Dodawanie wizualizacji programu Visio do raportów usługi Power BI

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Visio można utworzyć przykładowy diagramów, takich jak połączone przepływów pracy i układów rzeczywistych, do analiz operacyjne dysk. Dzięki usłudze Power BI można tworzyć intuicyjny pulpitów nawigacyjnych z różnych wizualizacje, takie jak wykresy i mapy zrozumienie złożonych zestawów danych, środki kluczowego wskaźnika wydajności i cele śledzone — wszystko, aby osiągnąć analiz biznesowych.

Przy użyciu programu Visio w trybie Online i usługi Power BI ze sobą, można przedstawić i porównać dane jako diagramów i wizualizacji w jednym miejscu przeglądu i dysk operacyjne i analiz biznesowych.

Chcesz wypróbować różnorodne przykłady? Zobacz te przykładowe wizualizacje usługi Power BI programu Visio, a następnie klikaj różne kształty programu Visio lub wykresy danych usługi Power BI, aby zobaczyć interakcję.

Dodawanie wizualizacji programu Visio do raportów w usłudze internetowej Power BI

Poniżej przedstawiono etapy i czynności do tej procedury uzyskiwania tej określonej wizualizacji programu Visio Power BI próbki (próbki 3).

Etap 1. Pobieranie wymaganego oprogramowania i plików przykładowych

Przed rozpoczęciem, upewnij się, że masz wymagane oprogramowanie.

Etap 2. Modelowanie danych usługi Power BI i tworzenie diagramu programu Visio

 1. Utwórz zestaw danych usługi Power BI i zadbaj o to, aby jedna kolumna jednoznacznie identyfikowała każdy wiersz. Ta kolumna posłuży do zamapowania danych na kształty na diagramie programu Visio.

  Możesz dodać dodatkowe kolumny danych, aby użyć ich jako danych kształtów. W pobranym wcześniej pliku Dane przepływu zarządzania potencjalnymi klientami.xlsx kolumna identyfikatora jednoznacznie identyfikuje każdy wiersz. Możesz też wyświetlić wartości w kolumnach wartości docelowych, rzeczywistych i różnic jako pola grafik danych połączone z poszczególnymi kształtami.

  Przykładowe dane programu Excel
 2. Zadbaj o to, aby kształty programu Visio na diagramie, które chcesz połączyć z danymi usługi Power BI, miały unikatowy tekst lub dane kształtów, za pomocą których można zamapować dane usługi Power BI na kształty na diagramie.

  Przykładowy diagram programu Visio

  Proces mapowania: dane w arkuszu są mapowane na poszczególne kształty i ich dane kształtów

  Można dodawać i edytować mapowanie w wizualizacji także później.

Przegląd mapowania

Porada: Aby usunąć odstępy obszaru roboczego z diagramu, wybierz Projekt > rozmiar > Dopasuj do rysunku.

Etap 3. Tworzenie raportu usługi Power BI

 1. Aby utworzyć raport usługi Power BI, przejdź do strony https://www.powerbi.com/ lub uruchom aplikację Power BI Desktop, a następnie kliknij przycisk Pobierz dane w lewym dolnym rogu okna usługi Power BI.

 2. Na ekranie Pobieranie danych w sekcji Importowanie danych lub łączenie z danymi kliknij pozycję Pobierz w obszarze Pliki.

 3. Jako źródło danych wybierz plik Dane przepływu zarządzania potencjalnymi klientami.xlsx. Źródłami danych mogą być pliki lokalne, pliki przechowywane w usłudze OneDrive lub w witrynach programu SharePoint albo inne źródła danych obsługiwane przez usługę Power BI.

 4. Po zaimportowaniu danych kliknij pozycję Zestawy danych, a następnie kliknij pozycję Utwórz raport, aby utworzyć nowy raport usługi Power BI.

Etap 4: Importowanie wizualizacji programu Visio do raportu programu Power BI

 1. W raporcie w usłudze Power BI kliknij przycisk wielokropka (...) w okienku wizualizacji w usłudze Power BI, a następnie wybierz pozycję Importuj z magazynu.

 2. Wyszukaj "Visio" i kliknij przycisk Dodaj.

  Nowej wizualizacji programu Visio jest wyświetlana jako ikona w okienku wizualizacji.

  Ikona nowego niestandardowego elementu wizualnego

Etap 5. Wstawianie diagramu programu Visio do raportu usługi Power BI

 1. Aby dodać visual do obszaru roboczego raportu, kliknij przycisk wizualizacji programu Visio.

 2. W okienku pola wybierz pole Power BI, który jednoznacznie identyfikuje kształty programu Visio, a następnie dodanie go do sekcji Identyfikatora.

