcze rzutowane

Podzadania są wyświetlane w obszarze zadania sumarycznego przed uruchomienie makra Formatowanie_rzutowania.

Zadania rzutowane jako paski

Podzadaniami w widoku Rzutowanie pasków zostaną wyświetlone walcowanego do zadania sumarycznego po uruchomieniu makra Formatowanie_rzutowania.

Najlepsze zastosowania     Po uruchomieniu makra Formatowanie_rzutowania, użyj widoku Rzutowanie pasków, aby:

 • Wyświetlanie zadań w postaci pasków rzutowanych na paski odpowiadających im zadań sumarycznych.

 • Wyświetlanie całego projektu z uwzględnieniem informacji o zadaniach.

Tabele     Część arkusz Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Tabela domyślnego widoku Rzutowanie pasków jest tabelą zestawienia, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok Rzutowanie pasków umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru zarówno arkusza i wykres części widoku Rzutowanie pasków wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok Rzutowanie pasków umożliwia grupa zadania.

Kalendarz

Opis     Używanie kalendarza widok, można utworzyć, edytowanie lub przeglądanie zadań projektu w formacie kalendarz. Paski zadań zakresu dni lub tygodni zaplanowanych zadań. W tym formacie znanych pozwala szybko sprawdzić, które zadania są planowane na wybrane dni, tygodni lub miesięcy. Jeśli planujesz wprowadzić dużą liczbą zadań, jednak może być wygodniej jest wprowadzić je w widoku Wykres Gantta, a następnie przejrzeć je w widoku kalendarza.

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku kalendarza do:

 • Pokazywanie zadań zaplanowanych na określony tydzień lub zakres tygodni.

 • Przeglądanie zadań, których wykonywanie jest zaplanowane na poszczególne dni, tygodnie lub miesiące.

 • Tworzenie projektu przez wprowadzania zadań i ilości czasu, przez jaki każde z nich będzie wykonywane.

 • Utworzenie sekwencyjne zależności między zadań według tworzenie linków je.

 • Przydzielanie personelu i innych zasoby do zadań.

Dostosowywanie     Aby wprowadzić widok kalendarza dokładnie odpowiada Twoim potrzebom, możesz dostosować jego wygląd lub Utwórz nową wersję. Po zapisaniu projektu dostosowanego widoku zostanie zapisany z plikiem projektu. Aby dostosować widok kalendarza, można wykonywać następujące czynności:

 • Formatowanie kategorię tekstu, aby odróżnić tego typu informacji od innych informacji. Można na przykład kursywy wszystkich zadań sumarycznych i zwiększenie rozmiaru wszystkich dni tygodnia.

 • Zmienianie linie siatki podziału kalendarza na tygodnie i dni i podkreślenia informacje w polach Data.

 • Wyświetlanie miesiąca, określoną liczbę tygodni, jeden tydzień lub określonej liczby dni.

 • Zmienić wysokość wierszy reprezentujących tygodnie i szerokość pól daty.

 • Zmienić wygląd pól daty, a także samego Kalendarza.

 • Zdecydować, które paski zadań mają pojawiać się w Kalendarzu.

 • Tworzenie widok złożony dla kalendarza wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące zadań w widoku Kalendarz lub zasobów przydzielonych do tych zadań.

Tabele     Użyj kalendarza, który nie powoduje wyświetlanie wszystkich tabel.

Filtry     Widok kalendarza umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru widoku kalendarza Wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Aby wydrukować kalendarz z wszystkich zadań, które musi wykonać określonego zasobu, można zastosować filtr przy użyciu zasobu.

Należy zauważyć, że w widoku Kalendarz pod określoną datą zostanie wyświetlona lub wydrukowana tylko ograniczona liczba zadań (zależnie od wysokości wiersza). Aby uzyskać pewność, że pokazane lub wydrukowane zostaną tylko odpowiednie zadania, przed ich wyświetleniem lub wydrukowaniem można zastosować odpowiedni filtr. Filtrem domyślnym jest filtr Wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok kalendarza nie obsługuje grupowania.

Opisowy Diagram sieciowy

Opis     Opisowy Diagram sieciowy widok jest identyczny z widoku Diagram sieciowy, z wyjątkiem rozmiar i szczegółowości pola, które reprezentują zadania.

Przy użyciu widoku Diagram sieciowy opisu, możesz przejrzeć, tworzenie lub edytowanie zadań w projekcie i współzależności zadań jako widoku diagram sieciowy (lub schemat blokowy). Pole (zwanych również węzeł) reprezentuje każdego zadania, a linia łącząca dwa pola — współzależności między dwoma zadaniami. Pola widoku Diagram sieciowy opisu większych niż w widoku Diagram sieciowy i mogą zawierać etykiet elementów danych w polu. Te pola większe zajmują więcej miejsca, a więc mniej pola mieści się na drukowanej stronie.

Domyślnie widoku Diagram sieciowy opisu wyświetla jedną linią ukośną umieszczoną zadania, która jest w toku i skrzyżowane linie ukośne za pośrednictwem ukończonego zadania.

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Diagram sieciowy opisu do:

 • Tworzenie i dostosowywanie harmonogramu w formacie schematu blokowego.

 • Edytowanie informacji o zadaniu w ramkach Opisowego diagramu sieciowego.

 • Łączenie zadań w celu określenia ich kolejności oraz dat rozpoczęcia i zakończenia.

 • Przedstawianie zadań wykonanych, wykonywanych i nierozpoczętych w formie graficznej.

 • Przydzielanie pracowników i innych zasobów (np. sprzętu) do określonych zadań.

Dostosowywanie     Aby wprowadzić widoku Diagram sieciowy opisu dokładnie odpowiada Twoim potrzebom, możesz dostosować jego wygląd lub Utwórz nową wersję. Po zapisaniu projektu dostosowanego widoku zostanie zapisany z projektem. Podczas dostosowywania widoku Diagram sieciowy, można wykonywać następujące czynności:

 • Dopasować ramki Opisowego diagramu sieciowego tak, aby zawierały najistotniejsze informacje o zadaniach i zasobach. Na przykład zamiast wyświetlania planowanych dat rozpoczęcia i zakończenia, można wyświetlić pracę i koszt.

 • Zastosować inny styl kształt lub obramowanie z kategorią zadań, takich jak zadania sumaryczne krytyczne.

 • Zmienić wygląd linii łączących ramki, nadać im etykiety lub zapobiec przekraczaniu przez nie podziału strony.

 • Formatowanie określone informacje, aby odróżnić go od innych informacji. Można na przykład kursywy wszystkich zadań sumarycznych i wszystkie zadania punktu kontrolnego w formacie pogrubioną.

 • Wybrać jeden z wielu różnych wzorców układu i wyrównać ramki, aby szybko nadać projektowi uporządkowany wygląd.

 • Rozwijanie lub zwijanie opisowy Diagram sieciowy do poziomu, który chcesz wyświetlić, pokazywanie i ukrywanie podzadań zadania sumaryczne.

 • Utworzyć widok złożony Opisowego diagramu sieciowego, aby wyświetlić dodatkowe informacje o zadaniach pokazanych w widoku Opisowy diagram sieciowy albo o zasobach przydzielonych do tych zadań.

Tabele     Użyj opisowy Diagram sieciowy, który nie powoduje wyświetlanie wszystkich tabel.

Filtry     Widoku Diagram sieciowy opisu umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru opisowy Diagram sieciowy Wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widoku Diagram sieciowy opisu umożliwia grupowania zadań. Po zastosowaniu grupowania zostanie zastosowany bieżący opcje układu. Niektóre opcje układu można zmienić tylko wtedy, gdy nie grupa jest zaznaczona w oknie grupy.

Wykres Gantta — szczegóły

Opis     Wykres Gantta — szczegóły widok jest odmianą widoku Wykres Gantta, a jego przedstawia zapas czasu i poślizg w projekcie. Robi to przez portraying zapas czasu i poślizg jako cienkie słupki między zadaniami. Te sceny służyć jako wizualnych podczas już skanowania postęp projektu, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Widok Wykres Gantta — szczegóły przedstawiający zapas czasu i poślizg

W tym przykładzie cienkie pasek po pierwsze zadanie reprezentuje zapas czasu: istnieją dwa dni zapasu czasu między końcem pierwszego zadania i na początek drugiego zadania. Słupkowy cienki przed trzecim zadaniem reprezentuje poślizg: to zadanie jest przesuwane z jego oryginalną datą rozpoczęcia według dwóch dni.

Jeśli zauważysz poślizg w projekcie w tym widoku, prawdopodobnie warto uzyskać więcej informacji: gdy to zadanie miał start (według planu bazowego), a gdy jest to obecnie zaplanowane zacząć? Aby wyświetlić tego typu danych, możesz utworzyć widok złożony z widoku Wykres Gantta — szczegóły w górnym okienko i w widoku Formularz szczegóły zadania, w dolnym okienku. Ten formularz umożliwia wyświetlenia według planu bazowego zadania Rozpoczęcie i zakończenie dat, bieżącą (lub według harmonogramu) daty rozpoczęcia i zakończenia, a następnie rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia. (Dla rzeczywistymi datami wyświetlić, wartości procentowej wykonania zadania musi być większa niż zero; w przeciwnym razie "NA" jest wyświetlany w daty pole ).

Aby wyświetlić więcej zadań na skala czasu widoku Wykres Gantta — szczegóły, kliknij pozycję Pomniejsz Obraz przycisku .

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Wykres Gantta — szczegóły, aby:

 • Sprawdzanie postępu zadań w czasie oraz szacowanie zapasu czasu i poślizgu między zadaniami. Postęp można śledzić, porównując planowane i rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia oraz sprawdzając procent wykonania każdego z zadań.

 • Wyświetlanie zadań w postaci graficznej przy zachowaniu dostępu do szczegółowych informacji o zadaniach.

 • Tworzenie projektu przez wprowadzania zadań i ilości czasu, przez jaki każde z nich będzie wykonywane.

 • Ustanowić sekwencyjne zależności między zadaniami za pomocą łączy. Łącząc zadania, można zobaczyć, jak zmiany w czas trwania jednego zadania wpłynie rozpoczęcia i daty zakończenia projektu, a także inne zadania zakończenia projektu.

 • Przydzielanie personelu i innych zasoby do zadań.

Tabele     Część arkusz Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Tabela domyślnego widoku Wykres Gantta — szczegóły jest tabelą opóźnienie, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok Wykres Gantta — szczegóły umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru zarówno arkusza i wykres części widoku Wykres Gantta — szczegóły wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok Wykres Gantta — szczegóły umożliwia do zadań grupa.

