Dodawanie zasobów do projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Są to zazwyczaj osoby uwzględnione w planie projektu niezależnie od tego, czy przydzielono im zadania. Zasobami mogą być też inne elementy potrzebne do zakończenia projektu, takie jak wyposażenie i inne materiały (np. cement lub serwery sieci Web).

Jeśli korzystasz z programu Project Professional połączonego z programem Project Server, możliwy jest dostęp do zasobów innego typu.

 • Zasoby przedsiębiorstwa    . Zasób przedsiębiorstwa jest częścią listy zasobów dla całej organizacji; w związku z tym każdy z tych zasobów mogą być udostępniane w wielu projektach. Zazwyczaj listy zasobów organizacji zarządza administrator i każdego menedżera projektu dodaje te zasoby do projektów zgodnie z potrzebami.

 • Zasoby niebędące zasobami organizacji     Zasób niebędący zasobem organizacji (lub zasób lokalny) nie jest częścią listy zasobów dla całej organizacji. Żaden inny menedżer projektu nie może użyć zasobu niebędącego zasobem organizacji w swoich projektach.

 • Zasoby rodzajowe     Zasoby rodzajowe są używane do określania wymagań dotyczących personelu dla projektu, jak cieśle i murarze, lub zespołu zasobów.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie zasobów do projektu

Dodawanie zasobów do projektu (tylko w programie Project Professional)

Dodawanie ogólnego zasobów do projektu (tylko w programie Project Professional)

Dodawanie zasobów rodzajowych nienależące do projektu (tylko w programie Project Professional)

Dodawanie zasobów do projektu

 1. Kliknij kartę Widok. W grupie Widoki zasobów kliknij pozycję Arkusz zasobów.

  Grafika grupy Widoki zasobów

 2. W polu Nazwa zasobu wpisz nazwę zasobu pracy, materiałowego lub rodzajowego.

 3. Jeśli chcesz wyznaczyć grup zasobów, w polu grupy dla Nazwa zasobu wpisz nazwę grupy.

 4. Określ typ zasobu.

  • Aby określić, że dany zasób jest zasób pracy, w polu Typ kliknij pozycję Praca.

  • Aby określić, czy zasób jest zasobu materiałowego, w polu Typ kliknij pozycję materiał. W polu Etykieta materiałowa wpisz etykietę (na przykład sześcienne, tonlub polach) dla zasobu.

  • Aby określić, że zasób jest zasobem kosztowym, w polu Typ kliknij pozycję Koszt.

 5. W Max. Jednostki pól dla zasobu, wpisz liczbę całkowitą jednostki, czy zasób jest dostępny dla tego projektu. Wartość maksymalna liczba jednostek określa, jaka część tego zasobu jest dostępna dla tego projektu — na przykład niepełnym wymiarze godzin lub wielokrotności.

  Na przykład jeśli masz zasób, który jest dostępny dla tego projektu, dwa dni w tygodniu, należy wprowadzić wartość maksymalna liczba jednostek 40%. Maksymalna liczba jednostek umożliwia określenie wielu dostępność nazwy zasobu. Załóżmy, że masz zasób o nazwie inżynierówpojedynczego zasobu, która reprezentuje trzech inżynierów członkom zespołu. Maksymalna liczba jednostek inżynierów można wprowadzić jako 300%. Bez zasobu Inżynierowie jest z nadmierną alokacją można zaplanować trzech inżynierów w pełnym wymiarze czasu pracy w tym samym czasie.

  Maksimum jednostek można wprowadzić jako wartość procentową (50%, 100%, 300%) lub liczbę dziesiętną (0,5, 1, 3).

  Uwaga: 

 6. Aby utworzyć zasób budżetowy, należy zaznaczyć zasób, kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę zasobu, kliknąć polecenie Informacje, a następnie zaznaczyć pole wyboru Budżet.

 7. Możesz dodać zasób pracy i skojarzone z nim informacje przy użyciu MAPI książki adresowej poczty e-mail, z usługi Active Directory lub programu Microsoft Project Server. Kliknij kartę zasób, a następnie w grupie Wstaw kliknij polecenie Dodaj zasoby. Kliknij przycisk Buduj zespół z zasobów organizacji (programu Project Professional tylko), usługi Active Directory, , lub książka adresowa,

Początek strony

Dodawanie zasobów przedsiębiorstwa do projektu (tylko program Project Professional)

 1. Kliknij kartę zasoby. W grupie Wstaw kliknij polecenie Dodaj zasoby.

  Grafika dodawania zasobów

 2. Kliknij pozycję Buduj zespół z zasobów organizacji.

 3. W oknie dialogowym Budowanie zespołu z zasobów organizacji w polu Istniejące filtry kliknij filtr, który chcesz zastosować. Przefiltrowana lista zasobów organizacji zostanie wyświetlona w kolumnie Zasób organizacji. Wszystkie zasoby przydzielone do zespołu projektu zostaną wyświetlone w kolumnie Zasób projektu.

