Dostęp dla gościa w grupach usługi Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zaktualizowano: 2018 lipca

Dostęp dla gości w grupach usługi Office 365 umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi współpracę z osobami spoza organizacji dzięki przyznaniu im dostępu do konwersacji grupowych, plików, zaproszeń kalendarza i notesu grupy. Dostęp dla gości — w tym partnerów, sprzedawców, dostawców lub konsultantów — może zostać przyznany przez dowolnego właściciela grupy.

Jak to działa

Użytkownicy usługi Office 365 mogą za pomocą aplikacji Outlook w sieci Web lub programu Outlook 2016 dodawać gości do swoich grup usługi Office 365 oraz zarządzać tymi gośćmi. Goście mogą mieć dowolne adresy e-mail. Używane przez nich konta e-mail mogą być kontami służbowymi lub osobistymi.

Dostęp gościa to ustawienie na poziomie dzierżawy, które jest domyślnie włączone. Administrator dzierżawy może zarządzać gośćmi i ich dostępem do zasobów grupy usługi Office 365 przy użyciu programu PowerShell. Zobacz opis karty Zarządzanie, aby uzyskać instrukcje.

Gdy gość zostanie zaproszony do dołączenia do grupy, otrzyma powitalną wiadomość e-mail zawierającą krótkie informacje o grupie i możliwościach związanych z członkostwem.

Goście otrzymują powitalną wiadomość e-mail.

Wszystkie interakcje członków będących gośćmi odbywają się za pośrednictwem ich skrzynek odbiorczych poczty e-mail. Nie mogą oni uzyskiwać dostępu do witryny grupy, ale mogą otrzymywać zaproszenia kalendarza, uczestniczyć w konwersacjach e-mail oraz otwierać pliki udostępnione za pomocą linku lub załącznika (jeśli administrator dzierżawy włączył tę opcję).

Wszystkie wiadomości e-mail i zaproszenia kalendarza grupy otrzymywane przez gości będą zawierać przypomnienie, aby używać przycisku „odpowiedz wszystkim” w odpowiedziach do grupy, a także linki umożliwiające wyświetlanie plików grupy i opuszczenie grupy. Oto przykład:

Wszystkie wiadomości e-mail otrzymane przez gościa od członków grupy zawierają stopkę z instrukcjami i linkami.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie czynności, które mogą być wykonywane przez gości, oraz czynności, które nie mogą być przez nich wykonywane.

Funkcja

Czy gość ma do niej dostęp?

Tworzenie grupy

Nie

Dodawanie i usuwanie członków grupy

Nie

Usuwanie grupy

Nie

Dołączanie do grupy

Tak, po otrzymaniu zaproszenia

Rozpoczynanie konwersacji

Tak

Odpowiadanie na konwersację

Tak

Wyszukiwanie konwersacji

Tak

Dodawanie @wzmianki o członku grupy

Nie

Przypinanie grupy lub dodawanie jej do ulubionych

Nie

Usuwanie konwersacji

Tak

Oznaczanie wiadomości jako lubianych

Nie

Zarządzanie spotkaniami

Nie

Wyświetlanie kalendarza grupy

Nie

Modyfikowanie zdarzeń kalendarza

Nie

Dodawanie kalendarza grupy do kalendarza osobistego

Nie

Wyświetlanie i edytowanie plików grupy

Tak, jeśli opcja ta została włączona przez administratora dzierżawy

Dostęp do grupowego notesu programu OneNote

Tak, za pomocą linku od członka grupy

Przeglądanie grup

Nie

Domyślnie dostęp gości jest włączony w organizacji. Gdy jest włączony, wszyscy w organizacji mogą dodawać użytkowników będących gośćmi do grupy usługi Office 365. Goście będą mieli dostęp do wszystkich funkcji grupy usługi Office 365.