Wykres Gantta przedsięwzięcia

Ważne: Widok Wykres Gantta przedsiębiorstwa jest częścią szablon globalny przedsiębiorstwa. Tylko osoby, która ma uprawnienia do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) zapoznaj się z i edytować elementy szablonu globalnego przedsiębiorstwa lub dostosowywanie widoku Wykres Gantta przedsiębiorstwa. Wszyscy użytkownicy mogą następnie wyświetlać pola organizacji, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane. Należy również zauważyć, że ten widok jest dostępny tylko w Jeśli używasz programu Microsoft Office Project Professional i masz bieżące połączenie z serwerem.

Opis     Wykres Gantta przedsięwzięcia widok Wyświetla informacje o projekcie na dwa sposoby: po lewej stronie są wyświetlane informacje jako arkusz i po prawej stronie wyświetla informacje jako wykres.

Części arkuszowej zawiera informacje dotyczące zadań projektu, takich jak podczas rozpoczęcia i zakończenia, jak długo są i zasoby im przypisane.

Części wykresowej Wyświetla każdego zadania graficzne, najczęściej używane jako paska zadań. Długość i położenie na skala czasu pasek wskazują, jeśli to zadanie rozpoczęcia i zakończenia. Ponadto pozycję paska jedno zadanie względem innego wskazuje, czy zadania obserwować między sobą lub zakładki. Aby wyświetlić więcej zadań w części skali czasu w widoku Wykres Gantta przedsiębiorstwa, kliknij pozycję Pomniejsz Obraz przycisku .

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Wykres Gantta przedsiębiorstwa do:

 • Tworzenie projektu przez wprowadzania zadań i ilości czasu, przez jaki każde z nich będzie wykonywane.

 • Utworzenie sekwencyjne zależności między zadań według tworzenie linków je. Łącząc zadania, można zobaczyć, jak zmiany w czas trwania jednego zadania wpłynie rozpoczęcia i daty zakończenia projektu, a także inne zadania zakończenia projektu.

 • Przydzielanie pracowników i innych zasobów do zadań.

 • Zobacz, jak postępu zadań w czasie. Przejrzyj informacje o postępie przez porównanie daty planowanymi (bazowymi) i rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia oraz przez sprawdzanie postępu każdego zadania.

 • Wyświetlanie zadań w postaci graficznej przy zachowaniu dostępu do szczegółowych informacji o zadaniach.

 • Dzielenie zadania, aby zadanie zostanie przerwana i następnie życiorysy później w harmonogramie.

Dostosowywanie     Do widoku Wykres Gantta Enterprise zwiększyć skuteczność, możesz go dostosować. Po zapisaniu projektu dostosowanego widoku zostanie zapisany z plikiem projektu. Aby dostosować widok wykresu Gantta przedsiębiorstwa, można wykonywać następujące czynności:

 • Zmieniać wyświetlane informacje.

 • Formatować określone informacje, aby zwrócić na nie uwagę. Na przykład do ważnej daty zakończenia można zastosować formatowanie pogrubione.

 • Formatowanie kategorię informacji w celu odróżnienia tego typu informacji od innych informacji. Można na przykład kursywy wszystkich zadań sumarycznych lub zwiększyć rozmiar wszystkich nagłówków pole (kolumny).

 • Szybko formatować wykres Gantta dotyczący przedsięwzięcia za pomocą Kreatora wykresu Gantta.

 • Zmieniać wyświetlane jednostki czasu.

 • Wyświetlanie, ukrywanie lub zmienianie wyglądu czas wolny.

 • Zmienianie pasków wykresu Gantta, aby przedstawić lub wyróżnienia warunków określonych w harmonogramie. Na przykład możesz dodać tekst, zmienić deseń i kolor lub przypisz inny symbol do kategorii określonego zadania.

 • Zmienianie linie siatki w celu poprawienia jego czytelności i przejrzystości wykres Gantta przedsięwzięcia. Na przykład można określić różne deseni i kolorów dla pola, wiersz i tytuł linie siatki.

 • Dodawać do wykresu Gantta dotyczącego przedsięwzięcia własne etykiety lub rysunki.

 • Rzutowanie dat podzadanie na pasek zadania sumarycznego.

 • Tworzenie widok złożony dla widoku Wykres Gantta przedsiębiorstwa wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące zadań lub zasobów przydzielonych do tych zadań.

Tabele     Części arkuszowej Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Domyślną tabelę w widoku Wykres Gantta przedsięwzięcia jest tabeli wprowadzanie, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok Wykres Gantta przedsiębiorstwa umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru części arkusza i wykres wykres Gantta przedsięwzięcia wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok Wykres Gantta przedsiębiorstwa umożliwia grupa zadania.

Wykres Gantta

Opis     Wykres Gantta widok Wyświetla informacje o projekcie na dwa sposoby: po lewej stronie są wyświetlane informacje jako arkusz i po prawej stronie wyświetla informacje jako wykres.

Części arkuszowej zawiera informacje dotyczące zadań projektu, takich jak podczas rozpoczęcia i zakończenia, jak długo są i zasoby im przypisane.

Części wykresowej Wyświetla każdego zadania graficzne, najczęściej używane jako paska zadań. Długość i położenie na skala czasu pasek wskazują, jeśli to zadanie rozpoczęcia i zakończenia. Ponadto pozycję paska jedno zadanie względem innego wskazuje, czy zadania obserwować między sobą lub zakładki. Aby wyświetlić więcej zadań w części skali czasu w widoku Wykres Gantta, kliknij pozycję Pomniejsz Obraz przycisku .

Najlepsze zastosowania     Użyj widoku Wykres Gantta, aby:

 • Tworzenie projektu przez wprowadzania zadań i ilości czasu, przez jaki każde z nich będzie wykonywane.

 • Utworzenie sekwencyjne zależności między zadań według tworzenie linków je. Łącząc zadania, można zobaczyć, jak zmiany w czas trwania jednego zadania wpłynie rozpoczęcia i daty zakończenia projektu, a także inne zadania zakończenia projektu.

 • Przydzielanie pracowników i innych zasobów do zadań.

 • Zobacz, jak postępu zadań w czasie. Przejrzyj informacje o postępie przez porównanie daty planowanymi (bazowymi) i rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia oraz przez sprawdzanie postępu każdego zadania.

 • Wyświetlanie zadań w postaci graficznej przy zachowaniu dostępu do szczegółowych informacji o zadaniach.

 • Dzielenie zadania, aby zadanie zostanie przerwana i następnie życiorysy później w harmonogramie.

Dostosowywanie     Aby wprowadzić bardziej skutecznych widoku Wykres Gantta, można dostosować tak. Po zapisaniu projektu dostosowanego widoku zostanie zapisany z plikiem projektu. Aby dostosować widok wykresu Gantta, można wykonywać następujące czynności:

 • Zmieniać wyświetlane informacje.

 • Formatować określone informacje, aby zwrócić na nie uwagę. Na przykład do ważnej daty zakończenia można zastosować formatowanie pogrubione.

 • Formatowanie kategorię informacji w celu odróżnienia tego typu informacji od innych informacji. Można na przykład kursywy wszystkich zadań sumarycznych lub zwiększyć rozmiar wszystkich nagłówków pole (kolumny).

 • Szybko formatować wykres Gantta za pomocą Kreatora wykresu Gantta.

 • Zmieniać wyświetlane jednostki czasu.

 • Wyświetlanie, ukrywanie lub zmienianie wyglądu czas wolny.

 • Zmienianie pasków wykresu Gantta, aby przedstawić lub wyróżnienia warunków określonych w harmonogramie. Na przykład możesz dodać tekst, zmienić deseń i kolor lub przypisz inny symbol do kategorii określonego zadania.

 • Zmienianie linie siatki w celu poprawienia jego czytelności i przejrzystości wykresu Gantta. Na przykład można określić różne deseni i kolorów dla pola, wiersz i tytuł linie siatki.

 • Dodawać własne etykiety albo rysunki do wykresu Gantta.

 • Rzutowanie dat podzadanie na pasek zadania sumarycznego.

 • Tworzenie widok złożony dla widoku Wykres Gantta wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące zadań lub zasobów przydzielonych do tych zadań.

Tabele     Części arkuszowej Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Domyślną tabelę w widoku Wykres Gantta jest tabeli wprowadzanie, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok wykresu Gantta umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru arkusza i wykres części widoku Wykres Gantta wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok wykresu Gantta umożliwia grupa zadania.

Wykres Gantta — bilansowanie

Opis     Wykres Gantta-bilans widok jest odmiany widoku Wykres Gantta, gdzie po lewej stronie widoku wyświetlanie informacji o projekcie w postaci arkusz i z prawej strony Wyświetlanie informacji o projekcie w postaci wykres. Części arkuszowej Wyświetla listę zadań i informacji na temat opóźnienia zadania.

Części wykresu, który pokazuje przed i po efekty bilansowanie Wyświetla graficzne każdego zadania, pasek najczęściej używane jako zadanie. Długość i położenie na skala czasu pasek wskazują, jeśli to zadanie rozpoczęcia i zakończenia. Ponadto pozycję paska jedno zadanie względem innego wskazuje, czy zadania wykonaj jeden po drugim, czy wszystkie nakładające się.

Aby wyświetlić więcej zadań na skali czasu w widoku Wykres Gantta-bilans, kliknij pozycję Pomniejsz Obraz przycisku .

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Wykres Gantta-bilans do:

 • Wyświetlanie opóźnionych zadań w formie graficznej przy zachowaniu dostępu do szczegółowych informacji o zadaniach.

 • Przeglądanie zmian wprowadzonych w zadaniach podczas bilansowania.

 • Przejrzyj skutków bilansowania po zakończeniu zadań zasobów.

Tabele     Części arkuszowej Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Tabela domyślnego widoku Wykres Gantta-bilans jest tabelą opóźnienie, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok Wykres Gantta-bilans umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru arkusza i wykres części widoku Wykres Gantta-bilans wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok Wykres Gantta-bilans umożliwia do zadań grupa.

Rzutowanie dat

Opis     Z dużymi projektami może być liczbą podzadania zgrupowane w zadania sumaryczne w celu zapewnienia projektu lepszą organizację. Rzutowanie dat widok, gdy używane po uruchomieniu Formatowanie_rzutowania makro Wyświetla podzadania rzutowane jako punkty kontrolne, które są oznaczone symbolem nazwę każdego zadania i data rozpoczęcia i czy u góry odpowiednich zadań sumarycznych.

Przed użyciem makra Rollup_Formatting należy najpierw zrzutować zadania w projekcie. Należy zaznaczyć zadania, które mają być rzutowane, a następnie zaznaczyć pole wyboru Rzutuj pasek wykresu Gantta na zadanie sumaryczne na karcie Ogólne w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Aby uruchomić makro Formatowanie_rzutowania, w menu Narzędzia wskaż polecenie makro, a następnie kliknij polecenie makra. Na liście Nazwa makra kliknij Formatowanie_rzutowania, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Uruchomienie tego makra nie zmienić żadnych danych projektu; po prostu je optymalizuje możliwość wyświetlania projektu jako podzadania rzutowane i czy u góry odpowiednich zadań sumarycznych.

