Dokumentacja symboli wieloznacznych programu Access

Ten temat zawiera dokumentację oraz informacje dotyczące niektórych procedur korzystania z symboli wieloznacznych dostępnych w programie Access.

Aby uzyskać informacje dotyczące znajdowania symboli wieloznacznych w bazie danych programu Access, zobacz artykuły Zmienianie danych za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie, Tworzenie prostego zapytania wybierającego oraz Aktualizowanie danych w bazie danych.

W tym temacie

Obsługiwane zestawy znaków — informacje

Jak dowiedzieć się, który standard ANSI jest obsługiwany przez bazę danych

Symbole wieloznaczne ANSI-89

Symbole wieloznaczne ANSI-92

Typy danych, które można wyszukiwać za pomocą symboli wieloznacznych

Obsługiwane zestawy znaków — informacje

W programie Access można korzystać z dwóch zestawów symboli wieloznacznych, ponieważ program obsługuje dwa standardy języka SQL (Structured Query Language) — ANSI-89 oraz ANSI-92. Z reguły do uruchamiania zapytań oraz operacji znajdowania i zamieniania w bazach danych programu Access— plikach mdb i accdb — używa się symboli wieloznacznych ANSI-89. Z symboli wieloznacznych ANSI-92 można korzystać podczas uruchamiania zapytań w projektach programu Access — plikach programu Access połączonych z bazami danych programu Microsoft SQL Server. W projektach programu Access ma zastosowanie standard ANSI-92, ponieważ ten standard jest używany przez program SQL Server.

Jednak w programie Access istnieje również wyjątek od tej zasady. Poniższa tabela zawiera listę metod lub narzędzi, za pomocą których można znajdować i zamieniać dane, a także informacje o standardzie ANSI, którego można używać z każdym narzędziem.

Metoda lub narzędzie wyszukiwania

Typ wyszukiwanego pliku

Używany zestaw symboli wieloznacznych

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie

Baza danych programu Access (pliki mdb i accdb)

ANSI-89

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie

Projekt programu Access (pliki adp i accdp)

ANSI-92

Zapytanie wybierające lub aktualizujące

Baza danych programu Access (pliki mdb i accdb)

ANSI-89

Zapytanie wybierające lub aktualizujące

Projekt programu Access (pliki adp i accdp)

ANSI-92

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytanie wybierające lub aktualizujące

Baza danych program Access ustawiona do obsługi standardu ANSI-92

ANSI-92

Początek strony

Jak dowiedzieć się, który standard ANSI jest obsługiwany przez bazę danych

Aby znaleźć i opcjonalnie zmienić ustawienie standardu ANSI dla określonej bazy danych, wykonaj następujące czynności.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje. Uwaga: jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Access.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 2. Kliknij kartę Projektanci obiektu i w sekcji Projekt zapytania w obszarze Składnia zgodna z programem SQL Server (ANSI 92) wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Ta baza danych, aby otwarta baza danych obsługiwała standard ANSI-92.

   — lub —

   Wyczyść to pole wyboru, aby otwarta baza danych obsługiwała standard ANSI-89.

  • Zaznacz pole wyboru Domyślnie dla nowych baz danych, aby wszystkie nowe bazy danych utworzone za pomocą otwartego wystąpienia programu Access obsługiwały standard ANSI-92.

   — lub —

   Wyczyść pole wyboru, aby wszystkie nowe bazy danych obsługiwały standard ANSI-89.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Symbole wieloznaczne ANSI-89

Tego zestawu symboli wieloznacznych można używać podczas znajdowania i ewentualnego zamieniania danych za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie w bazie danych lub projekcie programu Access. Z tego zestawu można również korzystać podczas uruchamiania zapytań wybierających i aktualizujących w bazie danych programu Access, nie można jednak uruchamiać za jego pomocą zapytań w projekcie programu Access. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zapytań wybierających i aktualizujących, zobacz artykuły Tworzenie prostego zapytania wybierającego i Aktualizowanie danych w bazie danych.