Jako administrator możesz zadecydować, czy chcesz zezwolić na dostęp dla gości do grup usługi Office 365 w całej organizacji, czy dla poszczególnych grup usługi Office 365. Ponadto sterujesz tym, kto może zezwalać na dodawanie gości do grup.

Zarządzanie dostępem gości w portalu administracyjnym

 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora globalnego usługi Office 365 na stronie https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Przejdź do pozycji Użytkownicy > Goście.

  Rozwiń sekcję Użytkownicy w okienku nawigacji, aby zarządzać użytkownikami-gośćmi.

Jeśli gość już istnieje w katalogu (zobacz powyżej), możesz dodać go do swoich grup w centrum administracyjnym usługi Office 365 lub Centrum administracyjnym programu Exchange.

 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora globalnego usługi Office 365 na stronie https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Przejdź do pozycji Użytkownicy > Goście.

  Rozwiń sekcję Grupy w okienku nawigacji, aby zarządzać grupami.

 3. Wybierz grupę, do której chcesz dodać gościa, a następnie kliknij pozycję Edytuj w sekcji Członkowie.

  Kliknij pozycję Edytuj, aby zarządzać członkostwem w grupie.

 4. Wybierz imię i nazwisko gościa, którego chcesz dodać.

 5. Kliknij pozycję Zapisz.

Obecnie nie można zapraszać gości z poziomu centrum administracyjnego usługi Office 365 ani Centrum administracyjnego programu Exchange. Aby zapraszać gości w sposób scentralizowany, możesz rozważyć skorzystanie z wersji zapoznawczej funkcji współpracy między firmami przy użyciu usługi Azure Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje dotyczące wersji zapoznawczej funkcji współpracy między firmami przy użyciu usługi Azure AD.

Obecnie nie można dodawać ani edytować informacji o gościach za pomocą centrum administracyjnego usługi Office 365 ani Centrum administracyjnego programu Exchange. Aby edytować konta gości (na przykład nazwę wyświetlaną lub zdjęcie profilowe), przejdź do portalu usługi Azure Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o tożsamości w usłudze Office 365 i usłudze Azure Active Directory.

Zarządzanie dostępem gości do grup usługi Office 365

Domyślnie goście mają dostęp do plików grupy i programu OneNote. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć ustawienie udostępniania zewnętrznego programu SharePoint na poziomie organizacji. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Włączanie i wyłączanie udostępniania zewnętrznego dla usługi SharePoint Online, „Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym dla zbiorów witryn grupy usługi Office 365”.

Jednak nawet jeśli ustawienie udostępniania zewnętrznego programu SharePoint jest wyłączone, nadal można udostępniać pliki z witryn programu SharePoint nowym użytkownikom będącym gośćmi na podstawie ustawień programu SharePoint. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online.

Domyślnie opcja udostępniania jest włączona w organizacji. Ta opcja umożliwia dodawanie gości do organizacji. Aby wyłączyć tę funkcję:

 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora globalnego usługi Office 365 na stronie https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. W menu nawigacji wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Bezpieczeństwo i prywatność.

 3. Ustaw odpowiednio przełącznik Zezwól na dodawanie nowych gości do mojej organizacji.

  Zezwalanie na dodawanie użytkowników będących gośćmi do mojej organizacji

 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora usługi Office 365 na stronie https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. W menu nawigacji wybierz pozycję Ustawienia, a następnie Usługi i dodatki.

 3. Wybierz pozycję Grupy usługi Office 365.

  Grupy usługi Office 365

 4. Na stronie Grupy usługi Office 365 ustaw przełącznik w pozycji Włączone lub Wyłączone w zależności od tego, czy chcesz, aby osoby spoza organizacji mogły uzyskiwać dostęp do zasobów grup usługi Office 365.

  Jeśli ustawisz ten przełącznik w pozycji Włączone, zostanie wyświetlona kolejna opcja umożliwiająca sterowanie tym, czy właściciele grup mogą dodawać osoby spoza organizacji do grup usługi Office 365. Ustaw ten przełącznik w pozycji Włączone, jeśli chcesz, aby właściciele grup mogli dodawać użytkowników będących gośćmi.