Jeśli nie chcesz wyświetlić rzutowane paski po rozwinięciu poziomu konspekt w menu Widok kliknij przycisk Wykres Gantta, a następnie w Format menu kliknij polecenie Układ. Zaznacz pole wyboru zawsze Rzutowanie pasków wykresu Gantta, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj zestawienia, które rozwinięty paski, gdy podsumowania.

Widok Rzutowanie dat jest odmiany widoku Wykres Gantta.

Najlepsze zastosowania     Po uruchomieniu makra Formatowanie_rzutowania, użyj widok Rzutowanie dat:

 • Wyświetlanie zadań w postaci punktów kontrolnych rzutowanych na paski odpowiadających im zadań sumarycznych.

 • Wyświetlanie całego projektu z uwzględnieniem informacji o zadaniach.

Tabele     Część arkusz Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Tabela domyślnego widoku Rzutowanie dat jest tabelą wpis, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok Rzutowanie dat umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru zarówno arkusza i wykres części widoku Rzutowanie dat wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok Rzutowanie dat pozwala na grupa zadania.

Rzutowanie

Opis     Z dużymi projektami może być liczbą podzadania zgrupowane w zadania sumaryczne w celu zapewnienia projektu lepszą organizację. Rzutowanie widok, gdy używane po uruchomieniu Formatowanie_rzutowania makro Wyświetla podzadania rzutowane jako punkty kontrolne, które są oznaczone symbolem nazwa każdego zadania i czy u góry odpowiednich zadań sumarycznych.

Przed użyciem makra Rollup_Formatting należy najpierw zrzutować zadania w projekcie. Należy zaznaczyć zadania, które mają być rzutowane, a następnie zaznaczyć pole wyboru Rzutuj pasek wykresu Gantta na zadanie sumaryczne na karcie Ogólne w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Aby uruchomić makro Formatowanie_rzutowania, w menu Narzędzia wskaż polecenie makro, a następnie kliknij polecenie makra. Na liście Nazwa makra kliknij Formatowanie_rzutowania, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Uruchomienie tego makra nie zmienić żadnych danych projektu; po prostu je optymalizuje możliwość wyświetlania projektu jako podzadania rzutowane i czy u góry odpowiednich zadań sumarycznych.

Jeśli nie chcesz wyświetlić rzutowane paski po rozwinięciu poziomu konspekt w menu Widok kliknij przycisk Wykres Gantta, a następnie w Format menu kliknij polecenie Układ. Zaznacz pole wyboru zawsze Rzutowanie pasków wykresu Gantta, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj zestawienia, które rozwinięty paski, gdy podsumowania.

Widok Rzutowanie jest odmiany widoku Wykres Gantta.

Widok Wykres Gantta z zadaniami, które nie są jeszcze rzutowane

Podzadania są wyświetlane w obszarze zadania sumarycznego przed uruchomienie makra Formatowanie_rzutowania.

Zadania rzutowane jako punkty kontrolne

Podzadaniami w widoku Rzutowanie są wyświetlane walcowanego do zadania sumarycznego po uruchomieniu makra Formatowanie_rzutowania.

Najlepsze zastosowania     Po uruchomieniu makra Formatowanie_rzutowania, użyj widoku Rzutowanie umożliwia:

 • Wyświetlanie zadań w postaci punktów kontrolnych rzutowanych na paski odpowiadających im zadań sumarycznych.

 • Wyświetlanie całego projektu z uwzględnieniem informacji o zadaniach.

Tabele     Część arkusz Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Tabela domyślnego widoku Rzutowanie jest tabelą zestawienia, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Rzutowanie umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru zarówno arkusza i wykres części rzutowanie wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Rzutowanie umożliwia grupa zadania.

Wiele planów bazowych wykresu Gantta

Opis     Wiele planów bazowych wykresu Gantta widok wyświetla różne zadania kolorowe paski pierwsze trzy plany bazowe (według planu bazowego, wg planu bazowego 1 i plan bazowy 2) na zadania sumaryczne i podzadania w części wykres ten widok.

Znacznie takiego jak widok wykresu Gantta arkusz części tego widoku zawiera informacje dotyczące zadań projektu, takich jak podczas rozpoczęcia i zakończenia, jak długo są i zasoby im przypisane. W części wykresowej widoku długość i położenie pasków na skala czasu wskazują, kiedy zadania rozpoczynają i kończą. Ponadto pozycję paska jedno zadanie względem innego wskazuje, czy zadania obserwować między sobą lub zakładki. Aby wyświetlić więcej zadań na skali czasu części widoku wiele planów bazowych wykresu Gantta, kliknij pozycję Pomniejsz Obraz przycisku .

Najlepsze zastosowania     Aby wyświetlić pierwsze trzy plany bazowe, zapisanych projektu za pomocą widoku wiele planów bazowych wykresu Gantta.

Dostosowywanie     Aby wprowadzić bardziej skutecznych widoku wiele planów bazowych wykresu Gantta, można dostosować go tak samo, czy Dostosowywanie widoku Wykres Gantta. Po zapisaniu projektu dostosowanego widoku zostanie zapisany z plikiem projektu. Można:

 • Zmieniać wyświetlane informacje.

 • Formatować określone informacje, aby zwrócić na nie uwagę. Na przykład do ważnej daty zakończenia można zastosować formatowanie pogrubione.

 • Formatowanie kategorię informacji w celu odróżnienia tego typu informacji od innych informacji. Można na przykład kursywy wszystkich zadań sumarycznych lub zwiększyć rozmiar wszystkich nagłówków pole (kolumny).

 • Zmieniać wyświetlane jednostki czasu.

 • Wyświetlanie, ukrywanie lub zmienianie wyglądu czas wolny.

 • Zmieniać wygląd pasków zadań.

 • Zmienianie linie siatki w celu poprawienia czytelności lub jasności ten widok. Na przykład można określić różne deseni i kolorów dla pola, wiersz i tytuł linie siatki.

 • Dodawać do tego widoku własne etykiety lub rysunki.

 • Rzutowanie dat podzadanie na pasek zadania sumarycznego.

 • Tworzenie widok złożony dla tego widoku wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące zadań lub zasobów przydzielonych do tych zadań.

Tabele     Części arkuszowej Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Tabela domyślnego widoku wiele planów bazowych wykresu Gantta jest tabeli wprowadzanie, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Dowolny z filtrów zadań umożliwia wyświetlanie tylko zadań, które mają być wyświetlane w widoku dnia wiele planów bazowych wykresu Gantta. Po wybraniu filtru arkusza i wykres części ten widok wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok dnia wiele planów bazowych wykresu Gantta umożliwia grupa zadania.

Diagram sieciowy

Opis     Przy użyciu widoku Diagram sieciowy widok, możesz przejrzeć, tworzenie lub edytowanie zadań w projekcie i zależności między zadaniami jako widoku diagram sieciowy (lub schemat blokowy). Pole (zwanych również węzeł) reprezentuje każdego zadania, a linia łącząca dwa pola — współzależności między dwoma zadaniami. Domyślnie widoku Diagram sieciowy jest wyświetlany jeden linią ukośną umieszczoną zadania, która jest w toku i skrzyżowane linie ukośne za pośrednictwem ukończonego zadania.

Najlepsze zastosowania     Używanie widoku Diagram sieciowy, aby:

 • Tworzenie i dostosowywanie usługi harmonogram w formacie schematu blokowego.

 • Edytowanie informacji o zadaniu w ramkach diagramu sieciowego.

 • Łączenie zadań w celu określenia ich kolejności oraz dat rozpoczęcia i zakończenia.

 • Przedstawianie zadań wykonanych, wykonywanych i nierozpoczętych w formie graficznej.

 • Przydzielanie personelu i innych zasoby, takich jak sprzęt, do określonych zadań.

Dostosowywanie     Aby wprowadzić widoku Diagram sieciowy dokładnie odpowiada Twoim potrzebom, możesz dostosować jego wygląd lub Utwórz nową wersję. Po zapisaniu projektu dostosowanego widoku zostanie zapisany z projektem. Aby dostosować widoku Diagram sieciowy, można wykonywać następujące czynności:

 • Dostosowywanie ramek diagramu sieciowego zawierać informacje zadań i zasobów, które są najbardziej dla Ciebie ważne. Na przykład zamiast wyświetlania zaplanowanych dat rozpoczęcia i zakończenia, można wyświetlać praca i koszt.

 • Stosowanie stylu kształt lub obramowanie innego pola do kategorii zadań, takich jak zadania krytyczne.

 • Zmienić wygląd linii łączących ramki diagramu sieciowego lub nadać im etykiety, a także zapobiec przekraczaniu przez nie podziałów stron.

 • Formatowanie określonego typu informacji, aby odróżnić go od innych rodzajów informacji. Można na przykład kursywy wszystkich zadań sumarycznych i wszystkich punktów kontrolnych w formacie pogrubioną.

 • Wybrać jeden z wielu różnych wzorców układu i wyrównać ramki diagramu sieciowego, aby szybko nadać projektowi uporządkowany wygląd.

 • Rozwijanie lub zwijanie widoku diagram sieciowy, aby poziom, który chcesz wyświetlić, przez pokazywanie i ukrywanie podzadań zadania sumaryczne.

 • Tworzenie widok złożony do wyświetlania dodatkowych informacji na temat zadań w widoku Diagram sieciowy lub zasobów przydzielonych do tych zadań.

Tabele     Używanie widoku Diagram sieciowy, który nie powoduje wyświetlanie wszystkich tabel.

Filtry     Widoku Diagram sieciowy umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru widoku Diagram sieciowy Wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widoku Diagram sieciowy umożliwia grupa zadania. Po zastosowaniu grupowania są stosowane bieżące opcje układu. Niektóre opcje układu można zmienić tylko wtedy, gdy jest stosowana bez grupowania.

AP_Wykres Gantta

Opis     AP_Wykres Gantta widok jest używana w połączeniu z analiza PERT w celu ustalenia oczekiwane czas trwania, data rozpoczęcia i data zakończenia zadania.

Widok wykresu Gantta AP_Wykres jest odmiany widoku Wykres Gantta, gdzie po lewej stronie widoku wyświetlanie informacji o projekcie w postaci arkusz i z prawej strony Wyświetlanie informacji o projekcie w postaci wykres.

Ten widok będzie dostępny w Project tylko wtedy, gdy narzędzia Analiza PERT, które są dostępne podczas ładowania dodatek PERT analiza modelu COM (Component Object).

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku AP_Wykres Gantta, aby:

 • Wprowadzanie oczekiwanych czasów trwania zadań projektu.

 • Porównywanie wszystkich niezgodności między szacowanymi czasami trwania zadań.