Znak

Opis

Przykład

*

Zastępuje dowolną liczbę znaków. Gwiazdkę (*) można zastosować w dowolnym miejscu ciągu znakowego.

Ciąg kt* umożliwia znalezienie wyrazów „kto” i „który”, ale nie „wikt” ani „aktor”.

?

Zastępuje dowolny pojedynczy znak alfabetu.

Ciąg mi?a umożliwia znalezienie wyrazów mina, misa i mila.

[ ]

Zastępuje dowolny pojedynczy znak w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „mina” i „mila”, ale nie „misa”.

!

Zastępuje dowolny znak nie znajdujący się w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[!nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „misa” i „miła”, ale nie „mina” ani „mila”.

-

Zastępuje dowolny znak należący do zakresu. Zakres musi być podany w porządku rosnącym (od A do Z, a nie od Z do A).

Ciąg b[a-c]d umożliwia znalezienie ciągów bad, bbd i bcd.

#

Zastępuje dowolny pojedynczy znak numeryczny.

Ciąg 1#3 umożliwia znalezienie liczb 103, 113 i 123.

Początek strony

Symbole wieloznaczne ANSI-92

Tego zestawu symboli wieloznacznych można używać podczas uruchamiania zapytań wybierających i aktualizujących w projektach programu Access (pliki adp) oraz podczas wyszukiwania baz danych skonfigurowanych do obsługi standardu ANSI-92 za pomocą zapytania dowolnego typu lub okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie.

Znak

Opis

Przykład

%

Zastępuje dowolną liczbę znaków. Może być używany jako pierwszy i ostatni znak w ciągu.

Ciąg kt* umożliwia znalezienie wyrazów „kto” i „który”, ale nie „wikt” ani „aktor”.

_

Zastępuje dowolny pojedynczy znak alfabetu.

Ciąg mi_a umożliwia znalezienie wyrazów mina, misa i mila.

[ ]

Zastępuje dowolny pojedynczy znak w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „mina” i „mila”, ale nie „misa”.

^

Zastępuje dowolny znak nie znajdujący się w nawiasach kwadratowych.

Ciąg mi[^nl]a umożliwia znalezienie wyrazów „misa” i „miła”, ale nie „mina” ani „mila”.

-

Zastępuje dowolny znak należący do zakresu. Zakres musi być podany w porządku rosnącym (od A do Z, a nie od Z do A).

Ciąg b[a-c]d umożliwia znalezienie ciągów bad, bbd i bcd.

UWAGI:

 • Aby znaleźć symbole wieloznaczne, które znajdują się w danych, należy umieścić odpowiedni znak w nawiasach kwadratowych, na przykład w taki sposób: [#]. Tę zasadę należy stosować podczas wyszukiwania gwiazdek (*), znaków zapytania (?), znaków numerów (#), otwierających nawiasów kwadratowych ([) oraz łączników (-). Nie należy używać nawiasów kwadratowych podczas wyszukiwania wykrzykników (!) ani zamykających nawiasów kwadratowych (]). Aby znaleźć te znaki za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie, w polu Znajdź wpisz znak bez nawiasów. W ten sam sposób można znajdować znaki za pomocą zapytania. Następująca składnia zwraca na przykład wszystkie rekordy, które zawierają wykrzykniki, niezależnie od położenia wykrzykników w danych: Like "*!*".

  Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie, zobacz artykuł Zmienianie danych za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie. Aby uzyskać informacje dotyczące zapytań wybierających i aktualizujących, zobacz artykuły Tworzenie prostego zapytania wybierającego i Aktualizowanie danych w bazie danych.

  W przypadku jednoczesnego wyszukiwania łącznika oraz innych znaków umieść łącznik przed lub za wszystkimi innymi znakami w nawiasach kwadratowych, na przykład w formie [-#*] lub [#*-]. Jeżeli natomiast po nawiasie otwierającym następuje wykrzyknik (!), należy umieścić łącznik za wykrzyknikiem: [!-].