  Umożliwianie osobom spoza organizacji uzyskiwania dostępu do grup i zasobów usługi Office 365

Sterowanie dostępem gości za pomocą programu PowerShell

WAŻNE: Nie można zainstalować jednocześnie na tym samym komputerze wersji Preview i wersji GA..

Jako najlepsze rozwiązanie zalecamy, aby zawsze używać bieżącego oprogramowania: odinstaluj starą wersję składnika AzureADPreview lub AzureAD i pobierz najnowszą.

 1. Otwórz program Windows PowerShell jako administrator:

  Zostanie wyświetlone osobne okno Windows PowerShell. Monit „C:\Windows\system32” oznacza, że narzędzie otwarto z uprawnieniami administratora.

  Jak wygląd program PowerShell po pierwszym otwarciu.

  1. Na pasku wyszukiwania wpisz Windows PowerShell.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows PowerShell, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

   Otwórz program PowerShell za pomocą polecenia Uruchom jako administrator.

 2. Sprawdź zainstalowany moduł:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Aby odinstalować poprzednią wersję składnika AzureADPreview lub AzureAD, uruchom następujące polecenie:

  Uninstall-Module AzureADPreview

lub

  Uninstall-Module AzureAD

4. Aby zainstalować najnowszą wersję składnika AzureADPreview, uruchom następujące polecenie:

  Install-Module AzureADPreview

W komunikacie o niezaufanym repozytorium wpisz Y. Zainstalowanie nowego modułu zajmie około minuty.

 1. Czy zainstalowano moduł AzureADPreview zgodnie z instrukcjami w powyższej sekcji „Instalowanie wersji Preview modułu usługi Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell”? Brak najnowszej wersji Preview to najczęstszy powód tego, że te czynności nie działają.

 2. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, otwórz na komputerze okno programu Windows PowerShell (nie ma znaczenia, czy będzie to okno programu Windows PowerShell w trybie normalnym, czy okno otwarte za pomocą polecenia Uruchom jako administrator).

 3. Uruchom następujące polecenia. Po wprowadzeniu każdego polecenia naciśnij klawisz Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na otwartym ekranie Logowanie na koncie wprowadź konto i hasło administratora usługi Office 365, aby połączyć się z usługą, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

  Wprowadzanie poświadczeń usługi Office 365
 4. Uruchom następujące polecenie:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Sprawdź, czy masz już obiekt AzureADDirectorySetting, a jeśli tak, zapisz identyfikator obiektu. Uruchom to polecenie:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  JEŻELI i TYLKO wtedy, gdy to polecenie cmdlet spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie z informacją, że obiekt nie istnieje, utwórz obiekt, używając jednego z tych poleceń cmdlet:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Skopiuj obiekt AzureADDirectorySetting z powrotem do zmiennej lokalnej $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Jest to tylko KOPIA ustawień. Zmiany nie zostaną zastosowane do czasu skopiowania jej Z POWROTEM do obiektu AzureADDirectorySetting.

 7. Ustaw opcję zezwalającą gościom na uzyskiwanie dostępu do grup usługi Office 365:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Na koniec (jak wspomniano powyżej), aby zmiana została uwzględniona, należy skopiować ustawienia Z POWROTEM do obiektu AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Aby sprawdzić, czy zmiana została uwzględniona, pobierz wartość z obiektu AzureADDirectorySetting (nie przeglądaj tylko kopii lokalnej w zmiennej $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Wyniki powinny przypominać następujące:

  Właściwość AllowGuestsToAccessGroups powinna mieć ustawioną wartość True

 1. Czy zainstalowano moduł AzureADPreview zgodnie z instrukcjami w powyższej sekcji „Instalowanie wersji Preview modułu usługi Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell”? Brak najnowszej wersji Preview to najczęstszy powód tego, że te czynności nie działają.