Tabele     Części arkuszowej Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Tabela domyślnego widoku AP_Wykres Gantta jest tabelą Ap_przypadek, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok wykresu Gantta AP_Wykres umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru arkusza i wykres części widoku AP_Wykres Gantta wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok wykresu Gantta PA-Expected umożliwia grupa zadania.

AP_Wykres Gantta

Opis     AP_Wykres Gantta widok jest używana w połączeniu z analiza PERT w celu ustalenia najlepszego czas trwania, data rozpoczęcia i data zakończenia zadania.

Widok wykresu Gantta AP_Wykres jest odmiany widoku Wykres Gantta, gdzie po lewej stronie widoku wyświetlanie informacji o projekcie w postaci arkusz i z prawej strony Wyświetlanie informacji o projekcie w postaci wykres.

Ten widok będzie dostępny w Project tylko wtedy, gdy narzędzia Analiza PERT, które są dostępne podczas ładowania dodatek PERT analiza modelu COM (Component Object).

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku AP_Wykres Gantta, aby:

 • Wprowadzanie czasów trwania zadań projektu dla najlepszego przypadku.

 • Porównywanie wszystkich niezgodności między szacowanymi czasami trwania zadań.

Tabele     Części arkuszowej Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Tabela domyślnego widoku AP_Wykres Gantta jest tabelą Ap_przypadek, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok wykresu Gantta AP_Wykres umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru arkusza i wykres części widoku AP_Wykres Gantta wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok wykresu Gantta AP_Wykres umożliwia grupa zadania.

AP_Wykres Gantta

Opis     AP_Wykres Gantta widok jest używana w połączeniu z analiza PERT w celu ustalenia najgorszych czas trwania, data rozpoczęcia i data zakończenia zadania.

Widok wykresu Gantta AP_Wykres jest odmiany widoku Wykres Gantta, gdzie po lewej stronie widoku wyświetlanie informacji o projekcie w postaci arkusz i z prawej strony Wyświetlanie informacji o projekcie w postaci wykres.

Ten widok będzie dostępny w Project tylko wtedy, gdy narzędzia Analiza PERT, które są dostępne podczas ładowania dodatek PERT analiza modelu COM (Component Object).

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku AP_Wykres Gantta, aby:

 • Wprowadzanie czasów trwania zadań projektu dla najgorszego przypadku.

 • Porównywanie wszystkich niezgodności między szacowanymi czasami trwania zadań.

Tabele     Części arkuszowej Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Tabela domyślnego widoku AP_Wykres Gantta jest tabelą Ap_przypadek, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok wykresu Gantta AP_Wykres umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru arkusza i wykres części widoku AP_Wykres Gantta wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok wykresu Gantta AP_Wykres umożliwia grupa zadania.

Ap_arkusz wprowadzania danych

Opis     Ap_arkusz wprowadzania widok jest używana w połączeniu z analiza PERT w celu ustalenia prawdopodobne czas trwania zadań. Można wprowadzać optymistycznych, oczekiwane i pesymistyczny wartości dla zadania, a następnie zapytaj Project do obliczania przewidywany czas trwania. Zmieniając grubość tej atrybuty Project do każdej z trzech szacowanych czasów trwania, można wprowadzać prawdopodobne oszacowanie dokładniejszego. Możesz zmienić grubość przez zmianę ustawień domyślnych.

Widok Ap_arkusz wprowadzania danych jest odmiany widoku Arkusz zadań.

Ten widok będzie dostępny w Project tylko wtedy, gdy narzędzia Analiza PERT, które są dostępne podczas ładowania dodatek PERT analiza modelu COM (Component Object).

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Ap_arkusz wprowadzania danych do:

 • Wprowadzanie scenariuszy najlepszego, oczekiwanego i najgorszego przypadku dla czasów trwania zadań, przed obliczeniem najbardziej prawdopodobnych czasów trwania.

 • Porównywanie wszystkich niezgodności między szacowanymi czasami trwania zadań.

Tabele     Część arkusz Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Tabela domyślnego widoku Ap_arkusz wprowadzania danych jest tabelą Ap_wprowadzanie, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok Ap_arkusz wprowadzania umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru zarówno arkusza i wykres części widoku Ap_arkusz wprowadzania wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok Ap_arkusz wprowadzania danych pozwala na grupa zadania.

Diagram relacji

Opis     Diagram relacji widok jest specjalistyczne wersji widoku Diagram sieciowy i wyświetla bieżącą zadanie w Centrum okienko natychmiastowej poprzedniki zadania do jego po lewej stronie i natychmiastowe następniki po jej prawej stronie. Jeśli masz duże projektu z wielu powiązanych zadań, można użyć widoku diagramu relacji skoncentrować się na tylko te zadania, które są połączone z określonego zadania.

Najlepsze zastosowanie     Widok diagramu relacji jest najbardziej przydatna w dolnym okienku widok złożony. Po wybraniu zadania w górnym okienku dolnym okienku są wyświetlane zadania i jego poprzedników i następników.

Tabele     Diagram relacji, które nie powoduje wyświetlanie za pomocą wszystkich tabel.

Filtry     Widok diagramu relacji umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru widoku diagramu relacji Wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok diagramu relacji nie obsługuje grupowania.

Wprowadzanie zadań

Opis     Wprowadzanie zadań widok jest widok złożony, w którym są wyświetlane w widoku Wykres Gantta górny okienko i w widoku Formularz zadania w dolnym okienku. Po wybraniu zadanie w widoku Wykres Gantta w widoku Formularz zadania są wyświetlane informacje o tym zadaniu.

Najlepsze zastosowania     Użyj Widok wpisów zadań do:

 • Wyświetlanie zadań w postaci graficznej przy zachowaniu dostępu do szczegółowych informacji o zadaniach.

 • Wyświetlanie postępów zadań w czasie.

 • Wyświetlanie relacji między zadaniami w czasie.

Szczegóły     Domyślne używane przez widok formularza zadania są zasoby i poprzedniki, ale można stosować inne szczegóły, wskazać polecenie Szczegóły w Format menu, a następnie klikając polecenie Szczegóły, które chcesz zastosować.

Tabele     Widok Wykres Gantta Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Domyślną tabelę w widoku Wykres Gantta jest tabeli wprowadzanie, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie. Za pomocą formularza zadania, które nie powoduje wyświetlanie wszystkich tabel.

Filtry     Widok wykresu Gantta umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Nie można jednak zastosować filtr do dowolnego widoku w dolnym okienku. Po wybraniu filtru zarówno arkusz, jak i wykres części widoku Wykres Gantta wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny dla widoku Wykres Gantta to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok wpisów zadań umożliwia grupa zadania w widoku Wykres Gantta części widoku. Nie możesz grupować zadania w części formularza zadania.

Arkusz zadań

Opis     Arkusz zadań widok są wyświetlane informacje o każdym zadanie (na przykład zadania czas trwania, dat rozpoczęcia i daty zakończenia i koszt ) w formacie arkusz.

Najlepsze zastosowania     Użyj widoku arkusza zadań umożliwia:

 • Szybkie tworzenie listy zadań i wprowadzanie informacji o zadaniach w przypadku, gdy nie jest konieczne wyświetlanie informacji w postaci graficznej.

 • Ustanowić kolejnych zależności między zadaniami przez tworzenie linków zadania. Łącząc zadania, można zobaczyć, jak zmiany w polu Czas trwania jednego zadania wpłynie rozpoczęcia i daty zakończenia projektu, a także inne zadania zakończenia projektu.

 • Przydzielanie personelu i innych zasoby do zadań.

 • Przejrzyj informacje o postępie przez porównanie daty planowanymi (bazowymi), a następnie rozpocznij rzeczywiste i daty zakończenia oraz przez sprawdzanie postępu każdego zadania.

Dostosowywanie     Aby w widoku Arkusz zadań dokładnie odpowiada Twoim potrzebom, możesz go dostosować lub Utwórz nową wersję. Po zapisaniu projektu dostosowanego widoku zostanie zapisany z plikiem projektu. Aby dostosować widoku Arkusz zadań, można wykonywać następujące czynności:

 • Zmieniać wyświetlane informacje.

 • Formatowanie poszczególnych informacji do zwrócenia uwagi do niego. Na przykład można zastosować pogrubienie do daty zakończenia ważne lub przypisać inną czcionkę z nadmierną alokacją zasobów.

 • Formatowanie określonego typu informacji, aby odróżnić tego typu informacji od innych rodzajów informacji. Można na przykład wszystkich zadań sumarycznych w formacie kursywa, formatowanie wszystkie zadania punkt kontrolny pogrubioną i zwiększyć rozmiar wszystkich nagłówków pole (kolumny).

 • Zmienianie linie siatki w celu poprawienia czytelności lub jasności widoku Arkusz zadań. Na przykład można określić różne deseni i kolorów dla pola, wiersz i tytuł linie siatki.

 • Tworzenie widok złożony do wyświetlania dodatkowych informacji na temat zadań w widoku Arkusz zadań lub zasobów przydzielonych do tych zadań.

Tabele     W widoku Arkusz zadań są wyświetlane kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Domyślną tabelę w widoku arkusza zadań jest tabeli wprowadzanie, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok arkusza zadań umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru widoku Arkusz zadań wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok arkusza zadań umożliwia do zadań grupa.

Obciążenie zadaniami

Opis     Obciążenie zadaniami widok listy dla każdego zadaniezasoby przydzielone oraz ilość praca każdemu zasobowi przeprowadził czasem na dzień, tydzień, miesiąc lub innych przedział czasu. Jeśli Cię interesuje bardziej koszt niż pracy, można użyć widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie kosztu wszystkich zasobów przydzielonych do zadania w czasie. Można także wyświetlić wielu rodzajów informacji jednocześnie, takich jak pracy i praca rzeczywista, tak aby umożliwia porównanie różnych zestawów danych.

arkusz części widoku Obciążenie zadaniami Wyświetla zadania z wcięciem pod zadania, do którego są przydzielone zasoby. Domyślnie informacje wyświetlane w części arkuszowej jest bardziej orientacji w kierunku zadania (pracy, czas trwania, dat rozpoczęcia i zakończenia). okresowe części widoku jest bardziej orientacji w kierunku zasobów, wyświetlanie informacji o nakładu pracy dla zasobów lub kosztów dla zasobów. Jednak można dostosować widoku Obciążenie zadaniami, aby wyświetlić różne informacje o zadaniach (przez zastosowanie różnych tabela ) lub zasobów (zmieniając szczegóły wyświetlane w skali czasu).

Najlepsze zastosowania     Użyj widoku Obciążenie zadaniami umożliwia:

 • Przydzielanie pracowników i innych zasobów do zadań.

 • Wprowadzać i edytować informacje zadań i zasobów, takich jak pracy, dat rozpoczęcia i daty zakończenia, koszt, praca alokacja i pracy dostępność.