 3. W obszarze roboczym raportu wprowadź adres URL osadzania do diagramu programu Visio.

  Jeśli nie masz pewności, jakiego adresu URL, aby użyć, Otwórz na nowej karcie przeglądarki, przejdź do biblioteki dokumentów, w której jest przechowywany rysunek programu Visio i kliknij go, aby otworzyć w programie Visio Web App. Otwieranie okna dialogowego osadzania, skopiuj adres URL osadzanie rysunku, a następnie wklej go w polu tekstowym adres URL pliku Enter, aby otworzyć diagram programu Visio w obszarze roboczym raportu usługi Power BI. Jeśli edytujesz diagramu programu Visio w trybie Online, należy otworzyć okno dialogowe osadzania, wybierając pozycję plik > Udostępnij > Osadź. Jeśli są wyświetlane diagramu programu Visio w trybie Online, należy otworzyć okno dialogowe osadzania, wybierając pozycję Pokaż więcej poleceń (...) > Osadź.

 4. Kliknij pozycję Połącz.

  Diagram programu Visio są wyświetlane w wizualizacji programu Visio i jest połączony z danymi usługi Power BI.

 5. Aby wyświetlić diagram w trybie fokusu, kliknij przycisk wielokropka (...) w wizualizacji programu Visio, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

  Przechodzenie w tryb koncentracji uwagi

Etap 6. Łączenie danych usługi Power BI z diagramem programu Visio

 1. Rozwiń okno mapowania po prawej stronie wizualizacji programu Visio. Wizualizacja programu Visio odczytuje właściwości diagramu lub dane kształtu i automatycznie łączy do danych przy użyciu zamapowanych wierszy Power BI identyfikator. Domyślne kolory są stosowane, ale opcje dostosowywania można używać do zmieniania kolorów.

  Łączenie innych danych

  Możesz połączyć dodatkowe właściwości diagramu, klikając kształty programu Visio, które nie są połączone, a następnie klikając wiersz usługi Power BI.

 2. Aby dodać inne kolumny Power BI jako kolorów lub wartości na diagramie, zaznacz kolumny Power BI, a następnie umieść je w sekcji wartości w wizualizacji programu Visio

  Łączenie pól z kolorami
 3. Aby zamknąć tryb koncentracji uwagi, kliknij pozycję Wrócić do raportu.

wyniki niestandardowego elementu wizualnego programu Visio

Teraz możesz przypiąć ten raport do pulpitu nawigacyjnego i udostępnić ten pulpit zespołowi.

Wizualizacje programu Visio obsługuje dwukierunkowe interakcji filtrowania w usłudze Power BI. Kliknij pozycję Power BI elementu graficznego, takiego jak pasek na wykresie słupkowym, aby automatycznie powiększeniu wizualizacji programu Visio.

Funkcja „Publikuj w sieci Web” usługi Power BI

Z usługi Power BI Publikuj w sieci webmożesz łatwo osadzić online, interaktywne wizualizacje Power BI wpisów w blogu, witryn sieci Web, wiadomości e-mail lub społecznościowych. Wizualizacje programu Visio obsługują funkcję publikowania w sieci web z usługi Power BI Power BI. W tym celu należy skopiować anonimowe adres URL udostępniania pliku programu Visio przechodząc do usługi OneDrive dla firm lub usługi SharePoint Online, a następnie klikając polecenie Udostępnij w pliku programu Visio. Ciąg adresu URL będzie zawierać "/ guestaccess.aspx?docid=" & "authkey =" Parametry. Teraz wkleić ten adres URL w polu tekstowym adres URL pliku Enter, aby otworzyć diagram programu Visio w obszarze roboczym raportu usługi Power BI (zobacz etap 5 powyżej) i wykonaj pozostałe kroki.

Skracanie czasu ładowania stron wizualizacji programu Visio

Liczba kształtów w diagramach programu Visio i ich złożoność (geometria, cieniowanie itd.) wpływają na czas ładowania diagramów programu Visio w usłudze Power BI. Aby zwiększyć wydajność ładowania stron, usuń z diagramu programu Visio wszelkie kształty, których nie potrzebujesz. Możesz także ustawić opcję „Brak motywu” dla zastosowanego motywu na karcie Projektowanie.

Dodawanie kształtów wymagających mapowania na dane usługi Power BI do warstw # w dużych plikach programu Visio

Innym sposobem Aby zwiększyć wydajność czasu ładowania strony jest dodanie kształtów, które muszą być mapowane do danych usługi Power BI do warstwy o nazwie # lub dowolny począwszy od # w dużych pliku programu Visio. Jeśli diagram zawiera warstwy # , tylko kształty na warstwie # można zamapować danych usługi Power BI. Mniej kształtów, które znajdują się w warstwie #-s, lepszą wydajność czasu ładowania strony.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Warstwy w programie Visio

Dostrzeżesz ponadto kilka innych korzyści z używania warstwy #:

 1. Obsługa złożonych diagramów: Do obsługi diagramu zawierającego ponad 1000 kształtów jest wymagane przeniesienie kształtów wymagających mapowania na dane usługi Power BI do warstw #. Ponadto łączna liczba kształtów w warstwach # nie może przekraczać 1000.

