Dodawanie zasobów do projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zasób jest zazwyczaj definiowane jako osoby, sprzęt i materiały potrzebne do wykonania zadania, które ułatwiają projektu.

Inne typy zasobów, które można dodać do projektu:

 • Zasoby organizacji     Każdy zasób organizacji jest częścią listy zasobów dla całej organizacji, dlatego każdy z tych zasobów może być współużytkowany w wielu projektach. Zazwyczaj listą zasobów organizacji zarządza administrator, a poszczególni menedżerowie projektów dodają zasoby do swoich projektów w zależności od potrzeb.

 • Zasoby niebędące zasobami organizacji     Zasób niebędący zasobem organizacji (lub zasób lokalny) nie jest częścią listy zasobów dla całej organizacji. Żaden inny menedżer projektu nie może użyć zasobu niebędącego zasobem organizacji w swoich projektach.

 • Zasoby rodzajowe     Zasoby rodzajowe są używane do określania wymagań dotyczących personelu dla projektu, jak cieśle i murarze, lub zespołu zasobów.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie zasobów do projektu

Dodawanie innych niż przedsiębiorstwa zasobów do projektu

Dodawanie rodzajowych zasobów organizacji do projektu

Dodawanie zasobów rodzajowych nienależące do projektu

Dodawanie do projektu zasobów organizacji

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Buduj zespół z zasobów organizacji.

 2. W oknie dialogowym Budowanie zespołu z zasobów organizacji w polu Istniejące filtry kliknij filtr, który chcesz zastosować. Przefiltrowana lista zasobów organizacji zostanie wyświetlona w kolumnie Zasób organizacji. Wszystkie zasoby przydzielone do zespołu projektu zostaną wyświetlone w kolumnie Zasób projektu.

 3. Aby znaleźć zasoby dostępne do pracy przez określoną liczbę godzin w określonym czasie, zaznacz pole wyboru Dostępne do pracy. Wpisz łączny czas dostępności zasobu do pracy, a następnie zaznacz zakres dat, używając pól Od i Do.

 4. W kolumnie Zasób organizacji kliknij zasób organizacji, który ma zostać dodany do projektu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby zaznaczyć wiele zasobów, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie zasoby.

  • Aby znaleźć zasoby przedsiębiorstwa, które są zgodne z umiejętności i inne atrybuty jednego z istniejących zasobów zespołu, wybierz zasób, który ma być dopasowana w obszarze Zasób projektu, a następnie kliknij zgodne.

  • Aby zamienić istniejący zasób na zasób organizacji, w kolumnie Zasób projektu zaznacz zasób lub zasób rodzajowy, który ma zostać zamieniony. W obszarze Zasób organizacji zaznacz nowy zasób organizacji, a następnie kliknij pozycję Zamień.

   W przypadku zamieniania zasobów zasób zamieniany nie jest usuwany, jeśli ukończył pracę rzeczywistą. Pozostała praca jest przydzielana nowemu zasobowi.

 5. Aby dodać do zespołu projektu zasób proponowany, w kolumnie Rezerwacja kliknij pozycję Proponowany.

 6. Aby wyświetlić wykres dostępność wybranych zasobów, kliknij przycisk Wykresy.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Dodawanie zasobu organizacji do projektu pozwala tylko na przydzielenie zasobu do zadania w projekcie. Nie można zmieniać atrybutów zasobów organizacji, takich jak stawki płac czy dostępność.

  • Aby dodać zasoby do listy dostępnych zasobów organizacji, trzeba zaimportować zasoby. Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania zasobów, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Dodawanie do projektu zasobów niebędących zasobami organizacji

 1. W menu Widok kliknij polecenie Arkusz zasobów.

 2. W menu Widok wskaż polecenie Tabela, a następnie kliknij polecenie Wprowadzanie.

 3. W polu Nazwa zasobu wpisz nazwę zasobu pracy, materiałowego lub rodzajowego.

 4. Jeśli chcesz wyznaczyć grup zasobów, w polu grupy dla Nazwa zasobu wpisz nazwę grupy.

 5. Określ typ zasobu.

  • Aby określić, że dany zasób jest zasób pracy, w polu Typ kliknij pozycję Praca.

  • Aby określić, czy zasób jest zasobu materiałowego, w polu Typ kliknij pozycję materiał. W polu Etykieta materiałowa wpisz etykietę (na przykład sześcienne, tonlub polach) dla zasobu.

  • Aby określić, że zasób jest zasobem kosztowym, w polu Typ kliknij pozycję Koszt.

