Dodawanie, zmienianie i czyszczenie formatów warunkowych

Za pomocą formatów warunkowych można łatwo przeglądać i wizualnie analizować dane, wykrywać newralgiczne problemy oraz identyfikować prawidłowości i trendy.

Formatowanie warunkowe ułatwia wyróżnianie interesujących komórek lub zakresów komórek, wyróżnianie nietypowych wartości oraz wizualizację danych za pomocą pasków danych, skal kolorów i zestawów ikon. Format warunkowy zmienia wygląd zakresu komórek na podstawie warunków (kryteriów). Jeśli warunek jest spełniony, zakres komórek jest formatowany na podstawie tego warunku; jeśli warunek nie jest spełniony, zakres komórek nie zostanie sformatowany na jego podstawie.

Sortować i filtrować możesz według formatu — na przykład koloru tła komórki i czcionki — zarówno w przypadku ręcznego, jak i warunkowego formatowania komórek. W poniższym przykładzie pokazano formatowanie warunkowe z zastosowaniem kolorów tła komórek, zestawu 3 ikon strzałek i pasków danych.

Tła komórek, zestawy ikon i paski danych użyte jako formatowanie warunkowe

Formatowanie warunkowe można stosować do zakresu komórek, tabeli programu Excel lub raportu w formie tabeli przestawnej. W przypadku stosowania formatowania warunkowego do raportu w formie tabeli przestawnej trzeba pamiętać o kilku ważnych różnicach.

Uwaga: Podczas tworzenia formatu warunkowego można się odwoływać tylko do innych komórek w tym samym arkuszu lub — w niektórych przypadkach — do komórek w arkuszach w tym samym obecnie otwartym skoroszycie. Nie można zastosować formatowania warunkowego w przypadku odwołań zewnętrznych do innego skoroszytu.

Formatowanie warunkowe raportu w formie tabeli przestawnej

Formatowanie warunkowe raportu w formie tabeli przestawnej różni się od formatowania warunkowego zakresu komórek lub tabeli programu Excel pod kilkoma względami:

 • Jeśli układ raportu w formie tabeli przestawnej zostanie zmieniony na skutek filtrowania, ukrywania poziomów, zwijania i rozwijania poziomów lub przenoszenia pola, format warunkowy zostanie zachowany, o ile nie usunie się pól danych podstawowych.

 • Zakres formatu warunkowego w przypadku pól w obszarze Wartości może bazować na hierarchii danych i jest określony przez wszystkie widoczne elementy podrzędne (elementy kolejnego niższego poziomu w hierarchii) elementu nadrzędnego (elementu kolejnego wyższego poziomu w hierarchii) w wierszach w przypadku jednej lub większej liczby kolumn albo w kolumnach w przypadku jednego lub większej liczby wierszy.

  Uwaga: W hierarchii danych elementy podrzędne nie dziedziczą formatowania warunkowego elementu nadrzędnego, a element nadrzędny nie dziedziczy formatowania warunkowego elementów podrzędnych.

 • Zakres formatu warunkowego pól w obszarze Wartości można określić na trzy sposoby: według zaznaczenia, według odpowiedniego pola i według pola wartości.

Domyślną metodą określania zakresu pól w obszarze Wartości jest określanie zakresu według zaznaczenia. Metodę tę można zmienić na odpowiednie pole lub pole wartości, korzystając z przycisku opcji Zastosuj regułę formatowania do, okna dialogowego Nowa reguła formatowania lub okna dialogowego Edytowanie reguły formatowania.

Metoda

Ta metoda jest przydatna do zaznaczania następujących elementów

Określanie zakresu według zaznaczenia

 • Ciągły zestaw pól w obszarze Wartości (np. wszystkie sumy dotyczące produktu w danym regionie).

 • Nieciągły zestaw pól w obszarze Wartości (np. sumy dotyczące produktu w różnych regionach na różnych poziomach hierarchii danych).

Określanie zakresu według pola wartości

 • Potrzeba uniknięcia wielu nieciągłych zaznaczeń.

 • Formatowanie warunkowe zestawu pól w obszarze Wartości na wszystkich poziomach hierarchii danych.

 • Uwzględnianie sum częściowych i sum końcowych.

Określanie zakresu według odpowiedniego pola

 • Potrzeba uniknięcia wielu nieciągłych zaznaczeń.

 • Formatowanie warunkowe zestawu pól w obszarze Wartości na jednym poziomie hierarchii danych.

 • Wykluczanie sum częściowych.

Podczas formatowania warunkowego pól w obszarze Wartości dla wartości sklasyfikowanych jako pierwsze lub ostatnie albo powyżej lub poniżej średniej reguła domyślnie bazuje na wszystkich widocznych wartościach. Jednak w sytuacji, gdy zakres jest określony według odpowiedniego pola, a nie za pomocą wszystkich widocznych wartości, można zastosować format warunkowy względem każdej kombinacji:

 • kolumna i jej nadrzędne pole wiersza,

 • wiersz i jego nadrzędne pole kolumny.

Uwaga: Narzędzie Szybka analiza jest niedostępne w programie Excel 2010 i wcześniejszych wersjach.

Aby zastosować wybrane formatowanie warunkowe do zaznaczonych danych, użyj przycisku Szybka analiza Przycisk Szybka analiza . Przycisk Szybka analiza jest wyświetlany automatycznie po zaznaczeniu danych w arkuszu kalkulacyjnym.

 1. Zaznacz dane w arkuszu kalkulacyjnym. W prawym dolnym rogu zaznaczenia pojawi się przycisk Szybka analiza.

  Zaznaczone dane i przycisk Szybka analiza

 2. Kliknij przycisk Szybka analiza Przycisk Szybka analiza lub naciśnij klawisze Ctrl+Q.

 3. Następnie na karcie Formatowanie przesuwaj wskaźnik myszy na różne opcje, aby wyświetlić podgląd na żywo swoich danych, a następnie kliknij opcję formatowania.

  Karta Formatowanie w galerii Szybka analiza

  Uwagi: 

  • Opcje formatowania wyświetlone na karcie Formatowanie zależą od zaznaczonych danych. Jeśli zaznaczenie zawiera tylko tekst, wówczas dostępne opcje to: Tekst, Zduplikowane, Unikatowe, Równe i Wyczyść. W przypadku zaznaczenia zawierającego tylko liczby lub zarówno liczby, jak i tekst widoczne opcje to: Paski danych, Kolory, Zestawy ikon, Większe, Pierwsze 10% i Wyczyść.

  • Wyświetlenie podglądu na żywo jest możliwe tylko dla tych opcji formatowania, które mogą być użyte dla Twoich danych. Na przykład jeśli zaznaczone komórki nie zawierają pasujących danych, a wybierzesz opcję Zduplikowane, podgląd na żywo nie zadziała.

 4. W przypadku wyświetlenia okna dialogowego Tekst zawierający wprowadź opcję formatowania, którą chcesz zastosować, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby zastosować bardziej złożone reguły formatowania warunkowego, można przy określaniu kryteriów formatowania skorzystać z formuły logicznej. Można na przykład porównać wartości z wynikiem zwracanym przez funkcję lub oszacować dane w komórkach spoza wybranego zakresu, który może znajdować się w innym arkuszu w tym skoroszycie.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami.

  Formatowanie warunkowe

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać format warunkowy, kliknij pozycję Nowa reguła. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

  • Aby zmienić format warunkowy, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla wybrano odpowiedni arkusz, tabelę lub raport w formie tabeli przestawnej.