 2. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, otwórz na komputerze okno programu Windows PowerShell (nie ma znaczenia, czy będzie to okno programu Windows PowerShell w trybie normalnym, czy okno otwarte za pomocą polecenia Uruchom jako administrator).

 3. Uruchom następujące polecenia. Po wprowadzeniu każdego polecenia naciśnij klawisz Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na otwartym ekranie Logowanie na koncie wprowadź konto i hasło administratora usługi Office 365, aby połączyć się z usługą, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

  Wprowadzanie poświadczeń usługi Office 365
 4. Uruchom następujące polecenie:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Sprawdź, czy masz już obiekt AzureADDirectorySetting, a jeśli tak, zapisz identyfikator obiektu

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  JEŻELI i TYLKO wtedy, gdy to polecenie cmdlet spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie z informacją, że obiekt nie istnieje, utwórz obiekt, używając jednego z tych poleceń:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Skopiuj obiekt AzureADDirectorySetting z powrotem do zmiennej lokalnej $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Jest to tylko KOPIA ustawień. Zmiany nie zostaną zastosowane do czasu skopiowania jej Z POWROTEM do obiektu AzureADDirectorySetting.

 7. Ustaw opcję zezwalającą na dodawanie gości do wszystkich grup usługi Office 365:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Na koniec (jak wspomniano powyżej), aby zmiana została uwzględniona, należy skopiować ustawienia Z POWROTEM do obiektu AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Aby sprawdzić, czy zmiana została uwzględniona, pobierz wartość z obiektu AzureADDirectorySetting (nie przeglądaj tylko kopii lokalnej w zmiennej $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Czy zainstalowano moduł AzureADPreview zgodnie z instrukcjami w powyższej sekcji „Instalowanie wersji Preview modułu usługi Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell”? Brak najnowszej wersji Preview to najczęstszy powód tego, że te czynności nie działają.

 2. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, otwórz na komputerze okno programu Windows PowerShell (nie ma znaczenia, czy będzie to okno programu Windows PowerShell w trybie normalnym, czy okno otwarte za pomocą polecenia Uruchom jako administrator).

 3. Uruchom następujące polecenia. Po wprowadzeniu każdego polecenia naciśnij klawisz Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na otwartym ekranie Logowanie na koncie wprowadź konto i hasło administratora usługi Office 365, aby połączyć się z usługą, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

  Wprowadzanie poświadczeń usługi Office 365
 4. Uruchom to polecenie.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Uruchom to polecenie.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Uruchom to polecenie. Ustaw wartość False (Fałsz), aby zablokować dostęp gościa do konkretnej grupy. Ustaw wartość True (Prawda), aby zezwolić na dostęp gościa do konkretnej grupy.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Uruchom to polecenie.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Gdzie wartość YourGroupEmailAddress (Adres e-mail Twojej grupy) należy zastąpić czymś w rodzaju informacje@contoso.com.

 8. Uruchom to polecenie.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Synchronizacja potrwa 2–3 minuty.

 9. Aby zweryfikować ustawienia, uruchom następujące polecenie:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Weryfikacja wygląda następująco:

  Weryfikacja

Możesz zezwolić na użytkowników będących gośćmi, którzy używają konkretnej domeny, lub zablokować ich. Załóżmy na przykład, że Twoja firma (Contoso) nawiązuje partnerską współpracę z inną firmą (Fabrikam). Firmę Fabrikam możesz dodać do listy dozwolonych, aby Twoi użytkownicy mogli dodać tych gości do swoich grup.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zezwalanie na dostęp gościa do grup usługi Office 365/blokowanie go.

Dla użytkowników końcowych

Gość to osoba niebędąca pracownikiem, uczniem ani członkiem Twojej organizacji. Nie ma ona konta służbowego w Twojej organizacji.

Nie. Funkcja dostępu gościa jest zawarta we wszystkich subskrypcjach usługi Office 365 Business Premium i Office 365 Enterprise.