 6. W Max. Jednostki pól dla zasobu, wpisz liczbę całkowitą jednostki, czy zasób jest dostępny dla tego projektu. Wartość maksymalna liczba jednostek określa, jaka część tego zasobu jest dostępna dla tego projektu — na przykład niepełnym wymiarze godzin lub wielokrotności.

  Na przykład jeśli masz zasób, który jest dostępny dla tego projektu, dwa dni w tygodniu, należy wprowadzić wartość maksymalna liczba jednostek 40%. Maksymalna liczba jednostek umożliwia określenie wielu dostępność nazwy zasobu. Załóżmy, że masz zasób o nazwie inżynierówpojedynczego zasobu, która reprezentuje trzech inżynierów członkom zespołu. Maksymalna liczba jednostek inżynierów można wprowadzić jako 300%. Bez zasobu Inżynierowie jest z nadmierną alokacją można zaplanować trzech inżynierów w pełnym wymiarze czasu pracy w tym samym czasie.

  Maksimum jednostek można wprowadzić jako wartość procentową (50%, 100%, 300%) lub liczbę dziesiętną (0,5, 1, 3).

Uwaga: 

 • Aby utworzyć zasób budżetowy, wybierz zasób, kliknij przycisk Informacje o zasobie Obraz przycisku , a następnie zaznacz pole wyboru budżetu.

 • Zasób pracy i skojarzone z nim informacje można dodać przy użyciu interfejsu MAPI książki adresowej poczty e-mail w usłudze Active Directory lub z poziomu programu Microsoft Office Project Server. W widoku Arkusz zasobów kliknij przycisk Wstaw, wskaż polecenie Nowy zasób od, a następnie kliknij polecenie Książka adresowa, Usługa Active Directory lub Project Server. Zaznacz zasób, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Kiedy zechcesz (lub zechce inny menedżer projektu) współużytkować zasoby, można je dodać z pula zasobów.

Początek strony

Dodawanie do projektu rodzajowych zasobów organizacji

 1. W menu Widok kliknij polecenie Arkusz zasobów, wskaż polecenie Tabela, a następnie kliknij polecenie Wprowadzanie.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Buduj zespół z zasobów organizacji.

  Jeśli istnieje więcej niż 1000 zasobów organizacji, można filtrować listę zasobów przy użyciu kody konspektu organizacji. Kody konspektu są zdefiniowane zgodnie z wymaganiami organizacji.

 3. W oknie dialogowym Budowanie zespołu kliknij przycisk Obraz przycisku , aby rozwinąć Dostosowywanie filtrów.

 4. W obszarze Dostosowywanie filtrów kliknij pozycję Rodzajowy w kolumnie Nazwa pola, kliknij pozycję Równa się w kolumnie Test, a następnie wpisz Tak w kolumnie Wartości.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj filtr, aby zastosować ustawienia filtr do listy zasobów organizacji.

 6. Aby znaleźć zasoby dostępne do pracy przez określoną liczbę godzin w określonym czasie, zaznacz pole wyboru Dostępny do pracy. Wpisz łączny czas dostępności zasobu do pracy, a następnie zaznacz zakres dat, używając pól Od i Do.

 7. W kolumnie Zasób organizacji zaznacz zasób rodzajowy, który ma zostać dodany do projektu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby zaznaczyć wiele zasobów, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie zasoby.

Początek strony

Dodawanie do projektu zasobów rodzajowych niebędących zasobami organizacji

 1. W menu Widok kliknij polecenie Arkusz zasobów, wskaż polecenie Tabela, a następnie kliknij polecenie Wprowadzanie.

 2. W polu Nazwa zasobu wpisz nazwę zasobu.

 3. Kliknij przycisk Informacje o zasobie Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Ogólne.

 4. Zaznacz pole wyboru Rodzajowy.

 5. Na karcie Pola niestandardowe w obszarze Pola niestandardowe wprowadź wartości pól wymaganych w przypadku danego zasobu.

  Ponieważ pola niestandardowe są unikatowe dla każdej organizacji, odpowiedzi na pytania na temat ich stosowania może udzielić administrator.

Uwaga: 

 • Do listy zasobów organizacji można dodawać dowolne zasoby rodzajowe. Może jednak być konieczne określenie dodatkowych atrybutów dla poszczególnych zasobów, takich jak kalendarze i zestawy umiejętności, zgodnie z wymaganiami organizacji.

 • Później, gdy już będzie można zamienić zasób rodzajowy na zasób organizacji o odpowiednim zestawie umiejętności, można użyć okna dialogowego Budowanie zespołu lub Kreatora podstawiania zasobów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×