   2. Możesz również zmienić zakres komórek, klikając przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku w polu Dotyczy, aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, wybierając nowy zakres komórek w arkuszu lub w innych arkuszach, a następnie klikając przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

   3. Zaznacz regułę i kliknij przycisk Edytuj regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie reguły formatowania.

 3. Wykonaj poniższe czynności w obszarze Zastosuj regułę do, aby w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej opcjonalnie zmienić zakres pól na:

  • Zaznaczenie:    Kliknij pozycję Zaznaczone komórki.

  • Odpowiednie pole:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki pokazujące wartości <pole wartości>.

  • Pole wartości:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki pokazujące wartości <pole wartości> dla <wiersz>.

 4. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij opcję Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować.

  1. Wprowadź formułę w obszarze Edytuj opis reguły w polu listy Formatuj wartości, dla których następująca formuła jest prawdziwa.

   Formuła musi zaczynać się od znaku równości (=) i zwracać wartość logiczną PRAWDA (1) lub FAŁSZ (0).

  2. Kliknij przycisk Formatuj, aby wyświetlić okno dialogowe Formatowanie komórek.

  3. Wybierz format liczby, czcionki, obramowania lub wypełnienia, jaki ma zostać zastosowany, gdy wartość komórki będzie spełniać określony warunek, a następnie kliknij przycisk OK.

   Możesz wybrać więcej niż jeden format. Wybrane formaty są wyświetlane w polu Podgląd.

   Przykład 1. Użycie dwóch formatów warunkowych z kryterium opartym na testach ORAZ i LUB    

   W przedstawionym przykładzie pierwsza reguła formatuje dwie komórki na zielono, jeżeli oba warunki zostały spełnione. Jeżeli wynik tego testu to fałsz, druga reguła formatuje te dwie komórki na czerwono, jeżeli którykolwiek z warunków nie został spełniony.

   Komórki B4 i B5 spełniają określone warunki, dlatego zostały sformatowane na zielono

   Osoba kupująca dom zaoszczędziła 75 000 zł na pierwszą wpłatę i określiła kwotę 1500 zł jako comiesięczną ratę kredytu hipotecznego. Jeśli zarówno pierwsza wpłata, jak i raty miesięczne, spełniają te warunki, komórki B4 i B5 są formatowane na zielono.

   Jeśli tylko pierwsza wpłata lub rata miesięczna spełniają warunki budżetu osoby kupującej, komórki B4 i B5 są formatowane na czerwono. Zmień niektóre wartości, takie jak oprocentowanie roczne, okres kredytu, pierwsza wpłata i kwota zakupu, aby sprawdzić, co się będzie działo z komórkami sformatowanymi warunkowo.

   Formuła dla pierwszej reguły (zastosowanie koloru zielonego)

   ==ORAZ(JEŻELI($B$4<=75000;1);JEŻELI(MODUŁ.LICZBY($B$5)<=1500;1))

   Formuła dla drugiej reguły (zastosowanie koloru czerwonego)

   =LUB(JEŻELI($B$4>=75000;1);JEŻELI(MODUŁ.LICZBY($B$5)>=1500;1))

   Przykład 2. Cieniowanie co drugiego wiersza przy użyciu funkcji MOD i WIERSZ     

   Formatowanie warunkowe zastosowane do każdej komórki arkusza powoduje zacieniowanie co drugiego wiersza w zakresie komórek przy użyciu koloru niebieskiego. Wszystkie komórki w arkuszu można wybrać, klikając kwadrat znajdujący się nad pierwszym wierszem po lewej stronie kolumny A. Funkcja MOD zwraca resztę z dzielenia liczby (pierwszego argumentu) przez dzielnik (drugi argument). Funkcja WIERSZ zwraca numer bieżącego wiersza. Po podzieleniu numeru bieżącego wiersza przez 2 zawsze otrzymujemy resztę 0 w przypadku numerów parzystych lub resztę 1 w przypadku numerów nieparzystych. Ponieważ 0 oznacza wartość FAŁSZ, a 1 oznacza wartość PRAWDA, zostanie sformatowany każdy wiersz o numerze nieparzystym. Reguła ta używa formuły =MOD(WIERSZ();2)=1.

   Co drugi wiersz został pocieniowany na niebiesko

   Uwaga: W formule można wprowadzać odwołania do komórek, zaznaczając komórki bezpośrednio w arkuszu lub w innych arkuszach. Zaznaczenie komórek w arkuszu powoduje wstawienie bezwzględnych odwołań do komórek. Aby program Excel dostosowywał odwołanie do każdej komórki w zaznaczonym zakresie, należy użyć względnych odwołań do komórek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z formuł na potrzeby formatowania warunkowego, zobacz Stosowanie formatowania warunkowego za pomocą formuły.

Skale kolorów pomagają zorientować się w rozkładzie i odchyleniach danych dzięki odpowiedniemu ich wyświetleniu. Skala dwukolorowa ułatwia porównanie zakresu komórek przy użyciu stopniowania dwóch kolorów. Odcień koloru reprezentuje wysokie lub niskie wartości. Na przykład w skali złożonej z koloru zielonego i żółtego, jak pokazano poniżej, można określić, że komórki o wysokich wartościach powinny mieć kolor bardziej zielony, a komórki o niskich wartościach — bardziej żółty.

Formatowanie wszystkich komórek przy użyciu skali dwukolorowej

Porada: Jeśli którakolwiek komórka w zakresie zawiera formułę, która zwraca błąd, formatowanie warunkowe nie jest stosowane do tych komórek. Aby formatowanie warunkowe było stosowane do tych komórek, należy użyć funkcji JEST lub JEŻELI.BŁĄD w celu zwrócenia wartości innej niż wartość błędu.

Szybkie formatowanie

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij pozycję Skale kolorów.

  Formatowanie warunkowe

 3. Wybierz skalę dwukolorową.

  Zatrzymuj kursor na poszczególnych ikonach skal kolorów, aby zobaczyć, która z nich jest skalą dwukolorową. Kolor na górze reprezentuje wyższe wartości, a kolor na dole — niższe wartości.

Metodę określania zakresu pól w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej można zmienić, korzystając z przycisku opcji Opcje formatowania, znajdującego się obok pola tabeli przestawnej, w którym zastosowano formatowanie warunkowe.

Formatowanie zaawansowane

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać format warunkowy, kliknij pozycję Nowa reguła. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

  • Aby zmienić format warunkowy, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla wybrano odpowiedni arkusz, tabelę lub raport w formie tabeli przestawnej.

   2. Możesz również zmienić zakres komórek, klikając przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku w polu Dotyczy, aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, wybierając nowy zakres komórek w arkuszu, a następnie klikając przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

   3. Zaznacz regułę i kliknij przycisk Edytuj regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie reguły formatowania.

 4. Wykonaj poniższe czynności w obszarze Zastosuj regułę do, aby w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej opcjonalnie zmienić zakres pól na:

  • Zaznaczenie: kliknij pozycję Zaznaczone komórki.

  • Wszystkie komórki z określoną etykietą Wartości: kliknij pozycję Wszystkie komórki pokazujące wartości <etykieta Wartości>.

  • Wszystkie komórki z określoną etykietą Wartości z wykluczeniem sum częściowych i sumy końcowej: kliknij pozycję Wszystkie komórki pokazujące wartości <etykieta Wartości> dla <Etykieta wiersza>.