Nie. Jako gości można dodawać tylko osoby spoza organizacji, na przykład partnerów lub konsultantów. Osoby z Twojej organizacji możesz zaprosić, aby dołączyły jako zwykli członkowie grupy.

Tak, można to zrobić. Zewnętrzne kontakty pocztowe to kontakty znajdujące się na globalnej liście adresowej Twojej firmy. Przykładem tego typu kontaktu jest firma dostawcy, która regularnie świadczy usługi na rzecz Twojej organizacji.

Aby można było dodawać gości, Twój administrator dzierżawy musi włączyć funkcję gościa dla dzierżawy. Wyświetlenie komunikatu z monitem o kontakt z administratorem zwykle oznacza, że funkcja gościa nie została jeszcze włączona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis karty Zarządzanie.

Członkowie będący gośćmi nie mogą wyświetlać wiadomości chronionych za pomocą usługi Information Rights Management (IRM).

Możesz odebrać raport o niedostarczeniu w przypadku odpowiadania na wiadomość grupy za pomocą adresu e-mail, który różni się od adresu użytego przez Ciebie podczas dołączania do grupy lub gdy dodano Cię do grupy. Jeśli na przykład dołączono do grupy za pomocą adresu dominikd@contoso.com, ale próbujesz odpowiedzieć na wiadomość grupy w Twojej skrzynce odbiorczej przy użyciu adresu dominikd@service.contoso.com, otrzymasz raport o niedostarczeniu.

Nie. Pliki grupy usługi Office 365 można udostępnić tylko gościom, którzy zostali zaproszeni do dołączenia do grupy.

Nowoczesny załącznik to plik przechowywany w usłudze OneDrive dla Firm. Jeden link trafia do wszystkich adresatów. Ponieważ ten plik jest przechowywany w chmurze, wszyscy adresaci mogą go odczytywać i edytować bez konieczności uzgadniania poszczególnych kopii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Inteligentne załączniki.

Nowoczesne załączniki w grupie usługi Office 365 są udostępniane wyłącznie członkom tej grupy. Gdy wiadomość z inteligentnym załącznikiem zostanie przesłana dalej do członka grupy będącego gościem, będzie on mógł uzyskać dostęp do załącznika pod warunkiem zalogowania się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Jeśli wiadomość zostanie przesłana dalej do użytkownika niebędącego członkiem grupy, nie będzie on mógł otworzyć załącznika.

Tak. Goście nie otrzymają powitalnej wiadomości e-mail, ale będą mieć te same uprawnienia co wszyscy inni członkowie będący gośćmi. Jeśli Twoje listy dystrybucyjne jeszcze nie zostały przez Ciebie zmigrowane, zobacz Migrowanie list dystrybucyjnych do grup usługi Office 365, aby uzyskać odpowiednie instrukcje. Nie można migrować list dystrybucyjnych zawierających gości.

Grupy usługi Yammer połączone z usługą Office 365 nie obsługują obecnie dostępu gości, ale można tworzyć niepołączone, zewnętrzne grupy w sieci Yammer. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Tworzenie grup zewnętrznych i zarządzanie nimi w usłudze Yammer.

Goście mogą nie otrzymywać konwersacji grupowych z kilku przyczyn. Aby uzyskać informacje na ten temat, zobacz Użytkownicy będący gośćmi nie otrzymują konwersacji grupowych.

Dla administratorów

 • Właściciel grupy usługi Office 365 może dodawać użytkowników będących gośćmi, jeśli ta opcja została włączona w danej organizacji.

 • Administratorzy globalni mogą dodawać użytkowników będących gośćmi do dowolnych grup usługi Office 365 w organizacji.

 • Właściciele grupy usługi Office 365 i administratorzy globalni będący właścicielami grupy mogą dodawać użytkowników gości do grup usługi Office 365 za pomocą aplikacji Outlook w sieci Web.