 • Równomierne rozłożenie przydziałów zadań więcej przez zasoby.

 • Określanie, jak długo każdy zasób ma pracować zgodnie z harmonogramem nad poszczególnymi zadaniami.

 • Ustawianie rozkładów pracy różnią się ilość pracy wykonywanej przez osoby spędza nad zadaniem.

 • Dzielenie zadania, tak aby drugiej części rozpoczyna się w późniejszym terminie.

Dostosowywanie     Aby wprowadzić widoku Obciążenie zadaniami dokładnie odpowiada Twoim potrzebom, możesz go dostosować lub Utwórz nową wersję. Po zapisaniu projektu dostosowanego widoku zostanie zapisany z plikiem projektu. Aby dostosować widoku Obciążenie zadaniami, można wykonywać następujące czynności:

 • Wyświetlać różne informacje o zadaniu.

 • Formatować określone informacje, tak aby zwracały na siebie uwagę. Można na przykład formatować ważne zadanie, używając pogrubienia.

 • Formatowanie kategorii informacji, aby odróżnić tego typu informacji od innych rodzajów informacji. Można na przykład kursywy wszystkie zadania na ścieżka krytyczna i zwiększyć rozmiar wszystkich nagłówków pole (kolumny).

 • Zmienianie jednostki czasu są wyświetlane w celu wyświetlenia projektu na poziomie szczegółowości, które są potrzebne.

 • Wyświetlać informacje o obciążeniu dla wybranego okresu.

 • Zmienianie linie siatki w celu poprawienia czytelności lub jasności widoku Obciążenie zadaniami. Na przykład można określić różne deseni i kolorów dla pola i wiersza linie siatki.

 • Tworzenie widok złożony, aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące zadania wyświetlane w widoku Obciążenie zadaniami lub zasoby, do których przypisano tych zadań.

Szczegóły     Szczegółowe domyślnego widoku Obciążenie zadaniami jest pracy, ale można stosować inne szczegóły, wskazać polecenie Szczegóły w Format menu, a następnie klikając polecenie Szczegóły, które chcesz zastosować.

Można też zaznaczyć zastosowania dodatkowe szczegóły, takie jak koszt rzeczywisty, praca rzeczywista lub koszt według planu bazowego, klikając pozycję Style szczegółów, w Format menu, klikając na karcie Informacje dotyczące sposobu użycia i następnie przenoszone do Pokaż szczegóły, które mają te pola listy.

Tabele     W widoku Obciążenie zadaniami są wyświetlane kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Domyślną tabelą widoku Obciążenie zadaniami jest użycie, ale można wybrać dowolny z tabel zadań do wyświetlania informacji na temat zadań projektu i skojarzonych z nimi zasobów.

Filtry     Widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru arkusza i skali czasu części widoku Obciążenie zadaniami wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widoku Obciążenie zadaniami umożliwia grupa zadania.

Formularz Szczegóły zadania

Opis     Przy użyciu formularza szczegółów zadania widok, można wprowadzić, Wyświetl i Edytuj szczegółowe informacje o harmonogramie o zadania i zasoby, a także informacje o śledzeniu, jedno zadanie naraz. Formularz ten jest szczególnie wydajnie umożliwiając odizolowanych widoku cech danego zadania.

Informacje o zadaniu poprzedniego lub kolejnych można wyświetlić, klikając pozycję Poprzedni lub Następny. Kolejność zadań zależy od tego, czy zostały posortowane lub przefiltrowane projektu. Jeśli nie masz posortowane lub przefiltrowane projektu, zadań są rozmieszczone według numer identyfikacyjny.

Korzystanie z widoku Formularz szczegóły zadania, samodzielnie, ale jest najbardziej przydatna po wyświetleniu w dolnym okienko: widok złożony. Następnie służy jako pomocy technicznej, dostarczając dodatkowych informacji na temat wybranego w górnym okienku zadania.

Zarządzanie zadaniami mogą ułatwić dwa widoki pokrewne: widok Formularz zadania zapewniający dodatkowe informacje o zarządzaniu zadaniami i sporządzaniu ich harmonogramu oraz uproszczony widok Formularz nazwy zadania, który pozwala zarządzać podstawowymi informacjami o zasobach i planowaniu.

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Formularz szczegóły zadania do:

 • Wyświetlanie szczegółowych informacji o zadaniu w dolnym okienku widoku złożonego.

 • Wprowadzanie i poprawianie informacji zadań, takich jak szczegóły do rozpoczęcia i zakończenia, daty, czasy trwania, poprzedniki i ograniczenia.

 • Porównanie według planu bazowego a bieżące daty dla zadania.

 • Wyświetlanie wszystkich zasobów przydzielonych do zadania i, w razie potrzeby, ich edytowanie.

Szczegóły     Możesz zastosować inny zestaw szczegóły, aby wyświetlić przydzielone zasoby i zależności między zadaniami, harmonogramy zasobów, praca i koszty na zadania, a także wszelkie powiązanych ze sobą notatek i obiekty. Aby wyświetlić szczegóły, wskaż polecenie Szczegóły w Format menu, a następnie kliknij szczegóły, które chcesz zastosować. Szczegółowe domyślny widok formularza szczegółów zadania to zasoby i poprzedniki.

Tabele     Formularz Szczegóły zadania, które nie powoduje wyświetlanie za pomocą wszystkich tabel.

Filtry     Widok formularza szczegółów zadania umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru formularz Szczegóły zadania Wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok formularza szczegółów zadania nie obsługuje grupowania.

Formularz zadania

Opis     Przy użyciu widok formularza zadania, czyli uproszczoną wersję widok formularza szczegółów zadania, można wprowadzić, wyświetlanie i edytowanie podstawowe zadanie i planowania informacje i informacje o śledzeniu, jedno zadanie naraz zasobów. Formularz ten jest szczególnie wydajnie umożliwiając analitycznym odizolowanych cechy danego zadania.

Informacje o zadaniu poprzedniego lub kolejnych można wyświetlić, klikając pozycję Poprzedni lub Następny. Kolejność zadań zależy od tego, czy zostały posortowane lub przefiltrowane projektu. Jeśli nie masz posortowane lub przefiltrowane projektu, zadań są rozmieszczone według numer identyfikacyjny.

Korzystanie z widoku Formularz zadania, samodzielnie, ale jest najbardziej przydatna po wyświetleniu w dolnym okienko: widok złożony. Następnie służy jako pomocy technicznej, dostarczając dodatkowych informacji na temat wybranego w górnym okienku zadania.

Zarządzanie zadaniami mogą ułatwić dwa powiązane widoki: widok Formularz szczegółów zadania zapewniający szczegółowe informacje o zarządzaniu zadaniami i sporządzaniu ich harmonogramu oraz uproszczony widok Formularz nazwy zadania, który umożliwia zarządzanie podstawowymi informacjami o zasobach i planowaniu.

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Formularz zadania, aby:

 • Wyświetlanie szczegółowych informacji o zadaniu w dolnym okienku widoku złożonego.

 • Wprowadzanie i poprawianie informacji zadań, takich jak szczegóły do rozpoczęcia i zakończenia, daty, czasy trwania i poprzedniki.

 • Wyświetlanie wszystkich zasobów przydzielonych do zadania i, w razie potrzeby, ich edytowanie.

Szczegóły     Możesz zastosować inny zestaw szczegóły, aby wyświetlić przydzielone zasoby i zależności między zadaniami, harmonogramy zasobów, praca i koszty na zadania, a także wszelkie powiązanych ze sobą notatek i obiekty. Aby wyświetlić szczegóły, wskaż polecenie Szczegóły w Format menu, a następnie kliknij szczegóły, które chcesz zastosować. Szczegółowe domyślnego widoku Formularz zadania to zasoby i poprzedniki.

Tabele     Za pomocą formularza zadania, które nie powoduje wyświetlanie wszystkich tabel.

Filtry     Widok formularza zadania umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru widoku Formularz zadania Wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok formularza zadania nie obsługuje grupowania.

Formularz nazwy zadania

Opis     Przy użyciu widok formularz nazwy zadania, czyli uproszczoną wersję widok formularza szczegółów zadania, można wprowadzić, wyświetlanie i edytowanie podstawowe zadanie i informacji, jedno zadanie naraz planowania zasobów. Formularz ten jest szczególnie wydajnie umożliwiając analitycznym odizolowanych cechy danego zadania.

Informacje o zadaniu poprzedniego lub kolejnych można wyświetlić, klikając pozycję Poprzedni lub Następny. Kolejność zadań zależy od tego, czy zostały posortowane lub przefiltrowane projektu. Jeśli nie masz posortowane lub przefiltrowane projektu, zadań są rozmieszczone według numer identyfikacyjny.

Korzystanie z widoku Formularz nazwy zadania, samodzielnie, ale jest najbardziej przydatna po wyświetleniu w dolnym okienko: widok złożony. Następnie służy jako pomocy technicznej, dostarczając dodatkowych informacji na temat wybranego w górnym okienku zadania.

Zarządzanie zadaniami mogą ułatwić dwa powiązane widoki: widok Formularz szczegółów zadania zapewniający dodatkowe informacje o zarządzaniu zadaniami i układaniu ich harmonogramu oraz widok Formularz zadania, który pozwala wyświetlać podstawowe informacje dotyczące planowania i śledzenia zadań.

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Formularz nazwy zadania, aby:

 • Wyświetlanie podstawowych informacji o zadaniu w dolnym okienku widoku złożonego.

 • Wprowadzanie i poprawianie informacji o zadaniu (np. informacji o zasobach przydzielonych do zadania).

 • Połącz zadania z zadaniem, poprzedzającej je.

Szczegóły     Możesz zastosować inny zestaw szczegóły, aby wyświetlić przydzielone zasoby i zależności między zadaniami, harmonogramy zasobów, praca i koszty na zadania, a także wszelkie powiązanych ze sobą notatek i obiekty. Aby wyświetlić szczegóły, wskaż polecenie Szczegóły w Format menu, a następnie kliknij szczegóły, które chcesz zastosować. Szczegółowe domyślnego widoku Formularz nazwy zadania to zasoby i poprzedniki.

Tabele     Użyj formularz nazwy zadania, które nie powoduje wyświetlanie wszystkich tabel.

Filtry     Widok formularza nazwy zadania umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru widoku Formularz nazwy zadania Wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok formularza nazwy zadania nie obsługuje grupowania.

Wykres Gantta — śledzenie

Opis     Wykres Gantta — śledzenie widok wyświetla dwa paski zadanie jeden na drugim dla każdego zadania. Na pasku dolnym wyświetlany według planu bazowego daty rozpoczęcia i zakończenia, a w górnym pasku pokazuje rozpoczęcia i daty zakończenia. (Lub, jeśli zadanie jest już rozpoczęta, co oznacza, że procent wykonania pracy jest większa od zera, na pasku górnym wyświetlany rozpoczęcia rzeczywiste i daty, za pomocą którego została wykonana pracy. Jeśli zadanie jest wykonane w 100%, na górnym pasku jest wyświetlany rzeczywistymi datami rozpoczęcia i zakończenia.)