 5. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij pozycję Formatuj wszystkie komórki na podstawie ich wartości (ustawienie domyślne).

 6. W obszarze Edytuj opis reguły w polu listy Styl formatowania wybierz pozycję Skala 2-kolorowa.

 7. Aby wybrać pozycje w polu Typ w kolumnach Minimum i Maksimum, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Formatowanie wartości najniższych i najwyższych:    Wybierz pozycje Najniższa wartość i Najwyższa wartość.

   W takim przypadku nie wprowadzaj nic w polach Wartość w kolumnie Minimum i Maksimum.

  • Formatowanie liczby, wartości daty lub godziny:    Wybierz pozycję Liczba, a następnie wypełnij pole Wartość w kolumnach Minimum i Maksimum.

  • Formatowanie wartości procentowej:    Wypełnij pole Wartość w kolumnach Minimum i Maksimum.

   Prawidłowe wartości to liczby z przedziału od 0 (zero) do 100. Nie wprowadzaj znaku procentu.

   Wartości procentowych należy użyć, aby wyświetlić wszystkie wartości proporcjonalnie, gdy ich rozkład jest proporcjonalny.

  • Formatowanie wartości percentylu:    Wybierz opcję Percentyl, a następnie wypełnij pole Wartość w kolumnach Minimum i Maksimum. Prawidłowe wartości percentylu to liczby z przedziału od 0 (zero) do 100.

   Wartości percentylu należy użyć, aby wyświetlić grupę najwyższych wartości (na przykład górny 20-ty percentyl) za pomocą jednej skali kolorów, a wartości najniższe (na przykład dolny 20-ty percentyl) za pomocą innej skali kolorów, jeśli reprezentują one wartości skrajne, które mogłyby wypaczyć obraz danych.

  • Formatowanie wyniku formuły:    Wybierz opcję Formuła, a następnie wprowadź wartości w kolumnach Minimum i Maksimum.

   • Formuła musi zwracać liczbę albo wartość daty lub godziny.

   • Musi się zaczynać od znaku równości (=).

   • W przypadku użycia nieprawidłowych formuł formatowanie nie zostanie zastosowane.

   • Warto przetestować formułę, aby się upewnić, że nie zwraca wartości błędu.

    Uwagi: 

    • Upewnij się, że wartość w kolumnie Minimum jest mniejsza niż wartość w kolumnie Maksimum.

    • W kolumnie Minimum i Maksimum można wybrać inne typy. Można na przykład w kolumnie Minimum wybrać liczbę, a w kolumnie Maksimum wybrać wartość procentową.

 8. Aby wybrać skalę kolorów dla opcji Minimum i Maksimum, kliknij dla każdej z nich pole Kolor, a następnie wybierz kolor.

  Aby wybrać dodatkowe kolory lub utworzyć kolor niestandardowy, kliknij przycisk Więcej kolorów. Wybrana skala kolorów jest wyświetlana w polu Podgląd.

Skale kolorów pomagają zrozumieć rozkład i odchylenia danych dzięki odpowiedniemu ich wyświetleniu. Skala trójkolorowa ułatwia porównanie zakresu komórek przy użyciu stopniowania trzech kolorów. Odcień koloru reprezentuje wartości wysokie, średnie lub niskie. Na przykład w skali złożonej z koloru zielonego, żółtego i czerwonego można określić, że komórki o wysokich wartościach powinny mieć kolor zielony, komórki o średnich wartościach — kolor żółty, a komórki o niskich wartościach — kolor czerwony.

Porada: Jeśli którakolwiek komórka w zakresie zawiera formułę, która zwraca błąd, formatowanie warunkowe nie jest stosowane do tych komórek. Aby formatowanie warunkowe było stosowane do tych komórek, należy użyć funkcji JEST lub JEŻELI.BŁĄD w celu zwrócenia wartości określonej przez Ciebie (takiej jak 0 lub „N/D”) innej niż wartość błędu.

Szybkie formatowanie

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij pozycję Skale kolorów.

  Formatowanie warunkowe

 3. Wybierz skalę trójkolorową. Kolor na górze reprezentuje wysokie wartości, kolor środkowy — średnie wartości, a kolor na dole — niskie wartości.

  Zatrzymuj kursor na poszczególnych ikonach skal kolorów, aby zobaczyć, która z nich jest skalą trójkolorową.

Metodę określania zakresu pól w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej można zmienić, korzystając z przycisku opcji Opcje formatowania, znajdującego się obok pola tabeli przestawnej, w którym zastosowano formatowanie warunkowe.

Formatowanie zaawansowane

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać format warunkowy, kliknij pozycję Nowa reguła. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

  • Aby zmienić format warunkowy, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla wybrano odpowiedni arkusz, tabelę lub raport w formie tabeli przestawnej.

   2. Możesz również zmienić zakres komórek, klikając przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku w polu Dotyczy, aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, wybierając nowy zakres komórek w arkuszu, a następnie klikając przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

   3. Zaznacz regułę i kliknij przycisk Edytuj regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie reguły formatowania.

 4. Wykonaj poniższe czynności w obszarze Zastosuj regułę do, aby w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej opcjonalnie zmienić zakres pól na:

  • Zaznaczenie:    Kliknij pozycję Tylko te komórki.

  • Odpowiednie pole:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości> z tymi samymi polami.

  • Pole wartości:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości>.

 5. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij pozycję Formatuj wszystkie komórki na podstawie ich wartości.

 6. W obszarze Edytuj opis reguły w polu listy Styl formatowania wybierz pozycję Skala 3-kolorowa.

 7. Wybierz typ w kolumnie Minimum, Punkt środkowy i Maksimum. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Formatowanie wartości najniższych i najwyższych:    Wybierz pozycję w kolumnie Punkt środkowy.

   W takim przypadku nie wypełniaj pola Wartość w kolumnach Najniższa wartość i Najwyższa wartość.

  • Formatowanie liczby, wartości daty lub godziny:    Wybierz pozycję Liczba, a następnie wprowadź wartość w kolumnach Minimum, Punkt środkowy i Maksimum.

  • Formatowanie wartości procentowej:    Wybierz pozycję Procent, a następnie wprowadź wartość w kolumnach Minimum, Punkt środkowy i Maksimum. Prawidłowe wartości to liczby z przedziału od 0 (zero) do 100. Nie wprowadzaj znaku procentu (%).

   Wartości procentowych należy użyć w celu wyświetlenia wszystkich wartości proporcjonalnie, ponieważ użycie wartości procentowych sprawia, że rozkład wartości jest proporcjonalny.

  • Formatowanie wartości percentylu:    Wybierz pozycję Percentyl, a następnie wprowadź wartość w kolumnach Minimum, Punkt środkowy i Maksimum.

   Prawidłowe wartości percentylu to liczby z przedziału od 0 (zero) do 100.

   Wartości percentylu należy użyć, aby wyświetlić grupę najwyższych wartości (na przykład górny 20-ty percentyl) za pomocą jednej skali kolorów, a wartości najniższe (na przykład dolny 20-ty percentyl) za pomocą innej skali kolorów, jeśli reprezentują one wartości skrajne, które mogłyby wypaczyć obraz danych.

  • Formatowanie wyniku formuły:    Wybierz pozycję Formuła, a następnie wprowadź wartość w kolumnach Minimum, Punkt środkowy i Maksimum.