 • Udostępnianie gościowi pliku z witryny programu SharePoint lub grupy usługi Office 365. Zobacz Udostępnianie plików grupy.

 • Dodawanie gości do organizacji za pośrednictwem funkcji współpracy B2B usługi Azure Active Directory. Funkcja współpracy B2B usługi Azure Active Directory umożliwia administratorowi firmy zaproszenie i autoryzację zestawu użytkowników zewnętrznych przez przekazanie do portalu współpracy B2B pliku z wartościami oddzielanymi przecinkami (CSV) zawierającego nie więcej niż 2000 wierszy. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z artykułem Funkcja współpracy B2B usługi Azure Active Directory.

Tak. Administratorzy globalni mogą wyłączać właściwość „AllowGuestAccessToGroups” obiektu Company, używając poleceń cmdlet programu Powershell usługi Azure Active Directory, o ile udostępnianie zewnętrzne witryn programu SharePoint jest włączone.

Ustawienia gościa są określane w usłudze Azure Active Directory. Zastosowanie zmian w całej organizacji usługi Office 365 trwa od 2 do 24 godzin.

Nie. Bibliotekę dokumentów grupy usługi Office 365 można udostępnić tylko gościom, którzy zostali zaproszeni, aby dołączyć do grupy. Jednak poszczególne pliki grupy nadal można udostępniać użytkownikom gościom za pośrednictwem funkcji udostępniania plików z usługi SharePoint Online.

Tak. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, przeczytaj Zarządzanie witryną zespołu połączoną z grupą.

Nie. Nie można blokować pojedynczych użytkowników gości.

Obiekty gościa nie są widoczne w programie Exchange globalnej listy adresowej domyślnie, ponieważ obiekty Gość mogą być tworzone przez użytkownika końcowego akcję (np. zaproszenie dostępu do udostępnionego dokumentu). Z reguły zawartości na globalnej liście adresowej są kontrolowane przez administratorów, a wiele organizacji nie mają obiektów utworzonych przez użytkownika końcowego działania w celu stają się widoczne bez kontroli administratora.

Wykonaj kroki wymienione poniżej, aby wyświetlić obiekty gościa w globalnej listy adresowej. To użyto odpowiedzialny za zakończenia do końca cyklu życia użytkowników zewnętrznych, Administratorzy mają dostęp do poleceń cmdlet usługi Azure Active Directory i usługi Exchange Online.

Na przykład jeśli istnieje obiekt gościa dla meganb@contoso.com w usługi Azure Active Directory, następnie Azure Active Directory programu PowerShell można wyświetlić meganb@contoso.com w adresie globalnej listy.

 1. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -ShowInAddressList $true

 2. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -GivenName ‘Megan’ -Surname ‘Bowen’ -TelephoneNumber "555-555-5555"

 3. Set-AzureADUser -ObjectId <<ObjectIDGuid>> -DisplayName "Megan Bowen"

Nie. Użytkownicy goście będący członkami grupy nie są synchronizowani z powrotem ze środowiskiem lokalnym wraz z grupą.

Tak, można to zrobić. Zewnętrzne kontakty pocztowe to kontakty znajdujące się na globalnej liście adresowej Twojej firmy. Przykładem tego typu kontaktu jest firma dostawcy, która regularnie świadczy usługi na rzecz Twojej organizacji.

Grupy usługi Yammer połączone z usługą Office 365 nie obsługują obecnie dostępu gości, ale można tworzyć niepołączone, zewnętrzne grupy w sieci Yammer. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Tworzenie grup zewnętrznych i zarządzanie nimi w usłudze Yammer.

Tematy pokrewne

Informacje o grupach usługi Office 365
Gość nie otrzymuje grupowych konwersacji e-mail
Zarządzanie członkostwem w grupie w centrum administracyjnym usługi Office 365
Zezwalanie na dostęp gościa do grup usługi Office 365/odmawianie go na podstawie jego domeny
Przeglądy dostępu w usłudze Azure Active Directory

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×