 • Aby wyszukać parę otwierających i zamykających nawiasów kwadratowych ([]), oba znaki należy umieścić w nawiasach kwadratowych: [[]]. Jest to konieczne, ponieważ pojedyncza para nawiasów jest interpretowana w programie Access jako ciąg znaków o zerowej długości.

Początek strony

Typy danych, które można wyszukiwać za pomocą symboli wieloznacznych

Podczas projektowania tabeli możesz ustawić typ danych dla każdego pola w tabeli. Na przykład dla pól, które zawierają informacje o dacie, można ustawić typ danych Data/Godzina. W poniższej tabeli podano typy danych, które można wyszukiwać za pomocą symboli wieloznacznych. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach symboli wieloznacznych można używać w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie, lecz nie w zapytaniach, i odwrotnie.

Typ danych

Miejsce użycia...

Tekst

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Nota

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Liczba

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Data/Godzina

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Uwaga: Na sposób korzystania z symboli wieloznacznych mogą mieć wpływ ustawienia regionalne. Więcej informacji można znaleźć w uwagach na końcu tej sekcji.

Waluta

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Autonumerowanie

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Obiekt OLE

Brak.

Tak/Nie

Zapytania, jednak nie są one potrzebne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uwagi na końcu tej sekcji.

Hiperlink

Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie, zapytania

Kreator odnośników

Zależy od typu danych pola źródłowego.

UWAGI:

 • Za pomocą symboli wieloznacznych w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie można znajdować pola Data/Godzina, jeżeli format zastosowany do tych pól umożliwia wyświetlanie części lub całej daty w formie tekstu. Do wyszukiwania można na przykład użyć ciągu 10-*ty*-2007, a uzyskane wyniki będą zawierały wszystkie miesiące zawierające ciąg „ty”— styczeń i luty. Ponieważ wyszukiwanie będzie oparte na formacie zastosowanym do danych, należy pamiętać, aby w oknie dialogowym zaznaczyć opcję— pole wyboru Przeszukaj pola z uwzględnieniem formatowania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego pola wyboru, zobacz artykuł Zmienianie danych za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie.

 • Data i godzina określone w ustawieniach regionalnych systemu Windows mogą mieć wpływ na sposób wyświetlania i wyszukiwania danych. Dla niektórych użytkowników data może być na przykład wyświetlana w postaci cyfr rzymskich, czyli w formie „07-IX-1997” zamiast „07 marzec 1997”. Z reguły dane wyszukuje się zgodnie z formatem wyświetlania, a nie na podstawie domniemanej postaci ich przechowywania w tabeli programu Access. Oznacza to, że za pomocą ciągu *-IX-2007 można wyszukać wszystkie rekordy dotyczące września tego roku.

  Ponadto, jeżeli tekst zawiera w polu daty znaki diakrytyczne, takie jak ń lub ź, należy je uwzględnić w wyszukiwanym ciągu — w przeciwnym wypadku wyszukiwanie zakończy się niepowodzeniem. Znaki diakrytyczne można pominąć, stosując symbole wieloznaczne. Jeżeli na przykład data jest wyświetlana jako 3 października 2007, można ją znaleźć za pomocą ciągu *pa*dziernika 2007.

 • W przypadku wyszukiwania pola Tak/Nie za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie program Access pomija to pole, a wyniki wyszukiwania w oknie dialogowym nie zawierają żadnych rekordów. W ramach wyszukiwania pola Tak/Nie za pomocą zapytania można użyć symboli wieloznacznych, jednak należy pamiętać, że pola Tak/Nie mogą zwrócić tylko dwie wartości (0 dla wartości Fałsz, -1 dla wartości Prawa), tak więc zastosowanie symboli wieloznacznych nie przydaje się podczas wyszukiwania. Na przykład kryteria =-1 i "Like *1" zwracają te same wyniki.

 • Pól typu Obiekt OLE nie można wyszukiwać.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×