   Formuła musi zwracać liczbę albo wartość daty lub godziny. Musi się zaczynać od znaku równości (=). W przypadku użycia nieprawidłowych formuł formatowanie nie zostanie zastosowane. Warto przetestować formułę, aby się upewnić, że nie zwraca wartości błędu.

   Uwagi: 

   • Można ustawić wartość minimalną, wartość punktu środkowego oraz wartość maksymalną dla zakresu komórek. Należy dopilnować, aby wartość w kolumnie Minimum była mniejsza niż wartość w kolumnie Punkt środkowy, a ta z kolei była mniejsza niż wartość w kolumnie Maksimum.

   • W kolumnach Minimum, Punkt środkowy i Maksimum można wybrać różne typy. Na przykład w kolumnie Minimum można wybrać liczbę, w kolumnie Punkt środkowy — percentyl, a w kolumnie Maksimum — wartość procentową.

   • W większości wypadków zalecane jest pozostawienie wartości domyślnej 50 procent w kolumnie Punkt środkowy, ale można ją dopasować do określonych wymagań.

 8. Aby wybrać skalę kolorów w kolumnach Minimum, Punkt środkowy i Maksimum, kliknij w każdej z nich pole Kolor, a następnie wybierz kolor.

  • Aby wybrać dodatkowe kolory lub utworzyć kolor niestandardowy, kliknij przycisk Więcej kolorów.

  • Wybrana skala kolorów jest wyświetlana w polu Podgląd.

Pasek danych ułatwia wizualne porównanie wartości komórki z innymi komórkami. Długość paska danych reprezentuje wartość w komórce. Dłuższy pasek odpowiada wyższej wartości, a krótszy — niższej. Paski danych pozwalają szybko odnaleźć największe i najmniejsze liczby, zwłaszcza w przypadku dużych ilości danych (na przykład najlepiej i najgorzej sprzedające się zabawki w raporcie sprzedaży przedświątecznej).

W przedstawionym przykładzie użyto pasków danych do wyróżnienia skrajnych wartości dodatnich i ujemnych. Paski danych można sformatować tak, aby zaczynały się w środku komórki i rozciągały się w lewo dla wartości ujemnych.

Paski danych wyróżniające wartości dodatnie i ujemne

Porada: Jeśli którakolwiek komórka w zakresie zawiera formułę, która zwraca błąd, formatowanie warunkowe nie jest stosowane do tych komórek. Aby formatowanie warunkowe było stosowane do tych komórek, należy użyć funkcji JEST lub JEŻELI.BŁĄD w celu zwrócenia wartości (takiej jak 0 lub „N/D”) innej niż wartość błędu.

Szybkie formatowanie

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Styl kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, kliknij polecenie Paski danych, a następnie wybierz ikonę paska danych.

  Formatowanie warunkowe

Metodę określania zakresu pól w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej można zmienić, korzystając z przycisku opcji Zastosuj regułę formatowania do.

Formatowanie zaawansowane

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać format warunkowy, kliknij pozycję Nowa reguła. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

  • Aby zmienić format warunkowy, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla wybrano odpowiedni arkusz, tabelę lub raport w formie tabeli przestawnej.

   2. Możesz również zmienić zakres komórek, klikając przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku w polu Dotyczy, aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, wybierając nowy zakres komórek w arkuszu, a następnie klikając przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

   3. Zaznacz regułę i kliknij przycisk Edytuj regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie reguły formatowania.

 4. Wykonaj poniższe czynności w obszarze Zastosuj regułę do, aby w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej opcjonalnie zmienić zakres pól na:

  • Zaznaczenie:    Kliknij pozycję Tylko te komórki.

  • Odpowiednie pole:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości> z tymi samymi polami.

  • Pole wartości:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości>.

 5. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij pozycję Formatuj wszystkie komórki na podstawie ich wartości.

 6. W obszarze Edytuj opis reguły w polu listy Styl formatowania wybierz pozycję Pasek danych.

 7. Wybierz pozycje w polach Typ w kolumnie Minimum i Maksimum. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Formatowanie wartości najniższych i najwyższych:    Wybierz pozycje Najniższa wartość i Najwyższa wartość.

   W takim przypadku nie wprowadzaj wartości w kolumnach Minimum i Maksimum.

  • Formatowanie liczby, wartości daty lub godziny:    Wybierz pozycję Liczba, a następnie wypełnij pole Wartość w kolumnach Minimum i Maksimum.

  • Formatowanie wartości procentowej:    Wybierz pozycję Procent, a następnie wprowadź wartość w kolumnach Minimum i Maksimum.

   Prawidłowe wartości to liczby z przedziału od 0 (zero) do 100. Nie wprowadzaj znaku procentu (%).

   Wartości procentowych należy użyć w celu wyświetlenia wszystkich wartości proporcjonalnie, ponieważ użycie wartości procentowych sprawia, że rozkład wartości jest proporcjonalny.

  • Formatowanie wartości percentylu    Wybierz pozycję Percentyl, a następnie wprowadź wartość w kolumnach Minimum i Maksimum.

   Prawidłowe wartości percentylu to liczby z przedziału od 0 (zero) do 100.

   Wartości percentylu należy użyć, aby wyświetlić grupę najwyższych wartości (na przykład górny 20-ty percentyl) za pomocą jednej proporcji paska danych, a wartości najniższe (na przykład dolny 20-ty percentyl) za pomocą innej proporcji paska danych, jeśli reprezentują one wartości skrajne, które mogłyby wypaczyć obraz danych.

  • Formatowanie wyniku formuły     Wybierz pozycję Formuła, a następnie wprowadź wartość w kolumnach Minimum i Maksimum.

   • Formuła musi zwracać liczbę albo wartość daty lub godziny.

   • Musi się zaczynać od znaku równości (=).

   • W przypadku użycia nieprawidłowych formuł formatowanie nie zostanie zastosowane.

   • Warto przetestować formułę, aby się upewnić, że nie zwraca wartości błędu.

  Uwagi: 

  • Upewnij się, że wartość w kolumnie Minimum jest mniejsza niż wartość w kolumnie Maksimum.

  • W kolumnach Minimum i Maksimum można wybrać różne typy. Na przykład w kolumnie Minimum można wybrać liczbę, a w kolumnie Maksimum — wartość procentową.

 8. Aby wybrać skalę kolorów w kolumnie Minimum i Maksimum, kliknij pole Kolor paska.

  Aby wybrać dodatkowe kolory lub utworzyć kolor niestandardowy, kliknij przycisk Więcej kolorów. Wybrany kolor paska jest wyświetlany w polu Podgląd.

 9. Aby był pokazywany tylko pasek danych, a nie wartość w komórce, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko pasek.

 10. Aby pasek danych miał obramowanie ciągłe, wybierz pozycję Obramowania ciągłe w polu listy Obramowanie, a następnie wybierz kolor obramowania.

 11. Aby wybrać pasek z wypełnieniem pełnym lub pasek z wypełnieniem gradientowym, wybierz odpowiednio pozycję Pełne wypełnienie lub Wypełnienie gradientowe w polu listy Wypełnienie.

 12. Aby sformatować paski o wartościach ujemnych, kliknij pozycję Wartości ujemne i oś, a następnie w oknie dialogowym Ustawienia wartości ujemnych i osi wybierz opcje wypełnienia i koloru obramowania paska wartości ujemnych. Można także określić ustawienia dotyczące położenia oraz koloru osi. Zakończywszy wybieranie opcji, kliknij przycisk OK.