Po początkowej konfiguracji projektu z zadaniami i daty, a następnie zapisz projekt planu bazowego, widoku Wykres Gantta — śledzenie wyświetla te zadania, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Widok Wykres Gantta — śledzenie z zsynchronizowanym harmonogramem

Według planu bazowego i według harmonogramu lub rzeczywistymi słupki są synchronizowane. Jednak jeśli data rozpoczęcia pierwszego zadania dokumentów, czerwony pasek zaplanowane wykracza poza na dolnym pasku według planu bazowego kwotę dostawy, jak pokazano w poniższym przykładzie.

Widok Wykres Gantta — śledzenie przedstawiający poślizg

Ponieważ zadania są połączone, poślizgiem pierwszego zadania powoduje efekt wpływu wprowadzania każdego z jego dostawy zadania następnika o tę samą wartość czasu.

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Wykres Gantta — śledzenie do:

 • Sprawdzanie postępów zadań w określonym czasie oraz szacowanie poślizgu zadań. Postęp można śledzić, porównując daty rozpoczęcia i zakończenia według planu bazowego lub harmonogramu i daty rzeczywiste oraz sprawdzając procent wykonania każdego z zadań.

 • Wyświetlanie zadań w postaci graficznej przy zachowaniu dostępu do szczegółowych informacji o zadaniach.

 • Tworzenie projektu przez wprowadzania zadań i ilości czasu, przez jaki każde z nich będzie wykonywane.

 • Ustanowić sekwencyjne zależności między zadaniami za pomocą łączy. Łącząc zadania, można zobaczyć, jak zmiany w czas trwania jednego zadania wpłynie rozpoczęcia i daty zakończenia projektu, a także inne zadania zakończenia projektu.

 • Przydzielanie personelu i innych zasoby do zadań.

Tabele     Część arkusz Wyświetla kategorie informacji o zadaniach, rozmieszczone w tabelach. Domyślną tabelę w widoku Wykres Gantta — śledzenie jest tabeli wprowadzanie, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     Widok Wykres Gantta — śledzenie umożliwia wszystkich filtrów zadań wyświetlane tylko zadania, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru zarówno arkusza i wykres części widoku Wykres Gantta — śledzenie wyświetlanie informacji zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zadania.

Grupowanie     Widok Wykres Gantta — śledzenie umożliwia do zadań grupa.

Widoki zasobów

Alokacja zasobów

Opis     Alokacja zasobów widok jest widok złożony wyświetlającego widoku użycie zasobu w górnym okienko i w widoku Wykres Gantta-bilans w dolnym okienku.

Można szybko utworzyć listę zasobów dla projektu, wpisując nazwę każdego zasobów i informacji pokrewnych w górnym okienku. Zasób może być osoba, firmy lub działu, urządzenie, pomieszczenie lub inny zasób, którego używasz projektu.

Najlepsze zastosowania     Używanie widoku alokacji zasobów, aby:

 • Pokazywanie koszt i praca informacji o alokacji poszczególnych zasobów.

 • Identyfikowania zasoby z nadmierną alokacją.

 • Wyświetlanie postępu pracy każdego zasobu, wyświetlane w formatach arkusz i wykres.

Tabele     W widoku Alokacja zasobów Wyświetla kategorie informacje o zasobach, rozmieszczone w tabelach. Ponieważ jest to widok złożony, każdego widoku powoduje, że nie może być używanie tabel, które drugi wyświetlanie.

Tabela domyślnego widoku użycie zasobu jest tabelą zastosowania, ale można wybrać dowolny tabel zasobów, aby wyświetlić informacje dotyczące zasobów projektu.

Domyślną tabelę w widoku Wykres Gantta jest tabeli wprowadzanie, ale można wybrać dowolny z tabelami zadania do wyświetlania informacji dotyczących zadań w projekcie.

Filtry     (Który jest wyświetlany w górnym okienku) widoku użycie zasobu umożliwia wszystkich filtrów zasobów wyświetlane tylko dane, które mają być wyświetlane. Nie można jednak zastosować filtr do dowolnego widoku w dolnym okienku. Po wybraniu filtru widoku użycie zasobu Wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zasoby.

Grupowanie     W widoku Alokacja zasobów umożliwia grupa zasobów w tylko część widoku użycie zasobu. Filtr domyślny dla widoku użycie zasobu to filtru wszystkie zasoby. Nie możesz grupować zadania w części widoku Wykres Gantta.

Formularz zasobu

Opis     Formularz zasobu widok zawiera szczegółowe informacje o jeden zasób naraz. Ten formularz jest szczególnie wydajnie umożliwiając odizolowanych widok działań danego zasobu.

Informacje o zasobach poprzedniego lub kolejnych można wyświetlić, klikając pozycję Poprzedni lub Następny. Kolejność zasobów zależy od tego, czy zostały posortowane lub przefiltrowane projektu. Jeśli nie masz posortowane lub przefiltrowane dane, zasoby są rozmieszczone według numer identyfikacyjny.

Korzystanie z widoku Formularz zasobu, samodzielnie, ale jest najbardziej przydatna po wyświetleniu w dolnym okienko: widok złożony. Następnie służy jako pomocy technicznej, dostarczając dodatkowych informacji na temat wybranego w górnym okienku zasobu.

Można szybko utworzyć listę zasobów uczestniczących w projekcie, wpisując nazwy poszczególnych zasobów i dotyczące ich informacje w widoku Arkusz zasobów lub Obciążenie zasobów. Zasobem może być osoba, firma lub jej oddział, wyposażenie, pomieszczenie lub dowolny inny zasób wykorzystywany w projekcie.

Widok Formularz nazwy zasobu, będący uproszczoną wersją widoku Formularz zasobu, zapewnia ponadto ogólne informacje o zasobach.

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Formularz zasobu do:

 • Wyświetlanie szczegółowych informacji o zasobie w dolnym okienku widoku złożonego.

 • Wprowadzanie i poprawianie informacje o zasobach, łącznie z szczegółyharmonogram, koszt i praca.

 • Wyświetlanie przejrzenie wszystkich zadań przydzielonych do zasobu.

 • Zapewnianie szczegółowych informacji o zasobie, jeśli jest używany w połączeniu z innym widokiem.

Szczegóły     Możesz zastosować inny zestaw szczegóły, aby wyświetlić harmonogram zasobu, kosztów i Praca informacji, a także wszelkie powiązanych ze sobą notatek i obiekty. Aby wyświetlić szczegóły, wskaż polecenie Szczegóły w Format menu, a następnie kliknij szczegóły, które chcesz zastosować. Szczegółowe domyślnego widoku Formularz zasobu jest harmonogram.

Tabele     Użyj formularz zasobu, który nie powoduje wyświetlanie wszystkich tabel.

Filtry     Widok formularza zasobu umożliwia wszystkich filtrów zasobów wyświetlane tylko dane, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru widoku Formularz zasobu Wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zasoby.

Grupowanie     Widok formularza zasobu nie obsługuje grupowania.

Wykres zasobów

Opis     Wykres zasobów widok Wyświetla informacje o alokacji, praca lub kosztzasoby w czasie. Wyświetlając wykres zasobów w widok złożony, z widok zasobów w górnym okienko i wykres zasobów w dolnym okienku możesz przejrzeć informacje o zasobach jeden zasób naraz, wybranych zasobów lub pojedynczego zasobu i połączonych wybranych zasobów jednocześnie. Po wyświetleniu widok zadania w górnym okienku wykres zasobów zawiera informacje o zasobach dla każdego zadanie lub zaznaczonych zadań, a dla każdego zasobu przydzielonych do tych zadań.

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Wykres zasobów, aby:

 • Szacowanie zasoby, które są z nadmierną alokacją i ilość.

 • Wyświetlanie obciążeń poszczególnych zasobów (w procentach).

 • Sprawdzanie, ile godzin pracy każdego zasobu zaplanowano w harmonogramie.

 • Określ, jak długo dany zasób jest dostępny dla przydziałów pracy dodatkowe.

 • Przeglądanie kosztów zasobów.

Dostosowywanie     Aby wprowadzić widoku Wykres zasobów nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz go dostosować. Po zapisaniu projektu dostosowanego widoku zostanie zapisany z plikiem projektu. Aby dostosować widoku Wykres zasobów, można wykonywać następujące czynności:

 • Wyświetlać różne informacje o zasobach.

 • Wyświetlić informacje o pojedynczych zasobach i zaznaczonych zasobach jednocześnie.

 • Formatowanie kategorii informacji, aby odróżnić tego typu informacji od innych rodzajów informacji. Na przykład możesz sformatować wszystkie zasoby z nadmierną alokacją jako kursywę i wszystkie etykiety legenda pogrubioną.

 • Zmienianie skala czasu, aby wyświetlić projektu na poziomie szczegółowości, które są potrzebne.

 • Wyświetlić informacje dotyczące wybranego okresu.

 • Wybrać wyświetlany typ wykresu (paskowy, powierzchniowy, schodkowy lub liniowy).

 • Zmienić kolory i desenie wykresu, a także nałożyć na siebie wykres paskowy pojedynczego zasobu i wykres paskowy dotyczący wybranych zasobów (będą one wyświetlane jednocześnie).

 • Zmienianie linie siatki w celu poprawienia czytelności lub jasności wykres zasobów. Na przykład można określić różne deseni i kolorów dla linii siatki poziomej i bieżącej daty.

 • Utworzyć widok złożony w celu wyświetlenia dodatkowych informacji o zasobach wyświetlanych w widoku Wykres zasobów lub o przydzielonych im zadaniach.

Szczegóły     Szczegółowe domyślnego widoku Wykres zasobów jest alokacja maksymalna, ale można stosować inne szczegóły, wskazać polecenie Szczegóły w Format menu, a następnie klikając polecenie Szczegóły, które chcesz zastosować.

Tabele     Użyj wykres zasobów, które nie powoduje wyświetlanie wszystkich tabel.

Filtry     W widoku Wykres zasobów umożliwia wszystkich filtrów zasobów wyświetlane tylko dane, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru widoku Wykres zasobów wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zasoby.

Grupowanie     W widoku Wykres zasobów nie obsługuje grupowania.

Formularz nazwy zasobu

Opis     Formularz nazwy zasobu widok (uproszczonej wersji widoku Formularz zasobu) to skuteczny sposób wprowadzać i edytować informacje o zadaniach przydzielonych do zasoby, wyświetlanie informacji o jeden zasób naraz. Formularz ten jest szczególnie wydajnie umożliwiając odizolowanych widok działań danego zasobu.