 4. Aby znaleźć zasoby dostępne do pracy przez określoną liczbę godzin w określonym czasie, zaznacz pole wyboru Dostępne do pracy. Wpisz łączny czas dostępności zasobu do pracy, a następnie zaznacz zakres dat, używając pól Od i Do.

 5. W kolumnie Zasób organizacji kliknij zasób organizacji, który ma zostać dodany do projektu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby zaznaczyć wiele zasobów, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie zasoby.

  • Aby znaleźć zasoby przedsiębiorstwa, które są zgodne z umiejętności i inne atrybuty jednego z istniejących zasobów zespołu, wybierz zasób, który ma być dopasowana w obszarze Zasób projektu, a następnie kliknij zgodne.

  • Aby zamienić istniejący zasób na zasób organizacji, w kolumnie Zasób projektu zaznacz zasób lub zasób rodzajowy, który ma zostać zamieniony. W obszarze Zasób organizacji zaznacz nowy zasób organizacji, a następnie kliknij pozycję Zamień.

   W przypadku zamieniania zasobów zasób zamieniany nie jest usuwany, jeśli ukończył pracę rzeczywistą. Pozostała praca jest przydzielana nowemu zasobowi.

 6. Aby dodać do zespołu projektu zasób proponowany, w kolumnie Rezerwacja kliknij pozycję Proponowany.

 7. Aby wyświetlić wykres dostępność wybranych zasobów, kliknij przycisk Wykresy.

 8. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: .

 • Dodawanie zasobu przedsiębiorstwa do projektu pozwala tylko na przydzielenie zasobu do zadania w projekcie. Nie można zmieniać atrybutów zasobów przedsiębiorstwa, takich jak stawki płac czy dostępność.

 • Aby dodać zasoby do listy dostępnych zasobów przedsiębiorstwa, trzeba zaimportować zasoby.

Początek strony

Dodawanie zasobów ogólnych przedsiębiorstwa do projektu (tylko program Project Professional)

 1. Kliknij kartę zasoby. W grupie Wstaw kliknij polecenie Dodaj zasoby.

  Grafika dodawania zasobów

 2. Kliknij pozycję Buduj zespół z zasobów organizacji.
  Jeśli istnieje więcej niż 1000 zasobów organizacji, można filtrować listę zasobów przy użyciu enterprise kody konspektu. Kody konspektu są definiowane na podstawie wymagań danej organizacji.

 3. W oknie dialogowym Budowanie zespołu kliknij przycisk Obraz przycisku , aby rozwinąć Dostosowywanie filtrów.

 4. W obszarze Dostosowywanie filtrów kliknij pozycję Rodzajowy w kolumnie Nazwa pola, kliknij pozycję Równa się w kolumnie Test, a następnie wpisz Tak w kolumnie Wartości.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj filtr, aby zastosować ustawienia filtr do listy zasobów organizacji.

 6. Aby znaleźć zasoby dostępne do pracy przez określoną liczbę godzin w określonym czasie, zaznacz pole wyboru Dostępny do pracy. Wpisz łączny czas dostępności zasobu do pracy, a następnie zaznacz zakres dat, używając pól Od i Do.

 7. W kolumnie Zasób organizacji zaznacz zasób rodzajowy, który ma zostać dodany do projektu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby zaznaczyć wiele zasobów, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie zasoby.

Początek strony

Dodawanie zasobów ogólnych niebędących własnością przedsiębiorstwa do projektu (tylko program Project Professional)

 1. Kliknij kartę Widok. W grupie Widoki zasobów kliknij pozycję Arkusz zasobów.

  Grafika grupy Widoki zasobów

 2. W kolumnie Nazwa zasobu wpisz nazwę zasobu ogólnego, taką jak „stolarz”.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zasobu i kliknij polecenie Informacje. W oknie dialogowym Informacje o zasobie kliknij kartę Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Ogólny.

 4. Wybieranie.

 5. Na karcie Pola niestandardowe w obszarze Pola niestandardowe wprowadź wartości pól wymaganych w przypadku danego zasobu ogólnego.

  Ponieważ pola niestandardowe są unikatowe dla każdej organizacji, odpowiedzi na pytania na temat ich stosowania może udzielić administrator.

  Uwaga: 

 6. Do listy zasobów organizacji można dodawać dowolne zasoby rodzajowe. Może jednak być konieczne określenie dodatkowych atrybutów dla poszczególnych zasobów, takich jak kalendarze i zestawy umiejętności, zgodnie z wymaganiami organizacji.

 7. Później, gdy już będzie można zamienić zasób rodzajowy na zasób organizacji o odpowiednim zestawie umiejętności, można użyć okna dialogowego Budowanie zespołu lub Kreatora podstawiania zasobów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×