 13. Kierunek pasków można zmienić, wybierając ustawienie w polu listy Kierunek paska. Domyślnie jest w nim wybrane ustawienie Kontekst, ale można także wybrać kierunek od lewej do prawej i od prawej do lewej w zależności od tego, jak mają być prezentowane dane.

Zestaw ikon umożliwia dodanie adnotacji do danych oraz sklasyfikowanie danych w trzech, czterech lub pięciu kategoriach, których granice wyznaczają wartości progowe. Każda ikona reprezentuje inny zakres wartości. Na przykład w zestawie ikon z trzema strzałkami zielona strzałka w górę reprezentuje wysokie wartości, żółta strzałka w bok — średnie wartości, a czerwona strzałka w dół — niskie wartości.

W przedstawionym przykładzie zastosowano kilka przykładów zestawów ikon formatowania warunkowego.

Różne zestawy ikon dla tych samych danych

Możesz wybrać opcję wyświetlania ikon tylko dla komórek spełniających warunek, na przykład wyświetlanie ikony ostrzegawczej dla komórek znajdujących się poniżej wartości krytycznej i nie wyświetlanie ikon dla tych, które ją przekraczają. W tym celu ukryj ikony, wybierając pozycję Bez ikon komórek na liście rozwijanej ikon obok ikony podczas ustawiania warunków. Możesz także utworzyć własną kombinację zestawów ikon. na przykład zielony znak wyboru symbolu, żółty „światło sygnalizacji” i czerwona „flaga”.

Porada: Jeśli którakolwiek komórka w zakresie zawiera formułę, która zwraca błąd, formatowanie warunkowe nie jest stosowane do tych komórek. Aby formatowanie warunkowe było stosowane do tych komórek, należy użyć funkcji JEST lub JEŻELI.BŁĄD w celu zwrócenia wartości (takiej jak 0 lub „N/D”) innej niż wartość błędu.

Szybkie formatowanie

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Styl kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, kliknij polecenie Zestaw ikon, a następnie wybierz zestaw ikon.

  Formatowanie warunkowe

Metodę określania zakresu pól w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej można zmienić, korzystając z przycisku opcji Zastosuj regułę formatowania do.

Formatowanie zaawansowane

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać format warunkowy, kliknij pozycję Nowa reguła. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

  • Aby zmienić format warunkowy, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla wybrano odpowiedni arkusz, tabelę lub raport w formie tabeli przestawnej.

   2. Możesz również zmienić zakres komórek, klikając przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku w polu Dotyczy, aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, wybierając nowy zakres komórek w arkuszu, a następnie klikając przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

   3. Zaznacz regułę i kliknij przycisk Edytuj regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie reguły formatowania.

 4. Wykonaj poniższe czynności w obszarze Zastosuj regułę do, aby w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej opcjonalnie zmienić zakres pól na:

  • Zaznaczenie:    Kliknij pozycję Tylko te komórki.

  • Odpowiednie pole:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości> z tymi samymi polami.

  • Pole wartości:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości>.

 5. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij pozycję Formatuj wszystkie komórki na podstawie ich wartości.

 6. W obszarze Edytuj opis reguły w polu listy Styl formatowania wybierz pozycję Zestaw ikon.

  1. Wybierz zestaw ikon. Domyślnie są to 3 światła sygnalizacji ulicznej (bez oprawy). Liczba ikon, domyślne operatory porównania oraz wartości progowe mogą być różne w różnych zestawach.

  2. Możesz dostosować operatory porównania oraz wartości progowe. Domyślnie zakresy wartości dla każdej ikony mają taki sam rozmiar, ale możesz je dostosować do własnych wymagań. Upewnij się, że progi są umieszczone w logicznej kolejności: od najwyższego na górze do najniższego na dole.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Formatowanie liczby, wartości daty lub godziny:    Wybierz pozycję Liczba.

   • Formatowanie wartości procentowej:    Wybierz pozycję Procent.

    Prawidłowe wartości to liczby z przedziału od 0 (zero) do 100. Nie wprowadzaj znaku procentu (%).

    Wartości procentowych należy użyć w celu wyświetlenia wszystkich wartości proporcjonalnie, ponieważ użycie wartości procentowych sprawia, że rozkład wartości jest proporcjonalny.

   • Formatowanie wartości percentylu:    Wybierz pozycję Percentyl. Prawidłowe wartości percentylu to liczby z przedziału od 0 (zero) do 100.

    Wartości percentylu należy użyć, aby wyświetlić grupę najwyższych wartości (na przykład górny 20-ty percentyl) za pomocą określonej ikony, a wartości najniższe (na przykład dolny 20-ty percentyl) za pomocą innej ikony, ponieważ reprezentują one wartości skrajne, które mogłyby wypaczyć obraz danych.

   • Formatowanie wyniku formuły:    Wybierz pozycję Formuła, a następnie wprowadź formułę w każdym polu Wartość.

    • Formuła musi zwracać liczbę albo wartość daty lub godziny.

    • Musi się zaczynać od znaku równości (=).

    • W przypadku użycia nieprawidłowych formuł formatowanie nie zostanie zastosowane.

    • Warto przetestować formułę, aby się upewnić, że nie zwraca wartości błędu.

  4. Aby pierwsza ikona reprezentowała niższe wartości, a ostatnia ikona — wyższe wartości, wybierz pozycję Odwróć kolejność ikon.

  5. Aby była pokazywana tylko ikona, a nie wartość w komórce, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko ikonę.

   Uwagi: 

   1. Może być konieczne dopasowanie szerokości kolumny do rozmiaru ikony.

   2. Rozmiar wyświetlanej ikony zależy od rozmiaru czcionki zastosowanej do danej komórki. Wraz ze zwiększającym się rozmiarem czcionki proporcjonalnie zwiększa się rozmiar ikony.

Aby łatwiej znaleźć określone komórki w zakresie komórek, można je sformatować na podstawie operatora porównania. Na przykład w arkuszu zawierającym zapasy posortowane według kategorii można wyróżnić kolorem żółtym produkty, których ilość jest mniejsza niż 10 sztuk. W arkuszu podsumowania działalności sklepów można zidentyfikować wszystkie sklepy osiągające zyski powyżej 10% i wielkość sprzedaży mniejszą niż 100 000 złotych oraz znajdujące się w regionie „Południowy Wschód”.

W przedstawionym przykładzie zastosowano przykłady działania wbudowanych kryteriów formatowania warunkowego, takich jak Większe niż i Pierwsze %. W ten sposób za pomocą zielonego tła sformatowano miasta o populacji większej niż 2.000.000 oraz za pomocą pomarańczowego tła miasta o średniej wysokiej temperaturze w pierwszych 30%.

Formatowanie pokazuje miasta o populacji powyżej 2 milionów i wysokich temperaturach w pierwszych 30%

Uwaga: Pól w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej nie można formatować warunkowo według tekstu lub daty — można to robić tylko według liczby.

Szybkie formatowanie

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Styl kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Reguły wyróżniania komórek.

  Formatowanie warunkowe

 3. Wybierz odpowiednie polecenie, takie jak Między, Równe, Tekst zawierający lub Data występująca.

 4. Wprowadź wartości, których chcesz użyć, a następnie wybierz format.

Metodę określania zakresu pól w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej można zmienić, korzystając z przycisku opcji Zastosuj regułę formatowania do.