Informacje o zasobach poprzedniego lub kolejnych można wyświetlić, klikając pozycję Poprzedni lub Następny. Kolejność zasobów zależy od tego, czy zostały posortowane lub przefiltrowane projektu. Jeśli nie masz posortowane lub przefiltrowane projektu, zasoby są rozmieszczone według numer identyfikacyjny.

Najlepsze zastosowanie     Zobacz rzut oka na wszystkich zadań i informacji harmonogram przydzielonych do zasobu za pomocą widoku Formularz nazwy zasobu.

Szczegóły     Możesz zastosować inny zestaw szczegóły, aby wyświetlić harmonogram, kosztów i praca informacji o zasobie, a także wszelkie powiązanych ze sobą notatek i obiekty. Aby wyświetlić szczegóły, wskaż polecenie Szczegóły w Format menu, a następnie kliknij szczegóły, które chcesz zastosować. Szczegółowe domyślnego widoku Formularz Nazwa zasobu jest harmonogram.

Tabele     Użyj formularz nazwy zasobu, który nie powoduje wyświetlanie wszystkich tabel.

Filtry     Widok formularza nazwy zasobów umożliwia wszystkich filtrów zasobów wyświetlane tylko dane, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru widoku Formularz Nazwa zasobu Wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zasoby.

Grupowanie     Widok formularza nazwy zasobu nie obsługuje grupowania.

Arkusz zasobów

Opis     Arkusz zasobów widok Wyświetla informacje o zasobach w formacie arkusz, w którym można przeglądać, dodawać lub edytować informacje o każdym zasobie. Stawka płatności, liczba praca zawierają one-godzin przypisanych oraz planowanymi (bazowymi) i koszt rzeczywisty.

Można szybko utworzyć listę zasobów projektu, wpisując nazwę każdego zasobów i informacji pokrewnych. Zasób może być osoba, firmy lub działu, urządzenie, pomieszczenie lub inny zasób, którego używasz projektu.

Najlepsze zastosowania     Korzystanie z widoku Arkusz zasobów, aby:

 • Wprowadzanie i edytowanie informacji o zasobach.

 • Porównywanie planowanej koszty zasobów i Praca rzeczywista kosztów pracy.

 • Przeglądanie liczby godzin pracy przydzielonych poszczególnym zasobom.

 • Przeglądanie kosztów zasobów.

 • Szacowanie efektywności osób uczestniczących w projekcie.

Dostosowywanie     Aby w widoku Arkusz zasobów dokładnie odpowiada Twoim potrzebom, możesz go dostosować lub Utwórz nową wersję. Po zapisaniu projektu dostosowanego widoku zostanie zapisany z plikiem projektu. Aby dostosować widoku Arkusz zasobów, można wykonywać następujące czynności:

 • Zmieniać wyświetlane informacje.

 • Formatowanie poszczególnych informacji do zwrócenia uwagi do niego. Na przykład można zastosować pogrubienie do kosztu wyższy niż oczekiwane i przypisać inną czcionkę z nadmierną alokacją zasobów.

 • Formatowanie kategorię informacji w celu odróżnienia informacji od innych tego typu. Można na przykład wszystkie zasoby z nadmierną alokacją w formacie kursywa i zwiększyć rozmiar wszystkich nagłówków pole (kolumny).

 • Zmienianie linie siatki w celu poprawienia czytelności lub jasności widoku Arkusz zasobów. Na przykład można określić różne deseni i kolorów dla pola, wiersz i tytuł linie siatki.

 • Tworzenie widok złożony dla widoku Arkusz zasobów wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące zasobów w widoku Arkusz zasobów lub zadań, do których są przydzielone zasoby.

Tabele     W widoku Arkusz zasobów są wyświetlane kategorie informacje o zasobach, rozmieszczone w tabelach. Domyślną tabelę w widoku Arkusz zasobów jest tabeli wprowadzanie, ale można wybrać dowolny tabel zasobów, aby wyświetlić informacje dotyczące zasobów projektu.

Filtry     W widoku Arkusz zasobów umożliwia wszystkich filtrów zasobów wyświetlane tylko dane, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru widoku Arkusz zasobów wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zasoby.

Grupowanie     W widoku Arkusz zasobów umożliwia grupa zasobów.

Użycie zasobu

Opis     Użycie zasobu widok lista dla każdego zasobu przydzielonych zadań oraz łączną liczbę praca zasobu według harmonogramu do wykonania dla każdego zadania na dzień, tydzień, miesiąc lub innych przedział czasu. Jeśli Cię interesuje bardziej koszt niż pracy, widoku użycie zasobu umożliwia wyświetlanie kosztów zadań zasobu w czasie lub można wyświetlać zarówno kosztów i pracy w tym samym czasie.

Można szybko utworzyć listę zasobów uczestniczących w projekcie, wpisując nazwy poszczególnych zasobów i dotyczące ich informacje w widoku Arkusz zasobów lub Obciążenie zasobów. Zasobem może być osoba, firma lub jej oddział, wyposażenie, pomieszczenie lub dowolny inny zasób wykorzystywany w projekcie.

Najlepsze zastosowania     Użyj widoku użycie zasobu umożliwia:

 • Wprowadzanie i edytowanie informacji o zasobu zadanie przydział, takich jak kosztów, pracy alokacja pracy dostępność.

 • Sprawdź, które zasoby z nadmierną alokacją i ile.

 • Bardziej równomierne rozdzielanie przydziałów między zasobami.

 • Sprawdzanie, ile godzin pracy każdego zasobu zaplanowano w harmonogramie.

 • Wyświetlanie obciążeń poszczególnych zasobów (w procentach).

 • Określanie, ile czasu każdy zasób będzie mógł poświęcić na wykonywanie dodatkowych przydziałów pracy.

 • Wyświetlanie postępów pracy poszczególnych zasobów w dniach, tygodniach, miesiącach lub innych jednostkach czasu.

 • Przeglądanie kosztów zasobów.

 • Ustawianie rozkładów pracy różnią się ilość pracy wykonywanej przez osoby spędza nad zadaniem.

Dostosowywanie     Aby wprowadzić widoku użycie zasobu dokładnie odpowiada Twoim potrzebom, możesz go dostosować lub Utwórz nową wersję. Po zapisaniu projektu dostosowanego widoku zostanie zapisany z plikiem projektu. Aby dostosować widoku użycie zasobu, można wykonywać następujące czynności:

 • Wyświetlać różne informacje o zasobach.

 • Wyświetlanie informacji w różne terminy.

 • Formatować określone informacje, tak aby przyciągały uwagę. Można na przykład pogrubić kluczowy zasób.

 • Formatowanie kategorię informacji w celu odróżnienia tego typu informacji od innych informacji. Można na przykład kursywy wszystkie zasoby z nadmierną alokacją i zwiększyć rozmiar wszystkich nagłówków pole (kolumny).

 • Zmienianie jednostki czasu są wyświetlane w celu wyświetlenia projektu na poziomie szczegółowości, które są potrzebne.

 • Wyświetlać informacje o obciążeniu dla wybranego okresu.

 • Zmienianie linie siatki w celu poprawienia czytelności lub jasności widoku użycie zasobu. Na przykład można określić różne deseni i kolorów dla pola i wiersza linie siatki.

 • Tworzenie widok złożony, aby wyświetlić dodatkowe informacje o zasobach w widoku użycie zasobu lub zadania, do których są przydzielone zasoby.

Szczegóły     Szczegółowe domyślnego widoku użycie zasobu to praca, ale można stosować inne szczegóły, wskazać polecenie Szczegóły w Format menu, a następnie klikając polecenie Szczegóły, które chcesz zastosować.

Można też zaznaczyć zastosowania dodatkowe szczegóły, takie jak koszt rzeczywisty, pracę rzeczywistą albo koszt według planu bazowego, klikając pozycję Style szczegółów, w menu Format, klikając pozycję na karcie Informacje dotyczące sposobu użycia, a następnie przechodzenie do Szczegóły, które chcesz wyświetlić te pola listy.

Tabele     W widoku użycie zasobu są wyświetlane kategorie informacje o zasobach, rozmieszczone w tabelach. Tabela domyślnego widoku użycie zasobu jest tabelą zastosowania, ale można wybrać dowolny tabel zasobów, aby wyświetlić informacje dotyczące zasobów projektu.

Filtry     Widoku użycie zasobu umożliwia wszystkich filtrów zasobów wyświetlane tylko dane, które mają być wyświetlane. Po wybraniu filtru widoku użycie zasobu Wyświetla informacje zdefiniowane przez filtr ten kryterium. Filtr domyślny to filtru wszystkie zasoby.

Grupowanie     Widoku użycie zasobu umożliwia grupa zasobów.

Widoki złożone

Widoki złożone zawierają dwa widoki. Widok w dolnym okienku służy do wyświetlania szczegółowych informacji o zadaniach lub zasobach, które znajdują się w widoku umieszczonym w górnym okienku.

Kalendarz w widoku złożonego

W większości przypadków, prawdopodobnie użyjesz kalendarza widok przez siebie do Zobacz możliwie jak najwięcej słupków zadanie. Ale można połączyć go z innego widoku aby jednoczesne wyświetlanie informacji w dwóch widoków Project. W górnym okienku w dowolnym widok złożony musi być widoku kalendarza.

Ten widok złożony pomoże Ci w następujących zakresach:

 • Po wyświetleniu widoku kalendarza w górnym okienku i wszelkie widok zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zasoby przydzielonych do zadań zaznaczonych w widoku kalendarza, razem z informacji na temat tych zasobów.

 • Po wyświetleniu widoku kalendarza w górnym okienku i wszelkie widok zadania w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane szczegółowe informacje na temat zadań zaznaczonych w widoku kalendarza.

Wykres Gantta w widoku złożonego

Wykres Gantta widok można wyświetlić w połączeniu z innego widoku.

Ten widok złożony pomoże Ci w następujących zakresach:

 • Po wyświetleniu widoku Wykres Gantta w górnym okienko i wszelkie widok zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zasoby przydzielonych do zadań zaznaczonych w widoku Wykres Gantta, razem z informacji na temat tych zasobów.

 • Po wyświetleniu widoku Wykres Gantta w górnym okienku i wszelkie widok zadania w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zadania zaznaczony w widoku Wykres Gantta, razem z informacji na temat tych zadań.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zasobów w górnym okienku oraz widoku Wykres Gantta w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera przydzielone zadania dla zasobów zaznaczonych w górnym okienku wraz z informacjami na temat tych zadań.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zadań w górnym okienku oraz widoku Wykres Gantta w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera zadania zaznaczone w górnym okienku wraz z informacjami na temat tych zadań.