 2. Wyświetlanie pełnej wierności — niektóre gradienty i desenie linii nie są renderowane w wizualizacji programu Visio zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli te kształty nie wymagają mapowania danych usługi Power BI, mogą one pozostać poza lub usunięte z # warstwy/s. programu Visio wizualizacji renderowania wszystkich innych niż kształty na sekundę warstwy # jako format PNG, co oznacza pojawi się lepiej wizualnej.

Włączanie i wyłączanie automatycznego powiększenia

Możesz zmienić ustawienia automatycznego powiększeniu na zaznaczenia kształtów lub podczas interakcji z innymi wizualizacjami przez zmianę automatyczne powiększanielub wyłączyć na karcie Ustawienia w okienku wizualizacji.

Okienko Wizualizacje w usłudze Power BI

Ważne uwagi

 • Wizualizacje programu Visio w usłudze Power BI muszą mieć dostęp diagramu programu Visio pracujesz co oznacza, że może zostać wyświetlony monit logowania. W przypadkach miejsce, w którym informacje logowania użytkownika usługi Power BI nie są dostępne za pośrednictwem logowania jednokrotnego uwierzytelniania użytkowników próby wyświetlenia raportu usługi Power BI może zostać wyświetlony monit logowania do uwierzytelnienia Praca z wizualizacji programu Visio.

 • Jeśli nadal masz problemy z uwierzytelnianiem podczas pracy z wizualizacji programu Visio przy użyciu programu Internet Explorer, może być Power BI i programie SharePoint w różnych stref zabezpieczeń internetowych. Dodawanie zarówno domena usługi Power BI, jak i domena programu SharePoint do tej samej strefy zabezpieczeń Opcje internetowe, a następnie spróbuj pracy z ponownie wizualizacji programu Visio. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie ustawienia zabezpieczeń i prywatności dla programu Internet Explorer 11.

 • Grafika związana z danymi, zastosowane do diagramów programu Visio z pulpitu programu Visio zostaną usunięte, dzięki czemu Power BI może zastosować własne grafiki.

 • Można zauważyć pewne różnice wizualne między diagramów wyświetlane w aplikacji klasycznej programu Visio, a w usłudze Power BI. Tak się dzieje, gdy diagram zawiera złożone style, motywy i desenie wypełnienia.

 • Duże diagramy obejmujące ponad 1000 kształtów nie są obsługiwane.

 • Jeśli dodawanie nowych kształtów i usuwanie kształtów, które zamapować na dane usługi Power BI i uzyskanego raportu nie jest renderowana prawidłowo, spróbuj reinserting wizualizacji i ponownie zamapować kształtów.

 • Wizualizacje programu Visio nie są obsługiwane na Serwerze raportów programu Power BI.

 • Jeśli pole wartości do nie podsumowania, klikając polecenie usługi Power BI wizualne nie zostaną zastosowane jakiejkolwiek zmiany w wizualizacji programu Visio.

 • Aby wyświetlić wizualizacji programu Visio w aplikacji Power BI systemu Windows, Uaktualnij urządzenia do najnowszej twórcami systemu Windows.

 • Wizualizacje programu Visio można używać tylko jednego serwera usługi SharePoint Online, jeśli pliki programu Visio są przechowywane w aplikacji dla urządzeń przenośnych usługi Power BI.

 • Elementy wizualne programu Visio wymagają plików cookie innych podmiotów dla domen *.sharepoint.com i *.powerbi.com (lub dla odpowiednich domen programu SharePoint i usługi Power BI używanych w Twojej firmie), aby były dozwolone w używanej przeglądarce.

Chcesz zobaczyć więcej?

Klipy wideo    Integrowanie wizualizacji programu Visio z usługi Power Bi wyróżnione w oknie Microsoft danych wniosków Szczyt głównych i również zawsze mówię o w inteligentne modelowania procesów i monitorowanie przy użyciu programu Visio i Power BI sesji u tego samego zdarzenia. Możesz przejrzeć te klipy wideo, aby ułatwić zrozumienie, że własnych możliwości pracy.

Przykłady    W ogłoszeniu w blogu dotyczącym pakietu Office poświęconym wizualizacjom programu Visio w usłudze Power BI w wersji Preview przedstawiono kilka przydatnych przykładów.

Chcesz przekazać opinię lub zgłosić problem?

Chcemy poznać Twoją opinię! Odwiedź witrynę UserVoice, aby przesłać sugestie dotyczące ulepszania integracji programu Visio i usługi Power BI. Możesz też wysłać nam wiadomość e-mail na adres tellvisio@microsoft.com.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×