Formatowanie zaawansowane

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać format warunkowy, kliknij pozycję Nowa reguła. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

  • Aby zmienić format warunkowy, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla wybrano odpowiedni arkusz, tabelę lub raport w formie tabeli przestawnej.

   2. Możesz również zmienić zakres komórek, klikając przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku w polu Dotyczy, aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, wybierając nowy zakres komórek w arkuszu lub w innych arkuszach, a następnie klikając przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

   3. Zaznacz regułę i kliknij przycisk Edytuj regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie reguły formatowania.

 4. Wykonaj poniższe czynności w obszarze Zastosuj regułę do, aby w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej opcjonalnie zmienić zakres pól na:

  • Zaznaczenie:    Kliknij pozycję Tylko te komórki.

  • Odpowiednie pole:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości> z tymi samymi polami.

  • Pole wartości:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości>.

 5. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij pozycję Formatuj tylko komórki zawierające.

 6. W obszarze Edytuj opis reguły w polu listy Formatuj tylko komórki spełniające warunki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Formatowanie liczby, daty lub godziny:    Wybierz pozycję Wartość komórki, wybierz operator porównania, a następnie wpisz liczbę, datę lub godzinę.

   Wybierz na przykład opcję między, a następnie wprowadź wartości 100 i 200, lub wybierz opcję równa i wprowadź wartość 2009-01-01.

   Możliwe jest również wprowadzenie formuły, która zwraca liczbę, datę lub godzinę.

   • Wprowadzana formuła musi się zaczynać od znaku równości (=).

   • W przypadku użycia nieprawidłowych formuł formatowanie nie zostanie zastosowane.

   • Warto przetestować formułę, aby się upewnić, że nie zwraca wartości błędu.

  • Formatowanie według tekstu:    Wybierz opcję Z określonym tekstem, wybierz operator porównania, a następnie wprowadź tekst.

   Wybierz na przykład operator zawierające i wprowadź tekst srebrny lub wybierz operator zaczynające się od i wprowadź tekst trzy.

   Do ciągu wyszukiwania są dołączane cudzysłowy; można także stosować symbole wieloznaczne. Maksymalna długość ciągu wynosi 255 znaków.

   Można też wprowadzić formułę, która zwraca tekst.

   • Wprowadzana formuła musi się zaczynać od znaku równości (=).

   • W przypadku użycia nieprawidłowych formuł formatowanie nie zostanie zastosowane.

   • Warto przetestować formułę, aby się upewnić, że nie zwraca wartości błędu.

  • Formatowanie według daty:    Wybierz opcję Z datami występującymi, a następnie wybierz porównanie daty.

   Wybierz na przykład opcję Wczoraj lub W przyszłym tygodniu.

  • Formatowanie komórek pustych lub niepustych:    Wybierz opcję Puste lub Niepuste.

   Wartość pusta to komórka, która nie zawiera danych. Komórka zawierająca choć jedną spację (spacje są uznawane za tekst) nie jest wartością pustą.

  • Formatowanie komórek zawierających lub niezawierających wartości błędu:    Wybierz opcję Zawierające błędy lub Niezawierające błędów.

   Możliwe wartości błędów to: #####, #ARG!, #DZIEL/0!, #NAZWA?, #N/D!, #ADR!, #LICZBA! i #ZERO!.

 7. Aby określić format, kliknij przycisk Formatuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie komórek.

 8. Wybierz format liczby, czcionki, obramowania lub wypełnienia, jaki ma zostać zastosowany, gdy wartość komórki będzie spełniać określony warunek, a następnie kliknij przycisk OK.

  Możesz wybrać więcej niż jeden format. Wybrane formaty są wyświetlane w polu Podgląd.

Formatowanie tego typu umożliwia znalezienie najwyższych i najniższych wartości w zakresie komórek na podstawie wartości odcięcia określonej przez użytkownika. Można na przykład znaleźć 5 najlepiej sprzedających się produktów w raporcie regionalnym, 15% najgorszych produktów w wynikach sondażu rynku lub 25 najwyższych kwot wynagrodzeń w danym dziale.

Szybkie formatowanie

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Styl kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Reguły pierwszych/ostatnich.

  Formatowanie warunkowe

 3. Wybierz odpowiednie polecenie, na przykład Pierwsze 10 elementów lub Ostatnie 10%.

 4. Wprowadź wartości, których chcesz użyć, a następnie wybierz format.

Metodę określania zakresu pól w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej można zmienić, korzystając z przycisku opcji Zastosuj regułę formatowania do.

Formatowanie zaawansowane

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać format warunkowy, kliknij pozycję Nowa reguła. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

  • Aby zmienić format warunkowy, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla wybrano odpowiedni arkusz, tabelę lub raport w formie tabeli przestawnej.

   2. Możesz również zmienić zakres komórek, klikając przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku w polu Dotyczy, aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, wybierając nowy zakres komórek w arkuszu, a następnie klikając przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

   3. Zaznacz regułę i kliknij przycisk Edytuj regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie reguły formatowania.

 4. Wykonaj poniższe czynności w obszarze Zastosuj regułę do, aby w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej opcjonalnie zmienić zakres pól na:

  • Zaznaczenie:    Kliknij pozycję Tylko te komórki.

  • Odpowiednie pole:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości> z tymi samymi polami.

  • Pole wartości:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości>.

 5. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij pozycję Formatuj tylko wartości sklasyfikowane jako pierwsze i ostatnie.

 6. W obszarze Edytuj opis reguły w polu listy Formatuj wartości należące do wybierz opcję Pierwsze lub Ostatnie.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby określić liczbę pierwszych lub ostatnich elementów, wprowadź liczbę i wyczyść pole wyboru procent zaznaczonego zakresu. Prawidłowe wartości to liczby od 1 do 1000.

  • Aby określić procent pierwszych lub ostatnich elementów, wprowadź liczbę i zaznacz pole wyboru procent zaznaczonego zakresu. Prawidłowe wartości to liczby od 1 do 100.

 8. Opcjonalnie można też zmienić sposób stosowania formatu do pól w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej, dla których zakres określono według odpowiedniego pola.

  Format warunkowy jest domyślnie oparty na wszystkich widocznych wartościach. Jednak w sytuacji, gdy zakres jest określony według odpowiedniego pola, a nie a pomocą wszystkich widocznych wartości, można zastosować format warunkowy względem każdej kombinacji:

  • kolumna i jej nadrzędne pole wiersza — należy wybrać pozycję każdej grupy kolumn;

  • wiersz i jego nadrzędne pole kolumny — należy wybrać pozycję każdej grupy wierszy.

 9. Aby określić format, kliknij przycisk Formatuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie komórek.

 10. Wybierz format liczby, czcionki, obramowania lub wypełnienia, jaki ma zostać zastosowany, gdy wartość komórki będzie spełniać określony warunek, a następnie kliknij przycisk OK.

  Możesz wybrać więcej niż jeden format. Wybrane formaty są wyświetlane w polu Podgląd.

Ten typ formatowania umożliwia znalezienie w zakresie komórek zawierających wartości powyżej lub poniżej średniej albo wartości, dla których różnica względem średniej jest większa niż odchylenie standardowe. Można na przykład znaleźć pracowników o wydajności wyższej niż średnia w rocznym przeglądzie wydajności lub zidentyfikować produkowane materiały, dla których współczynnik jakości jest niższy od wartości średniej o więcej niż dwa odchylenia standardowe.