Diagram sieciowy w widoku złożonego

W większości przypadków, umożliwia widoku Diagram sieciowy widok przez siebie Zobacz, jak jednocześnie możliwie wielu sieci ramek diagramu. Ale można połączyć go z innego widoku Jeśli chcesz wyświetlić informacje jednocześnie w dwóch widoków. W górnej lub dolnej okienko w dowolnym widok złożony mogą być wyświetlane widoku Diagram sieciowy. Po wyświetleniu w dolnym okienku diagram sieciowy jest rozmieszczona automatycznie.

Ten widok złożony pomoże Ci w następujących zakresach:

 • Po wyświetleniu widoku Diagram sieciowy w górnym okienku i wszelkie widok zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zasoby przypisane do zadanie zaznaczony w widoku Diagram sieciowy, razem z informacji na temat tych zasobów .

 • Po wyświetleniu widoku Diagram sieciowy w górnym okienku i wszelkie widok zadania w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane szczegółowe informacje o zadaniu zaznaczony w widoku Diagram sieciowy.

 • Wyświetlenie widoku Diagram sieciowy w dolnym okienku oraz dowolnego widoku zasobów w górnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera ramki diagramu sieciowego przydzielonych zadań dla zasobu zaznaczonego w górnym okienku.

 • Wyświetlenie Diagramu sieciowego w dolnym okienku oraz dowolnego widoku zadań w górnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera ramki diagramu sieciowego dla zadań zaznaczonych w górnym okienku.

Diagram relacji w widoku złożonego

Diagram relacji widok można wyświetlić w połączeniu z innego widoku.

Ten widok złożony pomoże Ci w następujących zakresach:

 • Po wyświetleniu widoku diagramu relacji w górnym okienko i wszelkie widok zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zasoby przypisane do zadanie zaznaczony w widoku diagramu relacji, razem z informacje o tych zasobów.

 • Po wyświetleniu widoku diagramu relacji w górnym okienku i wszelkie widok zadania w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zadania wybranego w widoku diagramu relacji, wraz z informacjami o tym zadaniu.

 • Po wyświetleniu wszystkich widokach górnym okienku i w widoku diagramu relacji w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane pierwszego zadania przydzielone do zasobów wybranych w górnym okienku wraz z dowolnym poprzedników i następników zadania. (Można przewijać, lewo lub w prawo, aby wyświetlić dodatkowe zadania przydzielone do wybranych zasobów.)

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zadań w górnym okienku oraz widoku Diagram relacji w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera pierwsze zadanie zaznaczone w górnym okienku wraz z poprzednikami i następnikami tego zadania.

Formularz zasobów w widoku złożonego

Formularz zasobu widok można wyświetlić w połączeniu z innego widoku.

Ten widok złożony pomoże Ci w następujących zakresach:

 • Po wyświetleniu widoku Formularz zasobu w górnym okienko i wszelkie widok zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zasobu w widoku Formularz zasobu, razem z informacji na temat tego zasobu. Kliknij przycisk Poprzedni lub Następny, aby wyświetlić informacje dotyczące innego zasobu.

 • Po wyświetleniu widoku Formularz zasobu w górnym okienku i wszelkie widok zadania w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane przydzielonych zadań dla zasobu w widoku Formularz zasobu, razem z informacji na temat tych zadań. Kliknij przycisk Poprzedni lub Następny Aby wyświetlić przydzielonych zadań do innego zasobu.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zasobów w górnym okienku oraz widoku Formularz zasobu w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera pierwszy zasób zaznaczony w górnym okienku wraz z informacjami na temat tego zasobu. Kliknij polecenie Poprzedni lub Następny, aby wyświetlić informacje na temat innego zasobu.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zadań w górnym okienku i widoku Formularz zasobu w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera pierwszy zasób przydzielony do pierwszego zadania zaznaczonego w górnym okienku wraz z informacjami na temat tego zasobu. Kliknij polecenie Poprzedni lub Następny, aby wyświetlić inne zasoby przydzielone do zaznaczonych zadań.

Wykres zasobów w widoku złożonego

Można wyświetlić wykres zasobów widok w połączeniu z innego widoku.

Ten widok złożony pomoże Ci w następujących zakresach:

 • Po wyświetleniu widoku Wykres zasobów w górnym okienko i wszelkie widok zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zasób wybrany w widoku Wykres zasobów, razem z informacji na temat tego zasobu.

 • Po wyświetleniu widoku Wykres zasobów w górnym okienku i wszelkie widok zadania w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zadania przydzielone do zasobu zaznaczony w widoku Wykres zasobów, razem z informacji na temat tych zadań.

 • Po wyświetleniu wszystkich widokach górnym okienku i w widoku Wykres zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane informacje alokacja dla pierwszego zasobu wybranego w górnym okienku. (Można przewijać, aby uzyskać informacje o innych wybranych zasobów).

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zadań w górnym okienku oraz widoku Wykres zasobów w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera informacje o alokacji dla pierwszego zasobu przydzielonego do zadań zaznaczonych w górnym okienku. Przewijając, można wyświetlić informacje na temat dodatkowych zasobów przydzielonych do zadań.

 • Gdy wykres zasobów jest tylko wyświetlać lub w górnym okienku widok złożony, można określić pewne zasoby, stosując filtr. W przypadku zastosowania filtru wszystkie zasoby (ustawienie domyślne), wykres zawiera informacje dla wszystkich zasobów, do którego są przydzielone zadania.

Arkusz zasobów w widoku złożonego

Arkusz zasobów widok można wyświetlić w połączeniu z innego widoku.

Ten widok złożony pomoże Ci w następujących zakresach:

 • Po wyświetleniu widoku Arkusz zasobów w górnym okienko i wszelkie widok zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zasoby zaznaczony w widoku Arkusz zasobów, razem z informacji na temat tych zasobów.

 • Podczas wyświetlania w widoku Arkusz zasobów w górnym okienku oraz wszelkie widok zadania w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane przydzielonych zadań do zasobów zaznaczonych w górnym okienku wraz z informacji na temat tych zadań.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zasobów w górnym okienku oraz widoku Arkusz zasobów w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera zasoby zaznaczone w górnym okienku wraz z informacjami na temat tych zasobów.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zadań w górnym okienku oraz widoku Arkusz zasobów w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera zasoby przydzielone do zadań zaznaczonych w górnym okienku wraz z informacjami na temat tych zasobów.

Widok Obciążenie zasobów w widoku złożonego

Użycie zasobu widok można wyświetlić w połączeniu z innego widoku.

Ten widok złożony pomoże Ci w następujących zakresach:

 • Po wyświetleniu widoku użycie zasobu w górnym okienko i wszelkie widok zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zasoby zaznaczony w widoku użycie zasobu, wraz z dodatkowymi informacjami na temat tych zasobów.

 • Po wyświetleniu widoku użycie zasobu w górnym okienku i wszelkie widok zadania w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zadania przydzielone zasoby zaznaczony w widoku użycie zasobu, razem z informacji na temat tych zadań.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zasobów w górnym okienku oraz widoku Obciążenie zasobów w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera zasoby zaznaczone w górnym okienku wraz z informacjami na temat tych zasobów.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zadań w górnym okienku oraz widoku Obciążenie zasobów w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera zasoby przydzielone do zadań zaznaczonych w górnym okienku wraz z informacjami na temat tych zasobów. Przedstawione informacje o zasobie odnoszą się do wszystkich zadań, przydzielonych do każdego zasobu, a nie tylko do zadań zaznaczonych w górnym okienku.

Formularz zadania w widoku złożonego

Formularz zadania widok można wyświetlić w połączeniu z innego widoku.

Ten widok złożony pomoże Ci w następujących zakresach:

 • Po wyświetleniu widoku Formularz zadania w górnym okienko i wszelkie widok zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zasoby przypisane do zadanie w widoku formularza zadania, razem z informacji na temat tych zasobów. Kliknij przycisk Poprzedni lub Następny, aby wyświetlić inne zadanie i jego zasobów.

 • Po wyświetleniu widoku Formularz zadania w górnym okienku i wszelkie widok zadania w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zadania zaznaczony w widoku formularza zadania, razem z informacji o tym zadaniu. Kliknij przycisk Poprzedni lub Następny, aby wyświetlić inne zadanie i informacji pokrewnych.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zasobów w górnym okienku oraz widoku Formularz zadania w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera pierwsze zadanie przydzielone do pierwszego zasobu zaznaczonego w górnym okienku wraz z informacjami na temat tego zadania. Kliknij polecenie Poprzedni lub Następny, aby wyświetlić inne przydzielone zadania dla zaznaczonych zasobów.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zadań w górnym okienku oraz widoku Formularz zadania w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera pierwsze zadanie zaznaczone w górnym okienku wraz z informacjami na temat tego zadania. Kliknij polecenie Poprzedni lub Następny, aby wyświetlić informacje na temat innego zaznaczonego zadania.

Arkusz zadań w widoku złożonego

Można wyświetlić arkusz zadań widok w połączeniu z innego widoku.

Ten widok złożony pomoże Ci w następujących zakresach:

 • Po wyświetleniu widoku Arkusz zadań w górnym okienko i wszelkie widok zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zasoby przydzielonych do zadań zaznaczonych w widoku Arkusz zadań oraz informacji na temat tych zasobów.

 • Podczas wyświetlania w widoku Arkusz zadań w górnym okienku oraz wszelkie widok zadania w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zadania zaznaczony w widoku Arkusz zadań oraz informacji o tych zadaniach.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zasobów w górnym okienku oraz widoku Arkusz zadań w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera przydzielone zadania dla zasobów zaznaczonych w górnym okienku wraz z informacjami na temat tych zadań.

 • Wyświetlenie dowolnego widoku zadań w górnym okienku oraz widoku Arkusz zadań w dolnym okienku powoduje, że widok w dolnym okienku zawiera zadania zaznaczone w górnym okienku wraz z informacjami na temat tych zadań.

Obciążenie zadaniami, widok w widoku złożonego

Można wyświetlić Obciążenie zadaniami widok w połączeniu z innego widoku.

Po wyświetleniu widoku Obciążenie zadaniami w górnym okienko i wszelkie widok zasobów w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zasoby przypisane do wybranych zadań oraz informacji na temat tych zasobów.

Po wyświetleniu widoku Obciążenie zadaniami w górnym okienku i wszelkie widok zadania w dolnym okienku, w widoku w dolnym okienku są wyświetlane zadanie w widoku Obciążenie zadaniami oraz informacje o zadaniu.

Jeśli w górnym okienku wyświetlany jest dowolny widok zasobów, a w dolnym okienku — widok Obciążenie zadaniami, wówczas widok w dolnym okienku przedstawia zasób zaznaczony w górnym okienku wraz ze przydzielonymi zadaniami oraz informacje o przydzielonych zadaniach.

Jeśli w górnym okienku wyświetlany jest dowolny widok zadań, a w dolnym okienku — widok Obciążenie zadaniami, wówczas widok w dolnym okienku przedstawia zadanie zaznaczone w górnym okienku oraz informacje o zadaniu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×