Szybkie formatowanie

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Styl kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Reguły pierwszych/ostatnich.

  Formatowanie warunkowe

 3. Wybierz odpowiednie polecenie, na przykład Powyżej średniej lub Poniżej średniej.

 4. Wprowadź wartości, których chcesz użyć, a następnie wybierz format.

Metodę określania zakresu pól w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej można zmienić, korzystając z przycisku opcji Zastosuj regułę formatowania do.

Formatowanie zaawansowane

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać format warunkowy, kliknij pozycję Nowa reguła. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

  • Aby zmienić format warunkowy, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla wybrano odpowiedni arkusz, tabelę lub raport w formie tabeli przestawnej.

   2. Możesz również zmienić zakres komórek, klikając przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku w polu Dotyczy, aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, wybierając nowy zakres komórek w arkuszu, a następnie klikając przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

   3. Zaznacz regułę i kliknij przycisk Edytuj regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie reguły formatowania.

 4. Wykonaj poniższe czynności w obszarze Zastosuj regułę do, aby w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej opcjonalnie zmienić zakres pól na:

  • Zaznaczenie:    Kliknij pozycję Tylko te komórki.

  • Odpowiednie pole:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości> z tymi samymi polami.

  • Pole wartości:    Kliknij pozycję Wszystkie komórki <pole wartości>.

 5. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij pozycję Formatuj tylko wartości powyżej lub poniżej średniej.

 6. W obszarze Edytuj opis reguły w polu listy Formatuj wartości spełniające poniższy warunek wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby sformatować wszystkie komórki w zakresie, których wartość jest większa lub mniejsza niż średnia, wybierz opcję Powyżej lub Poniżej.

  • Aby sformatować wszystkie komórki w zakresie, których wartość jest o jedno, dwa lub trzy odchylenia standardowe większa lub mniejsza niż średnia, wybierz opcję odchylenia standardowego.

 7. Opcjonalnie można też zmienić sposób stosowania formatu do pól w obszarze Wartości raportu w formie tabeli przestawnej, dla których zakres określono według odpowiedniego pola.

  Format warunkowy jest domyślnie oparty na wszystkich widocznych wartościach. Jednak w sytuacji, gdy zakres jest określany według odpowiedniego pola, a nie za pomocą wszystkich widocznych wartości, można zastosować format warunkowy względem każdej kombinacji:

  • kolumna i jej nadrzędne pole wiersza — należy wybrać pozycję każdej grupy kolumn;

  • wiersz i jego nadrzędne pole kolumny — należy wybrać pozycję każdej grupy wierszy.

 8. Kliknij przycisk Formatuj, aby wyświetlić okno dialogowe Formatowanie komórek.

 9. Wybierz format liczby, czcionki, obramowania lub wypełnienia, jaki ma zostać zastosowany, gdy wartość komórki będzie spełniać określony warunek, a następnie kliknij przycisk OK.

  Możesz wybrać więcej niż jeden format. Wybrane formaty są wyświetlane w polu Podgląd.

Uwaga: W raporcie w formie tabeli przestawnej nie można formatować warunkowo według wartości unikatowych lub zduplikowanych pól w obszarze Wartości.

W przedstawionym przykładzie formatowania warunkowego użyto w kolumnie Instruktor w celu znalezienie instruktorów, którzy uczą w więcej niż jednej klasie (powtarzające się nazwiska instruktorów zaznaczono na różowo). Wartości ocen znajdujące się tylko raz w kolumnie Ocena (niepowtarzające się) zostały wyróżnione na zielono.

Wartości w kolumnie C, które nie są unikatowe, są różowe, wartości unikatowe w kolumnie D są zielone

Szybkie formatowanie

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Styl kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Reguły wyróżniania komórek.

  Formatowanie warunkowe

 3. Wybierz polecenie Duplikujące się wartości.

 4. Wprowadź wartości, których chcesz użyć, a następnie wybierz format.

Formatowanie zaawansowane

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać format warunkowy, kliknij pozycję Nowa reguła. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

  • Aby zmienić format warunkowy, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla jest wybrany odpowiedni arkusz lub tabela.

   2. Możesz również zmienić zakres komórek, klikając przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku w polu Dotyczy, aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, wybierając nowy zakres komórek w arkuszu, a następnie klikając przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

   3. Zaznacz regułę i kliknij przycisk Edytuj regułę. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie reguły formatowania.

 4. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij pozycję Formatuj tylko wartości unikatowe lub zduplikowane.

 5. W obszarze Edytuj opis reguły w polu listy Formatuj wszystkie wybierz opcję unikatowe lub duplikaty.

 6. Kliknij przycisk Formatuj, aby wyświetlić okno dialogowe Formatowanie komórek.

 7. Wybierz format liczby, czcionki, obramowania lub wypełnienia, jaki ma zostać zastosowany, gdy wartość komórki będzie spełniać określony warunek, a następnie kliknij przycisk OK.

  Możesz wybrać więcej niż jeden format. Wybrane formaty są wyświetlane w polu Podgląd.

Jeśli chcesz zastosować już używany styl formatowania do nowych lub innych danych w skoroszycie, możesz za pomocą Malarza formatów skopiować formatowanie warunkowe do tych danych.

 1. Kliknij komórkę z formatowaniem warunkowym, które chcesz skopiować.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Malarz formatów.

  Przyciski Kopiuj i Wklej na karcie Narzędzia główne

  Wskaźnik myszy zmieni kształt na pędzel.

  Porada:  Jeśli chcesz dalej wklejać formatowanie warunkowe w innych komórkach za pomocą pędzla, możesz kliknąć dwukrotnie pozycję Malarz formatów.

 3. Aby wkleić formatowanie warunkowe, przeciągnij pędzel przez komórki lub zakres komórek, które chcesz sformatować.

 4. Aby zakończyć korzystanie z pędzla, naciśnij klawisz Esc.

Uwaga: Jeśli w regule powodującej stosowanie formatowania warunkowego została użyta formuła, po wklejeniu formatu warunkowego może być konieczne dostosowanie odwołań względnych i bezwzględnych w tej formule. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przełączanie między odwołaniami względnymi, bezwzględnymi i mieszanymi.

Jeśli w arkuszu znajduje się choć jedna komórka z formatem warunkowym, można ją szybko znaleźć w celu skopiowania, zmiany lub usunięcia formatów warunkowych. Polecenie Przejdź do — specjalnie umożliwia znalezienie tylko komórek z określonym formatem warunkowym lub wszystkich komórek z formatami warunkowymi.

Znajdowanie wszystkich komórek z formatem warunkowym

 1. Kliknij dowolną komórkę bez formatu warunkowego.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij strzałkę obok przycisku Znajdź i zaznacz, a następnie kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

Znajdowanie tylko komórek z takim samym formatem warunkowym

 1. Kliknij dowolną komórkę z takim formatem warunkowym, jaki chcesz znaleźć.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij strzałkę obok przycisku Znajdź i zaznacz, a następnie kliknij polecenie Przejdź do — specjalnie.

 3. Kliknij polecenie Formaty warunkowe.

 4. Kliknij opcję Takich samych w obszarze Sprawdzanie poprawności danych.

Czyszczenie formatowania warunkowego w skoroszycie    

 • Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Wyczyść reguły > Wyczyść reguły z całego arkusza.

Czyszczenie formatowania warunkowego w zakresie, tabeli lub tabeli przestawnej    

 1. Zaznacz zakres komórek, tabelę lub tabelę przestawną, dla której chcesz wyczyścić formaty warunkowe.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Wyczyść reguły.

 3. W zależności od zaznaczonego elementu kliknij polecenie Zaznaczone komórki, Ta tabela lub Ta tabela przestawna.

Skale kolorów pomagają zrozumieć rozkład i odchylenia danych dzięki odpowiedniemu ich wyświetleniu. Istnieją dwa rodzaje skali kolorów — dwukolorowa i trójkolorowa.

Skala dwukolorowa ułatwia porównanie zakresu komórek przy użyciu stopniowania dwóch kolorów. Odcień koloru reprezentuje wysokie lub niskie wartości. Na przykład w skali złożonej z koloru zielonego i żółtego można określić, że komórki o wysokich wartościach powinny mieć kolor bardziej zielony, a komórki o niskich wartościach — bardziej żółty.

Skala trójkolorowa ułatwia porównanie zakresu komórek przy użyciu stopniowania trzech kolorów. Odcień koloru reprezentuje wartości wysokie, średnie lub niskie. Na przykład w skali złożonej z koloru zielonego, żółtego i czerwonego można określić, że komórki o wysokich wartościach powinny mieć kolor zielony, komórki o średnich wartościach — kolor żółty, a komórki o niskich wartościach — kolor czerwony.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub tabeli przestawnej.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Tabele > Formatowanie warunkowe > Skale kolorów, a następnie wybierz skalę kolorów.

Pasek danych ułatwia wizualne porównanie wartości komórki z innymi komórkami. Długość paska danych reprezentuje wartość w komórce. Dłuższy pasek odpowiada wyższej wartości, a krótszy — niższej. Paski danych pozwalają szybko odnaleźć największe i najmniejsze liczby, zwłaszcza w przypadku dużych ilości danych (na przykład najlepiej i najgorzej sprzedające się zabawki w raporcie sprzedaży przedświątecznej).

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub tabeli przestawnej.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Tabele > Formatowanie warunkowe > Paski danych, a następnie wybierz pasek danych.

Zestaw ikon umożliwia dodanie adnotacji do danych oraz sklasyfikowanie danych w trzech, czterech lub pięciu kategoriach, których granice wyznaczają wartości progowe. Każda ikona reprezentuje inny zakres wartości. Na przykład w zestawie ikon z trzema strzałkami zielona strzałka w górę reprezentuje wysokie wartości, żółta strzałka w bok — średnie wartości, a czerwona strzałka w dół — niskie wartości.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub tabeli przestawnej.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Tabele > Formatowanie warunkowe > Zestawy ikon, a następnie wybierz zestaw ikon.

Aby łatwiej znaleźć określone komórki w zakresie komórek, można je sformatować na podstawie operatora porównania. Na przykład w arkuszu zawierającym zapasy posortowane według kategorii można wyróżnić kolorem żółtym produkty, których ilość jest mniejsza niż 10 sztuk. W arkuszu podsumowania działalności sklepów można zidentyfikować wszystkie sklepy osiągające zyski powyżej 10% i wielkość sprzedaży mniejszą niż 100 000 złotych oraz znajdujące się w regionie „Południowy Wschód”.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Tabele kliknij pozycję Reguły wyróżniania komórek.

 3. Wybierz odpowiednie polecenie, takie jak Między, Równe, Tekst zawierający lub Data występująca.

 4. Wprowadź wartości, których chcesz użyć, wybierz format (kolor wypełnienia, tekstu albo obramowania), a następnie kliknij przycisk OK.

Formatowanie tego typu umożliwia znalezienie najwyższych i najniższych wartości w zakresie komórek na podstawie wartości odcięcia określonej przez użytkownika. Można na przykład znaleźć 5 najlepiej sprzedających się produktów w raporcie regionalnym, 15% najgorszych produktów w wynikach sondażu rynku lub 25 najwyższych kwot wynagrodzeń w danym dziale.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Tabele kliknij pozycję Reguły pierwszych/ostatnich.

 3. Wybierz odpowiednie polecenie, na przykład Pierwsze 10 elementów lub Ostatnie 10%.

 4. Wprowadź wartości, których chcesz użyć, wybierz format (kolor wypełnienia, tekstu albo obramowania), a następnie kliknij przycisk OK.

Ten typ formatowania umożliwia znalezienie w zakresie komórek zawierających wartości powyżej lub poniżej średniej albo wartości, dla których różnica względem średniej jest większa niż odchylenie standardowe. Można na przykład znaleźć pracowników o wydajności wyższej niż średnia w rocznym przeglądzie wydajności lub zidentyfikować produkowane materiały, dla których współczynnik jakości jest niższy od wartości średniej o więcej niż dwa odchylenia standardowe.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Tabele kliknij pozycję Reguły pierwszych/ostatnich.

 3. Wybierz odpowiednie polecenie, na przykład Powyżej średniej lub Poniżej średniej.

 4. Wprowadź wartości, których chcesz użyć, wybierz format (kolor wypełnienia, tekstu albo obramowania), a następnie kliknij przycisk OK.

W zakresie komórek możesz znaleźć unikatowe lub zduplikowane wartości.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Tabele kliknij pozycję Reguły wyróżniania komórek, a następnie wybierz pozycję Zduplikowane wartości.

 3. Wprowadź wartości, których chcesz użyć, wybierz format (kolor wypełnienia, tekstu albo obramowania), a następnie kliknij przycisk OK.

Istnieją dwa sposoby kopiowania i wklejania formatowania warunkowego:

 • Używanie Malarza formatów do kopiowania formatowania warunkowego do innych danych.

 • Kopiowanie formatowania z komórek sformatowanych warunkowo i wklejanie ich do innych komórek. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz komórki z formatowaniem warunkowym, które chcesz skopiować do innych komórek.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i wybierz pozycję Kopiuj lub naciśnij klawisze Ctrl+C.

  3. Zaznacz pierwszą komórkę w obszarze docelowym, w którym chcesz wkleić formatowanie warunkowe.

   Uwaga: Ponieważ chcesz wkleić tylko formatowanie, nie klikaj prawym przyciskiem myszy i nie wybieraj pozycji Wklej ani nie naciskaj klawiszy Ctrl+V. Ponadto, jeśli skopiowano dane w innym formacie liczb z danych w obszarze docelowym, pamiętaj o dostosowaniu formatu liczb w obszarze docelowym po wklejeniu formatowania.

Możesz wyczyścić formatowanie warunkowe w zaznaczonych komórkach lub w całym arkuszu.

 • Aby wyczyścić formatowanie warunkowe w wybranych komórkach:

  1. Zaznacz komórki w arkuszu.

  2. Kliknij kartę Narzędzia główne > pozycję Formatowanie warunkowe > Wyczyść reguły > Wyczyść reguły z zaznaczonych komórek.

 • Aby wyczyścić formatowanie warunkowe w całym arkuszu, kliknij kartę Narzędzia główne > pozycję Formatowanie warunkowe > Wyczyść reguły > Wyczyść reguły z całego arkusza.

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Stosowanie formatowania warunkowego za pomocą formuły

Zarządzanie pierwszeństwem reguł formatowania warunkowego

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×